OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

Bedi�zzaman Said Nursi


20. y�zy�l�n en �nemli manevi �nderlerinden biri ve ge�ti�imiz y�zy�l�n da m�ceddidi olan Bedi�zzaman Said Nursi'nin 87 y�ll�k m�cadelesi, 1873 y�l�nda Bitlis'in Hizan kasabas�n�n Nurs k�y�nde ba�lar.

E�itimine k���k ya�lardan itibaren a��rl�k veren Said Nursi, 21 ya��na geldi�inde bilgisi ve zekas� nedeniyle Bedi�zzaman (�a��n G�zelli�i) ismi ile an�lmaya ba�lanm��t�r. 1896'da Van'da kurmay� d���nd��� Medreset�-z Zehra ad�n� verdi�i �niversite projesi, Sultan 2. Abd�lhamid taraf�ndan kabul g�rmeyince, Bedi�zzaman �stanbul'da Fatih Camii'nin hemen arkas�ndaki �ekerci Han'a yerle�ir. Ancak k�sa bir s�re sonra hi�bir sebep g�sterilmeden tutuklan�r.

Serbest kald�ktan sonra t�m yurt �ap�nda tebli� faaliyetlerine devam eden Said Nursi, Sultan Re�ad'a �niversite projesini kabul ettirir, ancak 1. D�nya Sava��'n�n patlak vermesi �zerine bu proje ertelenir.

1. D�nya Sava��'nda aktif bir �ekilde yer alan Said Nursi, Milis Komutan� olarak bulundu�u Pasinler'de Rus askerlerine esir d��er. 1917 devrimindeki karga�a ortam�ndan yararlanarak ka�may� ba�ar�r ve Petersburg, Var�ova, Viyana ve Sofya �zerinden yakla��k 8 ay sonra �stanbul'a d�ner. 1920 y�l�nda TBMM'ye davet edilir; gider, ancak milletvekilli�ini kabul etmez. 1923 y�l�nda kitap �al��malar�nda bulunmak �zere Van'a geri d�ner.

Said Nursi'nin hayat�, 1925 y�l�ndaki �eyh Sait �syan� ile bir anda de�i�ir. G�neydo�u illerinde planlanan bu isyana kat�ld��� y�n�nde kendisine iftira at�lmas�na ra�men, Said Nursi bu iftiray� �u s�zlerle yalanlam��t�r:

"T�rk Milleti, as�rlard�r �slam�n bayraktarl���n� yapm��t�r. �ok veliler ve �ehitler vermi�tir. B�yle bir milletin torunlar�na k�l�� �ekilmez. Biz M�sl�man�z. Onlarla karda��z, karda�� karda�larla �arp��t�rmay�n�z. Bu �er'an caiz de�ildir. K�l�� harici d��mana �ekilir. Dahilde k�l�� kullan�lmaz. Bu zamanda yegane kurtulu� re�etemiz, Kuran ve iman hakikatleriyle tenvir ve ir�ad etmektir. En b�y�k d��man�m�z olan cehli izale etmektir. Te�ebb�s�n�zden vazge�iniz. Zira akim kal�r."

�eyh Sait �syan� ile hi�bir ilgisi olmayan ve buna kar��maktan �iddetle ka��nan Said Nursi, her�eye ra�men su�lu g�r�lerek Isparta'n�n Barla kasabas�na s�rg�ne g�nderilir. Bedi�zzaman, Risale-i Nur ad�n� verdi�i k�lliyat�n� burada yazmaya ba�lar.

"�stad"�n, Barla'da kald��� d�rt bu�uk sene zarf�nda etraf�na bir�ok se�kin insan toplan�r. �evresindeki insanlar artt�k�a Risale-i Nur �al��mas�na y�nelik bask�lar da artar. 1934 y�l�nda Barla'dan Isparta'ya nakledilir. Burada haklar�nda dava a��lan Said Nursi ve 120 arkada�� yarg�lanmak �zere Isparta'dan Eski�ehir'e g�nderilir. Eski�ehir'de 11 ayl�k mahkumiyet karar� al�n�r. Bedi�zzaman 11 ay hapiste kald�ktan sonra K�tahya'ya s�rg�ne yollan�r. 1943'te de Ankara'da yarg�lanan �stad, Isparta ve Denizli cezaevlerinde tutuklu kal�r. Dokuz ayl�k mahkumiyetin ard�ndan, bu kez Emirda� s�rg�n� ba�lar. Emirda� s�rg�n�n�n ard�ndan ise 20 ay Afyon cezaevinde tutulur. Bu s�renin sonunda mahkumiyet karar� bozularak serbest b�rak�l�r.

1950 y�l�nda Demokrat Parti iktidar� ile birlikte, �stad'�n �zerinde olu�turulan bask�lar k�smen ortadan kalkar. �stanbul'da hakk�nda dava a��l�r ve Bedi�zzaman 27 y�l sonra �stanbul'a d�ner. �stanbul'daki mahkemenin sonucunda beraat eder. 25 May�s 1956'da Afyon A��r Ceza Mahkemesi, Risale-i Nur'larda hi�bir su� unsuru bulunmad���n� a��klar. Bu karar�n �zerine Risaleler d�rt ilde kitap halinde bas�l�r.

Bedi�zzaman 21 Mart 1960'da, uzun bir araba yolculu�undan sonra Urfa'da vefat eder. Cenazesi g�rkemli bir kalabal���n k�ld��� cenaze namaz�n�n ard�ndan, Halil�rrahman Camii'ne defnedilir. 12 Temmuz 1960 gecesi, mezar� yerinden al�narak u�akla Isparta'da bilinmeyen bir yere g�t�r�l�r. Mezar�n nerede oldu�u halen bilinmemektedir.(www.gercekler.net)
0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.