OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

Peygamberimiz (SAV)'in Hikmetle Uyarmas�
Peygamberimiz (sav)'in her �a�r�s�nda insan� k�t�l�klerden, zul�mden, karamsarl�ktan ve azaptan kurtaracak; yerine iyili�i, ferahl��� ve g�zelli�i yerle�tirecek hikmetler vard�r.


Peygamber Efendimiz, kendisine Kuran vahyedildikten itibaren hayat� boyunca insanlar� Allah'�n dinine �a��rm��, onlara do�ru yolu g�stererek rehberlik etmi�tir. Allah Kuran'�n bir ayetinde Peygamberimiz (sav)'e ��yle hitap etmesini bildirir:

"De ki: ‘Bu, benim yolumdur. Bir basiret �zere Allah'a davet ederim; ben ve bana uyanlar da. Ve Allah'� tenzih ederim, ben m��riklerden de�ilim." (Yusuf Suresi, 108)


Kuran ayetlerinden anla��ld��� �zere Peygamberimiz (sav) insanlar� uyar�p korkuturken ve onlara Kuran'�, g�zel ahlak� ��retirken bir�ok zorlukla kar��la�m��t�r. Herkes hidayet ehli olmad��� i�in, k�skan�l���ndan, kininden, �fkesinden dolay� Peygamberimiz (sav)'e zorluk ��karanlar, s�yledi�i s�z� kavrayamayanlar, anlad��� halde a��rdan alanlar, Peygamberimiz (sav)'in s�ylediklerine inand�m dedi�i halde ger�ekte inanmay�p iki y�zl� davrananlar ve benzeri k�t� ahlak g�sterenler olmu�tur. Peygamberimiz (sav) bunlara ra�men hi�bir zaman y�lmadan dini anlatmaya b�y�k bir kararl�l�kla devam etmi�tir. Allah bu ki�ilerin tav�rlar�n� bir ayette ��yle a��klar:

"… Siz Kitab�n t�m�ne inan�rs�n�z, onlar sizinle kar��la�t�klar�nda ‘inand�k’ derler, kendi ba�lar�na kald�klar�nda ise, size olan kin ve �fkelerinden dolay� parmak u�lar�n� �s�r�rlar. De ki: ‘Kin ve �fkenizle �l�n.’ ��phesiz Allah, sinelerin �z�nde sakl� duran� bilendir." (Al-i �mran Suresi, 119)


Allah Peygamberimiz (sav)'in, m�naf�klara kar�� �rnek tavr�n� ve kararl�l���n� ise ba�ka bir ayette ��yle bildirir:

"Kendilerine kitap verdiklerimiz, sana indirilen dolay�s�yla sevinirler; fakat (M�sl�manlar�n aleyhinde birle�en) gruplardan, onun baz�s�n� inkar edenler vard�r. De ki: ‘Ben, yaln�zca Allah'a kulluk etmek ve O'na ortak ko�mamakla emrolundum. Ben ancak O'na davet ederim ve son d�n���m O'nad�r." (Rad Suresi, 36)

Peygamberimiz (sav) m�naf�klar� uyarmaya devam etmi�, dine ve kendisine kar�� d��manl�k beslemelerine ra�men belki vazge�erler ve hidayet bulurlar diye onlara dini en etkili �ekilde anlatm��t�r. M�naf�klar�n Peygamberimiz'in (sav) anlatt�klar�na kar�� g�sterdikleri tavr� ise Allah Nisa Suresi'nde ��yle haber verir:

"Sana indirilene ve senden �nce indirilene ger�ekten inand�klar�n� �ne s�renleri g�rmedin mi? Bunlar, ta�ut'un �n�nde muhakeme olmay� istemektedirler; oysa onlar onu reddetmekle emrolunmu�lard�r. �eytan da onlar� uzak bir sap�kl�kla sap�tmak ister. Onlara: ‘Allah'�n indirdi�ine ve el�iye gelin’ denildi�inde, o m�naf�klar�n senden ka�abildiklerince ka�t�klar�n� g�r�rs�n." (Nisa Suresi, 60-61)

M�naf�klar�n bu iki y�zl� tav�rlar�na ra�men Peygamberimiz (sav) onlara ���t vermi�, onlar�n vicdanlar�n� etkileyerek, do�ruyu g�rmelerini sa�layacak �ekilde onlarla konu�mu�tur. Allah bir ayette ��yle buyurur:

"��te bunlar�n, Allah kalplerinde olan� bilmektedir. O halde sen, onlardan y�z �evir, onlara ���t ver ve onlara nefislerine ili�kin a��k ve etkileyici s�z s�yle." (Nisa Suresi, 63)

Kendisine d��man olan insanlara ���t vermek, hatalar�n� a��k�a s�yleyerek onlar� do�ru yola �a��rmak elbette ki g�� bir sorumluluktur. Ancak, Peygamberimiz (sav) gibi Allah'a dayan�p g�venen, hidayeti verenin Allah oldu�unu bilen, insanlardan de�il sadece Allah'tan korkup sak�nan bir insan i�in, her i�te oldu�u gibi bunda da Allah'�n yard�m� ve kolayl�klar vard�r.

Allah bir�ok ayetinde sap�kl�k i�inde olan insanlar� do�ru yola iletmek, onlar� ar�nd�rmak ve onlara ayetlerini ��retmek i�in el�ilerini g�nderdi�ini bildirmektedir. Yukar�da da belirtildi�i gibi Peygamberimiz (sav) Allah'�n kendisine verdi�i bu sorumlulu�u b�y�k bir sab�r, �evk ve kararl�l�kla hayat� boyunca s�rd�rm��t�r. Vefat�na �ok yak�n bir zaman kala yapt��� Veda Hutbesi'nde dahi M�sl�manlar� e�itmeye ve onlara ���t vermeye devam etmi�tir. (Harun Yahya, Hz. Muhammed)

Allah Peygamberimiz (sav)'e verdi�i bu g�zel sorumluluklar� ayetlerinde ��yle bildirir:

"�yle ki size, kendinizden, size ayetlerimizi okuyacak, sizi ar�nd�racak, size Kitap ve hikmeti ��retecek ve bilmediklerinizi bildirecek bir el�i g�nderdik." (Bakara Suresi, 151)

"Andolsun ki Allah, m�'minlere, i�lerinde kendilerinden onlara bir peygamber g�ndermekle l�tufta bulunmu�tur. (Ki O) Onlara ayetlerini okuyor, onlar� ar�nd�r�yor ve onlara Kitab� ve hikmeti ��retiyor. Ondan �nce ise onlar apa��k bir sap�kl�k i�indeydiler." (Al-i �mran Suresi, 164)

"O, �mm�ler i�inde, kendilerinden olan ve onlara ayetlerini okuyan, onlar� ar�nd�r�p-temizleyen ve onlara Kitap ve hikmeti ��reten bir el�i g�nderendir. Oysa onlar, bundan �nce ger�ekten a��k�a bir sap�kl�k i�inde idiler." (Cuma Suresi, 2)

Allah bir ba�ka Kuran ayetinde ise, Peygamberimiz (sav)'in ���tlerinin, hat�rlatma ve uyar�lar�n�n inananlar i�in "hayat verecek �eyler" oldu�unu ��yle haber vermi�tir:

"Ey iman edenler, size hayat verecek �eylere sizi �a��rd��� zaman, Allah'a ve Res�l�'ne icabet edin. Ve bilin ki muhakkak Allah, ki�i ile kalbi aras�na girer ve siz ger�ekten O'na g�t�r�l�p toplanacaks�n�z." (Enfal Suresi, 24)

Bu nedenle Peygamberimiz (sav)'in �a�r� ve ���tleri t�m insanlar i�in �ok �nemlidir. Bu �a�r�lara uymak, insan�n d�nyada ve ahirette kurtulu�u demektir. Peygamberimiz (sav)'in her �a�r�s�nda insan� k�t�l�klerden, zul�mden, karamsarl�ktan, azaptan kurtaracak hikmetler vard�r. Peygamberimiz (sav)'in her ���d�nde Allah'�n ilham� ve korumas� oldu�u i�in, samimi bir M�sl�man ancak bu ���tlere g�n�lden teslim olarak, hidayet bulur.

0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.