OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

�nsanl���n Son G�n�" ��phesiz, size vaadedilen ger�ekle�ecektir. Y�ld�zlar ' �rt�l�p ( ���klar� ) silindi�i' zaman. G�k yar�ld��� zaman. Da�lar, k�k�nden s�k�l�p savuruldu�u zaman." ( M�rselat Suresi, 7- 10)

Kuran'da bizlere, evrendeki t�m yarat�lm��lar�n yan�nda, evrenin kendisinin de bir �l�m� oldu�u haber verilir. �l�ml� olan yaln�zca insan de�ildir. T�m hayvanlar �l�r, bitkiler de �l�r. Hatta gezegenler ve y�ld�zlar da �l�r. �l�m evrendeki t�m yarat�lm��lar�n ortak kaderidir. Allah kat�nda ezelde belirlenmi� olan bir g�nde t�m insanlar, canl�lar, D�nya, G�ne�, Ay, y�ld�zlar, k�sacas� t�m varl�klar yok olacakt�r. Kuran'da bu g�ne "k�yamet" (kalk�� g�n�) ad� verilir; bu g�n, "insanlar�n, alemlerin Rabbi i�in kalkaca�� g�n"d�r. (Mutaffifin Suresi, 6)

Evrenin Apans�z �l�m�


�nsan�n �l�m� gibi, evrenin �l�m� olan k�yamet de deh�et vericidir. O g�n, �nceden inanmam�� olanlar, Allah'�n azametini, kudretini ilk kez, hem de �ok b�y�k bir �iddetle hissedeceklerdir. ��te bu nedenle k�yamet, inkarc�lar i�in ba�l� ba��na b�y�k bir azap, bir deh�et, derin bir pi�manl�k, y�rekleri s�zlatan bir ac� ve �a�k�nl�k g�n�d�r. K�yameti g�ren insan, hi�bir �ekilde tarif edilemeyecek, d�nyadaki hi�bir korkuyla k�yaslanamayacak kadar �iddetli bir korkuya kap�lacakt�r. Kuran'da, k�yametin a�amalar� ayr�nt�l� olarak anlat�l�r. Bu b�y�k olay�n nas�l ger�ekle�ece�i ve bunu g�ren insanlar�n ne hale gelece�i �arp�c� bir bi�imde tarif edilir.

�nkar Edenler ��in Zorlu Bir G�nK�yametin ba�lang�c� Sur'a �f�r�lmesi ile olur. Bu, d�nyan�n ve b�t�n evrenin toplu y�k�m�n�n ve sonun ba�lang�c�n�n i�aretidir. Art�k geriye d�n�� yoktur. D�nya hayat�n�n tamamen bitip herkes i�in ger�ek hayat�n, yani ahiretin ba�lad���n�n sesidir bu. Bu ses, inkar edenlerin kalplerinde kesintisiz ve sonsuza dek ta��yacaklar� korku, deh�et, y�lg�nl�k ve �a�k�nl��� ba�latan ilk sestir. �nkarc�lar�n bundan b�yle, sonsuza dek ge�irecekleri zorlu g�nlerin ba�lad���n�n habercisidir. M�ddesir Suresi'nde, k�yamet g�n�n�n bu ki�iler i�in nas�l bir an oldu�u ��yle belirtilmi�tir:
"��nk� o boruya (Sur'a) �f�r�ld��� zaman. ��te o g�n, zorlu bir g�nd�r. Kafirler i�inse hi� kolay de�ildir." (M�ddessir Suresi, 8-10)
Sur'a �f�r�lmesi, elbette ki inkarc�larda b�y�k bir deh�et ve huzursuzluk yaratacakt�r. Kayna�� g�r�lemeyen, alg�lanamayan, tan�mlanamayan �rperti veren bir ses, t�m d�nyay� kaplayacak, insanlar "bir �eylerin" ba�lad���n� hissedeceklerdir. Sur'un sesini duyman�n verdi�i huzursuzluk, giderek panik ve deh�ete d�n��ecektir. Sur'a �f�r�lmesinden sonra birbiri ard�na gelecek olan olaylar ise, bu deh�eti hayal edilemeyecek bir seviyeye ��karacakt�r.

�kinci Haberci: Kulaklar� Patlatan G�rleme


Sur'a �f�r�lmesini b�y�k bir sars�nt� ve kulaklar� patlat�rcas�na gelen bir g�rleme takip eder. O anda insanlar art�k korkun� bir felaketle kar�� kar��ya olduklar�n� anlam��lard�r. D�nyan�n ve ya�am�n yok olmakta oldu�u iyice ortaya ��km��t�r. Bu nedenle de d�nya �zerindeki her�eyin de�eri bir ka� saniye i�inde s�f�rlan�r. K�yametin yaln�zca g�r�lt�s� bile insanlar aras�ndaki b�t�n d�nyevi ba�lar� kopart�p par�alamaya yeterli olur. �nsanlar, art�k yaln�zca ka��p kurtulma duygusuyla dolmu�lard�r. Korku her yeri kaplam��, herkes kendi derdine d��m��t�r. Ayetlerde o an ��yle tarif edilir:
"Fakat "kulaklar� patlat�rcas�na olan o g�rleme" geldi�i zaman, ki�i o g�n, kendi karde�inden ka�ar. Annesinden ve babas�ndan, e�inden ve �ocuklar�ndan. O g�n, onlardan her birisinin kendine yetecek bir i�i vard�r." (Abese Suresi, 33-37)
Korkun� bir g�r�lt�, ard�ndan yerin �iddetle sars�lmas� ve bir de yer alt�ndaki maddelerin volkanik patlamalarla her yandan d��ar� bo�almas�, d�nya �zerindeki her�eyin de�erini bir anda yok etmi�tir. Her�ey anlam�n� yitirmi�tir; Allah'�n r�zas� i�in yap�lm�� ibadetler d���nda. Kuran'da ��yle bildirilmektedir:
"O, 'her�eyi bat�r�p g�men b�y�k-felaket' (K�yamet) geldi�i zaman. O g�n, insan, neye �aba harcad���n� d���n�p-anlar. G�rebilenler i�in cehennem de sergilenmi�tir." (Naziat Suresi, 34-36)

Da�lar�n �nlenemez Par�alan���


O g�n ya�anan felaketler hayal g�c�n�n alamayaca�� niteliktedir. Yery�z�ndeki en sa�lam yap�lar olan o heybetli, sars�lmaz da�lar yerlerinden oynat�l�p y�r�t�l�r; k�klerinden savrulur, yak�l�r, parampar�a edilirler. �nsanlar i�in, g�zlerinin �n�nde da�lar�n yerinden oynat�ld��� t�rden bir felaket elbette dayan�labilecek gibi olmayacakt�r. Kuran'da da�lar�n k�yamet g�n�ndeki durumlar� ��yle tasvir edilir:
"Art�k Sur'a tek bir �f�r�l��le �f�r�lece�i. Yery�z� ve da�lar yerlerinden oynat�l�p kald�r�laca��, ard�ndan tek bir �arpma ile birbirlerine �arp�l�p par�a par�a olaca�� zaman. ��te o g�n, vak�a (bir ger�ek olan k�yamet) art�k vuku bulmu� (ger�ekle�mi�)tur." (Hakka Suresi, 13-15)
O g�n, ta�, toprak ve kayalardan meydana gelen kapkara da�lar� bile birbirine �arp�p, par�a par�a etrafa savuran s�n�rs�z, kahredici bir g�� vard�r. �nkarc� ki�i, bu g�c�n, "do�an�n g�c�" olmad���n�n art�k �ok iyi fark�ndad�r. Ya�am� boyunca sahibini akledemedi�i, hakk�nda d���nmedi�i bu g��, onu her taraf�ndan sar�p ku�atm��t�r. Ak�l ve vicdan�yla anlayamad��� ger�e�i, �imdi deh�etle anlayacakt�r. Bu kesin ger�ek, her�eyin tek sahibinin ve hakiminin Allah oldu�udur.

G�klerin Yok Edili�i


K�yamet g�n�n�n y�k�m� ve deh�eti yaln�zca D�nya'y� de�il, uzay�n ve evrenin de t�m�n� kaplar. Yery�z�, yerin alt�, da�lar, denizler i�in oldu�u gibi g�ky�z�, Ay, G�ne�, y�ld�zlar ve gezegenler i�in de belirlenmi� �l�m vakti gelmi�tir. Kuran'da, o b�y�k g�nden s�z edilirken ��yle denir:
"��phesiz, size vaadedilen ger�ekle�ecektir. Y�ld�zlar '�rt�l�p (���klar�) silindi�i' zaman. G�k yar�ld��� zaman. Da�lar, k�k�nden s�k�l�p savuruldu�u zaman." (M�rselat Suresi, 7-10)
K�yametle beraber, insan�n bildi�i, al��t��� ve sonsuza dek s�rece�ini sand��� b�t�n varl�klar ve d�zenler temelinden bozulmaya u�rar, darmada��n olur ve en sonunda yoklu�a kar���rlar. O g�n g�ky�z�n�n u�rad��� ak�bet de b�yledir. �nsan�n do�umundan itibaren varl���ndan ve devam�ndan emin oldu�u, kendisini koruyan bir tavand�r g�ky�z�. Oysa k�yamet g�n� bu tavan b�y�k bir �at�rt� ile ��ker, par�alan�r. Hayat� boyunca insan� saran, ona her nefesinde hayat veren hava, atmosfer, o g�n aynen erimi� maden gibi akkor haline gelir, cay�r cay�r yanar. Hava art�k hayat vermek i�in de�il yak�p par�alamak i�in insan�n ci�erlerine dolar. Kuran'da, o g�n "g�ky�z�n�n erimi� maden gibi olaca�� g�n" (Mearic Suresi, 8) �eklinde tarif edilmektedir.
Bu, insan�n bildi�i t�m "fizik kurallar�"n�n, g�vendi�i her t�rl� kavram�n bir anda yok olmas� demektir. Binlerce y�ld�r varl���na al���lm�� yer ve g�k, art�k onlar� in�a eden Allah'�n, parampar�a edip �ekilden �ekile soktu�u bir hale gelmi�tir. �nsanlar�n d�nyada g�zlerinde b�y�tt�kleri her�ey par�a par�a edilmi�tir. G�ky�z� cisimleri de birer birer �l�rler. Bu, "g�ne� k�reltildi�i zaman, y�ld�zlar, bulan�kla��p-d�k�ld��� zaman"d�r. (Tekvir Suresi, 1-2) Y�z binlerce y�ld�r ���k sa�an, D�nya'n�n hayat ve enerji kayna�� G�ne�, d�r�l�p s�nd�r�l�nce onun ger�ek bir sahibinin oldu�u ve o ana kadar ancak O'nun emriyle hareket etti�i g�zler �n�ne serilir. Art�k verilen s�re tamamlanm�� ve insan, i�ine dald��� gafletten olabilecek en b�y�k sars�lma ile uyand�r�lm��t�r. Bu gafletin sebebi insan�n Allah'�n "kadrini" (g�c�n�, kuvvetini) hen�z d�nyada iken tam olarak anlayamam�� olmas�d�r. Oysa o g�n evrenin ve ya�am�n tek hakiminin sonsuz g�� sahibi Allah oldu�u �ok iyi anla��lacakt�r. (Harun Yahya, K�yamet Alametleri)

�nsanlar�n ��inde Bulundu�u Durum


K�yametin do�urdu�u b�t�n bu korku, deh�et ve �a�k�nl�k inkarc� insan�n d�nya hayat�ndaki gafletinin kar��l���d�r. �nsan d�nyada k�yametten ne kadar gaflette ve ona kar�� ne kadar haz�rl�ks�zsa, o g�n kap�laca�� deh�et de o denli b�y�k olur. Bu korku ve deh�et hissi, kendisine �l�m an� gelmesinden itibaren sonsuza kadar inkarc�n�n pe�ini b�rakmaz. Her an, her olay onun i�in bir korku vesilesidir. Art�k �n�ndeki her saniye kendisini deh�et verici olaylar beklemektedir. Kar��la�t��� her deh�et, ayr�ca ileride kar��la�aca��n�n korkusunu da do�urur. Bu korku, �ocuklar�n sa�lar�n� bile bir anda a�artabilen bir korkudur. O g�n Kuran'da ��yle bildirilir:
"E�er inkar edecek olursan�z, �ocuklar�n sa�lar�n� a�artan bir g�nde kendinizi nas�l koruyacaks�n�z? Bu nedenle g�k bile yar�l�p-�atlam��t�r; (art�k) O'nun va'di ger�ekle�tirilip-yerine getirilmi�tir." (M�zzemmil Suresi, 17-18)
Allah'�n yap�p ettiklerinden habersiz oldu�unu sananlar, o anda kendilerine asl�nda k�yamet g�n�ne kadar zaman verilmi� oldu�unu anlarlar. ��nk� Allah, o zamana dek "onlar� yaln�zca g�zlerin deh�etle belirece�i bir g�ne ertelemektedir." (�brahim Suresi, 42) Ba�ka ayetlerde, inkarc�lar�n korku ve �a�k�nl��� ��yle tarif edilir:
"Kaari'a... Nedir kaari'a? Sana o kaaria'y� bildiren nedir? �nsanlar�n, 'her yana da��lm��' pervaneler gibi olacaklar� g�n ve da�lar�n 'etrafa sa��lm��' renkli y�nler gibi olacaklar� (g�n)." (Kaaria Suresi, 1-5)
D�nyada en kuvvetli ba� olan annenin �ocu�una duydu�u koruma ve sevgi ba�� bile k�yametin �iddetiyle par�alan�p kopar. Gebeler korkudan �ocuklar�n� d���r�rler. Deh�et her�eye hakimdir. O b�y�k �ok insanlara �uurlar�n� kaybettirir. �a�k�nl�k ve panikten afallam��, kendini bilmez sarho�lar gibi etrafa yay�lm��lard�r. Ama onlar sarho� de�ildirler; onlar�n ak�llar�n� alan g�� Allah'�n azab�n�n �iddetidir. Allah insanlar� o g�ne kar�� ��yle uyar�r:
"Ey insanlar, Rabbinizden korkup-sak�n�n, ��nk� K�yamet saatinin sars�nt�s� b�y�k bir �eydir. Onu g�rd���n�z g�n, her emzikli kendi emzirdi�ini unutup ge�ecek ve her gebe kendi y�k�n� d���recektir. �nsanlar� da sarho� olmu� g�r�rs�n, oysa onlar sarho� de�illerdir. Ancak Allah'�n azab� pek �iddetlidir."(Hac Suresi, 1-2)
�nsanlar�n o g�n, korku ve deh�etle birlikte tatt�klar� en kahredici duygulardan birisi de �aresizliktir. D�nyada ba��na gelebilecek muhtemel her t�rl� felaket i�in tedbirini alan, en �l�mc�l afet, en b�y�k deprem, en �iddetli kas�rga, en deh�etli n�kleer sava� i�in bile korunmas�n� ve s���na��n� haz�rlayan insano�lu, �yle bir olayla kar�� kar��ya gelir ki ka��p s���nabilece�i, bar�nabilece�i tek bir g�venli yer bile kalmam��t�r. Allah'tan hi�bir yard�m g�rmez. Yard�m g�rebilece�i ba�ka herhangi bir merci, bir otorite de yoktur. Eskiden bir yol g�sterici ve kurtar�c� sand��� bilim ve teknolojinin de art�k hi�bir de�eri kalmam��t�r. En ileri teknolojiye sahip olsa, de�il Ay'a, uzay�n en uzak k��esine ka��p saklansa azap kendisini orada da bulacakt�r. ��nk� k�yamet b�t�n evreni kaplam��t�r. Yaln�zca �zerinde bir zamanlar g�ven i�inde y�r�d��� yery�z� de�il, eri�ilmez sand��� uzak y�ld�zlar bile Allah'�n emrine boyun e�mi�ler, "bulan�kla��p-d�k�lm��t�rler". (Tekvir Suresi, 1-2) �nsanlar�n o g�nk� �aresizli�i Kuran'da ��yle anlat�l�r: "Ay karard���, g�ne� ve ay birle�tirildi�i zaman. �nsan o g�n:
"Ka��� nereye?" der. Hay�r, s���nacak herhangi bir yer yok. O g�n, 'sonunda var�l�p karar k�l�nacak yer (m�stakar)' yaln�zca Rabbi'nin kat�d�r." (K�yamet Suresi, 8-12)

" Ey insanlar, Rabbinizden korkup- sak�n�n, ��nk� k�yamet saatinin sars�nt�s� b�y�k bir �eydir. Onu g�rd���n�z g�n, her emzikli kendi emzirdi�ini unutup ge�ecek ve her gebe kendi y�k�n� d���recektir." ( Hac Suresi, 1)

" �man edip salih amellerde bulunanlar� m�jdele. Ger�ekten onlar i�in altlar�ndan �rmaklar akan cennetler vard�r..." ( Bakara Suresi, 25)
0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.