OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

�eytan�n Dini:Satanizm

Bilim d�nyas�nda Satanist ideolojinin, ter�r�n temeli oldu�u konusunda g��l� bir kanaat meydana gelmi�tir.
Satanistlerin “sadece i�siz g��s�z tak�m�” olduklar� yan�lg�s�ndan vazge�ilmesi ve bu ideolojinin b�y�k bir bela oldu�unun iyi anla��lmas� gerekmektedir. �eytan�n ilham�yla hareket eden bir ideolojinin pe�inden gidenlerden faydal�, pozitif davran��lar beklemek b�y�k bir safl�k olacakt�r.

Satanizm, �iddeti ve vah�eti dini bir rit�el haline getiren sapk�n bir ideolojidir. Kendilerine �eytan� ilah edindiklerini s�yleyen satanistler, insanl�k d��� eylemleri ve kanl� cinayetleri adeta bir ibadet d���ncesiyle yerine getirirler. Satanistlerin vah�et temelli, �rk�t�c� rit�ellere sahip olduklar� do�rudur. Ancak pek �ok insan�n g�z ard� etti�i nokta, satanizmin, ge�mi�i 1800'lere uzanan materyalist, �iddet yanl�s� ve ateist bir ideoloji oldu�udur. �stelik bu ideolojinin d�nya �ap�nda �ok say�da takip�isi vard�r.

Satanizmin temel �zelli�i, her t�rl� dini de�eri reddetmesi ve �eytan� kendisine ilah edindi�ini s�yleyerek, cehennemi bir nevi kurtulu� olarak g�rmesidir. Satanizme g�re insan hi�bir �eye kar�� sorumlu de�ildir, tek sorumlulu�u nefsinin kendisine emrettiklerini yerine getirmesidir. Bu durumda e�er nefsi insana �fkelenmeyi, kin tutmay�, intikam almay�, yalan s�ylemeyi, h�rs�zl�k yapmay�, zarar vermeyi, �ld�rmeyi emrediyorsa bunun yap�lmas�nda bir sak�nca yoktur. Satanizmin bunu savunurken �ne s�rd��� temel mant�k ise, k�t�l���n engellenmesinin bir t�r samimiyetsizlik oldu�u iddias�d�r. Yani bu sapk�n inanca g�re, nefsi insana kar��s�ndaki ki�iyi �ld�rmesini s�yl�yorsa ve e�er insan bunu yerine getirmemi�se d�r�st davranmam�� olur.

T�m insanlar�n takdir etti�i, g�zel ahlak �zelli�i olarak g�rd��� sevgi, ho�g�r�, sab�r, affedicilik gibi erdemlerden ise satanistler nefret ederler. Satanizmin temel ��reti kitab� olarak kabul edilen Satanic Bible'�n (�eytani �ncil) be�inci maddesinde -�ncil'de yer alan "bir yana��na tokat atana di�erini �evir" prensibine at�fla


"�eytan di�er yana��n� �evirmek yerine, intikam almay� temsil eder" denilmektedir. Ayn� kitab�n ba�ka maddesinde, "D��manlar�n�zdan t�m kalbinizle nefret edin, e�er bir adam sizin yana��n�za vurursa, siz de onun �b�r yana��na vurun" talimat� yer almaktad�r. (Harun Yahya, Deccal'in Ayini Ter�r)


Bu mant�kla hi�bir k�t�l���n engellenemeyece�i a��kt�r. B�yle bir ortamda b�y�k kaos ve karma�a olu�ur. �nsanlar�n vicdanlar�n� kullanmad�klar�, dolay�s�yla iyiyi k�t�den ay�rt edip g�zel olanda irade g�stermedikleri ve muhakemelerini kullanmadan hareket ettikleri bir toplumda d�zenden, huzurdan, bar��tan, g�venlikten, affedicilikten, ho�g�r�den s�z etmek m�mk�n de�ildir.

Satanizmde kural tan�mamak bir erdemdir


Satanizmin ortaya koydu�u toplum yap�s� kanunsuz ve kural tan�mazd�r. Modern satanizmin kurucusu olarak kabul edilen Anton LaVey, Satanic Bible (�eytan �ncili) adl� kitab�nda satanizmin temel prensiplerini aktar�rken, takip�ilerine k�t�l��� diledikleri gibi ya�amalar� ve yaymalar� i�in telkinde bulunmaktad�r. Hatta kendisi ile yap�lan bir r�portajda LaVey, "Kanunlar�n kesin olarak �i�nenmek i�in yap�ld���n� hissediyorum... Sokakta birini soymakta hi�bir yanl��l�k g�rm�yorum" demektedir.

Satanizmin kural tan�mazl��� elbette bununla s�n�rl� de�ildir. Ki�i sadece kendisine ve yak�n �evresine zarar vermekle kalmaz, d��manl��� ve �fkesi t�m insanl��a y�neliktir. Bu kural tan�mazl�k, �iddeti hayat�n ayr�lmaz bir par�as� olarak g�rmektedir.

G�r�ld��� gibi satanizm son derece sapk�n inan��lara sahiptir. Bu inan��lar insanlar� sald�rgan olmaya, cinayet i�lemeye ve hatta katliamlar yapmaya y�neltmektedir. �zellikle Amerika'da akademisyenler ulusal ter�r�n temelinin satanizm oldu�u tespitinde bulunmu�lard�r. Bu akademisyenlerden birisi de Denver �niversitesi'nden Profes�r Carl Roschke'dir. Roschke konunun �nemini, "Satanik ideolojinin, ulusal ter�r�n temeli oldu�u konusunda ciddi �al��malar y�r�tmekteyiz", s�zleri ile dile getirmektedir. Verilecek m�cadelenin en �-nemli ad�m�n�n, satanistlerin "sadece i�siz g��s�z tak�m�" olduklar� yan�lg�s�ndan vazge�ilmesi oldu�unu s�yleyen Roschke, satanistlerin i�ledikleri su�lar inceledi�inde bu ideolojinin ne kadar b�y�k bir bela oldu�unun anla��laca��n� aktarmaktad�r.

Satanizm yenilgiye u�ram�� bir ideolojidir


Satanizmin nas�l bir tehlike oldu�unu incelerken, satanistler taraf�ndan yap�lan bir tespitin g�z �n�nde bulundurulmas� gerekir. Satanistler kendilerine ka� ki�i olduklar� soruldu�unda, say�lar�n�n �ok kalabal�k oldu�unu, ��nk� kendileri fark�nda olmasalar bile satanizmi ya�ayan �ok fazla say�da insan oldu�unu �ne s�rerler. Asl�nda bu bir bak�ma do�rudur. ��nk� satanistlerin savundu�u g�r��ler g�n�m�zde bilin�li veya bilin�siz olarak pek �ok ki�i taraf�ndan payla��lmaktad�r. �nsan�n vicdan�n�n sesini dinlemeyip, g�zel ahlakl� bir ya�am s�rmemesi, nefsine ve �eytan�n emirlerine uymas� demektir. Satanistlerin bug�ne kadar neden olduklar� belalar d���n�ld���nde b�yle insanlardan olu�an toplumun varaca�� sonun ne kadar ac� olaca�� a��kt�r.

Satanizmin temeli olan, insan�n bir t�r hayvan oldu�u iddias� ise tamamen bir safsatadan ibarettir. T�m evrendeki d�zenin ve ihti�am�n oldu�u gibi insan�n da Yarat�c�s�, �st�n, g��l� ve her t�rl� noksanl�ktan m�nezzeh olan Allah't�r. Allah insanlar�, d���n�p akledebilen, iyiyi k�t�den ay�rma anlay���na sahip, Allah'a kar�� sorumlulu�u olan varl�klar olarak yaratm��t�r. Her insan�n nefsi kendisine k�t�l��� emretti�i gibi, vicdan� da k�t�l�kten sak�nmay� ve korunmay� emreder. �nsan�n sorumlulu�u nefsinin de�il vicdan�n�n sesini dinlemek ve Allah'�n raz� olaca�� bir ahlak g�stermektir.

Unutulmamas� gereken �ok �nemli bir ger�ek ise, �eytan�n insanlara s�sleyip �ekici g�sterdi�i ya�am�n b�y�k bir aldan��tan ibaret oldu�udur. Allah’�n Kuran'da bu ger�e�i bize haber verdi�i ayetlerden baz�lar� �u �ekildedir:


“... Onlar o her t�rl� hay�rla ili�kisi kesilmi� �eytandan ba�kas�na tapmazlar. Allah, onu lanetlemi�tir. O da (��yle) dedi: "Andolsun, kullar�ndan 'miktarlar� tespit edilmi� bir grubu' (kendime u�ak) edinece�im. Onlar� -ne olursa olsun- �a��rt�p-sapt�raca��m, en olmad�k kuruntulara d���rece�im ve onlara kesin olarak davarlar�n kulaklar�n� kesmelerini emredece�im ve Allah'�n yaratt�klar�n� de�i�tirmelerini emredece�im." Kim Allah'� b�rak�p da �eytan� dost (veli) edinirse, ku�kusuz o, apa��k bir h�srana u�ram��t�r.” (Nisa Suresi, 117-119)
0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.