OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

Yeni Y�zy�lda Bilim ve Teknolojinin �nc�leri M�sl�manlar Olacak


Kaynaklar� daha zengin olmas�na kar��n, �slam aleminin bug�n yeti�tirebildi�i d�nyaca tan�nm�� bilim adam� say�s� ge�mi�e k�yasla daha azd�r. Bu �slam �lkelerindeki, teknoloji �retimi ile de do�ru orant�l� bir durum g�stermektedir. ��nk� M�sl�manlar�n elinde bulunan ve teknolojik olarak nitelendirilebilecek bir�ok �ey; ya d�� �lkelerden al�nmakta veya patent kullan�m� ile �retilmektedir.
Burada, kar��m�za �nemli bir soru ��kmaktad�r: M�sl�manlar, ge�mi�te son derece g�rkemli ve k�kl� bir medeniyete sahipken, ge�mi�e oranla bug�n bilime neden ciddi anlam- da bir katk� sa�layamamaktad�rlar? (Harun Yahya, Kuran Bilime Yol G�sterir)
Bu sorunun cevab�, g�n�m�z M�sl�manlar�n�n gelir da��l�m� ya da e�itim d�zeyleri ele al�narak verilmeye �al���labilir. Ancak, �slam d�nyas�n�n ge�mi�te ger�ekle�tirdi�i b�y�k at�l�m�n nedenlerini, kayna��n� bulmak ve bunlar�n bug�n ne kadar�n�n mevcut oldu�una bakmak, daha sa�l�kl� tespitler yapma imkan�n� verecektir.
M�sl�manlar�, ��l�n iptidai �artlar�ndan al�p zaman�n en �st�n bilim ve uygarl�k seviyesine ula�t�ran �ey, yeni bir ahlak ve e�itim anlay���d�r. B�t�n g�c�n� ve enerjisini nifak, kavga ve �eki�meye harcayan ve b�t�n medeni ve sosyal toplumlardan uzak ya�ayan kabileler; Kuran �����nda ald�klar� ahlaki e�itim ve terbiye sayesinde s�ratle de�i�ime u�ram��, h�zla kenetlenip birlik i�ine girmi�lerdir. Edindikleri g�c� ve maddi imkanlar� do�ru yolda kullanm�� ve �ok k�sa bir s�rede ba� d�nd�r�c� bir h�zla ilerleyen M�sl�manlar, �ok g��l� devletler kurarak insanlar� adalet ve istikrarla tan��t�rm��lard�r.
�u bir ger�ektir ki, bir milletin kal�c� olabilmesi ve kalk�nmas�n� s�rd�rebilmesi i�in, g��l� ve esasl� temellere ve m�kemmel bir ahlak� yap�ya ihtiyac� vard�r. �slam, kendi toplumuna kazand�rd��� g�� ve kal�c�l���, topla t�fekle sa�lam�� de�ildir; bilakis, �slam, fikir ve d���nceleri besleyerek i�e ba�lam��, �nce d���nceleri ger�eklerin do�ru ray�na oturtmu�, topluma adalet, karde�lik, merhamet ve sevgi ruhu a��lam��t�r. B�yle bir ortamda, insanlara bilim sevgisi de a��lanm�� ve k�sa zamanda da bu a�� tutmu�tur.
S�z konusu tarihi geli�meler g�stermektedir ki; bilgileri ile �v�n� duyan, ancak yersiz bir gurura kap�lmayan M�sl�man bilim adamlar� kendilerini ve ya�ad�klar� d�nemleri s�rekli geli�tirmi�lerdir.
Bilgilerinin kayna��n�n Kuran-� Kerim oldu�unu, bilime ve bilimsel geli�melere i�aret eden Kuran ayetlerinden kuvvet ald�klar�n�, Allah'�n mucizelerinin kendilerini hep yeni ara�t�rmalara y�nlendirdi�ini, Allah'�n dilemesi d���nda bir bilgiye sahip olamayacaklar�n� zikreden �slam alimleri; �slam biliminin her alanda, kendinden �nceki sistemlerin �n�ne ge�mesine vesile olmu�lard�r.
�man� sorumlulu�un belirledi�i �er�evede bilime hizmet eden, ilimin ancak Allah Kat�nda oldu�unu bilen alimler, ya�ad�klar� d�neme ve sonras�na nas�l rehberlik edebilmi�lerse; g��l� bir samimiyetle Kuran'�n hikmetine s���nan bug�nk� bilim adamlar�m�z da, bundan sonraki y�zy�llar� ayd�nlatacak geli�melere, Allah'�n izniyle imza atacaklard�r. Allah Kuran?da m�minlere vadetti�i ba�ar�y� �u �ekilde bildirmi�tir:
"Allah, i�inizden iman edenlere ve salih amellerde bulunanlara va'detmi�tir: Hi� ��phesiz onlardan �ncekileri nas�l 'g�� ve iktidar sahibi' k�ld�ysa, onlar� da yery�z�nde 'g�� ve iktidar sahibi' k�lacak, kendileri i�in se�ip be�endi�i dinlerini kendilerine yerle�ik k�l�p sa�lamla�t�racak ve onlar� korkular�ndan sonra g�venli�e �evirecektir. Onlar, yaln�zca Bana ibadet ederler ve Bana hi�bir �eyi ortak ko�mazlar. Kim bundan sonra inkar ederse, i�te onlar fas�kt�r." (Nur Suresi, 55)
0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.