OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

Reenkarnasyon Aldatmacas�
�nsanlar her ne kadar �l�m ve ahiret korkular�n� yenmek ve kendilerini bu ger�eklerden uzak tutmaya �al��arak teselli etmek i�in reenkarnasyon gibi bat�l inan�lar� kabul etmek isteseler de, ger�ek olan, �ld�kten sonra bir daha d�nyaya gelmeyecekleridir. Her insan sadece bir kez �lecektir ve bu �l�m�nden sonra, Allah’�n takdiri olarak sonsuza kadar ya�anacak ahiret hayat� ba�layacakt�r.


Reenkarnasyon, -yani bir insan�n �ld�kten sonra ba�ka bir bedenle d�nyaya tekrar geldi�i- inanc� Hint dinlerine �ok k�kl� olarak yerle�mi�tir.

Mistik Hint doktrinlerine ba�l� olarak tenasuh, yani ruhun bir bedenden �tekine ge�ti�i inanc� do�du. B�ylece �l�mden sonra devaml� var olma, ruhun bedenden ayr� oldu�u fikri geli�mi� oldu. Bu inan��a g�re, ruh kendi derecesi i�inde y�ksek veya al�ak olarak do�ar. �nsan yapt�klar�na g�re hayvan, bitki, insan veya tanr� �eklinde do�ar. (Buna g�re insan kendi kaderinin mimar�d�r.) Bu do�u�, bir sebep-sonu� ili�kisi i�inde ger�ekle�ir. Manevi ve ahlaki kar��l�k, yani yap�lanlar�n sonucu ruhun tenasuhu ile m�mk�n olur. Sonraki hayatta mutlu olmak, do�ru harekete ba�l�d�r. Her �ah�s, i�lerinden sorumludur. �l�mden korkmaya gerek yoktur. Devaml� yeniden do�u�larla insan, arzular�na ula��r, devaml� bir tatmin elde eder. O, tanr� Brahma'da ya�ar. Bu inan���n Hintliyi kuvvetli bir iyimserli�e ula�t�rd��� ileri s�r�lmektedir.

G�r�ld��� gibi, reenkarnasyonda ahiret inanc� yoktur; bunun yerine s�rekli �l�p, tekrar d�nya hayat�nda ayn� ruhla, fakat yeni bir bedenle dirilme inanc� vard�r. Ancak bu, Allah'�n Kuran'da bildirdikleri ile �eli�en, bat�l ve sapk�n bir inan�t�r. (Harun Yahya, �slam ve Karma Felsefesi)

Bu felsefede dikkat �eken bir ba�ka sapk�n inan� ise, insan�n bir ilah olarak da do�abilece�idir. Bu, tarih boyunca inan�lan en bat�l ve ger�ek d��� iddialardan biridir. B�yle bir iddia a��k�a Allah'a �irk ko�mak anlam�na gelmektedir. Oysa a��kt�r ki, hi�bir insan ilah olamaz; tek bir �lah vard�r ve O, do�urmam�� ve do�urulmam��t�r. T�m kainat�n ve canl�lar�n sahibi, yarat�c�s�, koruyucusu ve ilah� Allah't�r. O'nun e�i ve benzeri yoktur. Rabbimiz olan Allah, bu ger�e�i Kuran'�n �hlas Suresi'nde ��yle bildirir:

"De ki: ‘O Allah, birdir. Allah, Samed'dir (her�ey O'na muhta�t�r, daimdir, hi�bir �eye ihtiyac� olmayand�r). O, do�urmam��t�r ve do�urulmam��t�r. Ve hi�bir �ey O'nun dengi de�ildir." (�hlas Suresi, 1- 4)


Bunun d���nda bir inanca sahip olanlar do�ru yoldan sapm��lard�r ve hem d�nyada hem de �l�mden sonraki hayatta zarardad�rlar.

Kuran’da reenkarnasyon yoktur, �l�m ve dirilme bir keredirReenkarnasyon hi�bir ilahi kayna�a dayanmayan bat�l bir inan�t�r. Ancak sadece Hint dinlerinde de�il, d�nyan�n her yerinde reenkarnasyona inanan, daha do�rusu reenkarnasyonun do�ru olmas�n� isteyen insanlar bulunmaktad�r. Bunun nedeni, dine inanmayan, ahiretin varl���n� inkar eden, �l�mden sonra yok olmaktan veya sonsuza kadar cehennemde kalmaktan korkan insanlar�n, reenkarnasyonu, bu korkular�n� yenmek i�in bir ��kar yol olarak g�rmeleridir. ��nk� reenkarnasyon inanc�n�n temelinde de �l�mden korkmamak gerekti�i ve insan�n yeniden do�u�larla arzular�na ula�abilece�i y�n�nde ger�ek d��� bir telkin yatmaktad�r.

Oysa Kuran'da �l�m�n ve dirili�in bir kez oldu�u bildirilmektedir. Her insan d�nyada sadece tek bir hayat ya�ar, bu hayat�ndan sonra �l�r ve �l�m�nden sonra tekrar diriltilerek, d�nyada t�m yap�p ettiklerine g�re sonsuza kadar cennette veya cehennemde kalmay� hak eder. Yani insan�n bir d�nya hayat�, bir de sonsuza kadar ya�ayaca�� ahiret hayat� vard�r. �nsanlar�n �ld�kten sonra d�nya hayat�na geri d�nemeyecekleri Kuran'da �ok a��k olarak bildirilmektedir. Bunu haber veren baz� ayetler ��yledir:

"Y�k�ma u�ratt���m�z bir �lkeye (tekrar d�nya hayat�) imkans�z (haram)d�r; hi� ��phesiz onlar, (d�nyaya) bir daha geri d�nmeyecekler." (Enbiya Suresi, 95)

"Sonunda, onlardan birine �l�m geldi�i zaman, der ki: ‘Rabbim, beni geri �evirin. Ki, geride b�rakt���m (d�nya)da salih amellerde bulunay�m.’ Asla, ger�ekten bu, yaln�zca bir s�zd�r, bunu da kendisi s�ylemektedir. Onlar�n �nlerinde, diriltilip kald�r�lacaklar� g�ne kadar bir engel (berzah) vard�r." (M�'minun Suresi, 99-100)

Ayetlerde de g�r�ld��� gibi, insanlar�n bir b�l�m� �l�m ile kar��la��nca, tekrar dirilme �midi i�inde olacaklard�r. Ancak, kendilerine bunun kesinlikle m�mk�n olmad��� Kuran’da a��klanm��t�r. Allah a�a��daki ayette insanlar�n �l�m� ve diriltilmesi ile ilgili �unlar� bildirir:

"Nas�l oluyor da Allah'� inkar ediyorsunuz? Oysa �l� iken sizi o diriltti; sonra sizi yine �ld�recek, yine diriltecektir ve sonra O'na d�nd�r�leceksiniz." (Bakara Suresi, 28)

Reenkarnasyon, �l�m ve ahiret korkusunu yenmek i�in uydurulan �eytani bir tesellidir

Ayetlerde haber verildi�i �zere insan ba�lang��ta �l�d�r, yani toprak, su, �amur gibi cans�z maddelerden olu�maktad�r. Daha sonra Allah bu cans�z y���na "bir d�zen i�inde �ekil verip", onu diriltir. Bu dirili�ten belli bir s�re sonra insan, ya�am� sona erince tekrar �ld�r�l�r ve topra�a geri d�ner, ��r�y�p-ufalan�p toz haline gelir. Bu da insan�n ikinci defa �l� haline ge�i�idir. Geriye ise son kez diriltilmesi kalm��t�r. Bu da ahiretteki dirilmesidir. Her insan ahirette diriltilecek ve bir daha geri d�n���n m�mk�n olmad���n� anlayarak, d�nyada yapt��� her�eyin hesab�n� Allah’a verecektir.

Di�er ayetlerde de insan�n d�nyaya geldikten sonra tek bir defa �lece�i ��yle bildirilir:

"Orda, ilk �l�m�n d���nda ba�ka �l�m tadmazlar. Ve (Allah da) onlar� cehennem azab�ndan korumu�tur. Senin Rabbinden, bir fazl ve (l�tuf) olarak. ��te b�y�k 'mutluluk ve kurtulu�' budur." (Duhan Suresi, 56- 57)

Yukar�daki ayetler, �l�m�n sadece bir kez oldu�unun g�r�lmesi a��s�ndan son derece a��k ve kesindir. �nsanlar her ne kadar �l�m ve ahiret korkular�n� yenmek ve kendilerini teselli etmek i�in reenkarnasyon gibi bat�l inan�lar� kabul etmek isteseler de, ger�ek olan, �ld�kten sonra bir daha d�nyaya gelmeyecekleridir. Her insan sadece bir kez �lecektir ve bu �l�m�nden sonra, Allah'�n takdiri olarak sonsuza kadar ya�ayaca�� ahiret hayat� ba�layacakt�r. Allah her insan� d�nyada yapt��� iyilik veya k�t�l�klere g�re, cennetle �d�llendirecek veya cehennemle cezaland�racakt�r. Allah, sonsuz adalet sahibi, sonsuz merhametli ve �efkatli oland�r ve herkese yapt���n�n kar��l���n� eksiksiz olarak verendir.

�l�mden veya cehenneme gitme ihtimalinden korkarak, bat�l inan�larda teselli aramak ise, hi� ��phesiz insana �ok b�y�k bir y�k�m getirir. Ak�l ve vicdan sahibi bir insan, bu y�nde bir korkusu varsa, cehennem azab�ndan kurtulup cenneti umabilmek i�in samimi bir kalple Allah'a y�nelmeli ve insanlar i�in tek hidayet rehberi olan Kuran'a uymal�d�r."De ki: ‘O Allah, birdir. Allah, Samed'dir (her�ey O'na muhta�t�r, daimdir, hi�bir �eye ihtiyac� olmayand�r). O, do�urmam��t�r ve do�urulmam��t�r. Ve hi�bir �ey O'nun dengi de�ildir." (�hlas Suresi, 1- 4)


0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.