OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

Abd�lhamid Han'�n Siyonistler ve Masonlarla M�cadelesi


1875 y�l�nda Osmanl� �mparatorlu�u, tarihinde g�r�lmedik derecede ciddi ekonomik ve siyasal bir bunal�ma girmi�ti. D�� bor� kaynaklar�n�n azalmas�n�n yan�s�ra i� bor�lar�n �denmesi art�k imkans�z hale gelmi�ti. Ayn� y�l Bab-� Ali de k�smi bir ekonomik bat��� kabul etti. May�s 1876'da S�leyman Pa�a komutas�ndaki Harbiye ��rencileri, yanlar�na �eyh-�l �slaml���n medreseli ��rencilerini de alarak Sultan Abd�laziz'i tahttan indirdiler. Darbeye, medreseli ��rencilerin kat�l�m� nedeniyle "Softalar Darbesi" ad� verildi. Ancak darbenin sonu�lar�, darbenin "softalar"�n kontrol�nde olmad���n� g�steriyordu. Aksine, darbe "masonik"ti; darbeden sonra �n plana ��kar�lan mason Sadrazam Mithat Pa�a, tahta mason biraderi 5. Murad'� ge�irmi�ti.
�stad-� Azam Kemalettin Apak, Be�inci Murad'�n masonlu�unu hakk�nda ��yle der: "O vak�tlar hen�z Veliahd olan 33. Osmanl� Padi�ah� Be�inci Sultan Murad dahi bu locaya (Frans�z Ser Locas�) kaydolmu� ve 18. dereceye kadar y�kselmi�tir." (Kemalettin Apak, T�rkiye'de Masonluk Tarihi, sf.24)

Sultan Abd�lhamid'in Tahta ��k���
Padi�ah 5. Murad'�n tahta ��k��� �zerine �lke mason Sadrazam Mithat Pa�a'n�n kontrol�ne ge�mi�ti. Mithat Pa�a'n�n kafas�nda ise, ayd�nlanmac� ve pozitivist bir temele dayanan yeni bir Osmanl� toplumu yaratma hedefi vard�. Ancak 5. Murad'�n dengesiz ki�ili�i bu masonik projenin uygulamas�na izin vermedi. Padi�ah�n aniden psikolojik rahats�zl�k ge�irmesi �zerine yerine yeni bir isim aranmaya ba�land�. Tek alternatif olarak g�r�len Abd�lhamid, Me�rutiyet'i ilan etmeyi ve bir anayasan�n olu�turulmas�n� kabul edince 31 A�ustos 1876 tarihinde tahta ��kt�.
Mason 5. Murad'�n ba�l� bulundu�u �stanbul'daki Prodos Locas�'n�n �stad� Kleanti Skalyeri ise Abd�lhamid'in tahta ��kar�lmas�na b�y�k tepki g�sterdi. Tarihimize "��ra�an Vakas�" olarak ge�en olayda Skalyeri 5. Murad'� ka��rarak tahta tekrar ��karmaya �al��t�, ancak Abd�lhamid olay� �nceden haber alarak darbeyi �nledi. Bu olay, T�rk yak�n tarihinde �nemli bir rol oynayacak olan "masonik darbe" kavram�n�n da ilk �nemli �rne�iydi.
Ancak Skalyeri'nin Abd�lhamid'in istihbarat��lar� taraf�ndan durdurulmas�, bu �rg�t �evresinde �rg�tlenen gizli g��lerin bertaraf edilmesi anlam�na gelmiyordu. Aksine, Bat� k�lt�r�n�n b�y�s�ne kap�lan ayd�nlardan (J�n T�rkler) gelen ve az�nl�klardan destek bulan muhalefet, k�sa bir s�re sonra Abd�lhamid'in �n�ne b�y�k bir engel olarak ��kt�. ��nk� Abd�lhamid da��lmakta olan �mparatorlu�u ayakta tutmak i�in yegane ��z�m�n pan-�slamizm oldu�unu g�rm��t� ve �mparatorluk b�nyesindeki t�m M�sl�manlar� �slam kimli�i ile birarada tutmay� hedefliyordu. Bu ise, Osmanl�'n�n zaafiyetlerini �slam'�n kendisinde g�ren ve kurtulu�u Bat� pozitivizmini ve sek�lerizmini ithal etmekte bulan J�n T�rkler a��s�ndan kabul edilemez bir durumdu. Bu muhalefet, Abd�lhamid'i ve onun �slam birli�i amac�n� baltalamak i�in ony�llar s�ren bir �aba i�ine girdi.
Abd�lhamid, kar��s�ndaki bu masonik cephe ile sab�rl� bir m�cadele y�r�t�rken -ki bu m�cadele hi�bir zaman abart�ld��� gibi "kanl�" de�il, aksine son derece �l�ml� y�r�t�lm��, rejim muhalifleri sadece s�rg�n edilmi�lerdir- y�zy�l�n sonunda kar��s�na ilgin� bir p�r�z daha ��kt�.

Siyonizmin Vadedilmi� Topraklar�na Ula�mas�ndaki Engel
Padi�ahl�k g�revini y�r�tt��� 33 sene boyunca masonlukla b�y�k m�cadele veren Abd�lhamid'e di�er bir tepki Siyonistlerden gelmi�ti. 1897 y�l�nda ilk olarak siyasi bir yap�ya sokulan Siyonizmin vazge�ilmez hedefi olan Yahudi devletinin s�n�rlar� Tevrat'ta ��yle tarif edilmi�tir:
"Ayak taban�n�z�n bast��� her yer sizin olacak. S�n�r�n�z ��lden L�bnan'dan �rmaktan, F�rat �rma��ndan Garp Denizine kadar olacakt�r. �n�n�zde kimse duramayacak, Allah'�n izniyle Rab size s�yledi�i gibi deh�etinizi ve korkunuzu ayak bast���n�z b�t�n diyar �zerine koyacakt�r." (Tevrat, Tekvin B�l�m� 12/25)
Siyonistler kendilerine Tevrat taraf�ndan vadedilen bu topraklara ula�mak amac�yla 19. y�zy�l sonlar�nda resmi giri�imlere ba�lad�lar. 1897 y�l�nda Basel'de yap�lan 1. Siyonist Kongresi'nde Yahudi lider Theodor Herzl, Yahudi devletinin s�n�rlar�n� ��yle a��klam��t�:
Kuzey s�n�r�m�z Kapadokya'daki (Orta Anadolu) da�lara kadar uzan�r. G�neyde de S�vey� Kanal�'na; slogan�m�z Davud ve S�leyman'�n Filistin'i olacakt�r.
Herzl, b�t�n d�nya Siyonistlerinin verece�i destekten emin olarak kongrede �unlar� da s�ylemi�ti:
Basel'de ben Yahudi Devleti'ni kurdum. E�er y�ksek sesle s�ylersem b�t�n d�nya bana g�ler. Fakat be� sene i�inde veya elli sene sonra herkes bunu bilecek.
Basel'de yap�lan ilk Siyonist kongrede �izilen hayali s�n�rlar Osmanl� �mparatorlu�u'nun egemenli�i alt�nda bulunuyordu. Theodor Herzl bu topraklar� ele ge�irmek i�in bir�ok kez �stanbul'a geldi. Bu y�llarda Osmanl� �mparatorlu�u'nun ekonomik olarak zor durumda oldu�u biliniyordu. Herzl Sultan Abd�lhamid'in bu zor durumundan yararlanarak Filistin'i para kar��l���nda ele ge�irmek istiyordu. Fakat Abd�lhamid'in tepkisi Theodor Herzl'in tahmin etti�i gibi olmad�.
Filistin topraklar�na g�z diken Siyonistlerin Sultan Abd�lhamid'den olumsuz cevap almalar�, hatta saraydan kovulmalar� Siyonistlerin Abd�lhamid'e olan d��manl�klar�n�n ilk tohumlar�n� atm��t�. O g�nleri ya�ayan Mustafa Turan (Bey) hat�ralar�nda Siyonistlerin Abd�lhamid'le olan diyaloglar�n� ve daha sonraki geli�meleri ��yle anlat�yor:
1893 bahar�nda Siyonist cemiyetin kurucusu Theodor Herzl, bu konuda g�r��meler yapmak i�in �stanbul'a gelmi�, Hahamba�� Mo�e Levi ile beraber Y�ld�z Saray�'nda Abd�lhamid'in kar��s�na ��km��lard�:
"Padi�ah�m�z hazretlerine, Yahudi kullar�ndan bir istirham sunmaya geldik. Bu sad�k kullar�n�z Mukaddes Filistin'e yerle�tirilmeleri i�in emirlerinizi bekliyorlar. Ve bir ��kran arma�an� olarak be� milyon alt�n kabul buyurman�z� arz ediyorlar."
Halbuki Sultan Abd�lhamid, onlar�n planlar�n� �oktan haber alm�� ve cevab�n� �oktan haz�rlam��t�. Sonu�; gelen heyetin saraydan hemen kovulmas� oluyor, ��kar�lan bir fermanla Yahudilerin Filistin'e yerle�meleri yasaklan�yordu. ��te masonlar ve Siyonistler bunlardan dolay� Abd�lhamid'e d��mand�lar. Abd�lhamid'e kar�� m�cadele de b�yle ba�lam�� oluyordu... �nce Balkanlar kar��t�r�l�verdi... S�rp ve Bulgar �eteleri desteklendi, k��k�rt�ld�. Sonra, Ta�nak komitesince plan kurdurtulup Y�ld�z'da Cuma selaml���nda Abd�lhamid'e kar�� suikast planland�. Suikastte Abd�lhamid kurtulmu� ama bir�ok asker �ehit olmu�tu. Bu suikastte ba�ar�s�z olan masonlar-Yahudiler �al��ma alanlar�n� Paris'e kayd�rd�lar. ��nk� Paris'te bir�ok J�n T�rk vard�. Siyonistler J�n T�rkler'e her t�rl� deste�i vermeye ba�lad�lar. Yay�n ve di�er faaliyetleri olu�turulup Abd�lhamid aleyhine kampanyalar ba�latt�lar. (Mustafa Yal��n, J�n T�rkler'in Ser�veni, �lke Yay�nlar�, �stanbul, 1994, s.186-187)
Abd�lhamid'in bu kararl� tutumu �zerine Yahudilerin tek ��k�� yolu onun iktidar�na ivedilikle son vermek olacakt�. Herzl "Siyonizmin ama�lar�na ula�abilmesi i�in Osmanl�'n�n da��lmas�n� beklemeliyiz" diyordu. Bunun i�in de ilk hedef Abd�lhamid'in tahttan indirilmesiydi. Abd�lhamid'i d�� m�dahalelerle d���remeyece�inin fark�nda olan Herzl, bunun i�in devlet i�inde g��l� bir kurulu�la i�birli�i yapmay� tercih etti. Amac�na en uygun kurulu�, J�n T�rk hareketinin uzant�s� olan �ttihat Terakki Cemiyeti'ydi. (Harun Yahya, Siyonizmin D�nya Egemenli�i Politikas�)
�ttihat Terakki Cemiyeti'nde �nemli bir etkiye sahip olan gruplar�n biri Selanik'li Yahudi k�kenliler, yani d�nmelerdi. Bu isimler Abd�lhamid'i devirmek i�in uluslararas� finans �evrelerinden yard�m sa�lamaktayd�lar. Cemiyetin di�er bir yard�m kayna�� ise M�s�r Cemiye-i �srailiyesi'ydi. M�s�r'da bulunan Yahudilerden olu�an bu cemiyet, J�n T�rklerin ��karm�� oldu�u yay�nlar�n M�s�r'da kolayca da��t�lmas�na yard�mc� oluyordu.
Devlet s�n�rlar� i�indeki Siyonist ve mason hakimiyetinin fark�na varan Sultan Abd�lhamid, kendine ba�l� olarak kurmu� oldu�u istihbarat �rg�t� vas�tas�yla masonlar� s�k� takibe ald�. Selanik'te bu geli�meler olurken, masonlardan b�y�k bir tehlikenin gelece�ini hisseden Abd�lhamid, mason localar�n� denetim alt�na almaya �al��t�. 1894 y�l�ndan sonra localarda neler konu�uldu�u ve orada yap�lan faaliyetlerin i�eri�i konusunda bir �rg�tlenme kurmu�tu. Osmanl� �zerinde g��l� etkisi olan Ser Locas�, Abd�lhamid'in etkili istihbarat �al��malar�na fazla dayanamayarak kapanmak zorunda kald�.


�kinci Me�rutiyet'in �lan� ve Masonlar�n Me�rutiyet�ilere A��k Deste�i
Abd�lhamid'e muhalif gruplar�n aras�nda ba�� �ttihat Terakki Cemiyeti �yeleri �ekiyordu. �ttihat��lar taraf�ndan ast�r�lan bildiriler Abd�lhamid'e yap�lan uyar�lar niteli�indeydi. Bu bildirilerle Abd�lhamid'e kar�� sava� ilan edilirken, Makedonya ve Selanik'teki Mason localar�n�n tam deste�i al�nm��t�.
Abd�lhamid, �ttihat��lar�n tehditleri �zerine geri ad�m atmak zorunda kald�. Amac� gereksiz yere kan d�kmemek idi. ��nk� baz� �ttihat��lar, yanlar�na Balkanlar'da ya�ayan az�nl�klara mensup askerleri alarak da�da kurduklar� �etelerle devletin merkezleri olan Y�ld�z ve Bab�ali �zerinde bask� yapmaya ba�lam��lard�. �ttihat��lar taraf�ndan k�stah bir dille �ekilen telgraf neticesinde Abd�lhamid'in Me�rutiyet'i ilan etmekten ba�ka bir ihtimali kalmam��t�. �stad-� Azam Kemalettin Apak, bu olay�n ayr�nt�lar�n� ��yle anlat�yor:
Serez'deki Makedonya Locas�'n�n azas�ndan olan Serez mutasarr�f� Re�it Pa�a karde�imiz, Me�rutiyet ilan� g�n� Serez'den �stanbul Y�ld�z Saray�'na, �kinci Sultan Abd�lhamid'e telgraf �ekerek "iki saate kadar Me�rutiyet ilan edilmedi�i ve cevap verilmedi�i takdirde ahali tebdili biat edecektir" demi�ti. Abd�lhamid bu telgraf� al�nca tela�lanm�� ve m�svedde halinde olan bu cevab� tebyiz bile ettirmeden her tarafa telgraf �ektirerek �kinci Me�rutiyet'i tamim mecburiyetinde kalm��t�r. (T�rkiye'de Masonluk Tarihi, Kemalettin Apak, s.39)
Y�llard�r kurulmas� d���n�len fakat s�rekli olarak Abd�lhamid'in engellemeleri neticesinde ba�ar�s�zl�kla sonu�lanan B�y�k T�rkiye Locas� �al��malar� da Me�rutiyet'in ilan� ile birlikte ba�ar�ya ula�t�. �stad-� Azam Kemalettin Apak ise masonluk-�ttihat ve Terakki ittifak�n�n, Me�rutiyet'in ilan�ndan sonra da devam etti�ini vurgular:
Masonluk bu b�lgede �ttihat Terakki Cemiyeti'ne nas�l hizmet etti ise, bilahare Me�rutiyet'in ilan�n� m�teakip bu cemiyet de T�rk masonlu�unun te�kilatlan�p geli�mesine �ylece hizmet etmi� ve onun y�kselmesine amil olmu�tur. (T�rkiye'de Masonluk Tarihi, Kemalettin Apak, s.41)
Me�rutiyet'in ilan�ndan sonra masonlar�n yapm�� olduklar� propagandalar sayesinde devlet kademesinde mason olmayanlar�n Avrupa �lkelerinde itibar g�rmeyece�i inanc� yayg�nla�m��t�. Ara�t�rmac�-Yazar Mustafa Yal��n, Me�rutiyet'in ilan�ndan sonra mason localar�na artan talebi kitab�nda ��yle anlat�yor:
Bu propagandalara aldananlar gecikmeden solu�u mason te�kilatlar�n�n gizli odalar�nda al�yorlard�. �nce �stanbul'da bir mason b�y�k �uras� olu�turuluyor sonra ilk �yeler en y�ksek mason basama��na yani 33. dereceye ��kar�l�yordu. Masonlu�un bu y�ksek basama��na t�rmanan biraderler aras�nda Talat Pa�a, Mithat ��kr� Bey, Karasu, Davit Kohen vard�. Bu zatlar� birdenbire son basama�a ��karan zat, M�s�r �uray-� Ali azas�ndan Sakanini biraderdi. T�rk masonlu�unun siyon ��genli taht�na yerle�en �ttihat ve Terakki ileri gelenleri, di�er subaylar� da locaya girmeye zorlayarak kendilerine �ekmeye �al���yorlard�. �ttihat Terakki, herkesi b�nyesinde toplamaya �al��makla bir siyasi olu�um havas� vermek istiyordu. 31 Mart olay�n�n ard�ndan �ttihat ve Terakki liderlerinden Talat Bey, masonlukta bir basamak daha ��k�yor ve b�y�k �stad oluyordu. Ayr�ca memleketin her yerine, Elaz��'dan Malatya'ya var�ncaya kadar �ttihat Terakki kanal�yla localar a��l�r olmu�tu. Az zamanda yaln�z �stanbul'da 24 loca a��lm��t�. B�t�n memleketteki localar�n say�s� 58'e ula�m��t�. (T�rkiye'de Masonluk Tarihi, Kemalettin Apak, s.39
Abd�lhamid'i d���rmek masonlar i�in kolay olmayacakt� ve ancak bir darbe ile d���r�lebilirdi. Yap�lacak ilk uygun zeminin haz�rlanmas�yd�. Sultan Abd�lhamid, hi�bir ilgisinin olmad��� 31 Mart Ayaklanmas� gerek�e g�sterilerek ve �eyh�ll�slam Mehmed Ziyaettin'in verdi�i fetva sonucunda tahttan indirildi. Abd�lhamid'in yerine �ttihat��lar�n g�d�m�nden ��kmayaca�� belli olan Mehmet Re�at getirildi. 27 Nisan gecesi de Sultan Abd�lhamid ve ailesi 20 saatlik bir tren yolculu�u sonucunda Selanik'e g�nderildi. Bu olaydan sonra Osmanl�'y� bir �slam Birli�i halinde ayakta tutabilmenin son f�rsat� da yok edilmi� oluyordu.

   0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.