OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

Gelecek Nas�l Olacak


21.y�zy�l; zenginli�in, ihti�am�n, g�zelliklerin, huzurun, bar���n ya�and���, Kuran ahlak�n�n yayg�nla�mas� ile d�nya �zerinde cennet benzeri bir hayat�n s�rece�i bir d�nem olacakt�r. Ku�kusuz bu, Allah'�n b�y�k bir m�jdesi ve l�tfudur.

�mar ��lerine B�y�k �nem Verilmesi


Hz. S�leyman'�n emri alt�nda �al��an bina ustas� cinleri ve �eytanlar� kullanarak kaleler, heykeller, �anaklar ve kazanlar yapt�rd��� Kuran'da bildirilmektedir. Onun g�rkemli saray�n� g�ren insanlar, -ba�ta Sebe Melikesi olmak �zere- hayran kalm��lard�r. Hz. Z�lkarneyn'in in�a etti�i setin yap�m�nda ise, Allah'�n dilemesi d���nda y�k�lamayacak kadar g��l� bir teknik kullan�lm��t�r. (Harun Yahya, Hz. S�leyman)
Peygamber Efendimiz (sav)'in ahir zamanla ilgili hadislerinde de, imar i�lerine �ok b�y�k �nem verilece�ine dikkat �ekilmektedir. Bu d�nemde �ehirlere huzur ve bar���n yan� s�ra, �st�n bir medeniyet de g�t�r�lecektir. Bunu haber veren hadislerden biri �u �ekildedir:
'Mehdi Konstantiniyye ve di�er beldelerin imar�na �al���r.' (El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 40)

�lkelerin Bar�� Yanl�s�
Olmalar� ve Diplomasi
Yolunu Tercih Etmeleri


Kuran'da Hz. S�leyman'�n kom�u �lkelerle olan ili�kilerinde ho�g�r�l�, affedici ve bar�� yanl�s� bir tutum i�inde oldu�u bildirilir. Hz. S�leyman'�n �ok g��l� ve kar�� konulamaz ordulara sahip olmas�na ra�men, Sebe �lkesiyle olan ili�kilerinde askeri g�c�n� kullanmad���, sorunlar� diplomasi yoluyla ��zd��� Kuran'da aktar�lmaktad�r. Hz. Z�lkarneyn ise �evresindeki halklar taraf�ndan "yery�z�nde bozgunculu�u ve fitneyi �nleyen ki�i" olarak tan�nm��, insanlara bar�� ve huzur getiren bir lider olmu�tur. Hz. S�leyman ve Hz. Z�lkarneyn d�nemleri bu y�n�yle 21. y�zy�ldaki ya�amla �ok b�y�k benzerlikler g�sterecektir.
Bu d�nemde insanlar kendi istekleriyle M�sl�man olacak, hi�bir sava�a gerek kalmadan �slam ahlak� t�m d�nyaya hakim olacakt�r. �slam ahlak�n�n ya�and��� d�nemi tasvir eden hadislerde �u �ekilde belirtilir: 'Zaman�nda ne bir kimse uykusundan uyand�r�lacak, ne de bir kimsenin burnu kanayacakt�r.' (El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 42)
'Mehdi, Peygamberin yolunda gidecek, uyuyan ki�iyi uyand�rmayacak, kan da ak�tmayacakt�r.' (K�yamet Alametleri, s. 163)
Hadislerde de belirtildi�i gibi �slam ahlak� t�m d�nyaya, bar�� yoluyla hakim olacak, sava� ve �iddetten ka��n�lacakt�r.

Ya�anacak Bolluk ve Bereket


21.y�zy�l bolluk ve bereketiyle Hz. S�leyman d�nemiyle �ok b�y�k bir benzerlik g�sterecektir. �nsanlara her istedikleri say�lmadan, bol bol verilecek, havadaki ku�lar dahi y�neticilerinden raz� olacakt�r. Peygamber Efendimiz (sav)'in bu bolluk, bereket ve refah ortam�n� tasvir eden �ok detayl� a��klamalar� bulunmaktad�r. Bunlardan baz�lar� �u �ekildedir: '
Muhammed �mmetinin g�nl�, zenginlikle dolacakt�r.' (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 20)
'G�kten bolca rahmet ya�acak, yerlerde bereket artacak; b�t�n defineleri bulacak.' (K�yamet Alametleri, s. 164)
Peygamber'in (sav) hadislerinde kendisinden �nce yery�z�ne hakim olmu�, iki ki�iden bahsedilir. Bunlar Hz. S�leyman ve Hz. Z�lkarneyn'dir. Her iki d�nemde de Allah l�tfuyla yery�z�n� bollu�a ve zenginli�e bo�mu�, inananlara d�nyada cennet ortam�n�n bir benzerini ya�atm��t�r. Yine hadislerde i�aret edildi�i gibi, yery�z�nde bir kez daha Kuran ahlak�n�n dinsizli�i, zul�m ve adaletsizli�i ortadan kald�rd��� kutlu bir d�nem ya�anacakt�r. Bu d�nem kadir�inas T�rk Milleti'nin �abalar�yla �ok yak�n bir zamanda olacakt�r. Bu Rabbimizin t�m inananlara vaadidir.


Bilim ve Teknoloji Alan�nda Ya�anacak Geli�meler


Kuran ayetlerinden ��rendi�imiz, Hz. S�leyman ve Hz. Z�lkarneyn'in ya�ad��� ve �slam ahlak�n�n hakim oldu�u d�nemlerde, bilim ve teknoloji alan�nda �ok b�y�k ve o d�nem i�in al���lmad�k geli�meler ya�anm��t�r. 21.y�zy�lda da bilim, teknoloji, ileti�im ve t�p alan�nda �ok b�y�k geli�meler ya�anacakt�r. Hadislerde bu konudaki i�aretlerden biri �u �ekildedir:
'... Ki�i elindeki kam��ya konu�acak...' (K�yamet Alametleri, s. 152)
Bu hadisle g�n�m�z�n en yayg�n ileti�im arac� olan cep telefonuna i�aret ediliyor olmas� muhtemeldir. (En do�rusunu Allah bilir.) Hadislerde, ya�anacak teknolojik geli�melere dair dikkat �ekilen bir di�er �nemli i�aret ise �u �ekildedir:
'�nsanlar bir �l�ek bu�day ektiklerinde kar��l���nda yedi y�z �l�ek bulacak insan birka� tohum atacak, 700 avu� hasat edecektir... �ok ya�mur ya�mas�na ra�men bir damlas� bile bo�a gitmeyecek.' (K�yamet Alametleri, s. 164)
Bu hadiste bilimsel ara�t�rmalar�n ilerlemesi ile yap�lan modern tar�ma dikkat �ekiliyor olabilir. Teknolojide ya�anan ilerlemeler tar�m alan�nda da �ok b�y�k geli�melere vesile olmu�, yeni �retilen �e�itli makineler gerek ekimi, gerekse hasat� �ok kolayla�t�rm��t�r. Ve teknoloji ilerledik�e yeni yeni y�ntemler geli�tirilmekte, verim artmaktad�r.

Hayvan Sevgisine �nem VerilmesiKuran'da Hz. S�leyman'�n hayvanlara olan �efkatli ve sevgi dolu tutumu ile ilgili bilgiler verilmektedir. Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde, her t�rl� hayvan�n rahatl�kla izlenebilece�i ve sevilebilece�i ortamlar olu�turulaca�� haber verilmektedir. Bu konudaki hadislerden bir tanesi ��yledir: '... ki�i, koyun ve hayvanlar�na haydi gidin otlay�n diyecek, onlar gidecekler, ekinin ortas�ndan ge�tikleri halde bir ba�ak bile a��zlar�na almayacak, y�lan ve akrepler kimseye eza etmeyecekler, y�rt�c� hayvanlar kap�lar�n �n�nde duracak da kimseye zararlar� dokunmayacak...'(K�yamet Alametleri, s. 245)
Hadislerde dikkat �ekilen bir ba�ka olay da, Hz. S�leyman ku�lar ba�ta olmak �zere �e�itli canl�lar �zerinde nas�l hakimiyet kurduysa, Kuran ahlak�n�n ya�anaca�� d�nemde de hayvanlar �zerinde, y�rt�c� hayvanlar�n dahi insanlara zarar vermesi. engellenebilecek �ekilde bir hakimiyet olacakt�r

0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.