OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

www.isagelecek.com

www.isagelecek.com

Samimi �slubuyla Kuran ayetlerini yorumlad���n� g�zlemledi�imiz Harun Yahya k�lliyat� ve bu kitaplardan faydalan�larak haz�rlanan siteler Hz. �sa konusunda da bilmedi�imiz pek �ok ger�e�i a���a ��karmaktad�r. Yazar�n "Hz. �sa Gelecek" kitab� kaynak al�narak haz�rlanan ayn� isimli site, i�eri�i ile ger�ekten hayranl�k uyand�r�c�. Sitenin a��l�� sayfas�ndaki �nemli not, sitenin haz�rlanma amac�n� �ok net bir �ekilde ortaya koymaktad�r.
"Allah'�n peygamberi Hz. �sa �lmemi�tir ve yak�n gelecekte d�nyaya yeniden d�necektir. Kuran'a g�re h�kmedecek, M�sl�manlar� ve H�ristiyanlar� inan�s�zl��a kar�� birle�tirecek, t�m d�nyaya bar�� ve huzur getirecektir."
Sitede i�lenen konular�n ba�l�klar�na bak�ld���nda ger�ek dinin Allah kat�nda �slam oldu�unun a��kland��� b�l�m�n ilk s�rada yer ald���n� g�rmekteyiz. Yani bir�oklar�n�n sand��� gibi, Hz. �sa geldi�i zaman insanlara Hiristiyanl��� de�il, �slam ahlak�n� anlatacakt�r. Bu d�nemde Hz. �sa'n�n en �nemli g�revlerinden biri kendisine ba�l�l�klar�yla tan�nan H�ristiyanlara do�ru yolun �slam oldu�unu anlatarak onlar� �slam'a davet etmesi olacakt�r. B�ylece H�ristiyanlar ve M�sl�manlar inan�s�zl��a ve dinsizli�e kar�� birle�mi� olacaklard�r.
Sitenin di�er ana ba�l�klar� ise; "Zorluk ��indeki Kavimlerin Kurtar�c� �stemeleri", "Kuran'da Meryem o�lu �sa Mesih" ve sitenin ana konusunu olu�turan "Hz. �sa'n�n Yery�z�ne D�n���" �eklinde.
Hz. �sa geldi�i zaman nas�l tan�naca��n� anlatan b�l�m ise ger�ekten okunulmas� gereken, sitenin �nemli di�er bir b�l�m�. Bu b�l�mde "Hz. �sa'y� Hangi �zellikleriyle Tan�yabiliriz?" sorusuna cevap verilmekte. A�a��da sadece cevap ba�l�klar�n� verdi�imiz bu b�l�m� okuman�z� ve siteyi mutlaka ziyaret etmenizi tavsiye ederiz.
��te cevap ba�l�klar�;


�st�n ahlak �zellikleri ile di�er insanlardan ayr�l�r.

Peygamberlere has y�z ifadesi ile tan�nacakt�r.

Hikmet ve hitabet g�c� �ok y�ksektir.

�ok g�venilirdir.

Allah'�n korumas� alt�ndad�r.

Yapt�klar� i�in kar��l�k beklemez.

M�minlere kar�� �efkatli ve merhametlidir.

D�nya �zerinde hi�bir akrabas�, tan�yan�, ailesi olmamas�yla tan�nacakt�r.

0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.