OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

Sahte Mesihlerin Ortaya ��k���


Zaman zaman ak�l sa�l��� yerinde olmayan veya �e�itli ��karlar pe�inde olan kimi insanlar Hz. �sa olduklar�n� iddia etmi�lerdir. Baz� �evrelerse bu cehalet i�indeki insanlar�n yapt�klar�n� kendi menfaatleri i�in kullanmaya �al��m��, "Hz. �sa gelecek �eklindeki yorumlar, sahte mesihlerin ortaya ��kmas�na neden oluyor" �eklinde a��klamalarda bulunmu�lard�r. Oysa sahte mesihlerin ortaya ��k��� Hz. �sa'n�n geli�inin bir alametidir, m�jdesidir".
Kuran ayetlerinde Hz. �sa'n�n Allah Kat�na al�n��� haber verilmekte ve yery�z�ne ikinci kez geli�i �e�itli alametlerle bizlere bildirilmektedir. Peygamber Efendimiz (sav) "... Muhakkak ve muhakkak Meryem o�lu �sa inecek, hem adil bir hakem, adaletli bir h�k�mdar olarak inecek...? hadisinde ve benzeri bir�ok hadiste oldu�u gibi, Hz. �sa'n�n geldi�i d�nemin �zellikleri ve o d�nemde yapacaklar�n� �e�itli �rneklerle anlatmaktad�r. Bu a��klamalar hi�bir ��pheye yer b�rakmayacak kadar a��k, detayl� ve i�inde bulundu�umuz d�nemde ya�anan geli�melerle uyumludur. Nitekim as�rlar boyunca �slam alimleri de eserlerinde Hz. �sa'n�n yery�z�ne ikinci kez geli�i ile ilgili �ok �nemli yorumlarda bulunmu�, ahir zamanda nas�l bir ortam olu�aca��n� insanlara aktarm��lard�r. Tevrat ve �ncil'de de Hz. �sa'n�n yery�z�ne geli�ine dair �ok a��k izahlar bulunmaktad�r. Tevrat'ta Mesih'in yery�z�ne hakim olaca�� "... Allah ebediyyen harap olmayacak bir krall�k kuracak ve onun hakimiyeti ba�ka bir kavme b�rak�lamayacak" (Daniel, 2: 44) gibi s�zlerle, �ncil'de ise "... Sizden g��e al�nan �sa, g��e gitti�ini nas�l g�rd�n�zse, ayn� �ekilde geri gelecektir." (El�ilerin ��leri, 1: 11) �eklinde haber verilmektedir.
Allah'�n iman edenlere hidayet rehberi olarak g�nderdi�i bu �� �lahi kitab�n Hz. �sa'n�n yery�z�ne ikinci kez geli�i konusunda bu kadar uyumlu olmalar� �ok dikkat �ekicidir.*
*Tevrat ve �ncil vahyedilmelerinin ard�ndan tahrif edilmi� olmakla birlikte, i�lerinde Kuran ayetleri ile uyumlu bir�ok a��klama bulunmaktad�r. Bu a��klamalar�n ilk vahyedildikleri d�nemden kalma izahlar olmalar� muhtemeldir. (En do�rusunu Allah bilir.)

Hz. �sa'y� Kar��lamak
Hz. �sa, Allah'�n, do�umundan itibaren mucizevi bir hayatla nimette bulundu�u ve peygamberlik makam�yla �ereflendirdi�i kutlu bir el�isidir. Allah Kat�nda se�kin ve onurludur. Al-i �mran Suresi'nin 55. ayetinde Hz. �sa'n�n ?Allah'a yak�n k�l�nanlardan? oldu�u bildirilmi�tir. Bu nedenle yery�z�ne ikinci kez gelecek olan bu m�barek peygamberi, t�m insanl���n olabilecek en g�zel �ekilde kar��lamas� gerekmektedir. �mkanlar� k�s�tl� olan bir ki�i dahi, evine s�radan bir misafir gelece�i zaman, g�nler �ncesinden haz�rl�k yapar, bu misafiri en temiz ve en g�zel �ekilde a��rlamaya, ikramda kusur yapmamaya �zen g�sterir. Oysa Hz. �sa t�m d�nya insanlar� i�in, hi�bir misafirle kar��la�t�r�lmayacak kadar �st�n �zelliklere sahip, �ok k�ymetli bir misafirdir. O nedenle de t�m insanl���n yak�n zamanda yery�z�n� �ereflendirecek olan bu Ulu'l Azm peygamberi en g�zel �ekilde kar��lamas� gerekmektedir.
Hz. �sa'n�n geli�i t�m insanl�k i�in �ok b�y�k bir nimet, Allah'tan �ok b�y�k bir l�tuftur. Bu k�ymetli peygamberle kar��la�mak Rabbimiz'den �ok b�y�k bir nimettir. Hz. �sa geldi�inde masum, tertemiz ve nurlu y�z�yle, hikmetli, ak�ll� ve isabetli konu�malar�yla hemen dikkati �ekecek, d�nya �zerindeki t�m insanlar hayatlar�nda ilk kez en y�ksek insani vas�flara sahip m�barek bir peygamber g�receklerdir. Onun do�umu, hayat�, Allah Kat�na al�n��� ve yery�z�ne ikinci kez geli�i gibi, bu geli�ten sonraki hayat� da Allah'�n izniyle mucizelerle dolu olacakt�r. T�m insanlar onun �st�n ahlak�na ve benzersiz akl�na hayran olacaklard�r. Onun s�yledi�i her s�z, her hareket hikmetli, ald��� her karar isabetli ve Allah'�n ilham� ile olacakt�r.

M�sl�manlar Sahte Mesihlere Dikkat Etmeli
Allah'�n �erefli el�isinin geli�i i�in haz�rl�k yapmak isteyen iman sahiplerini gev�ekli�e s�r�klemek isteyenler olabilir. Bu insanlar �e�itli bahanelerle Hz. �sa i�in haz�rl�k yapmay� gereksiz g�stermeye �al��abilirler. Bunun i�in kullanacaklar� bahanelerden biri de sahte mesihlerin ortaya ��kmas� olacakt�r. Bu a��klamalarla Hz. �sa'n�n yery�z�ne yeniden geli�i i�in yap�lacak haz�rl�klar� yava�latmak ve hatta durdurmak istemi�lerdir. Ancak Allah'�n vaat etti�i bu kutlu d�nemin geli�ini kimse geciktiremeyecektir. ��nk� onlar �ok �nemli bir ger�e�i fark edememektedirler: "Sahte mesihlerin ortaya ��k��� Hz. �sa'n�n geli�inin bir alametidir, m�jdesidir". �ncil'de bu konuyla ilgili bir�ok a��klama bulunmaktad�r:
�sa Zeytinlik Da��'nda otururken, �akirtleri gelip, bir kenarda ona sordular: "S�yle bize, bu olaylar ne zaman olacak ve senin geli�inin ve d�nyan�n sonunun belirtisi ne olacak?" �sa onlara �u cevab� verdi: "Sak�n, sizi kimse yan�ltmas�n. ��nk� bir�oklar� benim ad�mla gelip: Mesih benim, diyeceklerdir ve bir�ok kimseleri yan�ltacaklard�r..." (Matta, 24: 3-5)
E�er o s�rada size biri: "��te Mesih burada, ya da �urada derse, ona inanmay�n. ��nk� yalanc� Mesihler ve yalanc� peygamberler ortaya ��kacak ve m�mk�n olursa, se�ilmi� olanlar� bile yan�ltacak harikalar ve fevkalade �eyler yapacaklard�r. ��te size �nceden s�yleyeyim." (Matta, 24: 15-23)
Hz. �sa'y� ger�ek iman sahipleri alametlerinden hemen tan�yacaklard�r. Yapt��� her hareket hikmetli ve benzersiz olacak, bu alametlerle di�er insanlardan ayr�lacak ve hi�bir ispata gerek duymadan hemen tan�nabilecektir. Sahte mesihlerin kendilerini ispata �al��malar� ise onlar�n sahteliklerinin en a��k delilidir. Hz. �sa'n�n yapt�klar� da ayn� zamanda di�er delilleri olacakt�r. (Harun Yahya, Hz �sa Gelecek)

Hz. �sa, Yery�z�nde Hi�bir Akrabas� ve Tan�yan� Olmamas�yla Tan�nacakt�r
Hz. �sa'y� sahte mesihlerden ay�ran en �nemli farkl�l�klardan biri ise d�nya �zerinde annesi, babas�, herhangi bir akrabas�, arkada��, tan�yan� olmamas�d�r.
Hz. �sa'n�n ilk d�nyaya geli�inde ise sadece annesi Hz. Meryem vard�r; fakat yery�z�ne yeniden gelece�i ikinci seferde onun annesi de hayatta olmayacakt�r. Aradan y�zy�llar ge�tikten sonra bilinen hi�bir akrabas� olmadan yery�z�nde bulunacakt�r.
Ku�kusuz bu sayede Hz. �sa'n�n yery�z�ne yeniden geli�inde, onun Hz. �sa oldu�undan ��phe edilebilecek bir durum olu�mayacakt�r. Sahte mesihlik iddias�nda bulunan kimselerin ise yalanlar� kolayca anla��labilecektir. ��nk� t�m �ocuklu�u insanlar aras�nda ge�mi�, �o�uklu�undan itibaren �ok say�da resmi bulunan, kendisini k���kl���nden itibaren tan�yan say�s�z ki�inin bulundu�u, bir insan�n Hz. �sa oldu�unu iddia etmesi son derece mant�ks�zd�r.


T�m D�nya Hz. �sa'n�n �evresinde Birle�ecek
Hz. �sa gelmeden �nce yap�lmas� gereken haz�rl���n nas�l olmas� gerekti�ini hem Kuran ayetlerinden, hem Peygamber Efendimiz (sav)'in hadislerinden, hem de Bedi�zzaman Said Nursi gibi b�y�k �slam alimlerinin hikmetli yorumlar�ndan anlamaktay�z. Bu haz�rl���n en �nemli a�amas� ise yery�z�ndeki din kar��t� sistemlerle yap�lacak olan fikri m�cadeledir. Bunun i�in iman sahipleri, t�m imkanlar�yla, Hz. �sa'n�n dinsizlikle yapaca�� fikri m�cadele �ncesinde d�nya �ap�nda b�y�k bir haz�rl�k yapmal�d�rlar. Nitekim hadislerde bildirildi�i gibi Hz. �sa geldi�inde s�z konusu dinsiz ak�mlarla m�cadele edecektir. Bedi�zzaman Said Nursi'nin de bir s�z�nde belirtti�i gibi elinde "semavi k�l��" ile yani Allah'�n vahyi ile hareket edecek, bu sayede her karar� isabetli olacak ve t�m dinsiz sistemleri ortadan kald�racakt�r. (Mektubat, s. 6)
�sevilerle M�sl�manlar aras�ndaki bu birli�i �imdiden olu�turmaya ba�lamak Hz. �sa gelmeden �nce yap�labilecek �ok g�zel bir haz�rl�kt�r. Ancak �ncelikle H�ristiyanlar�n kendi aralar�ndaki ayr�l�klar� ortadan kald�rmalar�, Hz. �sa'n�n s�z�nde birle�meleri ve "kenetlenmi� bir bina" (Saf Suresi, 4) halini almalar� gerekmektedir. M�sl�manlar da aralar�ndaki t�m ayr�mlar� giderip, birlik ve beraberli�in sa�lanmas� i�in �aba g�stermelidirler. T�m M�sl�manlar Allah'a daha �ok yak�nla�mak, O'na daha fazla hizmet etmek i�in elbirli�i yapmal�, Hz. �sa'n�n geli�i �ncesinde �slam birli�ini olu�turmal�d�rlar. Bu iki birli�in sa�lanmas�n�n ard�ndan olu�acak �sevi-M�sl�man ittifak�n�n d�nya �zerinde �ok b�y�k bir g�� meydana getirece�i ve Allah'� inkar eden t�m �er ak�mlar�n�n �n�nde a��lamaz bir engel haline gelece�i a��kt�r. ��te bu haz�rl�k Hz. �sa geldi�inde zaten olu�acak olan ittifak�n da temeli olacakt�r.

Mesih M�jdesine Gereken �nemi Vermek
Ancak g�n�m�zde gerek H�ristiyan d�nyas�nda gerekse M�sl�man topluluklar�n bir b�l�m�nde Hz. �sa'n�n geli�iyle ilgili geni� �apl� bir haz�rl�k g�r�lmemekte, insanlar bu k�ymetli konu�a kar�� kay�ts�z kalmaktad�rlar. Oysa bug�n bu m�barek peygamberin geli�i i�in haz�rl�k yapmayanlar, kay�ts�z kal�p gev�eklik g�sterenler, bu b�y�k m�jdeye gereken ehemmiyeti g�stermeyenler Hz. �sa geldi�inde �ok utanacak, ancak yapt�klar�n� telafi etmek i�in �ok ge� kald�klar�n� anlayacaklard�r.
H�ristiyan alemi i�in bir di�er tehlike ise, Hz. �sa'n�n geli�inden rahats�zl�k duyan �evrelerin etkisi alt�nda kalmalar�d�r. Gururlar�ndan, imani zay�fl�klar�ndan, cahilliklerinden, gerekli kavray�� g�c�ne sahip olmad�klar�ndan dolay� Hz. �sa'n�n geli�i i�in haz�rl�k yapmayan baz� �evreler, vicdan sahibi H�ristiyanlar �zerinde olumsuz bir etki olu�turmak isteyebilirler. Ama bilinmelidir ki, Hz. �sa'y� seven ve �ncil'e iman eden H�ristiyanlar�n bu b�y�k ger�e�i g�rmezlikten gelmeleri kesinlikle a��klanabilecek bir durum de�ildir. Bu utanc� ya�amamak i�in d�nya �zerindeki t�m H�ristiyanlar�n g�zel ahlakta, Hz. �sa'n�n yolunu izlemekte kararl� olmalar�n�n zaman� gelmi�tir. T�m H�ristiyanlar, �ncil'de tarif edilen Allah'a g�n�lden ba�l�, ho�g�r�l�, bar��sever, sevgi dolu, fedakar ve Allah'�n dinini yayma konusunda samimi kimseler olduklar�n� ortaya koymal�d�rlar. �ncil'deki Hz. �sa'n�n geli�iyle ilgili a��k izahlar�n t�m H�ristiyanlar�n vicdanlar�n� bir an �nce harekete ge�irmesi gerekmektedir. Gereken haz�rl�klar�n yap�lmamas�, H�ristiyan alemi i�indeki bu �evreler a��s�ndan son derece utan� verici bir durum olu�turabilir. Hz. �sa t�m H�ristiyan toplumlar� ikinci kez geli�iyle m�jdelemi�, �ncil'de yer alan bir�ok s�z�nde a��k�a "ben mutlaka gelece�im" demi�tir.
Ayn� durum M�sl�manlar i�in de ge�erlidir. M�sl�manlar da Allah'�n Kuran ayetlerinde bildirdi�i ve Peygamber Efendimiz (sav)'in de hadisleriyle haber verdi�i g�zel ahlaka uymal� ve Hz. �sa'n�n geli�i i�in �evkle, heyecanla ve b�y�k bir sevin�le �al��mal�d�rlar. Aksi takdirde Allah'�n ayetleri ile bildirdi�i bu kesin ger�e�e iman etmemi� olurlar.
Hi� unutmamak gerekir ki, Hz. �sa'n�n geli�i d�nyan�n sadece belli b�lgelerini etkileyecek bir olay de�ildir. Onun geli�i t�m d�nyay� etkileyecek g��te, mucizevi ve metafizik bir olayd�r. Bu kutlu peygamberin geli�iyle d�nya �ap�nda sosyal ve siyasi alanlarda k�kl� de�i�ikler olacak, t�m d�nya Hz. �sa'n�n etraf�nda toplan�p birle�ecektir. ��te bu nedenle t�m H�ristiyanlar�n ve M�sl�manlar�n bir an �nce harekete ge�meleri ve birlik i�inde Hz. �sa'y� en g�zel �ekilde kar��lamak i�in ellerindeki t�m imkanlar� seferber etmeleri gerekmektedir. Tek bir Allah'a iman eden, O'nun be�enisini kazanmaya �al��an, O'na tam bir teslimiyetle teslim olmu�, O'na y�rekten ba�l�, O'nu y�celten, temelde ayn� de�erleri savunan H�ristiyan ve M�sl�manlar�n ortak hareket etmeleri en do�rusudur. Hem H�ristiyanlar�n hem de M�sl�manlar�n birbirlerine ho�g�r�yle, sevgiyle, anlay��la, bar��la yakla�malar� gerekti�i a��kt�r. As�rlard�r s�ren �eki�melere, �nyarg�lara, yanl�� anlamalara art�k bir son verilmelidir. ��nk� kaybedilecek zaman yoktur.
0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.