OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

G�n�m�z�n �arp�k Zihniyeti "Atalar�n Dinine Ba�l�l�k"


Ancak kar�� ��karken savunulan do�rular genellikle akla ve sa�duyuya dayanan do�rular olmam��, �l�� olarak ��karlar, al��kanl�klar, gelenek ve g�renekler al�nm��t�r. Bu tutucu ve karanl�k zihniyetle, Allah'�n vahyini insanlara bildirmekle g�revlendirilen el�iler de kar��la�m��lard�r. Bir�ok el�iye; Hz. Muhammed (sav)'e, Hz. �sa'ya, Hz. �uayb'a, Hz. Musa'ya, Hz. Nuh'a, Hz. Hud'a ve daha pek �ok el�iye kar�� ��kan bu �evreler bat�l dinlerinden, bat�l inan��lar�ndan vazge�meyeceklerini s�ylemi�lerdir.
Rabbimiz'in "atalar�n dinine ba�l�l�k" olarak bildirdi�i bu �arp�k zihniyet g�n�m�zde de devam etmektedir. Bir�ok ki�i halen atalar�ndan kalan hayat g�r���n�, yanl�� ahlak anlay��lar�n� sorgulamadan devam ettirmektedir. Bu ki�ilerin en b�y�k yan�lg�lar� ise atalar�ndan kalan bu mirasa s�k� s�k�ya ba�l� kalman�n b�y�k bir erdem oldu�unu zannetmeleridir.
Kuran'da el�ilerin tebli�leri ve kavimlerinin onlara verdikleri cevaplarla ilgili �ok detayl� bilgiler verilmektedir. El�ilerin Allah'a iman etmek i�in yapt�klar� davete bu ki�iler, "... Ger�ekten Biz, atalar�m�z� bir �mmet (din) �zerinde bulduk ve do�rusu Biz, onlar�n izlerine (eserlerine) uymu� kimseleriz." (Zuhruf Suresi, 23) �eklinde kar��l�k vermi�lerdir.
Ger�ekten de inkarc�lar�n takip ettikleri yol atalar�n�n yolu, okuduklar� ise atalar�n�n eserleridir. O yolun d���nda bir yol izlemezler ve atalar�n�n en do�ru yolda olduklar�na inan�rlar. Onlar�n hayat �ekillerini kendilerine �rnek al�r, s�yledikleri her s�z�n kendilerine hayat verdi�ini d���n�rler. Bu ba�l�l�k o kadar g��l�d�r ki, bu yolun yanl�� oldu�unu ve atalar�n�n pek �ok hata ve eksiklikleri oldu�unu onlara g�stermeye �al��an ki�ileri de kendilerine d��man kabul ederler.
Allah Kuran'da bu durumu �u ayetle bildirmi�tir: "...Siz ikiniz, bizi atalar�m�z� �zerinde buldu�umuz (yol)dan �evirmek ve yery�z�nde b�y�kl�k sizin olsun diye mi bize geldiniz? Biz, sizin ikinize inanacak de�iliz..." (Yunus Suresi, 78)

Cahiliyenin Dininde Israr Edenler
�nsanlar do�rulu�unu ara�t�rmadan, vicdanlar�yla de�erlendirmeden, sadece y�llardan beri o �ekilde g�rd�kleri i�in atalar�n�n dinini izlemekte, ger�eklere kar�� var g��leriyle direnmektedirler.
Allah inkar edenlerin bu tavr�n� "... (Peki) Ya atalar�n�n akl� bir �eye ermez ve do�ru yolu da bulamam�� idiyseler?" (Bakara Suresi, 170) ayetiyle bizlere bildirmektedir. Ancak onlar dinlerine olan ba�l�l�klar� nedeniyle hi� kimsenin atalar�ndan daha ak�ll� olabilece�ine ihtimal vermez, hi�bir do�ruyu i�itmek istemez, el�inin �a�r�lar�na kulak t�kar, y�z �evirirler. Ancak bu tav�rlar�na kar��l�k �ne s�rebilecekleri ge�erli hi�bir a��klamalar� yoktur. ��nk� el�inin onlar� davet etti�i �ey Allah'�n s�z� olan Kuran'd�r. Rabbimiz bu ger�e�i Kuran'da �u �ekilde bildirir: "(O peygamberlerden her biri de ��yle) demi�tir: "Ben size atalar�n�z� �st�nde buldu�unuz �eyden daha do�ru olan�n� getirmi� olsam da m�?" Onlar da demi�lerdi ki: "Do�rusu biz, kendisiyle g�nderildi�iniz �eye kafir olanlar�z." (Zuhruf Suresi, 24)
��te insanlar atalar�n�n dinine olan bu k�r� k�r�ne ba�l�l�klar� nedeniyle Kuran'�n ger�eklerinden ka�ar, ayetlerdeki h�k�mleri g�rmezden gelir ve Allah'�n vahyini g�z ard� ederler. D�nya hayat�n�n ne kadar k�sa oldu�unu, birka� on y�l sonra �l�p kefene sar�larak topra��n alt�na g�m�leceklerini ve Allah Kat�nda t�m yap�p ettikleriyle hesaba �ekileceklerini ak�llar�na dahi getirmezler.
Allah Kuran'da, "Evet, Biz onlar� ve atalar�n� yararland�rd�k; �yle ki, �m�r onlara (hi� bitmeyecekmi� gibi) uzun geldi..." (Enbiya Suresi, 44) ayetiyle inkarc�lar�n bu b�y�k yan�lg�lar�n� bildirmektedir. �l�mden ka�an bu insanlar, Allah'�n el�ilerine uymad�klar� i�in �ok b�y�k bir y�k�ma u�rayacaklar�n� d���nmeyerek b�y�k bir gaflet i�inde ya�amaktad�rlar.

Hz �brahim'in Atalar�n Dini ile M�cadelesi
Kuran'da y�z �evirenlere verilen �rneklerden biri Hz. �brahim'in kavmidir. Bu inkarc� topluluk, atalar�n�n yolunu izleyip putlara tapmaktad�r. Bu bat�l dine olan ba�l�l�klar� nedeniyle de Hz. �brahim'in hak dine davetini reddetmektedirler. Allah Kuran'da, Hz �brahim'in inkar edenlerle birlik olan babas�na ve kavmine "... Sizin, kar��lar�nda bel b�k�p e�ilmekte oldu�unuz bu temsili heykeller nedir?" (Enbiya Suresi, 52) diye seslendi�ini bildirir. Bundan sonra aralar�nda ge�en konu�malar Kuran'da �u �ekilde bildirilir:
"Biz atalar�m�z� bunlara tap�yor bulduk" dediler.
Dedi ki: "Andolsun, siz ve atalar�n�z apa��k bir sap�kl�k i�indesiniz." "Sen bize ger�e�i mi getirdin, yoksa (bizimle) oyun oynayanlardan m�s�n?" "Hay�r" dedi. "Sizin Rabbiniz g�klerin ve yerin Rabbidir, onlar� Kendisi yaratm��t�r ve ben de buna �ehadet edenlerdenim." (Enbiya Suresi, 53-56)
Ayetlerin devam�nda s�z konusu kavmin, Hz. �brahim'in Allah'a iman etmeleri i�in yapt��� her davete inkar ile kar��l�k verdikleri bildirilmektedir. Aralar�nda ge�en bu konu�madan sonra Hz. �brahim putlar�na bir tuzak kuraca��n� s�yler. Onlar gittikten sonra �n�nde e�ildikleri t�m putlar�n� -b�y�k olan hari�- k�rar. Daha sonra inkar eden kavmi ile Hz. �brahim aras�nda ge�en konu�malar Kuran'da �u �ekilde bildirilir: "Bizim ilahlar�m�za bunu kim yapt�? ��phesiz o, zalimlerden biridir" dediler. "Kendisine �brahim denilen bir gencin bunlar� diline dolad���n� i�ittik" dediler. Dediler ki: "�yleyse, onu insanlar�n g�z� �n�ne getirin ki, ona (nas�l bir ceza verece�imize) �ahid olsunlar. "Dediler ki: "Ey �brahim, bunu ilahlar�m�za sen mi yapt�n?" "Hay�r" dedi. "Bu yapm��t�r, bu onlar�n b�y�kleridir; e�er konu�abiliyorsa, siz onlara soruverin." (Enbiya Suresi, 59-63)
Hz. �brahim'in bu daveti ve ak�lc� y�ntemi kar��s�nda kavmi ilk �nce teredd�t eder ve "vicdanlar�na ba�vurup" zalimlik yapt�klar�n� bir an i�in kabul ederler. Ancak daha sonra hemen bu ger�ekten geri d�n�p, yeniden y�z �evirirler. Allah onlar�n bu inkar�n� ayetlerde �u �ekilde bildirmektedir:
"? Andolsun, bunlar�n konu�amayacaklar�n� sen de bilmektesin." Dedi ki: "O halde, Allah'� b�rak�p da sizlere yarar� olmayan ve zarar� dokunmayan �eylere mi tap�yorsunuz? Yuh size ve Allah'tan ba�ka tapt�klar�n�za. Siz yine de ak�llanmayacak m�s�n�z?" (Enbiya Suresi, 65-67)


Atalar�n Dinine Uyanlarda Vicdan K�relmi�tir
Bu konu�malar�n ard�ndan Hz. �brahim'i �ld�rmeye, ate�e atmaya �al��m��lar, ancak Rabbimiz onlar�n bu tuzaklar�n� ge�ersiz k�lm��t�r. Hz. �brahim k�ssas�nda da g�r�ld��� gibi inkar eden bir topluluk i�in atalar�n�n do�ru yolda olmas�, yapt�klar� �eyin ak�lc� ve mant�kl� olmas� �nemli de�ildir. ��nk� onlar do�runun pe�inde de de�ildirler. Genel olarak tek yapt�klar�, do�ru veya yanl�� da olsa atalar�n�n yolunu izlemektir. Bu zihniyet ise, vicdan�n k�relmesi ve iradesizli�in bir sonucudur. S�z konusu ki�iler vicdanlar�na ba�vurup do�ru olan� g�rebilecekleri ve irade g�stererek do�rular� uygulayabilecekleri halde, bundan ka��n�p, �o�unlu�u taklit etmekle yetinirler. (Harun Yahya, Cahiliye Toplumunda �nsan Karakterleri)
Ancak bu kadar de�er verip, her�eyin �zerinde tuttuklar� atalar�n� k�yamet g�n�nde yanlar�nda g�remeyeceklerdir. D�nyada kendilerini Allah'�n yolundan uzakla�t�ran, �eytan�n yoluna �a��ran insanlar�n t�m� hesap g�n� onlar� yapayaln�z b�racakt�r.
Kuran'da baz� insanlar�n o g�n duyacaklar� pi�manl�k �u �ekilde bildirilir:
"Y�zlerinin ate�te evrilip �evrilece�i g�n, derler ki: "Eyvahlar bize, ke�ke Allah'a itaat etseydik ve Res�l'e itaat etseydik." Ve dediler ki: "Rabbimiz, ger�ekten biz, efendilerimize ve b�y�klerimize itaat ettik, b�ylece onlar bizi yoldan sapt�rm�� oldular." "Rabbimiz, onlara azabtan iki kat�n� ver ve b�y�k bir lanet ile lanet et." (Ahzab Suresi, 66-68)
0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.