OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan



0

T�rk Ekonomi Birli�ine Do�ru




T�rk Cumhuriyetleri ile olu�turulacak her t�rl� ortak giri�im, �ok b�y�k bir h�zla ba�ar�ya ula�abilir. ��nk� o �lkelerin halklar�yla aram�zda �ok g��l� dini ve tarihi ba�lar bulunmaktad�r. Bu fakt�rler her ili�kide �ncelikle olmas� gereken “g�ven” daha en ba��ndan olu�turmaktad�r.


Sovyetler Birli�i’nin da��lmas�n�n ard�ndan Orta Asya T�rk Cumhuriyetleri ba��ms�z birer Cumhuriyet olmu�lard�r. Bug�n gerek T�rkiye gerekse di�er T�rk Cumhuriyetleri ekonomik bir darbo�azdan ge�mektedir. Her ne kadar T�rkiye’nin konumu di�erleriyle tam olarak k�yaslanamasa da, genel durum b�yledir. Oysa �zellikle T�rkiye Cumhuriyeti bu s�k�nt�l� d�nemi �ok b�y�k bir h�zla atlatabilecek b�y�k bir potansiyele sahiptir. �ok daha zorlu d�nemler ge�irdikten sonra toparlanan ve ekonomik a��dan d�nya liderli�ine oynayan Japonya bu konuda �rnek bir modeldir. Japonya �kinci D�nya Sava��'nda b�y�k bir y�k�ma u�ramas�na ra�men, �ok h�zl� bir toparlanma s�recine girmi�tir. Japonya’n�n bug�nlere gelmesindeki en b�y�k etken ger�ekle�tirdi�i ekonomik at�l�m olmu�tur.

T�rkiye ve T�rk Cumhuriyetleri her alanda birlikte hareket ettiklerinde siyasi ve ekonomik a��dan b�y�k bir g�� olu�turacaklar�nda ku�ku yoktur. Yakla��k 120 milyonluk n�fusu ile T�rkiye ve T�rk Cumhuriyetleri, hem �ok b�y�k ve �ok bereketli bir co�rafyaya sahip olman�n, hem de ayn� k�lt�re ve ayn� dine mensup olman�n getirdi�i avantajlar� �ok daha fazla lehlerine olacak �ekilde kullanabilirler.

Bug�n T�rkiye, T�rk Cumhuriyetlerinin toplamda sahip olduklar� yakla��k 30 milyar dolarl�k ticaret hacminde sadece 1 milyar dolar�n biraz �zerinde bir paya sahiptir. Yani %3,4 oran�nda olan ticaret hacmi son derece d���kt�r.

T�rkiye �zellikle ba��ms�zl�klar�ndan sonra ilgisini ve deste�ini bu b�lgelere olabildi�ince art�rm��t�r, ancak hedeflenen yap�ya ula��lmas� i�in �zerine �ok daha yo�un bir �ekilde e�ilinmesi gerekti�i a�ikard�r.

K�kl� bir ekonomik giri�im


Bug�n ba��ms�z T�rk Cumhuriyetlerini kapsayan ve T�rkiye’nin �nderli�inde olu�turulabilecek ekonomik ve k�lt�rel bir i�birli�i, hem s�z konusu �lkelere ve hem de �lkemize pek �ok a��dan �nemli avantajlar sa�layabilir. B�lge �lkelerine g�re askeri ve teknolojik a��dan olduk�a g��l� olan T�rkiye Cumhuriyeti'nin liderli�ini yapt��� b�yle bir giri�im, k�sa s�rede d�nya siyasi ve ekonomi arenas�nda hak etti�i yeri alacakt�r.

D�nyada pazar rekabetinin �ok b�y�k bir art�� g�sterdi�i g�n�m�zde, do�al kaynaklar�n giderek t�kenmesine kar��n, T�rk Cumhuriyetleri hi� girilmemi� pazarlara, tar�msal zenginliklere, petrol, do�algaz ve hammadde kaynaklar�na sahip bulunmaktad�r.

Ekonomilerin geli�imi �retimden ge�ti�inden bu cumhuriyetlerle T�rkiye aras�nda yo�un al��veri� olmal�, T�rkiye tercihini her zaman bu co�rafyalardan yana yapmal�d�r. T�rkiye bu b�lgelere halen devam eden teknoloji ve e�itim alan�ndaki deste�ini daha da art�rabilir. Bu �ekilde �retim verimi s�ratli bir �ekilde artacakt�r.

Bug�n �lkemizin Do�u Avrupa �lkelerine “maliyet kolayl�klar� sa�layarak yat�r�m� �zendirme” uygulamalar�n�n benzeri T�rk Cumhuriyetleri i�in de d���n�lebilir. Dahas� T�rk Cumhuriyetlerine �ncelik verilebilir. Bir ba�ka deyi�le yat�r�mlar bu b�lgelerde tercih edilmeli, para ak��� bu co�rafyan�n d���na olabildi�ince ��kmamal�d�r. ��nk� ortak sorun olan d�� bor� y�k�, ancak �retimin pe�inden gelen girdilerle hafifleyebilir.

D�� politika a��s�ndan


T�rkiye, Orta Asya Cumhuriyetleriyle ili�kilerini azami �zen g�stererek y�r�tmelidir. T�rkiye’nin ticaret ve siyasi konularda a��rl�kl� olarak Orta Asya’ya y�nelmesi, Avrupa’y�, Amerika’y� veya Ortado�u’yu ihmal etmesi gibi bir durum ortaya ��karmamal�d�r. Asl�nda Orta Asya’ya y�nelik bir strateji belirlenirken, bir yandan da di�er �lkelerle olan ili�kileri de bir b�t�n olarak de�erlendirmek gerekti�i a��kt�r. Ekonomik a��dan Orta Asya’ya y�nelirken, e�er k�resel bazda bir strateji geli�tirilirse, bu Orta Asya'yla geli�tirilecek at�l�mlara yard�mc� olacak bir etki yaratacakt�r. �rne�in Orta Asya ile ekonomik i�birli�i olu�turulurken, Bat�’dan temin edilecek teknik yard�m, T�rkiye’yi ayn� zamanda Bat� ile Orta Asya aras�nda bir k�pr� konumuna getirecektir. Ancak bunun i�in T�rkiye’nin Orta Asya’da inisiyatifi eline almas� gerekmektedir.

Yap�labilecek �al��malar


T�rkiye’nin bu �lkelerle ili�kilerini ekonomik alanda geli�tirmek i�in �zerinde durmas� gereken hususlar�n bir k�sm� ��yle �zetlenebilir:

* Cumhuriyetlerin do�al kaynaklar�ndan faydalanabilir ve di�er �lkelere sat�lmas�nda d�nya �ap�nda arac�l�k g�revi yapabilir.

* Bu �lkelere t�m tar�m �r�nlerini uygun ko�ullarla satabilir.

* Alt yap� ve konut in�aatlar�, in�aat malzemeleri alan�nda pazar pay�n� art�rabilir.

* Ortak bir borsa kurulabilir, s�cak para yabanc� d�vize ya da t�revlerine de�il, T�rk firmalar�n�n hisselerine ya da gayrimenkule y�nlendirilebilir.

* T�rkiye’deki giri�imciler i�in bu b�lgelerde yat�r�m te�vik edilebilir ve kolayl�klar sa�lan�labilir.

* A��r sanayi ve teknoloji alt yap�lar�n� T�rkiye’nin i�inde bulundu�u bir konsorsiyum �stlenebilir.

* Bu �lkelerle birlikte ekonomik isti�are kurumlar� olu�turulabilir.

Bu sayd�klar�m�z T�rkiye’nin ekonomik a��dan bu �lkelerle ne gibi ili�kiler kurabilece�iyle ilgili bir �zet de�erlendirmedir. Ancak hem ekonomik ili�kilerin, hem de di�er her t�rl� sosyal yak�nla�malar�n sa�lanabilmesi i�in bu �lke insanlar�yla sahip oldu�umuz dil, din ve k�lt�r a��s�ndan ortak yanlar�m�z� s�k s�k g�ndeme getirmeliyiz. Kuran ahlak�n�n birle�tirici ve kalpleri �s�nd�r�c� �zelli�i dolay�s�yla da Kuran ahlak�n�n kendi aram�zda oldu�u gibi, T�rk Cumhuriyetindeki soyda�lar�m�z�n aras�nda da yayg�nla�mas� i�in elimizden geleni yapmal�y�z. Allah Kuran ahlak�n� ya�ayarak, birlik i�inde hareket etmeyi bir ayetinde ��yle bildirmi�tir:

“Allah'�n ipine hepiniz s�ms�k� sar�l�n. Da��l�p ayr�lmay�n. Ve Allah'�n sizin �zerinizdeki nimetini hat�rlay�n...” (Al-i �mran Suresi, 103)





0






�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.



Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.