Balkanlardaki �slam'�n Kahraman Lideri: AL�YA �ZZETBEGOV��


Balkan M�sl�manlar� �stanbul'dayd�
Bat� Trakya M�sl�manlar�
Sahte D�nyan�n Ac�lar�ndan Tutku Ve H�rs
�in'in Bat�l �nanc�: �AMAN�ZM

M�barek Ramazan
I����n Bilinmeyen �zellikleri
V�cudumuzdaki Saya� : Tansiyon
"Dindar Evrim" Yan�lg�s�na KURAN'DAN CEVAPLAR

www.darwinizmin
sonu.com

Ara�t�rma'dan0

�NTERNET :www.kavimlerinhelaki.com


Bu kavimlerin b�y�k b�l�m�, kendilerine g�nderilen peygamberleri yalanlam��, hatta onlara d��manl�k g�stermi� kavimlerdir. Bu ta�k�nl�klar�ndan dolay� da Allah'�n azab�yla kar��la�m��lar ve yery�z�nden silinmi�lerdir.
Allah Kuran'da, bu helak olaylar�n�n sonraki insanlara da birer ibret olmas� gerekti�ini bildirir.
��te bu nedenle bu sitede, Allah'a isyan ettikleri i�in helak edilmi� baz� eski toplumlar konu edilmi�tir.
Kuran'da anlat�lan helak olaylar�n�n hemen hepsi ise, �a��m�zda yap�lan ar�iv ara�t�rmalar� ve arkeolojik bulgular sayesinde "g�r�lecek" ve "bilinip-tan�nacak" hale gelmi�tir. Bu sitede Kuran'daki helak olaylar�n�n izlerine �ahit olacaks�n�z.
Kuran?da Allah, "Ve de ki: 'Allah'a hamdolsun, O size ayetlerini g�sterecektir, siz de onlar� bilip tan�yacaks�n�z.?" (Neml Suresi, 93) h�km� ile ayetlerinin d�� d�nyada g�r�lece�ini vaat etmektedir ve bunlar� bilip tan�mak da insan� imana g�t�ren ba�l�ca yoldur.
Siteyi inceledi�inizde Kuran ayetlerinin d�� d�nyadaki kar��l�klar� ile kar��la�acak ve Y�ce Allah?�n ayetlerinin tecelli etti�i kavimlerin helak�n�n ne denli ibret verici oldu�unu g�receksiniz. Buradaki esas ama� "ibret verici ceza" olan bu olaylar� birer "���t" olmalar� i�in insanlar�n g�zleri �n�ne sermektir."Bunu, hem �a�da�lar�na, hem sonra gelecek olanlara 'ibret verici bir ceza', takva sahipleri i�in de bir ���t k�ld�k."
(Bakara Suresi, 66)

0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.