OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

Osmanl� �mparatorlu�u'nda Milllet Sistemi Tarihte �rnek Bir Birlikte Ya�ama SistemiBu,Osmanl� millet sisteminin yeniden hayata ge�irilmesi demektir ve sorunun tek ��z�m�d�r.
D�nyan�n en sorunlu b�lgesi olan Ortado�u'nun mevcut yap�s� incelendi�inde bu uygulamay� ger�ekle�tirecek tek devletin Osmanl�'n�n miras��s� olan T�rkiye Cumhuriyeti oldu�u g�r�lmektedir. T�rk Milleti'nin �nderli�inde kurulacak olan bu sistem ge�mi�te b�lgeye nas�l bir refah getirdiyse, bug�n de ayn� refah ve bar�� ortam�n� olu�turacakt�r.

Osmanl� �mparatorlu�u d�nyan�n 1/3'�nden b�y�k topraklar�nda h�k�m s�rm�� ger�ek bir d�nya devletidir. Bug�n ayn� topraklarda 70'in �zerinde devlet ya�amaktad�r. Osmanl� d�nemi; y�netimi alt�nda ya�am�� her dinden her soydan insan i�in bir mutluluk devridir. Yahudisi, H�ristiyan� ve M�sl�man� alt� y�zy�l� a�k�n bir s�re bar�� ve huzur i�inde ya�am��lar, hi�biri inanc�ndan veya kimli�inden dolay� haks�zl��a u�rat�lmam��t�r. Osmanl�'n�n 1900'l� y�llar�n ba��ndan itibaren g�� kaybetmesiyle �zellikle farkl� din ve milletlere mensup insanlar�n yo�un olarak bulundu�u Ortado�u, Balkanlar ve Kafkasya'da karma�a ba�lam��t�r. Bu karma�an�n �iddeti giderek artm��, son 30 y�ld�r da �at��ma ve sava�lar ba�lam��t�r. G�n�m�zde de devam eden bu kaos t�m gayretlere ra�men sona erdirilememi�tir. �zellikle Yahudilik, H�ristiyanl�k ve �slamiyet a��s�ndan kutsal say�lan Ortado�u'da, bilhassa Filistin'de kar���kl�k her ge�en g�n artarak devam etmekte, gazete ve televizyonlarda her g�n bu b�lgede �len insanlarla ilgili haberler yer almaktad�r. Oysa 400 y�l� a�k�n bir s�re Osmanl� �mparatorlu�u'nun y�netimi alt�nda bulunan Filistin'de hi�bir karma�a ve kar���kl�k ya�anmam��t�r.

Farkl� �nan� ve K�lt�rlere Sayg� Prensibi
1514 y�l�nda Yavuz Sultan Selim'in Kud�s'� ve civar�n� fethi ile birlikte, Filistin'de yakla��k 400 y�l s�recek Osmanl� y�netimi ba�lam��t�r. Osmanl� y�netimi; d�nyan�n 1/3'�nde oldu�u gibi, Filistin'de de bar���, istikrar� ve "farkl� inan�lar�n birarada ya�amas�"n� sa�lam��t�r.
Osmanl� �mparatorlu�u, "millet sistemi" ad� verilen bir d�zenle y�netiliyordu ve bu sistemin en temel �zelli�i, farkl� inan�lara sahip insanlara, kendi inan�lar�n�n ve hatta hukuklar�n�n gerektirdi�i �ekilde ya�ama imkan� tan�mas�yd�. M�sl�manlar�n yan� s�ra Kuran'da "Kitap Ehli" olarak tan�mlanan H�ristiyanlar ve Yahudiler, Osmanl� topraklar�nda ho�g�r�, g�venlik ve �zg�rl�k buldular.
Bunun en b�y�k nedeni, Osmanl�'n�n M�sl�manlar taraf�ndan y�netilen bir �slam devleti olmas�na kar��n, tebas�n� zorla �slamla�t�rmak gibi bir amaca sahip olmamas�yd�. Aksine, Osmanl� devleti, gayrim�slimlere de g�venlik ve huzur sa�lamay�, onlar� adaletle ve �slam idaresinden raz� olacaklar� �ekilde y�netmeyi hedefliyordu.
Osmanl� y�netimindeki Filistin'de ya�ayan H�ristiyan ve Yahudiler hi�bir zaman dinen bir zorlamaya maruz kalmam��lar, ba�l� olduklar� dinin gereklerini rahat�a yerine getirme imkanlar� hi�bir zaman ellerinden al�nmam��t�r. Aksine Osmanl� Devleti, gayrim�slimlere de g�venlik ve huzur sa�lamay�, onlar� adaletle ve �slam idaresinden raz� olacaklar� �ekilde y�netmeyi hedefliyordu. Oysa ayn� d�nemlerde d�nya �zerindeki di�er b�y�k devletler �ok daha kat�, bask�c� ve m�samahas�z bir y�netim anlay���na sahipti. �spanya Krall���, �ber Yar�madas�'nda M�sl�manlar�n ve Yahudilerin varl���na tahamm�l edememi� ve her iki topluma kar�� b�y�k bir vah�et uygulam��t�. Di�er pek �ok Avrupa �lkesinde Yahudilere sadece "Yahudi" olduklar� i�in bask�lar uygulan�yor, hatta zaman zaman toplu katliamlara hedef oluyorlard�.

Yahudiler Osmanl�'ya Neden S���nd�?
H�ristiyanlar o d�nemde, birbirlerine kar�� bile tahamm�ls�zlerdi; Katolik ve Protestanlar aras�ndaki �at��malar, 16. ve 17. y�zy�l boyunca Avrupa'y� kan g�l�ne �evirdi. 1618-1648 y�llar� aras�nda ya�anan "30 Y�l Sava�lar�", temelde Katolik-Protestan �at��mas�n�n bir sonucuydu. Bu sava� sonucunda Orta Avrupa adeta bir harabeye d�nm��, milyonlarca insan hayat�n� kaybetmi�tir. O d�nemlerde hayat�ndan endi�e eden Yahudiler, can ve mallar�n� koruyacaklar�ndan emin olduklar� Osmanl� �mparatorlu�u'na s���nm��lard�r. Yine o d�nem d��manlar�n�n bask�s�ndan ve zulm�nden �ekinen H�ristiyan padi�ah ve krallar; �areyi Osmanl� �mparatorlu�u'nun korumas� alt�na girmekte bulmu�lard�r. (Harun Yahya, T�rk'�n D�nya Nizam�)
Osmanl� d�nemi, Ortado�u topraklar�na huzur, bolluk ve refah getirmi�, her �� dinin merkezi konumundaki Kud�s, tarih boyunca en uzun istikrar d�nemini Osmanl�lar zaman�nda ya�am��t�r. H�ristiyanlar, Yahudiler ve M�sl�manlar t�m mezhepleri ile birlikte, kendi inan�lar� do�rultusunda, diledikleri gibi ibadetlerini yerine getirmi�ler, kendi �rf ve adetlerini ya�am��lard�r. Bunun nedeni de Osmanl�'n�n ele ge�irdi�i b�lgelere nizam, adalet, bar��, refah ve ho�g�r� g�t�rmeyi �lahi bir g�rev sayan bir anlay��la y�netilmesidir.

Ortado�u'da ��z�m Osmanl�'n�n D�n���
Kendi kimli�inde olmayanlara bask� uygulamak bar��� getirmemekte aksine huzursuzlu�un her ge�en g�n artmas�na neden olmaktad�r. Yap�lacak tek �ey; Allah'�n emretti�i ve Osmanl�'n�n yapt��� gibi "adaleti ayakta tutmak, farkl� din ve milletlere mensup toplumlar�n kimliklerini de�i�tirmeye �al��madan onlara ve inan�lar�na sayg� g�stermektir.
Bu, "Osmanl� millet sisteminin yeniden hayata ge�irilmesi" demektir ve sorunun tek ��z�m�d�r. Ancak bu sistem tesis edilirse b�lge halklar� huzur ve bar�� i�inde bir hayat ya�ayabilirler. B�lgenin mevcut yap�s� incelendi�inde bu uygulamay� ger�ekle�tirecek tek devletin Osmanl�'n�n miras��s� olan T�rkiye Cumhuriyeti oldu�u g�r�lmektedir. T�rk Milleti'nin �nderli�inde kurulacak olan bu sistem ge�mi�te b�lgeye nas�l bir refah getirdiyse, bug�n de ayn� refah ve bar�� ortam�n� olu�turacakt�r.
0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.