OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

Deccal'in Ayini:Ter�r
M�sl�manl�k, H�ristiyanl�k ve Yahudili�in ortakla�a kabul etti�i din ahlak�, �iddeti ve vah�eti temel alan Deccal sisteminin tam kar��s�nda yer al�r.


Ter�r, g�n�m�zde en s�k kullan�lan terimlerden biri olmakla birlikte, toplumun her kesiminin �zerinde hemfikir oldu�u tek bir tan�ma sahip de�ildir. Amac� ne olursa olsun, �iddete ba�vuran ve �iddet eylemleri esnas�nda masum insanlar� hedef alan bir grubun makul kar��lanmas� kesinlikle do�ru de�ildir. �nsanlar veya toplumlar kendileri i�in farkl� taleplerde bulunabilir, bu taleplerinde hakl� da olabilirler. Ancak bu talepleri ger�ekle�tirmenin yolu �iddete ba�vurmak olmamal�d�r. Savunma ise ancak silahl� bir g�ce kar�� yap�l�r. Bu nedenle masum insanlar� hedef alan her t�rl� �iddet ve �at��ma asl�nda bir t�r ter�r eylemi olarak kabul edilebilir.

Ter�r�n temel stratejisi insanlar aras�nda korku yayabilmek, bu yolla etkin g�� haline gelebilmektir. Korku, ter�r�n dayanak noktas�d�r. Ter�rist gruplar taleplerini demokratik yollarla elde etmeye �al��mak yerine, �ok daha cayd�r�c� oldu�unu d���nd�kleri �iddet eylemleri ile dile getirirler. Bu kimselere g�re, bir ter�r eylemi ne kadar ac�mas�z ve insafs�z olursa, o derece korku verici olacak, di�er bir deyi�le hedefine o derece yakla�acakt�r.

Ter�r�n en deh�et verici �zelliklerinden birisi de hi�bir ahlaki de�ere sahip olmamas� ve hi�bir kural tan�mamas�d�r. Ter�re ba�vuran ki�ide �efkat, merhamet, affedicilik, ho�g�r� yoktur. Bu ki�iyi y�nlendiren, kin, �fke ve intikam duygular�d�r. B�yle bir kimse �uursuzca, nereye varaca��n� d���nmeden sadece �fkesini gidermek ve intikam almak amac�ndad�r. Bu eylemi ger�ekle�tirirken olu�abilecek tahribat ise ki�inin vicdan�nda bir etki meydana getirmez. ��nk� ter�r� ��z�m olarak g�ren ki�inin vicdan�, dolay�s�yla akl�, feraseti ve basireti kapanm��t�r.

Oysa Kuran ahlak�n� ya�ayan bir M�sl�manda �fkeye yer yoktur. Allah insanlara �fke gibi nefsani �zelliklere uyduklar� takdirde yery�z�nde bozgunculuk ve karga�a ��kaca��n� bildirmi�tir. Bu nedenle de her zaman i�in ho�g�r�den, bar��tan, dostluktan, uzla�madan yana tav�r koymalar�n� emretmi�tir. Bu ahlaka uyuldu�u takdirde �iddete dayal� Deccal sistemi temelinden ��kecek, ter�r�n ve anar�inin zemini ortadan kalkacak ve yery�z�ne hakim olan karga�a ortam� son bulacakt�r. Allah bir ayetinde insanlara bu ahlak� ��yle ���tlemektedir:


"Sen af yolunu benimse, (�slam'a) uygun olan� (�rf�) emret ve cahillerden y�z �evir." (Araf Suresi, 199)


Din ad�na ter�rist eylemlerde bulunanlarDin ahlak� her t�rl� ter�r eylemini �iddetle yasaklarken, birtak�m ter�r gruplar� din ad�na ortaya ��kt�klar�n� iddia etmektedirler. Ancak din ad�na katliam yapanlar�n veya �iddet uygulayanlar�n d�nya g�r��leri incelendi�inde, ger�ekte bunlar�n son derece sapk�n inan��lar olduklar� g�r�lecektir. Bu insanlar ger�ek dini bilmeyen, din ahlak�n� ya�amam�� ve anlamam�� ki�ilerdir. ��nk� Allah'�n varl���na inan�p, Allah'tan korkup sak�nan ve Allah'�n indirdi�i kitaba uyan bir kimsenin masum ve savunmas�z insanlara zarar verecek herhangi bir davran�� i�ine girmesi m�mk�n de�ildir. Bu nedenle �slam ad�na �iddet ve ter�r eylemleri ger�ekle�tirenleri dini gruplar olarak adland�rmak do�ru de�ildir.

Din ad�na ter�re ba�vuranlar�n �o�u ise, �lahi dinlere de�il, birtak�m putperest inan�lara veya yeni t�remi� mistik ��retilere ba�l� fanatik gruplard�r. Ba�ta Amerika ve Japonya'da olmak �zere bu gruplar hem kendi mensuplar�na hem de di�er insanlara y�nelik korkun� �iddet eylemleri ger�ekle�tirmektedirler. Bunlar aras�nda, bir �iftlikte kendilerini yakarak �ld�ren veya yataklar�nda toplu olarak intihar edenler oldu�u gibi, Japon metrosuna att�klar� sarin gaz� ile masum insanlara zarar veren gruplar da bulunmaktad�r. Yapt�klar� ter�r eylemleri ile dikkat �eken di�er gruplar ise, Ku Klux Klan ve neo-Naziler gibi a��r� �rk�� �rg�tlenmelerdir. �zellikle son yirmi y�l i�erisinde �rk�� ve fa�ist d���ncenin gen�ler aras�nda g�zle g�r�l�r �ekilde artmas�, �iddet olaylar�n�n da �o�almas�na neden olmu�tur. Bundan birka� y�l �nce Almanya'da soyda�lar�m�za kar�� yap�lan eylemler, di�er baz� Avrupa �lkelerinde Asya ve Afrika k�kenli ki�ilere kar�� ger�ekle�tirilen tacizler ve sald�r�lar bu gruplar�n uygulad�klar� ter�r olaylar� aras�nda say�labilir.

Din ahlak�n�n ya�and��� toplumda �iddet olu�maz


Unutulmamal�d�r ki, her t�rl� sapk�n olu�umun temelinde insanlar�n din ahlak�ndan uzakla�m�� olmalar� ve ger�ek dini bilmeden yeti�tirilmi� olmalar� yer almaktad�r. ��nk� M�sl�manl�k, H�ristiyanl�k ve Yahudili�in ortakla�a kabul etti�i din ahlak�, �iddeti ve vah�eti temel alan Deccal sisteminin tam kar��s�nda yer al�r. Dinin k�keninde sevgi, �efkat ve merhamet vard�r. Allah insanlara, birbirlerine kar�� adil, ho�g�r�l�, anlay��l�, merhametli ve sayg�l� olmalar�n� emretmi�tir. �stelik insanlar bu g�zel ahlak�, kar��lar�ndaki ki�inin dinine, diline, �rk�na, cinsiyetine bakmadan herkese kar�� uygulamakla y�k�ml�d�rler. Bu nedenle din ahlak�n�n yayg�n olarak ya�and��� bir toplumda �iddetin ya�anmas� imkans�zd�r. Din ahlak� insanlara huzur, bar�� ve g�venlik getirecek tek sistemdir. Allah, bir ayetinde ��yle buyurur:

"Ey iman edenler, hepiniz topluca "bar�� ve g�venli�e (Silm'e, �slam'a) girin ve �eytan�n ad�mlar�n� izlemeyin. ��nk� o, size apa��k bir d��mand�r." (Bakara Suresi, 208)


0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.