OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

A��r� Savunma Giderlerinin D���nd�rd�kleri


D�nya �lkelerinin b�t�eleri incelendi�inde pek �ok �lkede en b�y�k pay�n, savunma giderlerine ve askeri yat�r�mlara ayr�ld��� g�r�lecektir.
20. y�zy�l boyunca k���k ve b�y�k yakla��k 250 sava� ya�anm�� ve bu sava�larda yakla��k 110 milyon ki�i hayat�n� kaybetmi�tir.
20. y�zy�l�n hemen ba��nda ba�layan I. D�nya Sava��'na 20 �lke kat�lm��, 10 milyona yak�n insan �lm��, sava� sadece cephede de�il sivil yerle�im merkezlerinde de b�y�k tahribata neden olmu�tur.
Tarihin en b�y�k sava�� olan II. D�nya Sava��'na ise 110 milyon asker kat�lm��, bunlar�n 27 milyonu cephede �lm��, sivil n�fustan ise 25 milyon insan hayat�n� kaybetmi�tir. Sava�, Atlantik'ten Pasifik Okyanusu'na kadar geni� bir alanda onlarca �lkeyi tahrip etmi�tir. �rne�in Almanya'da 1.5 milyon ev y�k�lm��, 7.5 milyon insan evsiz kalm��t�r; Rusya'da ise 6 milyon ev y�k�lm��, 1700 kadar �ehir ve kasaba ile 70 bin k�y yak�l�p y�k�lm��t�r. Yaln�z 1990-2000 y�llar� aras�nda ise, d�nyan�n 44 farkl� b�lgesinde 56 silahl� �at��ma ve sava� ya�anm��t�r.

20. Y�zy�l�n Kanl� Bilan�osu
K�sacas� geride b�rakt���m�z y�zy�l �ok kanl�yd�. Ne yaz�k ki, bu kay�plar insanl��� bar��a y�nelten bir unsur olmaktan �ok, askeri yat�r�mlar�n daha da art�r�lmas�na, savunma b�t�elerinin �ok b�y�k boyutlara varmas�na neden oldu. 20. y�zy�l�n �nemli sava�lar�n�n maddi maliyetleri de olduk�a y�kl�yd�:
I. D�nya Sava�� 2.850 milyar dolar,
II. D�nya Sava�� 4.000
milyar dolar,
Kore Sava�� 340 milyar dolar,
S�vey� Sava�� 13 milyar dolar,
Vietnam Sava�� 720 milyar dolar,
�srail-Arap Sava�lar� 21 milyar dolar,
Afganistan Sava�� (1979-89)
116 milyar dolar,
�ran-Irak Sava��
150 milyar dolara mal oldu...
Bu y�zy�l boyunca silahlanmaya ayr�lan b�t�e de g�n ge�tik�e b�y�d�. 2002 y�l�nda yay�nlanan raporlar, d�nya �lkelerinin askeri b�t�esinin yakla��k 1 trilyon dolar oldu�unu g�stermektedir. Buna kar��l�k, 1.2 milyar insan halen g�nl�k 1 dolar�n alt�nda gelire sahiptir. 113 milyon �ocu�un okula gitme, e�itim alma imkan� yoktur. Her y�l d�nyada yakla��k 11 milyon �ocuk k�t� ko�ullar ve fakirlik nedeniyle hayat�n� kaybetmektedir. Ayn� ko�ullar nedeniyle, 48 �ocuktan biri �l� do�maktad�r. (Harun Yahya, �slam Birli�i'ne �a�r�)


ABD'ninAskeri B�t�esi
Amerika Birle�ik Devletleri, yakla��k 400 milyar dolarl�k askeri b�t�esi ile silahlanma listesinin ba��nda yer almaktad�r. (Ter�rle m�cadele kapsam�nda bu b�t�enin 45 milyar dolar daha art�r�lmas� Kongre'den talep edilmi�tir.) ABD'nin askeri b�t�esi,
G7 �lkelerinin toplam askeri giderlerinden daha fazlad�r. ABD'yi 60 milyar dolar ile Rusya, Rusya'y� da 42 milyar dolar ile �in takip etmektedir. Bunlara ek olarak, ABD'nin 40'tan fazla �lkede askeri �ss�, BM'in 190 �yesinden 132'sinde ise az veya �ok miktarda askeri varl��� bulunmaktad�r. T�m bunlar�n yan� s�ra yabanc� �lkelere yap�lan askeri yard�mlar da Bat�l� �lkelerin, �zellikle de ABD'nin b�t�esinde �nemli bir yer tutmaktad�r.
D�nyan�n tek s�per g�c� olan Amerika'n�n ekonomisinin bu kadar b�y�k askeri b�t�eyi kolayl�kla kar��lad��� d���n�lebilir, ancak rakamlar bunun tam tersini g�stermekte, bu askeri giderlerin Amerikan ekonomisini olduk�a olumsuz bir �ekilde etkiledi�ini g�zler �n�ne sermektedir. 400 milyar dolar gibi b�y�k bir tutar� savunma giderlerine ay�ran Amerika'da, 12 milyonu �ocuk olmak �zere, 31 milyon insan a�l�k s�n�r�nda ya�amaktad�r. Amerikan n�fusunun %3'n�n a�l�k �ekti�i tespit edilmi�tir. A�l�kla y�zy�ze olan bu insanlar�n �nemli bir k�sm�, devletten yard�m alamamaktad�r. �htiya� i�inde olan bu insanlara yap�lan yard�m oran�nda 1994'ten itibaren 1/3 oran�nda bir azalma olmu�tur.

�srail Lobisinin Etkisi
T�m d�nya i�in, ger�ekle�mesini temenni etti�imiz, bu bar�� ortam�, �zellikle, �slam d�nyas� ile yak�ndan ilgili olan �� sorunlu b�lgede, yani Kafkasya, Balkanlar ve Ortado�u'da ivedilikle gereklidir. G�n�m�zde bu b�lgelerin hepsinde askeri varl��� bulunan Amerika, Arap-�srail sorunu nedeniyle de her y�l �srail'e b�y�k bir fon aktarmaktad�r. G��l� �srail lobisinin ABD'nin �zellikle d�� politikas� �zerindeki tek tarafl� etkisi, Kongre'den her y�l bu �lkeye yap�lan yard�mlar�n miktar�nda da rol oynamaktad�r. Ekonomist Thomas Stauffer, yapt��� ara�t�rmayla, �srail'in ABD b�t�esinde 1973 y�l�ndan itibaren toplam 1.6 trilyon dolar gidere neden oldu�unu ortaya koymu�tur. Bug�n�n n�fus oran�na b�l�nd���nde bu, ki�i ba��na 5.700 dolar anlam�na gelmektedir. Elbette, ABD m�ttefiklerine yard�mda bulunabilir. �srail'e oldu�u gibi di�er �lkelere de �e�itli yard�mlarda bulunulmaktad�r,
ancak �srail'e yap�lan yard�ma g�sterilen temel gerek�elerin ortadan kald�r�lmas�, Amerikan ekonomisi i�in olumlu bir geli�me olaca�� gibi, �srail vatanda�lar�n�n gelece�i a��s�ndan da �nemlidir. Siyonist ideolojinin en �nemli propagandalar�ndan biri, �srail devletinin kom�ular� taraf�ndan s�rekli tehdit edildi�i ve bu nedenle korunmaya ihtiya� duydu�udur. �srail'in kom�u Arap �lkeleri ile
sava�lar ve �at��malar ya�ad���, halen baz� gerginliklerin devam etti�i do�rudur. Ancak bu durum, tek tarafl� olarak olu�mam��t�r. Siyonizmin etkisiyle, �srail devleti sald�rgan ve �iddeti k�r�kleyen bir politika izlemi�tir.
Sadece Ortado�u ele al�nd���nda bile faydas�n�n a��k olaca�� bu de�i�im ile b�lgede ya�ayan her iki halk�n g�venlik bulaca�� bir bar�� ortam�n�n tesis edilmesi hi� de zor olmayacakt�r. Ancak daha �nce �slam d�nyas�n�n birlikte hareket etmesini sa�layacak �slam Birli�i'nin kurulmas�, b�lgeye bar��� getirecek �nemli bir ad�m�n ba�lang�c� olacakt�r. Bu birli�in olu�turulmas�yla, hem Ortado�u'da hem de t�m �slam co�rafyas�nda ya�ayan H�ristiyanlar�n ve Yahudilerin haklar� en iyi �ekilde korunacak, bu koruman�n sa�lanabilmesi i�in Bat� d�nyas�n�n ayr� stratejiler geli�tirmesine, �zel b�t�eler ay�rmas�na gerek kalmayacakt�r.


Savunmaya Harcanan Paralarla Neler Yap�l�rd�?
Bu rakamlar, d�nyada �lkeler ve medeniyetler aras� bar���n egemen k�l�nmas� ve b�ylece savunma giderlerinin azalt�lmas�n�n ne derece aciliyetli oldu�unu bir kez daha g�stermektedir. �rne�in M�sl�man �lkeler aras�nda kurulacak bir �slam Birli�i, �slam d�nyas�yla ilgili t�m �at��ma ve gerilimleri ortadan

kald�rarak k�resel bir bar�� ve huzur ortam� sa�layacak, sadece M�sl�man �lkelerde de�il d�nyan�n di�er pek �ok �lkesinde de savunma giderlerinin azalt�lmas�n� sa�layacakt�r. B�ylece silah teknolojisine yap�lan yat�r�m, silahlar�n geli�tirilmesine harcanan para, rahatl�kla e�itim, t�p, bilim, k�lt�r gibi alanlara kayd�r�labilir. Askeri b�t�eden yap�lacak k�s�tlamalar ile a�l�k, fakirlik, ekolojik bozulma, salg�n hastal�klar gibi d�nyan�n gelece�ini tehdit eden sorunlarla m�cadeleye daha �ok kaynak ay�rma imkan� olacakt�r. G�venlik endi�esinin b�y�k �l��de ortadan kalkmas�yla, toplumlar�n refah seviyesini y�kseltecek, ya�am kalitesini art�racak uygulamalar hayata ge�irilecektir. K�lt�r ve e�itim projelerine ayr�lan b�t�e daha da art�r�labilecek, ruhen sa�l�kl�, fiziken g��l�, sevgi ve merhamet anlay��� geli�mi�, ho�g�r�l� nesiller yeti�ecektir.
0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.