OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

�eytana Tapanlar�n Sahte �lah� BOPHOMET

�eytana Tapanlar�n Sahte �lah� BOPHOMET" Baphomet, tap�nak ��valyeleri ve onlar� izleyen b�t�n gizli �rg�tlerin tap�nd��� tanr�yd� ve kara b�y�de k�t�l�klerin kayna�� ve yarat�c�s�yd�; Sabbath cad�lar�n�n satanik ke�isiydi ve Aleister Crowley taraf�ndan koyulan bir isimdi." ( Peter Underwood taraf�ndan yaz�lan "B�y� ve Do�a�st�" s�zl���)


1307 y�l�nda Fransa kral� Philip'in emriyle tap�nak ��valyeleri tutuklanm�� ve sorguya �ekilmi�lerdi. Bu sorgu s�ras�nda tarikat �yelerinin �eytan Baphomet isimli b�y�k bir putun �n�nde tap�nd�klar� ve birtak�m rit�eller yapt�klar� ortaya ��km��t�. (Harun Yahya, Yeni Masonik D�zen)
�fadeler ilgin�ti: Tap�nak��lar�n �o�u, �sa'ya inanmay�p, ger�ek peygamber olarak g�rmediklerini kabul ettiler. Anlatt�klar�na g�re, �rg�te giri� t�reni kap�lar� kilitli ve gizli bir odada yap�l�yordu. Sorgulanan Tap�nak��lardan birisi, Guischard de Marzici, Hugh de Marhaud adl� bir Tap�nak��'n�n tarikata al�n�� t�reniyle ilgili ilgin� �eyler anlatm��t�. Buna g�re, Marhaud, k���k odaya al�nm��t�, �yle ki kimse i�eride ne oldu�unu duyam�yor ve g�remiyordu. Bir s�re sonra Marhaud odadan ��kar�lm��t�; rengi sapsar�yd�... Tap�nak��lar�n sorgusu s�ras�nda hemen hepsinin kabul etti�i ve kesinle�en bir �ey var: Tap�nak��lar�n tap�nd��� bir t�r put. �o�u Tap�nak�� bu fig�r� g�rd���n� s�ylemi�tir. Baz�lar� bu fig�r�n uzun bir sakal ve parlak g�zlere sahip korkutucu bir insan ba�� oldu�unu itiraf etmi�, baz�lar� da bir kurukafa oldu�unu bildirmi�tir... Baz� Tap�nak��lar ise gizemli bir kedi fig�r�nden s�z etmi�tir. Ortak g�r��, bu fig�r�n �eytan� temsil etti�i y�n�ndedir. (Lewis Spence, The Encyclopedia of the Occult: A Compendium of Information on; The Occult Sciences, Occult Personalities, Psychic Science, Magic, Spiritism and Mysticism, London: Bracken Books, 1988, s. 406 -407.)
Tap�nak ��valyelerinin tapt�klar� Baphomet isimli �eytan, o tarihten bug�ne kadar �eytana tapman�n sembol� haline geldi. Baphomet ile ilgili en ayr�nt�l� bilgi ise g�n�m�ze 19. y�zy�l�n �nemli ok�list (b�y�c�l�k) ve kabbalistlerinden olan Eliphas Levi'den gelmi�tir. Levi, Baphomet ile ilgili yapt��� �izim ve tasvirlerde onu genelde iki suratl�, insan v�cudunun �st�nde bir ke�i kafas�yla ve kanatlarla g�stermi�tir. Baphomet'in v�cudunun �st k�sm� bir kad�na, alt� ise bir erke�e aittir. Fig�r�n �ift cinsiyetli olmas� homoseks�elli�i kabul g�r�r hale getirmek i�in kullan�lm��t�.
Eliphas Levi; Baphomet'in Arkas�ndaki Kabalist
Eliphas Levi 1810 y�l�nda Fransa'da do�du. Okula gitti�i y�llarda rahiplik e�itimi almaya karar verdi. Fakat daha sonralar� ok�list olabilmek amac�yla rahiplik mesle�ini b�rakt�. Ortaya att��� ve Kilise taraf�ndan g�nahkarl�kla su�land��� konulardan bir tanesi de Katolik Kilisesi'ne kar�� doktrinler vaaz�yd�. Hayat� boyunca gizemli konularla ve Kabala ile ilgilendi. B�y� ve Kabala �zerine bir�ok kitab� olmas�na ra�men, Levi'nin en �ok bilinen �al��mas� Tap�nak ��valyelerinin tapt��� �eytan Baphomet'tir.
Occult Conspiracy kitab�n�n yazar� Michael Howard'a g�re Levi, bir�ok kitab�nda kulland��� Baphomet fig�r�n� Saint Bris le Vineux'daki Tap�nak binas�nda g�rd��� canavar �eklindeki �e�meden (Gargoyle) esinlenerek yapm��t�r. Michael Howard kitab�nda Baphomet'i �u �ekilde tarif ediyordu;
"Gargoyle sakal ve boynuzlarla birlikte kad�n g���sleri, kanatlar ve yar�k ayakl� bir �ekildeydi. Keltlerin geyik tanr�s�n� an�msat�r �ekilde ba�da� kurmu� olarak oturuyordu."
�ok fazla bilinen bir konu olmamas�na ra�men, Eliphas Levi, �eytan�n sembol� olarak Baphomet'i ters �evrilmi� pentagram�n i�inde simgeleyen ilk ki�iydi. Nesta Webster, Eliphas Levi'nin sadece Tap�nak��lar�n Baphomet'e tapmad�klar�n�, ama ayn� zamanda onlar� izleyen b�t�n gizli �rg�tlerin de �yle yapt��� inanc�nda oldu�unu Secret Societies and Subversive Movements isimli eserinde �u �ekilde a��klam��t�;
"Kabala'n�n bilgisini tan�mlayal�m... ve Tap�nak��lara zulmeden, b�y�c�leri yakan ve Masonlar� aforoz eden Kilise'nin b�y�k zaferi i�in, y�ksek sesle s�yleyelim; Ok�lt bilimleri ba�latanlar, bu korkun� sembole (Sabatik ke�iyi) her zaman tapt�lar ve tapacaklar... Evet, derin bilgimizle, Tap�na��n b�y�k �stadlar� Baphomet'e tapt�lar."
Ayr�ca Levi, Baphomet kelimesinin ters �evrilmesiyle elde edilecek Latince k�salt�lm�� kelimenin b�y�k anlam i�erdi�ine inan�yordu: TEM OHP AB. "Templi omnivm hominum pacis abbas" Yani: B�t�n �nsanl���n Bar��� Tap�na��n�n Babas�. Bununla Levi, Tap�nak��lara ve tahrif ettikleri S�leyman tap�na��n� i�aret ediyordu.
Levi ve Pentagram Ba�lant�s�
Pentagram ilk defa M.�. 3500'da eski Mezopotamya'da kullan�lm��t�r. Yahudilere g�re pentagram Torah'la ba�lant�l�d�r. Orta�a�'da d�z pentagram yaz� sembolize ederken, ters �evrilmi� olan� k��� simgeliyordu. Levi pentagram� iki �ekilde sembolize etmi�ti. Birincisi mikrokozmik adam olan insan� ve d�rt elementi, ikincisi ise �eytan� simgeliyordu. Levi'den sonra Baphomet, 1966 y�l�nda Anton Szandor La Vey'in �nc�l���nde �eytan Kilisesi'nin resmi sembol� oldu. Ayn� sembol g�n�m�z falc�l���n�n en yayg�n y�ntemi olarak kullan�lan Tarot'ta da kullan�lmaktad�r. Baphomet Tarot'un �eytan fig�r�d�r.
�eytan b�t�n insanlar� sapt�rmak i�in m�cadele etmektedir. Bu m�cadele ilk insan olan Hz Adem'den ba�lam�� insanl���n sonu olan k�yamet g�n�ne kadar devam edecektir. �eytan, insanlar� do�ru yoldan sapt�rmak i�in hileli d�zenler kuracak, kendisine tap�n�lmas� i�in do�ru yollar�n�n �zerine oturacakt�r. Allah bir ayette �eytan�n yoluna uyanlar�n h�srana u�rayacaklar�n� ��yle haber vermektedir:
"Onlar� -ne olursa olsun- �a��rt�p-sapt�raca��m, en olmad�k kuruntulara d���rece�im ve onlara kesin olarak davarlar�n kulaklar�n� kesmelerini emredece�im ve Allah'�n yaratt�klar�n� de�i�tirmelerini emredece�im." Kim Allah'� b�rak�p da �eytan� dost (veli) edinirse, ku�kusuz o, apa��k bir h�srana u�ram��t�r." (Nisa Suresi, 119)

0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.