OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

S�m�rgeci Fransa'n�n Yok Etmeye Yeltendi�i M�sl�man �lke:�ad
�ad’da as�rlard�r ya�ananlar, bizlere bir kez daha �slam D�nyas�’n�n mazlum durumunu g�stermekte ve bunu de�i�tirmek i�in y�r�t�lecek fikri m�cadelenin ne kadar acil ve ehemmiyetli oldu�unu hat�rlatmaktad�r.


1086 y�l�nda Kanum Krall���'n�n �slamiyet'i kabul etmesiyle M�sl�man olan �ad, 16. y�zy�la gelindi�inde b�lgenin en zengin ve en g��l� �lkelerinin aras�ndayd�. Ancak 19. y�zy�lda i� b�l�nmelerle zay�flayan krall�k, 1900'de Frans�zlar�n i�galine u�rad� ve Fransa �ad'� di�er s�m�rgelerine ba�lad�.

�ad'�n S�m�rge Tarihi


Bu andan itibaren s�m�rgeci Frans�z kuvvetlerinin M�sl�man halka ve �slam Dini'ne kar�� sava�� ba�lad�. Bu sava�ta her t�rl� insanl�k d��� uygulamaya, zulme, bask�ya ve �iddete yer vard�. �lk hedef, �ad halk�n�n �slami kimli�ini yok etmek ve yerine materyalist ve dinsiz bir kimlik yerle�tirmekti. Bu ama�la b�lgedeki b�t�n camiler, Kuran kurslar�, medreseler, dini e�itim merkezleri, dini cemiyetler, k�t�phaneler y�k�ld�. ��galci Frans�z g��leri �slami e�itimi yasaklayarak, M�sl�manlar�n dinlerini ��renmelerine engel oldular. Tutuklanan din bilginlerinin �o�u hapishanelerde ya bo�durularak ya da sat�rlarla do�ranarak i�kence alt�nda �ld�r�lm��t�. Yeni a��lan okullarda ise, sadece Frans�z askerlerinin �ocuklar� okuyabilmekte, onlar i�in dispanserler ve e�lence salonlar� a��lmaktayd�.

�lkede bulunan M�sl�man ayd�nlar ve zul�mden kurtulmak isteyen halk �e�itli �lkelere s���nmak zorunda kald�lar. Baz� �slam alimleri ��r�l��plak �ehir merkezlerinde dola�t�r�l�yor, kad�nlar�n �erefleri ile alay edilerek, par�a par�a edilip �ld�r�l�yorlard�. 1917 y�l�nda �ad'daki Frans�z y�netimi, al�ak�a bir katliam ger�ekle�tirdi. Dini hayat�n yeniden d�zenlenmesi amac�yla bir konferans d�zenledi�ini a��klayarak �lkedeki t�m �slam alimlerini davet etti. Davete �ok say�da M�sl�man alim kat�ld�. Ancak bir Frans�z komiser, ellerinde sat�rlar, k�l��lar, �i�ler bulunan y�zlerce cellat getirmi�ti. Askeri birlikler etraf� sarm��lard�. Komplo anla��ld���nda ise i� i�ten ge�mi�ti. Her taraf kesilmi� ve do�ranm�� insan cesetleri ile doldu. Baraka �ehri kan g�l�ne d�nd�.

1960 y�l�nda, �ad ba��ms�zl���n� kazand�. Ancak ba��ms�zl���n� kazanmas� halk�n bar��a ve huzura kavu�mas� anlam�na gelmiyordu. ��nk� M�sl�man �o�unlu�un ya�ad��� �lkenin ba��na, eski s�m�rgeci Fransa ile s�k� ba�lar i�erisinde olan �ad �lerici Partisi’nden bir H�ristiyan getirildi.

(Harun Yahya, �slam'�n K��� ve Beklenen Bahar�)

Yeni y�netim bask� ve zul�m konusunda Fransa'n�n yolunu izliyordu. Fransa'ya yak�nl��� ile tan�nan Fran�ois Tombalbaye'nin hem Cumhurba�kanl���na hem de Ba�bakanl��a getirilmesi, M�sl�man halk aras�nda �ok b�y�k bir tepki olu�turdu. Bu tepkiyi dile getiren �ad’l� M�sl�man ayd�nlar�n �ld�r�lmesi �zerine �lke �ap�nda ayaklanmalar ba� g�sterdi. Ard�ndan M�sl�manlara y�nelik bir tasviye operasyonu ba�lad�.

�srail'in �� Sava�taki Rol�


Politik istikrars�zl�k, �lkenin ilk Devlet Ba�kan� Tombalbaye'nin 1975 y�l�nda bir suikaste u�ramas�yla b�y�d� ve 1980 y�l�nda ba�layan i� sava� ile daha da k�t� bir boyuta ula�t�. Bir tarafta �lkenin kuzeyindeki M�sl�manlar yer al�yordu, di�er yanda da �lkenin g�neyindeki Bantu b�lgesinde ya�ayan H�ristiyanlar ve yerel dinlere ba�l� kabileler... Bu i� sava�ta da d�� g��ler aktif olarak taraf tutmaktayd�lar. Bu d�� g��lerin ba��nda �slam kar��t� g��lerin her zaman yan�nda olan �srail geliyordu. �srail M�sl�manlara kar�� g�neydeki Bantular�n yan�ndayd�.

�srail, CIA ile birlikte g�ney g��lerini destekledi. 1983'de �ad'da �srail askeri dan��manlar�n�n bulundu�una dair birka� ayr� kaynaktan al�nan raporlar yay�nland�. A�ustos 1983'de ise �srailli askeri uzmanlar�n, 2.500 Zaire askeriyle birlikte Habr� g��lerini desteklemek i�in �ad'a geldi�i ortaya ��kt�. Filistin halk�na y�nelik katliamlar�n ba� akt�rlerinden "L�bnan Kasab�" Ariel �aron ise, Ocak 1983'de Savunma Bakanl���'ndan ayr�lmadan hemen �nce, �ad'a bir ziyaret yapm��t�.

�� sava� sonras� �ad'da bir daha huzur ve bar�� sa�lanamam��t�r. Fransa ve �srail'in d�� m�dahaleleri i� �at��malar�n �iddetini her g�n biraz daha art�rm��, H�k�metin, muhalif hareketleri bast�rmak i�in yapt��� katliamlar ise ard�nda on binlerce m�lteci ve binlerce �l� b�rakm��t�r.

�ad'�n bug�nk� durumu �slam kar��t� g��lerin bir �lkeyi ne hale getirebilece�inin �rneklerinden biridir. T�m zenginlikler yitirilmi�, istikrar ortadan kalkm��, y�llarca huzur i�inde ya�ayan halk i� �at��man�n i�ine d��m�� ve yokluklar �lkesi haline gelmi�tir.


Yap�lan Zul�mler Kar��l�ks�z Kalmaz�ad'da ya�anan t�m bu zul�mler de, bizlere bir kez daha �slam D�nyas�'n�n mazlum durumunu g�stermekte ve bu durumu de�i�tirmek i�in y�r�t�lecek fikri m�cadelenin ne kadar acil ve ehemmiyetli oldu�unu hat�rlatmaktad�r. Afrika'n�n uzak bir �lkesindeki M�sl�manlar, s�rf M�sl�man olduklar� i�in zul�m g�rmektedir ve bu durum, d�nyadaki t�m M�sl�manlar� ilgilendiren bir sorumluluktur.

Ge�ti�imiz y�llar boyunca M�sl�manlara zulmetmi� olan inkarc� liderlerin ve kadrolar�n yapt�klar�n�n yanlar�na kar kalmad���n� da bilmek gerekir. D�nyada b�y�k bir iktidar sahibi olarak �lm�� de olsalar, ahirette ebedi azapla cezaland�r�lacaklard�r. Allah'�n sonsuz adaleti o inkar edenlerin �zerinde tecelli edecek ve her bir ki�i t�m yap�p ettiklerinin hesab�n� verecektir. Bu, Allah'�n iman edenlere bir vaadi ve ayn� zamanda da bir m�jdesidir. Bir ayette ��yle buyrulur:

“Ger�ek �u ki, m�'min erkeklerle m�'min kad�nlara i�kence (fitne) uygulayanlar, sonra tevbe etmeyenler; i�te onlar i�in, cehennem azab� vard�r ve yak�c� azap onlarad�r.” (Buruc Suresi, 10)

0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.