OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

www.filistinzulmu.com


Birinci D�nya Sava�� ile birlikte Osmanl� hakimiyetinden ��kan Filistin, bu d�nemden sonra bir daha bar�� ve huzura kavu�amad�. Yakla��k bir as�rd�r binlerce masum insan �srail ter�r�n�n, katliamlar�n, k�y�mlar�n ve i�kencelerin sonunda hayat�n� yitirdi. Pek �ok insan sakat kald�. Hi�bir su�u olmayan milyonlarca Filistinli evlerinden ve yurtlar�ndan s�r�l�p, m�lteci kamplar�nda, a�l�k s�n�r�nda, sefalet i�inde ya�amaya mahkum edildi.
T�m d�nyan�n g�zleri �n�nde halen devam eden bu bask� ve zulme kal�c� bir ��z�m getirilebilmesi ve b�lgede hasretle beklenen bar���n in�a edilebilmesi i�in bug�ne kadar yap�lan t�m giri�imler hep ba�ar�s�zl�kla neticelendi. Bat�l� devletlerin g�zetiminde yap�lan suni bar�� s�re�leri sonuca ula�mad�.
Bug�n hala Filistin'de iki toplum aras�nda ac�mas�zca bir m�cadele devam etmektedir. Bir yandan tam techizatl� �srail ordusu Filistin halk�na kar�� toptan bir imha operasyonu y�r�tmekte, �te yandan Filistinli radikal gruplar �srailli savunmas�z insanlara kar�� intihar eylemlerinde bulunmaktad�r. Mevcut sorunlar� �iddete ba�vurarak ��zmeye �al��mak �ok b�y�k bir hatad�r. ��nk� Filistin yaln�z Yahudiler ve M�sl�manlar i�in de�il, H�ristiyanlar i�in de kutsald�r. Dolay�s�yla Filistin her �� �lahi dinin mensuplar�n�n birarada, huzur i�inde ya�ayabilecekleri, ibadetlerini diledikleri gibi yerine getirebilecekleri bir toprak olmal�d�r. Bu sitede Filistin sorununa ��z�m�n ne �ekilde ger�ekle�tirilebilece�i ele al�nmaktad�r.
0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.