OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

Eski M�s�r'�n B�y�c�leri,�srailo�ullar� ve Masonlar�
Masonluk, Firavun d�zenine hakim olan felsefenin �a�da� temsilcisidir. Bu felsefenin ne oldu�unu ise Allah’�n Kuran’da, Firavun ve kavmi i�in bildirdi�i “Ger�ekten onlar, fas�k (sapk�n) olan bir kavimdir.” (Neml Suresi, 12) h�km� ile anlayabiliriz.


Firavunlar �lkesi Eski M�s�r, d�nya tarihinin bilinen en eski uygarl�klar�ndan biridir. Eski M�s�r'�n g�n�m�ze ula�m�� olan g�rkemli yap�lar�, yani piramitler, sfenksler veya obeliskler, y�z binlerce k�le i��inin y�llar boyunca k�rba� ve a�l�k tehdidiyle �lesiye �al��t�r�lmalar�yla in�a edilmi�tir. M�s�r'�n mutlak hakimleri olan Firavunlar, kendilerini "ilah" olarak g�stermi� ve tebalar�n�n kendilerine tap�nmas�n� istemi�lerdir. Eski M�s�r'�n kendi yaz�tlar� M�s�r'�n resmi tarih�ileri taraf�ndan yaz�ld��� i�in, temelde bu medeniyeti �vmeye y�nelik tarafl� yorumlarla doludur.

Eski M�s�r'�n B�y�c�leri


Bu konuda en do�ru bilgiyi ula�t�ran kaynak ise, elbette, M�s�r hakk�nda detayl� bilgiler veren Kuran-� Kerim'dir.

Allah Kuran'da Hz. Musa k�ssas�nda M�s�r'daki y�netim sistemi hakk�nda bilgiler verir. Ayetlerde a��kland��� gibi, M�s�r'da iki �nemli g�� oda�� bulunmaktad�r: Firavun ve onunla birlikte s�z sahibi olan y�netici kadro. Bu kadro �o�u zaman Firavun �zerinde de �nemli bir g�ce sahiptir. Firavun onlara dan���r ve zaman zaman onlar�n telkinlerine g�re hareket eder. A�a��daki ayetler, bu y�netici kadronun Firavun �zerindeki etkisine i�aret etmektedir:

"Musa dedi ki: "Ey Firavun, ger�ekten, ben alemlerin Rabbinden (g�nderilme) bir el�iyim. Benim �zerimdeki y�k�ml�l�k, Allah'a kar�� ancak ger�e�i s�ylemektir. Rabbinizden size apa��k bir belge ile geldim. Art�k �srailo�ullar�n� benimle g�nder. (Firavun) Dedi ki: "E�er ger�ekten bir ayet getirmi�sen ve do�ru s�zl�lerden isen, bu durumda onu getir (bakal�m). B�ylelikle (Musa) asas�n� f�rlat�nca, an�nda apa��k bir ejderha oluverdi. (Bir de) Elini s�y�rd�, o da an�nda bakanlara bembeyaz (g�r�n�verdi). Firavun kavminin �nde gelenleri dediler ki: "Bu ger�ekten bilgin bir b�y�c�d�r; Sizi topraklar�n�zdan s�r�p-��karmak istiyor. Bu durumda ne buyuruyorsunuz? Dediler ki: "Onu ve karde�ini �imdilik bekletiver, �ehirlere de toplay�c�lar yolla; B�t�n bilgin b�y�c�leri sana getirsinler." (Araf Suresi, 104-114)


Dikkat edilirse, ayetlerde, Firavun'a ak�l veren, onu Hz. Musa'ya kar�� k��k�rtan ve y�ntemler g�steren bir kadrodan s�z edilmektedir. M�s�r tarihinin kay�tlar�na bakt���m�zda, bu "kadro"nun iki temel unsuru oldu�u g�r�l�r: Ordu ve rahipler.

Ordunun neden �nemli oldu�unu a��klamaya gerek yoktur; Firavun rejiminin temel fiziki g�c�n� olu�turur. Ancak rahiplerin durumuna biraz daha yak�ndan bakmak gerekir. Eski M�s�r'daki rahipler, Kuran'da "b�y�c�ler" olarak bahsedilen s�n�ft�r. Firavun rejiminin "fikri dayana��n�" olu�turmu�lard�r. Kendilerinde �zel bir g�� ve gizli bir ilim oldu�una inand�rm��lar, M�s�r halk�n� bu otorite ile etkilemi� ve Firavun y�netimine olan ba�l�l�klar�n� sa�lam��lard�r. M�s�r kay�tlar�nda "Amon rahipleri" olarak bilinen bu s�n�f, astronomi, matematik, geometri gibi konular�n yan�nda, b�y�c�l�k ve kahinlik gibi bat�l inan��lar �zerine yo�unla�m��t�r.

Eski M�s�r'daki rahipler s�n�f�, kendi i�ine kapal� ve �zel bir ilme sahip oldu�unu d���nen bir tarikatt�r ve bu gibi �rg�tlenmelere "ezoterik" �rg�tler denir. T�rk masonlar�n�n Mason dergisinde (Say�:48-49), masonlu�un k�keninin bu gibi ezoterik tarikatlar oldu�u anlat�l�r ve �zellikle Eski M�s�r rahiplerinden bahsedilir:

“Bu geli�me i�inde, Do�u'da �in ve Tibet'te ba�layarak Hindistan kanal�yla Mezopotamya ve M�s�r'a ge�mi� olan ezoterik uygulama, oralarda binlerce y�l s�rm�� ve M�s�r'da esas egemen g��ler olan rahiplerin bilgilerinin temelini olu�turmu�tur.” (Harun Yahya, Global Masonluk)

Eski M�s�r'dan Kabala'ya


�srailo�ullar� hen�z Hz. Musa hayatta iken dahi Eski M�s�r'da g�rd�kleri putlar�n benzerlerini yap�p onlara tap�nmaya ba�lam��ken, Hz. Musa'n�n vefat�n�n ard�ndan daha ileri sapmalara kaymalar� zor olmam��t�r. Ku�kusuz t�m Yahudiler i�in ayn� �ey s�ylenemez, ama aralar�ndan baz�lar� M�s�r'�n putperest k�lt�r�n� ya�atm��, M�s�r rahiplerinin ��retilerini s�rd�rm��, bu ��retileri Yahudili�in i�ine sokarak onu tahrif etmi�lerdir.

Eski M�s�r'dan Yahudili�e devrolunan ��reti, Kabala'd�r. Kabala da, ayn� M�s�r rahiplerinin sistemi gibi, ezoterik bir ��reti olarak yay�lm�� ve yine M�s�r rahipleri gibi temelde b�y� ile ilgilenmi�tir. Kabala'n�n dikkat �ekici bir y�n� ise, Tevrat'taki yarat�l�� anlat�m�ndan �ok farkl� bir anlat�m i�ermesi, Eski M�s�r'�n maddenin s�reklili�ine dayal� materyalist g�r���n� korumas�d�r.

M�s�r'�n materyalist, b�y�ye dayal� ezoterik ��retilerini devralan Yahudiler, Tevrat'�n bu konudaki yasaklamalar�n� tamamen g�z ard� ederek, di�er putperest kavimlerin b�y� rit�ellerini de benimsemi�ler ve b�ylece Kabala Yahudili�in i�inde ama Tevrat'a muhalif bir mistik ��reti olarak geli�mi�tir. �ngiliz yazar N.H. Webster "Ancient Secret Tradition" adl� makalesinde, konuyu ��yle a��klar:

“B�y�c�l�k, bildi�imiz kadar�yla, Filistin'in �srailo�ullar� taraf�ndan i�gal edilmesinden �nce, Kenanl�lar taraf�ndan uygulan�yordu. M�s�r, Hindistan ve Yunanistan'da kendi kahinlerine ve b�y�c�lerine sahipti. Musa Yasas�'nda (Tevrat'ta) b�y�c�l�k aleyhinde yap�lm�� lanetlemelere kar��, Yahudiler, bu uyar�lar� g�z ard� ederek, bu ��retiye kendilerini bula�t�rd�lar ve sahip olduklar� kutsal gelene�i, di�er �rklardan ald�klar� b�y�sel d���ncelerle kar��t�rd�lar. Yahudi Kabalas�'n�n spek�latif y�n�, Perslerin b�y�c�l���nden, neo-Platonizm'den ve yeni Pisagorculuk'tan etkilendi. Dolay�s�yla, Kabala kar��tlar�n�n, Kabala'n�n saf bir Yahudi k�kenden gelmedi�i �eklindeki itirazlar�n�n hakl� temeli vard�r.”


Allah, Kuran’da �srailo�ullar�'n�n, kendi dinlerinin d���ndaki kaynaklardan �eytani b�y� ��retileri ��rendiklerini ��yle haber vermektedir:

“Ve onlar, S�leyman'�n m�lk� (n�b�vveti) hakk�nda �eytanlar�n anlatt�klar�na uydular. S�leyman ink�r etmedi; ancak �eytanlar ink�r etti. Onlar, insanlara sihri ve Babil'deki iki mele�e Harut'a ve Marut'a indirileni ��retiyorlard�. Oysa o ikisi: ‘Biz, yaln�zca bir fitneyiz, sak�n ink�r etme’ demedik�e hi� kimseye ��retmezlerdi. Fakat onlardan erkekle kar�s�n�n aras�n� a�an �eyi ��reniyorlard�. Oysa onunla Allah'�n izni olmad�k�a hi� kimseye zarar veremezlerdi. Buna ra�men kendilerine zarar verecek ve yarar sa�lamayacak �eyi ��reniyorlard�. Andolsun onlar, bunu sat�n alan�n, ahiretten hi�bir pay� olmad���n� bildiler; kendi nefislerini kar��l���nda satt�klar� �ey ne k�t�; bir bilselerdi.” (Bakara Suresi, 102)

Ayette baz� Yahudilerin, ahirette kayba u�rayacaklar�n� bilmelerine ra�men, b�y� ��rendikleri ve uygulad�klar� haber verilmektedir. Yine ayetteki ifadeyle, s�z konusu Yahudiler, bu �ekilde Allah'�n kendilerine indirdi�i �eriattan sapm�� ve putperestlerin b�y� ��retilerine �zenerek k�fre e�ilim g�stermi�lerdir.

Bu ayet, Yahudi tarihindeki �-nemli bir m�cadelenin de ana hatlar�n� g�stermektedir. Bu m�cadele, Allah'�n Yahudilere g�nderdi�i peygamberler ve bu peygamberlere itaat eden m�min Yahudiler ile, Allah'�n emirlerine isyan eden, �evrelerindeki putperest kavimlere �zenerek Allah'�n �eriat� yerine onlar�n inan� ve k�lt�rlerine e�ilim g�steren sapk�n Yahudiler aras�ndad�r.


Masonlar ve Eski M�s�rEski M�s�r'�n materyalist felsefesi, bu uygarl�k ortadan kalkt�ktan sonra ya�amaya devam etti. Baz� Yahudiler bu felsefeyi devralarak, Kabala ��retisi i�inde ya�att�lar. �te yandan, baz� Yunan d���n�rleri de ayn� felsefeyi devrald�lar ve "Hermetizm" olarak bilinen Eski Yunan ��retisi i�inde yeniden yorumlay�p devam ettirdiler.

Hermetizm kavram�, Eski M�s�r inanc�ndaki hayali tanr�lardan biri olan "Thoth"un Yunanca'daki kar��l��� olan "Hermes" kelimesinden gelir. Hermetizm, Eski M�s�r felsefesinin Eski Yunan'daki kar��l���d�r.

Bu felsefenin k�kenini ve g�n�m�z masonlu�undaki yerini, �stad mason Selami I��nda� ��yle anlat�r:

“Eski M�s�r’da H�rmetisme d���n� ve inan� sistemini olu�turan bir tarikat vard�. Masonlu�un buna benzer yanlar� vard�r. �rne�in; belirli d�zeye gelmi� insanlar, gizli toplant�larda tarikat�n t�renlerini yaparlar, tinsel duygular�n� ve d���n�lerini a��klarlar, daha k���k dereceli �yeleri e�itirlerdi. Pithagore, bunlar�n aras�nda yeti�mi� bir hermetiktir... �skenderiye Okulu ve ... N�oplatonisme gibi �rg�t ve d���n� sistemlerinin kurulu� bi�imi ve d���n� yanlar�, Mason Ritlerine �ok benzer.”


I��nda�, masonlu�un k�kenindeki Eski M�s�r etkisini daha da a��k �ekilde ��yle ifade eder:

"Franmasonluk, toplumsal ve t�resel bir kurulu�tur. Ba�lang�c� eski M�s�r’a kadar uzan�r."

T�rk masonlar�n�n b�y�klerinden Celil Lay�ktez, Mimar Sinan dergisinde yay�nlanan "Masonik S�r, Ketumiyet Nedir? Ne De�ildir?" ba�l�kl� makalesinde ��yle yazmaktad�r:

“Eski Yunan, M�s�r ve Roma uygarl�klar�nda muayyen bir bilim, bir “gnose” veya gizli irfan �evresinde toplanan “Giz Okullar�” (�coles de myst�res) bulunurdu. Bu Giz Okullar�n�n mensuplar�, ancak uzun tahkikatlardan sonra ve tekris merasimleri ile kabul edilirlerdi. Bu Okullar�n aras�nda, ilkinin “Osiris” okulu oldu�u san�lan cemiyette �al��malar�n esaslar�n�, Osiris’in do�u�u, delikanl�l�k d�nemi, karanl�klara kar�� verdi�i m�cadeleler, nihayet �l�m� ve tekrar dirilmesi temalar�n� olu�tururdu. Bu temalar rit�elik dramalar �eklinde ruhban s�n�f taraf�ndan merasimler esnas�nda oynan�rd� ve b�ylece fiilen i�tirak edilerek temsil edilen rit�el ve sembolizman�n daha etken olmas� sa�lan�rd�...Bu olaylar, y�llar sonra Masonluk ismi alt�nda s�recek bir inisyatik karde�lik dizisinin ilk halkalar�n� olu�turmu�tur. Bu gibi karde�likler, daima ayn� idealler �evresinde kurulmu�lar, bask�lar alt�nda gizlice hayatiyetlerini s�rd�rebilmi�ler, isimlerini, �ekillerini de�i�tire de�i�tire, ancak antik sembolizma ile landmarklar�na sad�k kalarak ve fikren birbirlerinin miras��s� olarak �a��m�za kadar gelebilmi�ler; savunduklar� d���ncelerin yerle�mi� d�zeni sarsabilme olas�l���na kar��, kendi aralar�nda ketumiyet kurallar�na uymu�lar, cehlin de gazab�ndan kurtulabilmek i�in, kendi ketum mesleki kurallar�n� i�eren Operatif Masonlu�a s���narak onu fikren tohumlam��lar ve b�ylece bildi�imiz modern Spek�latif Masonlu�un olu�umunda etken olmu�lard�r.”

Lay�ktez, �stteki s�zlerinde, masonlu�un k�kenini olu�turan dernekleri �verek anlatmakta, "cehle kar��" kendilerini gizlediklerini iddia etmektedir. �stteki al�nt�dan, masonlu�un, Eski M�s�r, Eski Yunan ve Roma gibi her ��� de putperest olan medeniyetlerde kurulan derneklerin g�n�m�ze ula�an bir temsilcisi oldu�u ortaya ��kmaktad�r. Bu �� medeniyet i�inde en eskisi ve di�erlerine �nc�l�k etmi� olan� M�s�r oldu�u i�in de, masonlu�un ana kayna��n�n Eski M�s�r oldu�unu s�ylemek m�mk�nd�r.

Eski M�s�r'�n, Allah'�n Kuran'da "inkar sistemi" olarak en detayl� �ekilde anlatt��� �rneklerden biri oldu�unu bu noktada tekrar hat�rlatmak gerekir. �zellikle de M�s�r'�n hakimleri olan Firavunlar ve yak�n �evreleri, pek �ok ayette zalimlikleri, adaletsizlikleri, azg�nl�k ve ta�k�nl�klar�yla anlat�lmaktad�r. M�s�r halk� da, bu sistemi kabullenmi�, Firavun'u ve di�er sahte M�s�r ilahlar�n� benimsemi� sapk�n bir kavimdir. (Harun Yahya, Hz. Musa)

Bu ger�e�e kar��n masonlar kendi k�kenlerinin Eski M�s�r'da oldu�unu belirtmekte ve Eski M�s�r'� �v�lesi bir toplum modeli olarak g�rmektedirler.

Mason kaynaklar�nda, s�rf Eski M�s�r'�n geneline de�il, bu sistemin zalim y�neticileri olan Firavunlara kar�� da b�y�k bir �vg� ve yak�nl�k vard�r. Mimar Sinan dergisindeki bir di�er makalede �unlar yaz�l�d�r:


“Firavun’un ba�l�ca vazifesi, NUR’u aramakt�r. Gizli Nur’u, daha canl� ve daha kuvvetli bir surette y�celtmektir... Biz Masonlar, nas�l S�leyman Mabedini in�aya �al���yorsak, eski M�s�rl�lar da Ehram�, yani Nur Evini in�aya �al���rlard�. Eski M�s�r Mabetlerinde yap�lan ayinler, baz� derecelere ayr�lm��t�. Bu dereceler iki k�s�md�. K���k ve b�y�k dereceler. K���k dereceler, bir-iki-�� diye ayr�lm��t�; bundan sonra B�y�k dereceler ba�lard�.”

Buradan anla��lmaktad�r ki, Eski M�s�r'�n Firavunlar� ile masonlar�n arad�klar� ve "nur" dedikleri kavram ayn�d�r. Bir di�er ifadeyle, masonluk, Firavun d�zenine hakim olan felsefenin �a�da� temsilcisidir. Bu felsefenin ne oldu�unu ise Allah’�n Kuran'da Firavun ve kavmi i�in bildirdi�i "Ger�ekten onlar, fas�k (sapk�n) olan bir kavimdir" (Neml Suresi, 12) h�km� ile anlayabiliriz.

Eski M�s�r’dan Yahudili�e devrolunan ��reti, Kabala’d�r. Kabala da, ayn� M�s�r rahiplerinin sistemi gibi, ezoterik bir ��reti olarak yay�lm�� ve yine M�s�r rahipleri gibi temelde b�y� ile ilgilenmi�tir.

0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.