Tarih Nereye Do�ru Ak�yor?


A��r� Savunma Giderlerinin D���nd�rd�kleri
�slam �lkelerinde Ekonomik G��lenme Nas�l Sa�lan�r?
Osmanl� �mparatorlu�u'nda Milllet Sistemi
Abd�lhamid Han'�n Siyonistler ve Masonlarla M�cadelesi

�hti�aml� Bir Medeniyetin Yeniden �n�as�
G�n�m�z�n �arp�k Zihniyeti "Atalar�n Dinine Ba�l�l�k"
Siyonizm ve Irk��l�k
Bat�l Uzakdo�u Dinlerinden Kendi Kendine Eziyet Dini:Caynizm

Vicdan�n Kar��s�ndaki Olumsuz G��ler Nefs ve �eytan

www.kavimlerin
helaki.com


Ara�t�rma'dan0

Mukaddes EmanetlerHilafetin Osmanl� �mparatorlu�u'na ge�mesi ile birlikte �stanbul'a getirilen Mukaddes Emanetler, 1517 y�l�ndan bu yana Topkap� Saray�'nda bulunan "H�rka-i Saadet Dairesi"nde b�y�k bir titizlikle korunuyor.
Topkap� Saray�'n�n "H�rka-i Saadet Dairesi" olarak adland�r�lan b�l�m�nde muhafaza edilen "Mukaddes Emanetler", Hz. Muhammed (SAV) ve yak�nlar�n�n de�erli e�yalar�ndan olu�ur. Bu e�yalar "Emanet-i Mubareke" ad�yla da an�l�r. Mukaddes Emanetler, Topkap� Saray�'nda Fatih Sultan Mehmet taraf�ndan yapt�r�lan "���nc� Avlu"da bulunan bir odada korunmaktad�r. Sedefkar Valisi taraf�ndan yapt�r�lan "H�rka-i Saadet Dairesi" zarif kakmal� kap�s�, d�rt pencere ve �� g�mme dolab�yla Osmanl� sanat�n�n en g�zel �rneklerinden biridir.
Mukaddes Emanetler'in b�y�k k�sm�, Yavuz Sultan Selim'e iki ki�i taraf�ndan teslim edilmi�tir. Biri hilafeti Yavuz Sultan Selim'e devreden 3. M�tevekkil, di�eri ise Kahire'ye kadar gelerek Mekke ve Medine'nin anahtar�n� teslim eden Emir Ebu Numey'dir. 1517 y�l�ndan g�n�m�ze kadar b�y�k bir titizlikle korunan Mukaddes Emanetler �u par�alardan olu�maktad�r:

H�rka-i Saadet


Hz. Muhammed'in Ka'b b. Z�heyr'e hediye etti�i h�rka, Mukaddes Emanetler'in en �nemlisi olarak say�lmaktad�r. S�rayla Emevilere, ve Abbasilere intikal eden bu h�rka, bir m�ddet M�s�r'da muhafaza edilmi� ve Abbasi halifeleri taraf�ndan baz� merasimlerde giyilmi�tir. Osmanl� halifelerinden baz�lar� da ��kt�klar� seferlerde H�rka-i Saadet'i yanlar�nda g�t�rm��lerdir.

Dendan-� Saadet


Hz. Muhammed'in Uhud Sava�� s�ras�nda k�r�lan di�lerinin bir par�as�d�r. Silindir �eklinde, alt�n �er�eveli, �zeri z�mr�t ve yakut kapl� alt�n bir kutunun i�inde muhafaza edilmektedir.

Sancak-� �erif


Hz. Muhammed'in siyah renge yak�n y�nl� kuma�tan sanca��d�r. Osmanl�lar zaman�nda seferlere g�t�r�len bu sancak y�pranm�� oldu�u i�in ye�il bir kuma� �zerine yerle�tirilmi�tir.

Sakal-� �erifler
H�rka-i Saadet dairesinde bir�ok Sakal-� �erif (Hz. Muhammed'in sakal�) vard�r. Bunlar alt�n �er�eveli camdan kutularda ve m�cevher kutular�nda saklanmaktad�r. (www. harunyahya.org)

Kadem-i Saadet


Hz. Muhammed'in d�rt adet ayak izi. H�rka-i Saadet dairesinde g�mme dolapta muhafaza edilmektedir. Abdulmecid taraf�ndan Trablusgarp'tan getirilmi�tir.

M�hr-i Saadet


Hz. Muhammed'in m�hr�d�r. �lk halifeler taraf�ndan kullan�lm��t�r. Hz. Osman taraf�ndan kaybedilen m�h�r orijinaline uygun olarak yeniden yap�lm��t�r. Ba�dat'ta ele ge�irilen m�h�r �stanbul'a getirilerek halifeye teslim edilmi�tir.

Name-i Saadet


Hz. Muhammed'in mektuplar�d�r. 1850 y�l�nda bir Frans�z taraf�ndan M�s�r'da bir manast�r�n k�t�phanesinde �ncil'in kapa��na yap��t�r�lm�� olarak bulundu. Hz. Muhammed'e ait oldu�u anla��l�nca Sultan Abdulmecid'e teslim edildi.

S�yuf-u M�bareke


Hz. Muhammed'in k�l��lar�. H�rka-i Saadet dairesinde bulunan 20 k�l��tan sadece 2 tanesi Hz. Muhammed'e aittir. Bu k�l��lardan biri Hz. Davud'a, di�erleri ise Peygamberimizin ashab�na aittir.

Kabe Anahtarlar�


Kabe'nin yenilenen kilitleri Mukaddes Emanetler aras�ndad�r. Demirden alt�n ve g�m�� kakmal� kilitler Osmanl� �mparatorlu�u d�neminde uzun s�re Davutpa�a'da korunmu�tur.
Kutsal emanetlerin en de�erli olanlar�ndan biri Hz. Osman Kuran'�d�r. Hz. Ebubekir d�neminde biraraya getirilen Kuran sayfalar� Hz. Osman d�neminde mushaf halinde eyaletlere g�nderilmi�tir. Hz. Osman'�n �ehit edildi�i s�rada okunan Kuran, �u anda Topkap� Saray�'ndaki Mukaddes Emanetler aras�ndad�r.
Ayr�ca H�rka-i Saadet dairesinde Peygamberimizin k�z� Hz. Fat�ma'ya ait oldu�u belirtilen bir seccade bulunmaktad�r.
0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.