OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

Unutulan Vatan DO�U T�RK�STAN


Bug�n Do�u T�rkistan'da ya�ayan M�sl�man T�rkler, "Mao'nun K�z�l �ini"ndeki zulm�n tekrar�n� ya�amaktad�rlar. Gen�ler sebepsiz yere tutuklanmakta, rejime kar�� olduklar� iddias� ile idama mahkum edilerek kur�una dizilmekte, M�sl�manlar�n ibadetlerini topluca yapmalar� engellenmekte, kazan�lar� ac�mas�z vergilerle ellerinden al�nmakta, halk a�l�k tehlikesiyle �l�m�n e�i�inde ya�amakta, yan�ba�lar�nda yap�lan n�kleer denemelerle �l�mc�l hastal�klara yakalanmaktad�r. Bat�l� �lkeler, ise t�m d�nya ile irtibat� �zellikle kesilen bu topraklardaki insan haklar� ihlallerini her zamanki gibi g�rmezlikten ve duymazl�ktan gelmektedir.

T�rk Vatan�na �in ��galiDo�u T�rkistanl� M�sl�man T�rkler, yakla��k 250 y�ld�r �in egemenli�i alt�nda ya�amaktalar. �inliler, bir �slam topra�� olan Do�u T�rkistan'a "kazan�lm�� topraklar" anlam�na gelen "Sincang" ad�n� koydular ve buray� kendi topraklar� olarak tan�mlad�lar. 1949 y�l�nda Mao �nderli�indeki kom�nistlerin �in'in y�netimini ele almalar�n�n ard�ndan, Do�u T�rkistan �zerindeki bask�lar eskisine oranla daha da artt�. Kom�nist rejim politikas�, asimile olmay� reddeden insanlar�n fiziksel olarak imha edilmesine y�neldi. Katledilen insan say�s� korkun� boyutlara ula�t�. 1949-1952 y�llar� aras�nda 2 milyon 800 bin, 1952-1957 aras�nda 3 milyon 509 bin, 1958-1960 y�llar� aras�nda 6 milyon 700 bin, 1961-65 y�llar� aras�nda 13 milyon 300 bin ki�i ya �in ordusu taraf�ndan katledildi ya da rejimin do�urdu�u k�tl�k sebebi ile �l�me terk edildi. 1965'ten sonraki olaylarda �len Do�u T�rkistanl� say�s� 35 milyon gibi inan�lmaz bir rakama ula�t�.

Halk�n hayatta kalabilen b�l�m� ise b�y�k bask� ve i�kencelere maruz b�rak�ld�. Do�u T�rkistan'�n uzun s�re s�rg�nde ya�ayan merhum lideri �sa Yusuf Alptekin, T�rkiye'de yay�nlanan "Do�u T�rkistan Davas�" ve "Unutulan Vatan Do�u T�rkistan" adl� kitaplar�nda s�z konusu bask� ve i�kenceleri ayr�nt�lar�yla anlat�r. Bu kitaplarda anlat�lana g�re, Do�u T�rkistan'da halka uygulanan bask�lar, S�rplar'�n Bosna'da M�sl�man Bo�naklara veya Kosova'da Arnavut �o�unlu�a uygulad�klar�ndan farkl� de�ildir. �lkedeki mahkemelerin "ceza" y�ntemleri de son derece ac�mas�z ve vah�idir. Diri diri topra�a g�mmek, �ld�resiye d�v�len bir insan� ��plak halde karlarda yat�rmak gibi "ceza"lar uygulanm��t�r.

Asimilasyon Uygulamalar�

O zamanki �in y�netimi, 1949 y�l�ndan itibaren bir yandan M�sl�manlar� imha ederken di�er yandan da b�lgeye sistemli bir bi�imde �inli g��men yerle�tirdi. �in h�k�metinin 1953 y�l�nda ba�latt��� bu kampanyan�n etkisi son derece d���nd�r�c�d�r. 1953 y�l�nda b�lgede %75 M�sl�man n�fusa kar��l�k %6 �inli ya�arken, bu oran 1982 y�l�nda %53 M�sl�man, %40 �inli olarak de�i�ti. 1990 y�l�nda yap�lan n�fus say�m�nda ortaya ��kan %40 M�sl�man, %53 �inli n�fus oran� b�lgedeki etnik temizli�in boyutlar�n� g�stermesi a��s�ndan son derece �nemlidir.

G�n�m�zde Uygurlar, k�ylerde oturmaya zorlan�rken �inliler �ehirlere yerle�tirilmektedir. Bu sebeple baz� �ehirlerde �inli n�fus y�zdesi %80'lere ��kmaktad�r. Hedef, �ehirlerde �inlileri �o�unluk haline getirmektir. �in H�k�meti'nin Do�u T�rkistanl�lar� �inlilerle evlendirmek i�in uygulad��� y�ntemler ise bu asimilasyon �al��malar�n�n bir par�as�d�r.

Zoraki Do�um Kontrol��in h�k�meti, Do�u T�rkistan'daki M�sl�man T�rk n�fusunun artmas�na engel olmak i�in, "do�um kontrol� kanunu"nu da ac�mas�zca uygulamaktad�r. Bu kanuna g�re �ehirlerde oturanlar�n 2, k�ylerde oturanlar�n 3'ten fazla �ocuk sahibi olmalar� yasakt�r. Bu yasa�a uymayanlar �ok a��r cezalara �arpt�r�lmaktad�r. Geni� k�rsal kesimlerde yasa�a uymayan kad�nlara; hi�bir tedbir al�nmadan toplu k�rtaj operasyonlar� yap�lmaktad�r. Hamile kad�nlar�n �ocuklar� kar�nlar�ndan zorla ��kar�larak �ld�r�lmektedir. Kanun d��� do�an �ocuklara isim verilmemekte, vatanda�l�k hakk� tan�nmamaktad�r. Y�netimin bu konudaki yasaklar�na kar�� gelenler ise hapsedilmektedir. 1991 y�l�na Hoten vilayetinin Karaka� il�esinde zorunlu k�rtaja tabi tutulan annelerin say�s� 18.765'tir. Bu rakam, il�ede anne adaylar�n�n %49'unu te�kil eder. Do�um yasa��n� tam kontrol edebilmek i�in, 1992'de bu b�lgeye 432 �inli memur tayin edilmi�tir.

N�kleer Denemeler ve Do�u T�rkistan'daki Kanser Oranlar�ndaki Art��

�in'in en b�y�k n�kleer merkezi ve deneme alan� Do�u T�rkistan'dad�r. H�k�met gerekli hi�bir koruyucu tedbirleri almaks�z�n, b�lgede n�kleer denemeler yapmaktad�r. (www.turkdunyasi.org)

16 Ekim 1964 tarihinde ba�lat�lan n�kleer denemelerin olumsuz etkileri y�z�nden b�lge insanlar� �l�mc�l hastal�klara yakalanm��, 20 bin �z�rl� �ocuk d�nyaya gelmi�tir. N�kleer denemeler nedeniyle 210 bin civar�nda M�sl�man �lm��, binlercesi sakat kalm��, binlercesi de kansere yakalanm��t�r.

En sonuncusu ise 1996 y�l�n�n A�ustos ay� i�inde ger�ekle�tirilmi�tir.

Atom denemeleri sonucunda; �evre kirlenmekte, tabiat ve canl�lar tahrip olmakta, halk �e�itli hastal�klara yakalanmakta, �ocuklar ise sakat do�makta ya da �lmektedir... Bu tehlike ve tehdit kar��s�nda halk tamamen savunmas�z ve korunmas�zd�r. Sebze ve meyve �e�itlerinde azalma ve radyoaktif etkiler g�r�lmektedir. Nitekim; bat� �lkelerinin �in'den ithal ettikleri Do�u T�rkistan'da �retilen kuruyemi�lerde radyasyon tespit etmeleri �zerine Do�u T�rkistan kaynakl� �r�nlerin ithalinin yasaklanmas�, bunun bir kan�t�d�r. Ayr�ca �in h�k�meti, di�er �lkelerin n�kleer art�klar�n� ve ��plerini kabul etmi� ve bu konuda antla�malar imzalam��t�r.

�in, 1964'den g�n�m�ze kadar Do�u T�rkistan topraklar�nda 50'ye yak�n atom ve hidrojen bombas� patlatm��t�r. �sve�li uzmanlar, 1984 y�l�nda yap�lan yeralt� n�kleer denemesinde kullan�lan 150 ton g�c�ndeki bomban�n Richter �l�e�iyle 8.8 b�y�kl���nde yer sars�nt�s�na sebebiyet verdi�ini tespit etmi�lerdir.
0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.