OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

Siyonizmin Filistin Hedefleri


2002 y�l�n�n ilk aylar�nda Ortado�u bir kez daha �sraillilerin ac�mas�z sald�r�lar�na sahne oluyor. �srail ordusu, Filistinli sivillerin yerle�im birimlerini ac�mas�zca bombal�yor, �ocuklara ate� a��yor, Filistin'i ya�anmaz hale getirmeye �al���yor. Ama� ise Siyonizmin kutsal hedefi olan Filistin'deki Yahudi hakimiyetini hayata ge�irmek.
Siyonistler, 'kutsal bir hedef'lerini ger�ekle�tirebilmek i�in yap�lacak sava�� da 'kutsal bir sava�' olarak nitelendiriyorlar.

Siyonist e�itim sistemi


�srail halk�n�n e�itiminde bu kutsal sava� fikri �ok �nemli bir yer tutar. Hatta �srail Devleti'nin �nde gelen y�neticileri zaman zaman �ocuklar�n mutlaka 'Siyonist' e�itimden ge�irilmeleri gerekti�ini a��k�a dile getirirler. Milli E�itim Bakan� Limor Livnat'�n Aksa �ntifadas�'n�n en �iddetli g�nlerinden birinde yapt���, "Okullar�n �srail'in g�venli�ini sa�layan �nemli unsurlardan biri oldu�u ve �ocuklar�n Siyonist e�itim almalar� gerekti�i" a��klamas� bunun �rneklerinden birisidir. Siyonistler taraf�ndan Muharref Tevrat'�n sapk�n a��klamalar� referans al�narak haz�rlanan bu e�itim sisteminde, Eski Ahit kitab�n�n �ok �zel bir yeri vard�r. Bu kitapta, �srailo�ullar�n�n Ye�u �nderli�inde Filistin'in yerli halk�na yapt��� (veya yapt��� iddia edilen) vah�etler �vg�yle anlat�lmaktad�r.
Roger Garaudy'nin T�rk�eye Siyonizm Dosyas� ad�yla �evrilen eserinde bu anlay�� �u �ekilde ifade edilir:
"Bug�n 'kutsal sava��' k�r�klemek amac�yla askeri hahamlar taraf�ndan durmaks�z�n dile getirilen ve �srail'de okullarda ders kitab� olarak okunan Ye�u'nun Kitab� (Eski Ahit, Ye�u B�l�m�), ele ge�irilen �lkelerde halk�n kutsal ama�la yok edilmesi ve herkesin 'erkekler gibi kad�nlar�n da, �ocuklar�n da, ihtiyarlar�n da k�l��tan ge�irilmesi' �zerinde �srarla durmaktad�r."
Bu anlay��la yeti�en ve yeti�tirilen �srail askerlerinin, ele ge�irdikleri yerlerde ya�ayan halka davran��lar� da bu do�rultuda olmaktad�r. Bug�n hen�z 18 ayl�k bebeklerin yataklar�nda uyurken �srail helikopterlerinin att��� bombalar sonras�nda can vermeleri, zeytin bah�elerinde �al��an k���k k�zlar�n hi�bir gerek�e yokken �stlerine a��lan ate� sonunda hayatlar�n� kaybetmeleri, okuldan d�nen �ocuklar�n sald�r�lar sonucu yaralan�p sakat kalmalar� Filistin topraklar�nda al���lm�� bir manzara haline gelmi�tir. �ok s�k rastlan�lan bu insanl�k d��� manzaralar�n ard�nda s�z konusu Siyonist e�itim yatmaktad�r. Nitekim bu e�itimin ve beyin y�kama metodunun �srail vatanda�lar� aras�nda son derece etkili oldu�u yap�lan ara�t�rmalar neticesinde de ortaya ��kmaktad�r. �srail'de Tel-Aviv �niversitesi psikoloji uzman� G. Tamarin taraf�ndan yap�lan bir testte, 4. ve 8. s�n�f ��rencilerine, Ye�u Kitab�nda anlat�lan tarihi Eriha katliam� ile ilgili a��klamalar da��t�lm�� ve �u soru sorulmu�tur: "�srail ordusu sava� s�ras�nda bir Arap k�y�n� ele ge�irdi�inde, Ye�u'nun Erihal�lara yapt���n� Arap halka yapmal� m�d�r?" Bu soruya verilen "evet" cevab�n�n oran� %66 ve %95 aras�nda olmu�tur.
Siyonist ter�r�n kayna��
Roger Garaudy, Ye�u Kitab�n�n ve genel olarak Eski Ahit'in Siyonist ter�r�n kayna�� oldu�unu �u �ekilde vurgular:
"Siyasi Siyonizm, 'vaat' kavram�n� ve bu vaadin ger�ekle�mesi i�in kullan�lan y�ntemleri Ye�u'nun kitab�ndan ��karm��t�r. Buna g�re Tanr�, Ye�u Peygambere di�er halklar� yok etme emri vermi�, Ye�u da bu emri yine Tanr�'n�n yard�m� ile yerine getirmi�tir. Ayn� �ekilde 'se�ilmi� halk' ve Nil'den F�rat'a uzanan 'B�y�k �srail' gibi kavramlar da Ye�u'nun kitab�na dayal� olup siyasi Siyonizmin temel ideolojisidir."
�srail'in Davar isimli gazetesinde yay�nlanan bir �srailli askerin hat�ralar� da bu konuda �nemli bir �rnektir. S�z konusu asker 1948'de Dreima adl� Filistin k�y�n�n ele ge�irilmesi operasyonuna kat�lm�� ve g�rd��� vah�i manzaray� �u s�zlerle dile getirmi�ti:
"... 80-100 kadar erkek, kad�n ve �ocuk �ld�r�lm��t�. �ocuklar� kafalar�na sopalarla vurarak �ld�rd�ler. Her evden en az bir ki�inin can�na k�y�ld�. K�ylerde erkek ve kad�nlar yiyecek ve su verilmeksizin evlere kapat�ld�lar. Sonra da sabotajc�lar gelip evleri havaya u�urdu. Bir kumandan bir ere emir vererek havaya u�urmak istedi�i bir evin i�ine iki kad�n kapatmas�n� s�yledi. Bu arada bir asker �ld�rmeden �nce bir Arap kad�n�n �rz�na ge�ti�ini anlatt�. Yeni do�mu� bir �ocu�u olan bir Arap kad�n�na birka� g�n s�reyle etraf temizletildikten sonra kad�n ve �ocuk �ld�r�ld�. 'Harika bir adam' diye nitelendirilen iyi yeti�tirilmi�, iyi bir e�itim g�rm�� kumandanlar a�a��l�k katiller haline gelmi�ti... Aksine soyk�r�m� ve yok etme planlar�n� bilin�li bir �ekilde kullan�yorlard�. Onlara g�re d�nyada ne kadar az Arap kalsa, o kadar iyi idi..."

Siyonizmin masum halk ile sava��


�srail Devleti'nin kurulmas�ndan �nce Filistin halk�n� ya�ad�klar� topraklardan ��karma g�revini Haganah, Irgun ve Stern �eteleri y�r�t�yordu. �srailliler 1948 �ncesinde bu ter�r �rg�tleri ile daha sonra da �srail ordusu arac�l��� ile tarihte e�ine zor rastlan�r bir ter�r uygulad�lar. Gelece�in �srail Ba�bakanlar�ndan Irgun Ter�r �rg�t� lideri Menahem Begin, uygulad�klar� ter�r�n stratejisini �u s�zlerle tarif ediyordu: "Araplar�n sava�� ancak evlerinin, kad�nlar�n�n ve �ocuklar�n�n savunmas� �zerine kurulu olabilecek." Yani, Siyonistlerin sava�� masum halk ile olacakt�.
Ger�ekten de o tarihten beri M�sl�manlar evlerini, �ocuklar�n� ve kad�nlar�n� �srail ter�r�nden koruyabilmek i�in m�cadele vermektedir. �stelik bu ter�r, �srail Devleti'nin sistemli bir devlet politikas�d�r. Ortado�u uzman� gazeteci Flora Lewis, International Herald Tribune'de yay�nlanan makalesinde �srail tarz� vah�eti �u �ekilde tan�mlar:
�srail yetkilileri i�in �ld�rmek ve katletmek, yarg�lamaktan �ok daha adil, net ve kesin bir y�ntemdir. �srail eski Savunma Bakan� yard�mc�lar�ndan Ephraim Sneh �srail'in bu politikas�n� gayet a��k bir �ekilde dile getirmektedir: "E�er herhangi biri, ter�rist faaliyette bulunmu� ise veya b�yle bir eyleme yeltenmi�se, o ki�i vurulmal�d�r... Bu hem etkili, hem kesin, hem de adil bir y�ntemdir."
Hemen belirtmek gerekir ki, �srail'in m�cadelesi Eprahim Sneh'in belirtti�i gibi ter�rist unsurlarla s�n�rl� kalmamakta, �srail bir halk� toptan kendisine hedef edinmektedir. (Harun Yahya, Filistin)
Burada yer verdi�imiz detaylar �srail Devleti'nin yapt��� zul�mlerin sadece k���k bir k�sm�d�r. Ancak bu M�sl�manlar�n �ok yak�ndan tan�d��� bir uygulamad�r. ��nk� Kuran'da verilen Firavun �rne�i ile Siyonist �srail y�netiminin masum Filistin halk�na yapt�klar� aras�nda �ok b�y�k benzerlikler bulunmaktad�r. Firavun da kendi d�neminde savunmas�z, zay�f b�rak�lm�� ki�ileri hedef alm��, onlar� vah�ice katletmi�tir. �stelik Firavun kavminin �nde gelenleri de topraklar�na kar�� g��l� bir ba�l�l�k g�stermi�, Hz. Musa i�in, "Sizi topraklar�n�zdan s�r�p-��karmak istiyor" (Araf Suresi, 110) diye iftirada bulunmu�lard�r. Bu benzerli�e dikkat �eken ki�ilerden birisi de �nl� �srailli gazeteci-yazar Uri Avnery'dir. Avnery, The Murder of Arafat (Arafat'�n �ld�r�lmesi) ba�l�kl� yaz�s�nda, �srailo�ullar�n�n M�s�r'da esir edildi�i d�nemlerin hi� unutulmamas�n�n Yahudili�in temel inan�lar�ndan biri oldu�unu hat�rlatmaktad�r. Avnery'e g�re Firavun'un M�s�r'da yapt��� zulm�n bir benzerini bug�n �srail, Filistinlilere yapmaktad�r:
"�u an �ahit oldu�umuz olaylar, �aron'un adeta bir Firavun bizim de antik M�s�r halk� oldu�umuzu g�stermektedir. Eski Ahitte bize, Allah'�n Yahudilere bu s�k�nt�lar�, ba�layacaklar� uzun yolculuk i�in daha �ok g�� toplamalar�, dayan�kl�l�klar�n�n artmas� i�in ya�att��� bildirilir. ��te Filistinlilerin de i�inde bulundu�u durum t�pk� b�yledir."
M�sl�mana d��en tav�r
Kuran'daki ayetlerde ise Firavun'un savunmas�z insanlar� nas�l katletti�i �u �ekilde ifade edilir:
"Hani Musa kavmine ��yle demi�ti: "Allah'�n �zerinizdeki nimetini hat�rlay�n; hani O sizi Firavun ailesinden kurtarm��t�, onlar sizi en dayan�lmaz i�kencelere u�rat�yor, kad�nlar�n�z� sa� b�rak�p erkek �ocuklar�n�z� bo�azl�yorlard�. Bunda sizin i�in Rabbinizden b�y�k bir s�nav vard�r." Rabbiniz ��yle buyurmu�tu: "Andolsun, e�er ��krederseniz ger�ekten size artt�r�r�m ve andolsun, e�er nank�rl�k ederseniz, ��phesiz, Benim azab�m pek �iddetlidir." (�brahim Suresi, 6-7)
Firavun o d�nemde bu zul�mleri �srailo�ullar�na yapm��, �srailo�ullar� ise Allah'�n yard�m�yla Firavun vah�etinden kurtulmu�tur. �a��m�zda ise bu kez �srailo�ullar�n�n liderleri Firavun konumundad�rlar. Filistinlilere d��en ise, Allah'�n o d�nemde �srailo�ullar�na verdi�i ���d� tutmakt�r: Sabretmek, Allah'a g�venmek ve O'nun yolundan ayr�lmamak.


M�SL�MANIN YAHUD�L��E VE S�YON�ZME BAKI�I


Bu yaz�da kar�� ��k�lan, Yahudi dini veya Yahudi ulusu de�il, �rk�� Siyonist ideoloji ve bu ideolojinin savunucular�d�r. ��nk� bug�n Filistin'de ya�ananlar Siyonist ideolojiyi benimsemi� liderlerin, bu ideoloji do�rultusunda yapt�klar� uygulamalardan ba�ka bir �ey de�ildir. Okul bah�esinde oynayan �ocuklar�n �zerine f�ze ya�d�ran, bah�elerinde �r�n toplayan kad�nlar� kur�un ya�muruna tutan, i�kence, �iddet ve �at��may� Filistin'de g�nl�k hayat�n bir par�as� haline getiren g��, Siyonist ideolojidir...
Bununla birlikte g�n�m�zde d�nya genelinde pek �ok d���n�r, siyaset ve tarih bilimci de Siyonist ideolojinin kar��s�nda yer almaktad�r. Siyonizme ve �srail Devleti'nin Siyonist uygulamalar�na y�nelik ele�tirileri ile tan�nan bu d���n�rler ve yazarlar aras�nda pek �ok H�ristiyan gibi, Yahudi dinine mensup ve �srail �niversitelerinde g�rev yapan akademisyenler de bulunmaktad�r. Kud�sl� bir H�ristiyan aileye mensup olan Edward Said, �srail'in Filistin halk�na kar�� uygulad��� �iddeti ele�tiren ve b�lgeye bar���n getirilmesinin ancak �srail'in Siyonist ideolojiden vazge�mesi ile m�mk�n olabilece�ini savunan �nl� Ortado�u uzmanlar�ndand�r. Kendisi de bir Yahudi olan Noam Chomsky ise yaz�lar�n�n ve kitaplar�n�n b�y�k �o�unlu�unda Siyonizmi ve Siyonizme destek veren �lkelerin politikalar�n� ele�tirmektedir.

0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.