OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

Ara�t�rma'dan


Ara�t�rma dergisinde 7.ay�m�z� da geride b�rakarak bu yeni say�m�zla yine beraberiz. Mercek dergisine g�stermi� oldu�unuz y�ksek tevecc�hten sonra bu dergimizin de sizler taraf�ndan b�y�k ilgi g�rmesi, bizi ger�ekten �ok �evklendiriyor. �lk say�m�zdan itibaren D�� Politika'da yol g�sterici, idari ve ekonomik konularda ise belirleyici ve ��z�m �nerileri getiren yeni bir vizyon ortaya koymaktay�z. Tarihten ve g�ncel konulardan �nemli g�rd���m�z konular� ise size anlatmaya �al���yoruz. �unu kesinlikle s�ylemeliyiz ki, yaz�lar�m�z�n hepsini b�y�k bir �zen ve dikkatle objektif bir bak�� a��s�yla se�mekteyiz, bunu yaparken de amac�m�z kesinlikle dergi yay�nc�l��� yapmak de�il. Tek istedi�imiz i�inde ya�ad���m�z bu de�erli vatan�n ve bu vatan� de�erli k�lan y�ksek T�rk Milleti'nin vatansever fertleri oldu�umuzu g�sterebilmek. Bunu yaparken de milli ve manevi de�erlere ba�l�l���m�z en b�y�k dayana��m�zd�r.
Bu ay kapak konumuzda sizlere "�nsanl���n Son G�n�" ba�l���yla Kuran'da ayr�nt�l� olarak tarif edilen k�yamet saatinde meydana gelecek olaylar� anlatmaya �al��t�k. B�y�k bir ibretle okuyaca��n�za ve kendi ad�n�za �ok dersler ��karaca��n�za inand���m�z bu yaz�m�z, bu g�ne kadar bu konuda yaz�lan en do�ru ara�t�rmalardan biridir. �nsanlar aras�nda d�nem d�nem konu�uldu�u halde ger�ekli�i gizlenmeye �al���lan bu konuyu t�m ayr�nt�lar�yla bulacaks�n�z.
Di�er bir �nemli konumuzda kapak konumuzun arkas�ndan dergimizde yerini ald�. B�y�c�l���n yani Kabalan�n 5000 Y�ll�k Tarihi. Kabala, Sefirot, Tarihi De�i�tirme Sanat� yani k�saca b�y�c�l�kle ilgili �ok �nemli ger�ek bilgiler bu yaz�m�z�n konusunu olu�turuyor.
Masonlukta Geleknek�ilik ba�l�kl� yaz�m�zda bu konuda son d�nemde ortaya konulmu� en �nemli makalelerden biridir, �ok dikkatli okuman�z� tavsiye ederiz. Bu yaz�; 1000 y�ll�k bir gelene�e sahip olan masonlu�un hi�bir de�i�ime u�ratmaks�z�n uygulad��� rit�ellerinin asl�nda beyanatlar�nda yer alan modernizm ve ilericilik yalanlar�yla nas�l b�y�k bir �eli�ki i�inde oldu�unu a���a ��karmaktad�r.
Burada size �nemli bir hat�rlatma yaparak sunu� yaz�m�z� bitirmek istiyoruz. Yaz�lar�m�z�n sat�r aralar�nda yer alan ve yaz�lar�n kaynak g�sterildi�i kitaplar ile internet siteleri daha geni� bilgi edinmek isteyenler i�in �nemli bilgi kaynaklar� durumundad�r.
Sayg�lar�m�zla.


0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.