OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

Bat�l Uzakdo�u Dinlerinden Kendi Kendine Eziyet Dini: Caynizm


Bu say�m�zda ise bat�l Uzakdo�u dinlerinden Caynizm ve �intoizm inceleyece�iz. (Harun Yahya, �slam ve Uzak Do�u Dinleri)

Caynizm: Kendi Kendine Eziyet Dini
Hindu dinindeki �st kastlara bir�ok ayr�cal�k sa�lay�p di�er insanlar� k�le haline getiren bask�c� sosyal d�zen, kad�nlara y�nelik vah�i uygulamalar ve putlara yap�lan kurban t�renleri, tarih boyunca Hint toplumunun baz� kesimlerinde rahats�zl�k olu�turdu. Bu nedenle de zaman zaman Hinduizme tepki olarak bir�ok yerel ak�m ortaya ��kt�. Bunlar, Hinduizmin tepki olu�turan b�l�mlerini d��lad�lar, baz� uygulamalar�n� kabul ettiler ve ayn� zamanda yeni ��retiler de �rettiler.
Caynizm (ya da Caynac�l�k, Jainizm) de Budizm ile ayn� d�nemlerde ortaya ��kan ve bu bat�l dinle �ok b�y�k benzerlikler ta��yan ak�mlardan biridir.

"Canl�lara Ac� Vermeme" Ad� Alt�nda �izofren Uygulamalar
Bir Caynistin hayat�n�n temel kural� "Ahimsa"d�r. Ahimsa "ac� vermemek, �iddetsizlik, hi�bir canl�ya zarar vermeme" anlamlar�nda kullan�lmaktad�r.
Ahimsa anlay��� nedeniyle Caynalar hi�bir canl� varl��a zarar vermemeye �al���rlar. Bu inan�� ilk duyuldu�unda g�zel bir ahlaki prensip olarak anla��lsa da ger�ekte Ahimsa Caynalar i�in bir �izofreniye d�n��m��t�r. Her canl�n�n farkl� boyutlarda ruhlar� oldu�una inand�klar� i�in Ahimsa'n�n kapsam�na hayvanlar�, b�cekleri, bitkileri, mikroskobik canl�lar� da al�rlar. �rne�in Caynalar nefes al�rken herhangi bir canl�y� �ld�rmemek i�in a��zlar�na maske takarak dola��rlar. Mikroplar� �ld�rmemek i�in ila� veya dezenfektan kullan�m� yasakt�r. Ayr�ca meyve, bal ve et yemek yasakt�r. Katolik Ansiklopedisinde (The Catholic Encyclopedia) Ahimsa hakk�nda �u �rnek verilir:
Cayna m�nzevi �ld�rmektense, sinekler ya da di�er b�cekler taraf�ndan �s�r�lmay� tercih eder...
�rne�in 1834'de Kutch tap�nak hastanesinde 5000 tane fare bulunmaktayd�. ("Jainism", Catholic Encyclopedia, http://www.newadvent.org /cathen/08269b.htm)
Caynalar�n kendilerine yapt�klar� zul�m, sadece a�l�k ya da sefaletle de s�n�rl� de�ildir. Bir Cayna, fiziksel nedenlerle yeminlere uymayacak hale geldi�inde, ya da bir an �nce ruhunu "kurtulu�a" ula�t�rmay� istiyorsa, kendini a� b�rakarak g�n�l r�zas�yla �lmelidir. ��nk� Caynizme g�re, a� kalarak �lmek en b�y�k erdemdir.
K�sacas� Caynizm intihar� te�vik eden, insanlar�n s�zde ilahl�k makam�na y�kselmek i�in bir an �nce hayatlar�na son vermeleri gerekti�ini s�yleyen, insan� pislik i�inde ya�amaya mahkum eden, temizli�i, rahatl�l���, g�zel yiyecekleri yasaklayan bask�c� bir dindir. Oysa Allah'�n Kuran ayetlerinde de bildirdi�i gibi insan, Allah'�n en g�zel surette yaratt���, yery�z�nde halife k�ld���, temiz nimetlerle r�z�kland�rd���, bir varl�kt�r. Beyyine Suresi'nde ise iman edip salih amellerde bulunan insanlar� Rabbimiz "yarat�lm��lar�n en hay�rl�lar�" (Beyyine Suresi, 7) olarak isimlendirmektedir.

Caynizm Ateist Bir �nan��t�r
Caynizmin en �nemli �zelli�i t�m kainat� yoktan var eden Y�ce Allah'�n varl���n� (Ha�a) inkar eden, ateist bir din olmas�d�r. Caynalar (Caynistler) evrenin sonsuz oldu�una, varl�klar�n bir ba�lang�c� ya da sonu olmad���na inan�rlar. Onlara g�re evrendeki b�t�n maddeler ve varl�klar sonsuzdur, kainat ise kendi kozmik kanunlar�yla i�lemektedir. 20. y�zy�lda ise bu materyalist d���nce bilimsel y�ntemlerle ��r�t�lm��, maddenin sonsuzdan beri var oldu�u d���ncesi, evrenin yoktan var edildi�ini ispatlayan Big Bang teorisi ile y�k�lm��t�r.
Caynizm ateist bir dindir, ancak i�erisinde putperest inan�lar da bulunmaktad�r. Caynalar kendi yapt�klar� putlara sayg� g�sterilerinde bulunur, �e�itli yiyecekler, kokular ve �i�ekler sunarlar. Onlara dua eder, zenginlik, uzun �m�r, erkek �ocuk gibi isteklerde bulunurlar. Oysa Allah, Kuran ayetlerinde ta�tan, tahtadan putlara tapanlar�n durumunu �u �ekilde bildirmektedir:
"Onlar�n y�r�yecek ayaklar� var m�? Ya da tutacaklar� elleri mi var? Veya g�recek g�zleri mi var? Yoksa i�itecek kulaklar� m� var? De ki: "Ortak ko�tuklar�n�z� �a��r�n, sonra bir d�zen (tuzak) kurun da bana g�z bile a�t�rmay�n." (Araf Suresi, 195)
G�n�m�zde bat�l inan��lar�n etkisi alt�nda olup, cahilce kendilerine zulmeden, hayat�n t�m ger�eklerinden uzakla��p melankolik bir kabusun i�inde ya�ayan t�m Caynistlerin ne kadar b�y�k bir yan�lg� i�inde olduklar�n� bir an �nce fark etmeleri gerekmektedir. �slam'�n �a�r�s� yan�ba�lar�ndad�r ve bu �a�r�lar� mutlaka dinlemelidirler. Allah Kuran'da bir k�s�m insanlar�n bu �a�r�ya �u �ekilde cevap vereceklerini haber vermektedir:
"Onlara: "Allah'�n indirdi�ine ve el�iye gelin" denildi�inde, "Atalar�m�z� �zerinde buldu�umuz �ey bize yeter" derler. (Peki,) Ya atalar� bir �ey bilmiyor ve hidayete ermiyor idilerse?" (Maide Suresi, 104)

Ba�ka Bir Sapk�n �nan� �intoizm: Do�aya ve �l�lere Tap�nma
�intoizmin �z� do�aya, �l�lere ve put olarak kabul ettikleri milyonlarca farkl� varl��a tap�nmad�r.
�intoizmin temelini bat�l "kami" inanc� olu�turur. Kami kelimesi "�st ve yukar�" anlamlar�na gelir, �intoizmde ise "ilah, tanr�, tanr��a ve kutsal g��" anlamlar�nda kullan�l�r. �intoizmin bir di�er ad� da "kami no michi" yani "Kami Yolu"dur.
�intoistler "kami"nin kainat�n her yerinde bulundu�una inan�rlar. Onlara g�re bir insan, ku�, hayvan, a�a�, ta�, bal�k, �i�ek, da�, okyanus, su kayna��, k�l��, tarak ya da ayna gibi bir nesne, "kami" yani "kutsal g��lere sahip hayali bir tanr�" olabilir (Allah'� tenzih ederiz). Bat�l Japon inan��lar�na g�re 8 milyon kadar kami vard�r. Bu nedenle de �into "milyonlarca tanr�l� din" olarak tan�mlanmaktad�r.
Ayetlerde haber verildi�i �zere �irk ko�tuklar� insanlar� ya da cans�z maddeleri kendilerine dost bilen, onlara g�venen, zor anlar�nda kendilerinin yard�m�na ko�aca��na inanan bu insanlar �ok b�y�k bir gaflet i�indedirler. ��nk� her �eyden �ok severek ba�land�klar� bu putlar da, ne kendilerine ne de bir ba�kas�na yard�m etmeye g��leri yetmeyen aciz ve muhta� varl�klar, hatta bir�o�u cans�z maddelerdir. Ayette putlara tapan bu insanlar i�in haber verilen, "...Sanki o g�kten d��m�� de onu bir ku� kap�vermi� veya r�zgar onu �ss�z bir yere s�r�kleyip atm�� gibidir" (Hac Suresi, 31) �rne�i, putlara tap�nman�n insan� ne kadar yaln�z, �aresiz ve aldanm�� hale getirece�inin hikmetli bir ifadesidir. Allah'�n "i�ren� bir pislik" (Hac Suresi, 30) olarak tasvir etti�i bu putlar insanlar� Rabbimiz olan Allah'tan ay�rarak, bo� bir hayalin pe�ine d���rerek aldatmaktad�r.

�intoizmde G�nah ve Su� Kavram� Yoktur
�intoizme inanan insanlar herhangi bir g�nah kavram�na sahip de�ildirler. Yapt�klar� k�t�l�klerin k�t� ruhlar�n insanlar �zerinde olu�turdu�u olumsuz etkiler sonucunda ortaya ��kt���na, insanlar�n da bu kirden s�k s�k ar�nmas� gerekti�ine inan�rlar. Tap�naklar�nda bu temizlikle ilgili �e�itli t�renler yaparlar. Tuz, su ya da ate�le yap�lan ve "harae" ad�n� verdikleri bu t�renlerde insan�n hem fiziksel hem de ruhsal olarak temizlendi�ine inan�rlar.
Japonlar�n di�er bat�l gelenekleri gibi, "harae" de �ok b�y�k bir aldan��t�r. ��nk� insan�n manevi olarak temizlenmesi, tuzla, ate�le ayinler yapmakla de�il, vicdan�n�n sesini samimi olarak dinleyip, nefsini k�t�l�klerden ar�nd�r�p, Allah'a y�nelmesiyle olur. Her insan d�nya hayat�nda t�m yapt�klar�n�n kar��l���n� ahiret hayat�nda eksiksiz olarak alacakt�r. Hayatlar�n� Allah'�n raz� olaca�� gibi ge�irenler, g�nah i�lemekten ve �irkin ahlaks�zl�klardan ka��n�p, salih amellerde bulunanlar Allah'�n r�zas�, rahmeti ve sonsuz cennet nimetleri ile kar��l�k bulacaklard�r. Allah bu ki�ileri Kuran'da, "... ��te bu, yapt�klar�n�za kar��l�k olarak miras�� k�l�nd���n�z cennettir..." (Araf Suresi, 43) �eklinde m�jdelemektedir. Allah'� inkar eden, kendi elleriyle yapt�klar� putlar� Rabbimiz'e ortak ko�an, g�nahta ve isyanda birbirleriyle yar��an, �irkin ahlaks�zl�klar�n insanlar�n aras�nda yay�lmas� i�in �aba sarf edenler de hesap g�n�nde t�m yapt�klar�yla eksiksiz olarak kar��l�k bulacaklard�r. Her�eyin Yarat�c�s� olan Rabbimiz bir ayette ��yle bildirmektedir:
"G�nah�n a��kta olan�n� da, gizlisini de terk edin. ��nk� g�nah� kazananlar, y�klenegeldikleri nedeniyle kar��l�k g�receklerdir." (Enam Suresi, 120)


Devlet �intosu ve Japon Fa�izmi
Uzakdo�u dinlerinde �lkenin y�neticisinin abart�l� olarak �v�lmesine y�nelik ak�ld��� bir gelenek vard�r. �rne�in �in �mparatoru "Batan G�ne�in �mparatoru" olarak tan�mlan�rken, Japon �mparatoru "Do�an G�ne�in �mparatoru" olarak an�lm��t�r. Japon �mparatorunun �in �mparatorundan en b�y�k fark� ise s�zde kutsal bir varl�k olarak kabul edilmesidir.
19. y�zy�la kadar Japon halk�n�n sahip oldu�u �into inanc� devlet kontrol�nde de�ildi. Devlet �intosu olarak tan�mlanan yeni bir din, 19. y�zy�l�n ba�lar�nda bu anlay���n yerini almaya ba�lad�. �mparatorluk ve y�netim her g�n yeni kurallar olu�turuyor, s�zde kutsal kitaplar bizzat devlet y�netimi taraf�ndan yaz�l�yordu. Ortada vahye dayal� saf bir inan� olmad��� i�in, �intoizm denen gelenekler ve bat�l inan��lar b�t�n�, mevcut rejimin ihtiya� ve ama�lar�na g�re kolayl�kla yeniden �ekillendirilebiliyor ve toplum da bunu garip kar��lam�yordu. B�ylece Devlet �intosu, Japon �mparatorlu�u'nun giderek y�kselen fa�izan e�ilimlerine ara� haline geldi. Resmi dini ��reti, Japon �mparatorunun ve halk�n�n kutsall���na s�k�a at�fta bulunuyor, Japonlar�n d�nyadaki t�m halklardan �st�n olduklar� fikrini a��l�yordu. Bu, hi�bir temele dayanmayan, sa�ma fikrin bir sonucu olarak da yabanc� d��manl��� ortaya ��km��t�.
II. D�nya Sava�� Devlet �intosunun da sonu oldu. Amerika b�t�n Japonya'y� i�gal etti. Japon �mparatoru, tarihi konu�mas�n� radyodan yapt� ve �lkesinin sava�� kaybetti�ini, kendisinin de "kutsal bir ki�i ya da bir ilah olmad���n�" (Allah'� tenzih ederiz) itiraf etti. �mparatorluk feshedildi. Japonya'n�n yeni anayasas�yla din ile devlet tamamen birbirinden ayr�ld�. Devlet �intosunun yerini Tap�nak �intosu (Cinca �into) ald�.
G�n�m�z Japonyas�'nda ise din, sadece y�lba��ndan y�lba��na tap�naklara ak�n edip putlara ba�ar� ve mutluluk i�in dua etmekten ibarettir. 180.000 kadar irili-ufakl� sapk�n tarikat vard�r. �slam, bu m��rik topluluklar�n her t�rl� sapk�n anlay��lar�n� reddeder ve kainat�n tek sahibi, Rahman ve Rahim olan Rabbimiz'e kulluk etmeyi emreder. Unutulmamal�d�r ki, Allah'�n dinini b�rak�p bat�l felsefeleri benimseyen bu ki�ileri, sapk�nl�klar�ndan vazge�ip tevbe etmedikleri s�rece b�y�k bir azap beklemektedir. Allah Kuran'da �u �ekilde buyurur:
"��te bunlar, hidayete kar��l�k sap�kl��� sat�n alm��lard�r; fakat bu al��-veri�leri bir yarar sa�lamam��; hidayeti de bulmam��lard�r." (Bakara Suresi, 16) Bu sapk�n felsefelerin tan�nmas� i�in haz�rlad���m�z yaz� dizimizin bir sonraki b�l�m�nde �in'de ya�anan Uzakdo�u felsefelerini i�leyecek ve bu s�zde felsefelerin t�m sapk�nl�klar�n� g�zler �n�ne serece�iz.
0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.