OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

Hologram Bir D�nyadam� Ya��yoruz
D�nyay� bir ���k demeti olarak alg�l�yoruz, bu y�zden de bu alg�lara bakarak maddeyi mutla ger�ek zannetmek b�y�k bir yan�lg� olacakt�r.


Amerika'n�n en �nl� bilim dergilerinden biri olan New Scientist adl� dergi, 27 Nisan 2002 tarihindeki kapak konusunda, okuyucular�na �nemli bir bilimsel geli�meyi aktarm��t�r. J. R. Minkel taraf�ndan kaleme al�nan makale "Neden Hepimiz Bir Hologram�n ��inde Ya��yoruz?" ba�l��� alt�nda yay�nlanm��t�r. Bu makalede a��klanan bilimsel tespiti �u �ekilde �zetleyebiliriz: D�nyay� bir ���k demeti olarak alg�l�yoruz, bu y�zden de bu alg�lara bakarak maddeyi mutlak ger�ek zannetmek b�y�k bir yan�lg� olacakt�r.
New Scientiest'in yorumu
Bilim adam�-yazar J.R Minkel bu �nemli konu ile ilgili �u itiraflarda bulunmu�tur:
"�u an bir dergi tutuyorsunuz, bunu kat� bir madde olarak alg�l�yorsunuz ve siz bunun evrende ba��ms�z bir �ekilde varoldu�unu g�r�yorsunuz. Etraf�n�zdaki objelerde ayn� �ekilde, belki bir fincan kahve ya da bir bilgisayar, hepsi d��ar�da ger�ekmi� gibi g�r�n�yor. Ama hepsi yaln�zca bir hayal."
Minkel makelesinde, baz� bilim adamlar�n�n bu fikri "her�eyin teorisi" olarak adland�rd�klar�n� s�ylemektedir. Ayr�ca Minkel, bilim adamlar� taraf�ndan "her�eyin teorisi"nin, evrenin yap�s�n�n a��klanmas�nda ilk basamak olarak kabul edildi�ini aktarmaktad�r.
S�z konusu Amerikan dergisinde yay�nlanan bu makale ger�ekten de son derece �nemlidir. �stelik insan�n hayata bak�� a��s�n� etkileyebilecek kadar. ��nk� bu konu atomlardan olu�an evreni en kolay �ekilde anlamam�z� ve maddenin mahiyeti konusunda en net yarg�ya varabilmemizi sa�lamaktad�r. Bu makale, evreni beynimizde alg�lad���m�z�, dolay�s�yla bizim d���m�zda var oldu�unu zannetti�imiz maddenin bir hayalden ibaret oldu�unu a��klayan bilimsel bir belgedir.

Beyinde sanal d�nya


Daha �nceki bilimsel �al��malarda da bu ger�ek farkl� y�nlerden tespit edilmi�ti asl�nda. Bilim adamlar� d�� d�nyan�n, maddenin varl���na gerek olmadan beyinde sanal bir d�nya olu�turulabilece�ini de bir�ok kez kan�tlam��lard�. �rne�in yap�lan �� boyutlu ve ger�e�inden fark� olmayan bilgisayar sim�lasyonlar� yoluyla asl�n�n ayn� �zelliklere sahip g�r�nt�ler elde edilebilmektedir. Ayr�ca r�ya g�ren insanlar �zerindeki ara�t�rmalar da benzer sonu�lar do�urmu�tur. Anla��lm��t�r ki, mesela bisiklete binen biri ile r�yas�nda bisiklete bindi�ini g�ren ki�inin fizyolojilerinde ayn� tepkiler meydana gelmektedir. Bu durum her iki olay�nda beyinde meydana geldi�ini ve ortada bizim d���m�zda zannedildi�i gibi maddesel bir d�nyan�n olmad���n� g�stermektedir.
Yapay uyar�larla bir d�nya olu�turulabilece�i ger�e�ine verilebilecek en iyi �rneklerden biri de hipnoz tekni�idir. Bilindi�i gibi hipnozda, hipnotize edilen ki�iye bir dizi telkin yap�l�r ve bu ki�inin, ger�e�inden ay�rt edilemeyecek derecede inand�r�c� birtak�m olaylar ya�amas� sa�lan�r. S�z konusu ki�i, bulundu�u odada olmayan g�r�nt�leri, ki�ileri veya manzaray� g�r�r, sesleri duyar, kokular� ve tatlar� al�r. Bu s�rada ya�ad��� olaylardan dolay� sevinir, �z�l�r, heyecanlan�r, s�k�l�r, endi�elenir. Hatta hipnoz alt�ndaki ki�inin ya�ad��� olaylar�n etkileri d��ar�dan fiziksel olarak da izlenebilir: Yap�lan telkinle do�ru orant�l� olarak ki�ide nab�z art���, tansiyon art���, cildinde k�zar�kl�k olu�mas�, ate�inin y�kselmesi, mevcut a�r�y� veya ac�y� hissetmemesi gibi durumlar meydana gelebilmektedir.

Hipnoz �rne�i


�rne�in hipnoz uygulanan bir deneyde, bir ki�iye hastanede bulundu�u s�ylenmi�, bu hastanenin 10. kat�nda �lmek �zere olan bir hasta oldu�u ve ancak kendisinin h�zl� bir �ekilde elindeki ilac� yeti�tirirse hayat�n�n kurtulabilece�i telkin edilmi�tir. Bu ki�i hipnoz s�ras�ndaki telkinin etkisiyle, son derece h�zl� bir �ekilde 10 kat� ��kmaya ba�lad���n� sanm��t�r. Bu s�rada nefes nefese kalm��, iyice yoruldu�u i�in de nefesini kontrol edemeyecek hale gelmi�tir. Bunun �zerine art�k en �st kata geldi�i, ilac� yeti�tirdi�i s�ylenmi� ve rahat bir yata�a uzanabilece�i telkin edilmi�tir. B�ylece hipnoz uygulanan ki�i rahatlamaya ba�lam��t�r. Hipnoz yap�lan ki�i, kendisine telkin edilen mekan� ve ortam� t�m ger�ekli�iyle ya�amas�na ra�men, ortada ne bahsedildi�i gibi bir mekan, ne insanlar, ne de olaylar vard�r. Bir di�er deneyde ise normal bir odada bulunan ki�iye bir hamamda oldu�u ve hamam�n �ok s�cak oldu�u telkin edilmi�, ard�ndan bu ki�i a��r� derecede terlemeye ba�lam��t�r. Burada �ok �nemli bir nokta dikkat �ekmektedir. �nsan v�cudunda terlemenin olu�mas� i�in baz� etkilerin meydana gelmesi gerekir. Bu hipnoz olay�nda kar��m�za ��kan ger�ek ise �udur: Hipnotize edilen ki�i, d��ar�da terlemeye sebep olacak hi�bir etken bulunmad��� halde terlemi�tir. Bu �rnek a��k�a g�stermektedir ki, bir mekanda bulunmak ya da bir ortam� hissetmek i�in o ortam�n ya da mekan�n fiziki varl��� �art de�ildir. Suni uyar�lar veya telkin yoluyla benzer etkilerin olu�turulmas� m�mk�nd�r. (Harun Yahya, Hayalin Di�er Ad� Madde)
Ulusal Hipnoterapi Derne�i, Ulusal Psikoterapistler Derne�i, Profesyonel Hipnoterapistler Merkezi, Hipnoterapi Ara�t�rma Derne�i gibi bir�ok kurulu�un �yesi olan �ngiliz hipnoterapi uzman� Terrence Watts bir makalesinde, hipnoz s�ras�nda ge�mi�teki bir olay� hat�rlayarak anlatan ki�ilerde, anlatt�klar� olayla ba�lant�l� olarak baz� fiziksel de�i�imler g�zlendi�ini belirtmektedir. �rne�in ki�inin anlatt��� olayda nefes alamama durumu olu�mu�sa, olay� hipnoz alt�nda anlatt��� s�rada yine nefesi daralmakta, hatta nefesi bir s�re i�in tamamen durmaktad�r. Watts, hipnoz alt�ndayken, k���kken d�v�ld��� bir an� anlatan ki�inin y�z�nde tokat izlerinin belirdi�ini belirtmektedir. Ayr�ca Watts bunun bir gizem olmad���n�, v�cudun ac� alg�s�na tepki verdi�ini belirtmektedir.
Hipnoz an�nda fiziksel de�i�imler
Hipnoz uygulamalar�nda g�r�len en �arp�c� �rneklerden biri de, hipnoz yap�lan ki�inin cildinde telkin sonucu yaralar dahi olu�abilmesidir. �rne�in Paul Thorsen isimli bir ara�t�rmac�, hipnoz alt�ndaki bir ki�inin koluna sadece bir kalemin ucunu de�dirmi� ve bunun k�zg�n bir �i� oldu�unu telkin etmi�tir. K�sa bir s�re sonra kalemin ucunun de�di�i noktada bir yan�k kabarc��� belirmi�tir. Yine ayn� ara�t�rmac�, Anne O. isimli ki�iye, hipnoz esnas�nda kolunun A harfi �eklinde kan�rt�rcas�na �izildi�ini telkin etmi�tir. Ba�ka hi�bir �ey yap�lmad��� halde, o b�lgede A harfi �eklinde k�zar�kl�k belirmi�tir. Hipnoz s�ras�nda insan v�cudunda meydana gelen bu de�i�iklikler, g�rme, duyma, dokunma, i�itme, ac�, a�r� gibi alg�lar�m�z�n olu�mas� i�in d�� d�nyaya ihtiyac�m�z�n olmad���n� g�stermektedir.
�nsan, �mr� boyunca bedeninin d���ndaki bir d�nyada ya�ad���n� zanneder. Halbuki d�nya dedi�imiz her�ey, beynimizin, alg� merkezlerimize ula�an sinyalleri yorumlamas�d�r. Yani biz beynimizin i�inde olu�an d�nyadan ba�ka bir d�nyayla hi�bir zaman muhatap olamay�z. D���m�zda ne oldu�unu asla bilemeyiz. Beyne ula�an sinyallerin kayna��n�n, d��ar�da mevcut bulunan maddi varl�klar oldu�unu iddia edemeyiz. Bug�n bu konu en temel bilimsel kitaplarda yer alan ve lise �a�lar�ndan itibaren insanlara ��retilen, kesin bir ger�ektir. Sorun, insanlar�n bu ger�ek �zerinde d���nmemeleridir.
Sonu�
D�� d�nya ile ilgili bize hissettirilenler, Allah'�n bize alg�latt�rd�klar�ndan ibaret duyulard�r. Allah duyu organlar�m�za hakimdir ve neyi isterse bize onlar� alg�latt�r�r.
Allah bu ger�e�i Kuran'da, Kendisi'nin kulaklara ve g�zlere malik olan oldu�unu belirterek a��klam��t�r.

"Demi�lerdir ki:"Eyvahlar bize, uykuya-b�rak�ld���m�z yerden bizi kim diriltip-kald�rd�? Bu, Rahman (olan Allah)�n va'detti�idir, (demek ki) g�nderilen (el�i)ler do�ru s�ylemi�."
(Yasin Suresi, 52)

0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.