OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

Ara�t�rma'dan


��nk� ne d�nyan�n ne de �slam d�nyas�n�n durumu, b�yle bir birli�in olu�mas� i�in gerekli �artlar� ta��m�yordu. Aksine, b�yle bir birli�in kurulmas�na engel olabilecek pek �ok �art vard�. Ancak d�nya, 1980'lerden itibaren bir dizi de�i�im ge�irdi ve bunlar bir �slam Birli�i'nden s�z etmeyi ve bunun kurulmas� i�in �al��may� m�mk�n k�ld�. M�sl�manlar�n �zg�rle�mesi, din d��� etkilerin azalmas�, d�� ili�kilerde "medeniyet" kavram�n�n etkisinin artmas�, �slam'�n d�nya g�ndemindeki y�kseli�i, M�sl�manlar aras�ndaki global ileti�imin artmas� ve Bat�l�lar�n yeni Osmanl� aray��lar� bu geli�melerden sadece birka��? Dergimizin kapak konusu "�slam Birli�i" konusuna ayr�ld�. D�nyaya ���k tutacak, hem M�sl�manlara hem de �slam co�rafyas�nda ya�ayan az�nl�klara g�zellik sunacak, adalet ve bar�� getirecek o b�y�k �slam medeniyetinin yeniden ye�ermesi t�m M�sl�manlar�n duas�d�r. �slam Birli�i'nin kurulmas�, bu g�zelliklere bir vesile olacakt�r.

Sahte Mesihlere Dikkat!
Dergideki bir ba�ka �nemli dosya ise "Sahte Mesihlerin Ortaya ��k���". Bilindi�i gibi son y�llarda ba�ta �slam co�rafyas�nda olmak �zere t�m d�nyada birtak�m sahte Mesihler ��km��t�r. Zaman zaman ak�l sa�l��� yerinde olmayan veya �e�itli ��karlar pe�inde olan kimi insanlar Hz. �sa olduklar�n� iddia etmi�lerdir. Baz� �evrelerse bu cehalet i�indeki insanlar�n yapt�klar�n� kendi menfaatleri i�in kullanmaya �al��m��, "Hz. �sa gelecek �eklindeki yorumlar, sahte mesihlerin ortaya ��kmas�na neden oluyor" �eklinde a��klamalarda bulunmu�lard�r. Bu nedenle �nemle vurgulamak gereker ki, sahte mesihlerin ortaya ��k��� Hz. �sa'n�n geli�inin bir alametidir, m�jdesidir".
Hz. �sa'n�n geli�i Kuran-� Kerim'de ve Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde m�jdelenmektedir. Hz. �sa ortaya ��kt���nda yery�z�nde annesi, babas� ve hi�bir akrabas� ve tan�yan� olmlayacakt�r. Ku�kusuz bu sayede Hz. �sa'n�n yery�z�ne yeniden geli�inde, onun Hz. �sa oldu�undan ��phe edilebilecek bir durum olu�mayacakt�r. Sahte mesihlik iddias�nda bulunan kimselerin ise yalanlar� kolayca anla��labilecektir. ��nk� t�m �ocuklu�u insanlar aras�nda ge�mi�, �ok say�da �ocukluk resmine sahip, kendisini k���kl���nden itibaren tan�yan say�s�z ki�iye sahip bir insan�n Hz.�sa oldu�unu iddia etmesi son derece mant�ks�zd�r.
0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.