OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

M�sl�manlar ve Kitap Ehli "Ortak Bir Kelimede" Birle�melidirler


MS 70 y�l�nda Kud�s'ten s�r�len Yahudiler d�nyan�n farkl� b�lgelerine yay�lmaya ba�lad�lar. 19. y�zy�la kadar s�ren bu "diaspora" yani s�rg�n d�neminde Yahudilerin �o�unlu�u kendilerini dini bir grup olarak g�r�yorlard�. �o�u Yahudi zamanla ya�ad���
�lkenin dilini benimsedi. �rne�in Almanya'daki Yahudiler Almanca, �ngiltere'deki Yahudiler �ngilizce konu�maya ba�lad�lar. �branice sadece dualarda ve dini metinlerde kullan�lan kutsal bir dil olarak kald�. 19. y�zy�lda Avrupa �lkelerinde bulunan Yahudilerin �zerlerindeki sosyal k�s�tlamalar da kald�r�l�nca, Yahudiler i�inde ya�ad�klar� toplumlarla kayna�maya ba�lad�lar. 19. y�zy�l�n sonlar�na gelindi�inde, Yahudilerin �o�unlu�u kendilerini bir "�rk" veya "millet" olarak de�il, "dini cemaat" olarak g�r�yorlard�. Kendilerini "Musevi Almanlar", "Musevi �ngilizler" veya "Musevi Amerikal�lar" olarak tan�ml�yorlard�.
Ancak 19. y�zy�l �rk��l���n b�y�k ilgi g�rd��� bir d�nemdi. Irk�� fikirler ��� gibi b�y�yordu ve Bat� toplumlar�nda �ok say�da taraftar buluyordu. ��te bu �rk�� furyan�n Yahudiler aras�nda yay�lan kolu ise, "Siyonizm" oldu.

Siyonizmin Kayna�� Musevilik De�ildir
Siyonizmin fikri �nc�l���n� yapan Yahudilerin, dini inan�lar� �ok zay�ft�. Hatta �o�u ateistti. Yahudili�i bir din olarak de�il, bir �rk�n ismi olarak kabul ediyorlard�. Siyonistler, Yahudilerin Avrupal� milletlerden ayr� bir �rk oldu�u, onlarla birlikte ya�amalar�n�n m�mk�n olmad���, kendilerine has ayr� bir yurt edinmelerinin �art oldu�u iddias�yla ortaya ��kt�lar. Bu yurdun neresi olmas� gerekti�ine karar verirken de, dini d���ncelerle hareket etmediler. Siyonizmin kurucusu olan Theodor Herzl, �nce Uganda'y� d���nm�� ve bu d���ncesi "Uganda Plan�" olarak �nlenmi�ti. Siyonistler daha sonra Filistin'de karar k�ld�lar. Bunun nedeni ise, Filistin'in Yahudiler i�in ta��d��� dini manadan �ok, "Yahudi �rk�n�n tarihsel vatan�" olarak g�r�lmesiydi.
Siyonistler, bu din d��� ideolojiyi di�er Yahudilere kabul ettirebilmek i�in b�y�k bir �aba harcad�lar. Nitekim bu ama�la kurulan D�nya Siyonist �rg�t�, Yahudilerin ya�ad��� her �lkede yo�un bir propaganda �al��mas�na giri�ti. �rg�t, Yahudilerin di�er milletlerle huzur i�inde ya�amas� m�mk�n olmayan ayr� bir "�rk" olduklar�n�, bu nedenle mutlaka Filistin'e giderek oraya yerle�meleri gerekti�ini telkin ediyordu. Ancak Yahudilerin �o�u bu �a�r�lar� yan�ts�z b�rakt�.
B�ylece Siyonizm, Yahudilerin di�er milletlerle birarada ya�amamas� gerekti�ini savunan �rk�� bir ideoloji olarak d�nya siyasetine girdi. Bu yanl�� d���nce, �nce diasporada ya�ayan Yahudilere s�k�nt� ve bask�lar ya�att�. Sonra da �srail?in i�gal ve ilhak politikas� Ortado�u'daki milyonlarca M�sl�mana kan, �l�m, sefalet ve g�z ya�� getirdi.
Bug�n pek �ok Yahudi, bu Siyonist ideolojiyi ele�tirmektedir. Dindar Yahudilerin �nde gelen isimlerinden biri olan Haham Hirsch, siyonizmi tan�mlarken "Siyonizm, Yahudi halk�n� milli bir antite (varl�k) olarak tan�mlamak ister... Bu, dinen bir sapmad�r" ifadesini kullanm��t�r. (Washington Post, October 3, 1978)
�nl� Frans�z M�sl�man d���n�r Roger Garaudy de bu konuda �unlar� yazm��t�r:
"Peygamberlerden miras kalan Yahudi inanc�n�n en b�y�k d��man�, Siyonizm?in �rk�� ve s�m�rgeci mant���d�r ki, 19. y�zy�l Avrupas�'n�n �rk��l���ndan ve s�m�rgecili�inden do�mu�tur. Bu mant�k, Bat�'n�n t�m s�m�rgeciliklerine ve farkl� milliyet�ilikler aras�ndaki sava�lara ilham kayna�� olmu�tur? �srail, Siyonizm?den uzakla�mad�k�a ve Hz. �brahim'in inanc�na geri d�nmedik�e, �srail i�in bir g�venlik ve gelecek yoktur ve Ortado�u'da da bar�� olmayacakt�r. Hz. �brahim'in o inanc� ki, vahyedilmi� her �� din aras�nda ruhsal bir karde�lik ba�� ve ortak bir mirast�r." (Roger Garaudy, "Right to Reply: Reply to the Media Lynching of Abbe Pierre and Roger Garaudy", Samizdat, June1996)
��te bu nedenle, Yahudilik ile Siyonizmi birbirinden ay�rmak gerekmektedir. D�nya �zerindeki her Yahudi Siyonist de�ildir. Ger�ekte Siyonistler, d�nya �zerindeki Yahudilerin az�nl���n� olu�turmaktad�rlar. Dahas�, Siyonizmin sebep oldu�u insanl�k su�lar�na kar�� ��kan, bunlar� k�yas�ya ele�tiren, �srail'in t�m i�gal etti�i topraklardan derhal �ekilmesini savunan, �srail'in �rk�� bir "Yahudi devleti" de�il, her t�rl� milletin ve kimli�in birarada ve e�it olarak ya�ayabilece�i �zg�r bir devlet olmas�n� savunan pek �ok Yahudi vard�r.
M�sl�manlar�n �srail'in politikas�na ve Siyonizm?e hakl� olarak kar�� ��karken, bu ger�ekleri de g�z �n�nde bulundurmalar�, sorunun Yahudiler de�il, Siyonizm oldu�unu �ok iyi bilmeleri gerekmektedir. Dolay�s�yla bir M�sl�man?�n ele�tirmesi gereken kavram Yahudi dini veya Yahudi milleti de�il, Siyonizm?dir. Nas�l bir insan Nazilere kar�� oldu�u i�in Alman milletine kar�� bir husumet besleyemezse, ayn� �ekilde Siyonizme kar�� oldu�u i�in de Yahudi milletine bir husumet besleyemez.


�slam Dini Ehl-i Kitab'a Ho�g�r� �le Yakla��lmas�n� Emreder
Yahudiler, s�rg�nde ya�ad�klar� d�nem boyunca �o�u zaman bask� ve zul�m g�rm��ler, defalarca yurtlar�ndan s�r�lm��, hatta toplu katliamlar�n hedefi olmu�lard�r. Yahudilerin bu d�nemde en �ok huzur ve g�ven bulduklar� co�rafya ise �slam topraklar�d�r. Bunun nedeni, ya�anan Kuran ahlak�d�r. Kuran'da Yahudiler ve H�ristiyanlar "Kitap Ehli" olarak ifade edilir ve M�sl�manlar ile Kitap Ehli?nin dost�a ili�kiler i�inde olmalar� bildirilir.
Kuran'a g�re Kitap Ehli'nin yeme�ini yemek ve Kitap Ehli'nden han�mlarla evlenmek M�sl�manlara serbest k�l�nm��t�r. (Maide Suresi, 5) Bu h�k�mler, M�sl�manlar ile Ehl-i Kitap aras�nda nikah sonucu akrabal�k ba�lar�n�n kurulabilece�ini, iki taraf�n birbirlerinin davetlerine icabet edebileceklerini g�sterir ki, bunlar s�cak insani ili�kiler ve huzurlu bir ortak ya�am kurulmas�n� sa�layacak esaslard�r.
Allah Kuran'da Kitap Ehli dahil t�m gayri M�slimlere, M�sl�manlara d��manca davranmamalar� kayd�yla, iyilikle davran�lmas�n� emreder:
"Allah, sizinle din konusunda sava�mayan, sizi yurtlar�n�zdan s�r�p-��karmayanlara iyilik yapman�zdan ve onlara adaletli davranman�zdan sizi sak�nd�rmaz. ��nk� Allah, adalet yapanlar� sever..." (M�mtehine Suresi, 8)
M�sl�manlar as�rlar boyu bu h�k�mler uyar�nca Yahudilere dost�a davranm��lar ve Yahudiler de buna dostluk ve vefayla cevap vermi�lerdir. Ta ki Siyonist ideoloji ortaya ��k�ncaya dek...
Siyonizm'in insanl�k su�lar�n�n her M�sl�manda bir tepki uyand�rmas� do�ald�r. Ancak bunun hi�bir zaman adaletsiz bir tepkiye d�n��memesi gerekir.
Bu ilke gere�ince:
- �srail'in Yahudi vatanda�lar�, atalar�n�n diyar� olan Filistin'de bar�� ve g�venlik i�inde ya�ama hakk�na sahiptirler. Ama mutlaka ayn� topra��n di�er sahipleri olan Filistinli M�sl�manlar�n da ya�ama haklar�n� tan�malar�, onlar�n topraklar�n� i�gal alt�nda tutmaktan vazge�meleri, 50 y�l� a�k�n bir s�redir yapt�klar� tahribat� tamir etmeleri gerekir.
- �lkemizdeki Yahudi vatanda�lar�m�z�n ve di�er t�m diaspora Yahudilerinin, hi�bir endi�e ve tedirginlik hissetmeden, huzur ve g�ven i�inde ya�amalar� onlar�n da haklar�d�r. Tarihin kara bir sayfas� olan "Varl�k Vergisi" gibi kabul edilemez bask�lar�n bir daha asla tekrarlanmamas� gerekir. "Kitap Ehli" vatanda�lar�m�z�n, inan�lar�yla, adetleriyle, gelenekleriyle, ya�am bi�imleriyle olabildi�ince �zg�r ve rahat ya�amalar� sa�lanmal�d�r.
Irk�� bir ideoloji olan Siyonizm'i benimsemi� olan baz� Yahudilerin, Filistinli ve di�er pek �ok Ortado�ulu M�sl�man?a kar�� ac�mas�z bir i�gal, bask� ve soyk�r�m politikas� y�r�tt���n� delilleriyle g�rmekteyiz. Elbette adaletli ve vicdan sahibi her insan, hakl� olarak bu zulm� k�nayacakt�r.
Ancak konunun ikinci bir y�n� daha vard�r ki, onu da mutlaka dikkate almak gerekir. Bu, tarihte ve g�n�m�zde, baz� Yahudilerin de farkl� inan�tan veya milletten olan kimseler taraf�ndan haks�z yere hedef al�nd�klar�, zulme ve i�kenceye u�rat�ld�klar� ger�e�idir. "Antisemitizm" olarak bilinen Yahudi d��manl���, �e�itli fanatik gruplar, fa�ist rejimler veya �rk�� �rg�tler taraf�ndan benimsenmi� ve bu ideoloji nedeniyle pek �ok Yahudi zul�m g�rm��t�r.
Bu zulme de mutlak �ekilde kar�� ��kmak gerekmektedir.
Irk�� ve zalim bir ideoloji olan Siyonizm?e kar�� olmak hakt�r. Ayn� �ekilde, �rk�� ve zalim bir ideoloji olan Antisemitizme, yani Yahudi d��manl���na da kar�� olmak gerekir. ��nk� inanc�m�z, d�nyadaki her millete ve her inanca kar�� adalet ve ho�g�r�yle davranmam�z� gerektirir. Allah bir Kuran ayetinde, her toplum i�in adaleti ayakta tutmay� ��yle emretmektedir:
"Ey iman edenler, kendiniz, anne-baban�z ve yak�nlar�n�z aleyhine bile olsa, Allah i�in �ahitler olarak adaleti ayakta tutun. (Onlar) ister zengin olsun, ister fakir olsun; ��nk� Allah onlara daha yak�nd�r. �yleyse adaletten d�n�p heva (tutkular�)n�za uymay�n. E�er dilinizi e�ip b�ker (s�z� geveler) ya da y�z �evirirseniz, ��phesiz Allah, yapt�klar�n�zdan haberi oland�r." (Nisa Suresi, 135)
E�er bir insan, Siyonizm?in su�lar� nedeniyle, masum Yahudi insanlar� ele�tirir ve incitirse, adaleti �i�nemi� olur. �srail'in i�gal politikas� ve haks�z sald�r�lar� nedeniyle, d�nya �zerindeki farkl� Yahudi cemaatlerini, �rne�in �lkemizdeki Yahudi inanc�na ba�l� vatanda�lar�m�z� k�narsa, yine adaleti �i�nemi� ve hata etmi� olur. �srail'in sald�r� ve i�gallerine kar��, �srail'in sivil vatanda�lar�n� hedef alan ter�r eylemleri d�zenlerse, adaletten tamamen sapm��, masum insanlar� hedef alarak g�nah i�lemi� olur. (Harun Yahya, �slam�n Y�kseli�i)
Bir M�sl�man?�n d�nyaya bak���nda temel k�stas imand�r, g�zel ahlakt�r. M�sl�manlar g�zel ahlak�n gereklerinden biri olan adalet kavram�na s�k� s�k�ya ba�l� olmal�d�r. Her kime kar�� olursa olsun adaletten ayr�lmamak, duygularla de�il, ak�l ve vicdanla d���nmek, fanatizmden, ba�nazl�ktan tamamen uzak ve temiz bir muhakeme ile karar vermek gerekir.

Allah'�n "Ortak Bir Kelimede Birle�me" �a�r�s�
Allah Kuran'da, M�sl�manlara, Kitap Ehli?ni "ortak bir kelimede birle�meye" �a��rmalar�n� emreder:
"De ki: Ey Kitap Ehli, bizimle sizin aran�zda m��terek bir kelimeye gelin. Allah'tan ba�kas�na kulluk etmeyelim, O'na hi�bir �eyi ortak ko�mayal�m ve Allah'� b�rak�p bir k�sm�m�z bir k�sm�m�z� Rabler edinmeyelim..." (Al-i �mran Suresi, 64)
M�sl�manlar�n Yahudilere ve H�ristiyanlara olan �a�r�s� da b�yle olmal�d�r: "Allah'a iman eden ve O'nun vahyine itaat eden insanlar olarak, gelin ortak bir "iman" kelimesinde birle�elim. Hepimiz Yarat�c�m�z ve Rabbimiz olan Allah'� sevelim. O'nun emirlerine uyal�m. Ve Allah'�n bizi daha da do�ruya eri�tirmesi i�in dua edelim."
M�sl�manlar, H�ristiyanlar ve Yahudiler bu �ekilde ortak bir kelimede birle�tiklerinde, birbirlerinin d��man� de�il dostu olduklar�n� anlad�klar�nda, as�l d��man�n ateizm ve dinsizlik oldu�unu g�rd�klerinde, d�nya �ok daha g�zel bir yurt olacakt�r. As�rlard�r s�ren �at��malar, husumetler, korkular, ter�r eylemleri sona erecek ve Allah?�n izniyle "ortak bir kelime" �zerinde sevgi, sayg� ve huzura dayal� yeni bir medeniyet kurulacakt�r.
0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.