OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

Masonik Materyalizm:Maddenin �lahla�t�r�lmas�
Masonik kaynaklarda, “ atomun �rg�tlenmesini sa�layan g��, her atomun sahip oldu�u ruhtur” �eklinde ak�l d���, bir o kadar da sa�ma iddialar yer al�r. Yarat�l��� a��k�a inkar anlam�na gelen bu masonik materyalist d���nceleri yaymay� hedefleyen masonlar�n t�m bu �abalar� bo�a ��kacak ve Allah, Tevbe Suresi 32. Ayetinde haber verdi�i �zere nurunu tamamlayacakt�r.


Materyalist felsefenin ne oldu�unu iyi anlamak gerekir. Bu felsefeyi savunanlar, evrendeki b�y�k d�zen ve dengenin, d�nya �zerindeki milyonlarca farkl� canl� t�r�n�n ve biz insanlar�n, sadece ve sadece maddeyi olu�turan atomlar�n etkile�imleri ile ortaya ��kt���na inanmaktad�rlar. Bir ba�ka deyi�le, cans�z ve �uursuz atomlar�n "yarat�c�" oldu�unu d���nmektedirler. (Allah’� tenzih ederiz.)

Bu fikir ger�ekte tarihin eski �a�lar�ndan bu yana var olan bir inanc�n yani putperestli�in tekrar�d�r:

Putlara tapanlar, tap�nd�klar� heykellerin, totemlerin bir ruhu ve kudreti oldu�una inanm��, yani cans�z, bilin�siz maddeye, bilin� ve b�y�k bir kudret atfetmi�lerdir. Allah putperestlerin bu sapk�n inanc�na Kuran'da dikkat �eker. �rne�in Hz. �brahim ayette haber verildi�i �zere babas�na, "Babac���m, i�itmeyen, g�rmeyen ve seni herhangi bir �eyden ba��ms�zla�t�rmayan �eylere niye tap�yorsun?" (Meryem Suresi, 42) diye sormu�tur. ��itmeyen, g�rmeyen, ve "bir �eyden ba��ms�zla�t�rmayan", yani bir g�ce sahip olmayan cans�z maddeye ilahl�k atfetmenin �ok ak�ls�zca bir d���nce oldu�u a��kt�r.

Materyalistler �a��m�z�n Putperestleridir


Materyalistler ta�tan, tahtadan heykellere, totemlere de�il, ama bunlar� ve t�m di�er cisimleri olu�turan "madde"ye inanmaktad�rlar. Masonik kaynaklarda materyalizmin �z�ndeki bu putperest inan� hakk�nda a��k itiraflar yer almaktad�r. Mimar Sinan dergisindeki bir makalede �unlar yaz�l�d�r:

“Bir �zde�i olu�turmak i�in, atomlar kendi kendilerine, bir d�zen i�inde �rg�tlenirler. Atomlar�n �rg�tlenmesini sa�layan g��, her atomun sahip oldu�u ruhtur. Her ruh bir bilin� oldu�una g�re, her yarat�k bir bilin�tir ve her yarat�k zekidir. �stelik her yarat�k ayn� derecede zekidir. Bir insan, bir hayvan, bir bakteri, bir molek�l ayn� derecede zekidir.” (Onur Ayangil, Yeni Gnose, Mimar Sinan, 1977, Say� 25, s. 20)

Dikkat edilirse burada a��k�a her atomun ayr� bir ak�l ve bilince sahip oldu�u gibi ak�lalmaz bir yalan mevcuttur. Oysa ger�ek �udur: Cans�z maddenin (yani atomlar�n) bir ruhu, bilinci, akl� yoktur. Bilin� ancak canl�larda vard�r ki, bu da Allah'�n canl�lara vermi� oldu�u "can" mefhumunun bir sonucudur. �nsan ise canl�lardaki en �st�n bilince sahiptir, ��nk� Allah'�n kendisine verdi�i ruhu ta��r.

Bir di�er ifadeyle, bilin�, masonlar�n inand��� gibi cans�z maddede de�il, ancak ruh sahibi varl�klarda bulunur. Masonlar ise, Allah'�n varl���n� kabul etmemek i�in, atomlara "ruh" atfedecek kadar b�y�k bir yalana kendilerini inand�rm��lard�r.

Masonluk ve Animizm


Masonlar�n savunucusu olduklar� bu materyalist inan�, asl�nda "animizm" olarak bilinen ve do�adaki her maddenin (ta�lar�n, da�lar�n, r�zgar�n, suyun vs.) ayr� birer ruhu ve bilinci oldu�unu varsayan putperest bir inan���n yeniden ifadesidir.

Masonik yay�nlar bu konuda �ok ilgin� izahlarla doludur. Mimar Sinan dergisindeki "Ger�e�in Yolu" ba�l�kl� bir makalede ��yle denir:

“Animist bir varsay�mla atomda ruhun varl���n� kabul edersek, hiyerar�ik bir geli�imle, atom ruhcuklar�n� y�neten molek�l, molek�l ruhcuklar�n� y�neten h�cre, h�crelerinkini y�neten organ ve hepsinin �zerinde t�m bedenin y�netici ana ruhu, b�t�n bu ruhcuklar�n ilah� de�il mi?” (Enis Ecer, Ger�e�in Yolu, Mimar Sinan, 1979, Say� 30, s. 29)

Bu bat�l ve ilkel inan��, masonlar�, evrendeki denge ve d�zenin cans�z madde taraf�ndan sa�land��� d���ncesine g�t�r�r.

Masonlar Allah'�n varl���n� ve yaratma s�fat�n� kabul etmemek i�in atomlara, molek�llere ve nihayet h�crelere ak�l, plan, fedakarl�k ve hatta "demokratik ahenk" gibi komik s�fatlar atfedebilmektedirler. Bir ya�l� boya tablonun nas�l ortaya ��kt���n� anlat�rken, "boyalar planl� bir te�riki mesai yaparak, tam demokratik bir �ekilde, ahenkle �al��m�� ve bu resim ortaya ��km��" demek nas�l bir sa�mal�ksa, masonlar�n hayat�n k�kenine getirdi�i iddia da o kadar sa�mal�kt�r.Prof. Penrose(sa�da), materyalizmin insan zihnini asla a��klayamad���n� savunmaktad�r.

Materyalistlerin Bat�l �nan�lar�


Masonlar�n ve di�er materyalistlerin s�z konusu bat�l inanc�n�n g�nl�k ya�amda s�k�a kar��la�t���m�z bir ifadesi, "Do�a Ana" kavram�d�r. Evrim teorisini savunan belgesel filmlerde, kitaplarda, dergilerde, hatta reklamlarda dahi kar��m�za ��kan "Do�a Ana" ifadesi, do�ay� olu�turan cans�z maddelerin (azot, oksijen, hidrojen, karbon gibi elementlerin, bunlar� i�eren topra��n, suyun, atmosferin vs.) bilin�li bir g�ce sahip oldu�u ve insanlar dahil t�m canl�lar� "yaratt���" �eklindeki bir bat�l inanc� ifade etmek i�in kullan�lmaktad�r. Hi�bir g�zlemsel ve deneysel veriye ya da herhangi bir ak�lc� analize dayanmayan bu hurafe, sadece telkin yoluyla insanlara kabul ettirilmek istenir. Ama�, insanlar�n Allah'� unutmalar� ve "do�a"n�n yarat�c� say�ld��� pagan bir k�lt�r i�inde ya�amalar�d�r.

Masonluk, bu k�lt�r� olu�turmak, g��lendirmek ve yaymak i�in b�y�k bir �aba i�indedir ve kendisiyle ayn� safta g�rd��� t�m toplumsal g��leri desteklemektedir. Ancak onlar ne kadar u�ra��rlarsa u�ra�s�nlar, t�m bu �abalar� bo�a ��kacak ve Allah nurunu tamamlayacakt�r. Allah bu ger�e�i bir ayette ��yle bildirir: “A��zlar�yla Allah'�n nurunu s�nd�rmek istiyorlar. Oysa k�firler istemese de Allah, kendi nurunu tamamlamaktan ba�kas�n� istemiyor.” (Tevbe Suresi, 32)

0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.