OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

Teknolojinin Ard�ndaki S�r : Do�a

Teknoloji, bir sanayi dal� ile ilgili yap�m y�ntemlerini, kullan�lan ara�, gere� ve aletleri kapsayan bilgilerin t�m� demektir. Teknoloji �retmek olduk�a zordur ve zaman gerektirir. Bir konuda teknoloji �retebilmek i�in ilk �nce tam bir bilgiye sahip olunmas� gereklidir. Daha sonra bu bilgiyi kullanacak bilim adamlar� ve teknik elemanlar�n sa�lanmas� �artt�r. Bu elemanlar�n i�e yaramas� i�inse, gerekli materyaller ve bu materyallerin i�lenece�i bir de tesis olmal�d�r.
Bilim adamlar�nca ger�ekle�tirilen �al��malar�n b�y�k �o�unlu�unda, teknolojinin ard�ndaki s�rr�n �zel haz�rlanm�� tesislerde de�il de farkl� bir kaynakta bulundu�u ortaya konmaktad�r: Do�ada.
Wild Technology kitab�n�n yazar�, �nl� bilim adam� Phil Gates de bu ger�e�i �u c�mlelerle dile getiriyor: "�catlar�m�z�n en iyilerinin �o�u, ya aynen di�er canl�lardan taklit edilmi�tir, ya da onlar taraf�ndan zaten kullan�lmaktad�r. Gezegenimizi payla�t���m�z ola�an�st� �ok say�daki canl� organizman�n sadece k���k bir k�sm�n� hen�z ke�fedebildik. Bir yerlerde, ke�fedilmemi� milyonlarca organizma aras�nda, hayat�m�z� kolayla�t�r�p geli�tirebilecek do�al icatlar bulunuyor. Bunlardan yeni ila�lar, in�aat malzemeleri, zararl� b�cekleri kontrol y�ntemleri ve kirlilikle m�cadele yollar� ��renebilir. " (Wild Technology, Phil Gates, s.5)
G�ky�z�nden karalara, karalardan denizin derinliklerine kadar geni� bir ara�t�rma yap�lsa �evremizin say�s�z "do�al teknoloji harikalar�" ile donat�lm�� oldu�u g�r�l�r. En basit bir end�striyel �r�n�n bile bir tasarlay�c�s� ve �retim yeri vard�r. Buna ra�men dev fabrikalarla ya da karma��k makinalarla k�yaslanabilecek canl�lar�n tesad�fen ve kendi kendine de�i�en �artlar sonucu ortaya ��kt���n� idda etmek ne derece ak�lc� olur?
Hemen her canl� �st�n ve m�kemmel bir tasar�ma sahiptir. Bu m�kemmel tasar�mlar tek bir seferde hatas�z olarak ortaya ��km��t�r. ��nk� Allah, "kusursuzca var eden"dir. Bu b�l�mde do�adaki yarat�l�� �rneklerinin bir k�sm�n�, mevcut baz� teknoloji �r�nleri ile k�yaslayarak inceleyece�iz.

Bitkilerdeki I��k Sens�rleri
Baz� bitkiler ���k yo�unlu�una kar�� duyarl�d�r. Gece olunca yapraklar�n� toplay�p kapat�rlar. Hatta bu i�i, hava bulutlan�p ���k azald���nda yapan �i�ekli bitkiler bile vard�r. Bilim adamlar� bunun, �i�eklerdeki polenlerin geceleri olu�an �i�den ve ya�murdan korunmas� amac�yla yap�ld���n� d���n�yorlar. (Wild Technology, Phil Gates, s. 55) Bizler de �����n yo�unlu�unu alg�layan sens�rler kullan�yoruz. Bu sens�rler gece olup hava karard���nda yanan, g�n ���y�nca s�nen lambalarda kullan�l�yor.

K�pek Bal�klar�n�n Hassas Dedekt�rleri
K�pek bal�klar�n�n burunlar�nda Lorenzini ampulleri ad� verilen �zel organlar bulunmaktad�r. B�ylece tamamiyle g�r�nmeyen avlar�n� bile bulabilirler. (SUPERNATURAL, The Unseen Powers of Animals, John Downer, Published by BBC Worldwide Ltd. , London 199, s.17)
Bu organlar, kuma g�m�l� bir bal���n k�p�rdayan kaslar�ndan yay�lan zay�f elektrik sinyallerini bile tespit edebilir. K�pek bal�klar� bu �zellikleri sayesinde kumlar� a�arak saklanan bal��� kolayca yakalarlar.

Canl�lardaki Fiber Optik Teknolojisi
Bir ayna gibi ����� yans�tma �zelli�ine sahip saydam cam kablolar�n kullan�lmas� "fiber optik" teknolojisi olarak adland�r�l�r. Fiber optik kablolar kolayca e�ilip b�k�lebildikleri i�in i�lerindeki ����� en girintili ��k�nt�l� k��elerde bile ta��yabilirler. Fiber optik kablolar ayr�ca kendilerine y�klenen kodlanm�� mesajlar� di�er kablolardan �ok daha iyi iletme �zelliklerine de sahiptir.
Kutup ay�s�n�n k�rk� do�al bir fiber optik kablo gibidir. K�rk solgun kutup �����n� do�rudan bedenine ta��r. T�ylerin bu �zelli�i sayesinde , kutup ay�s�n�n cildi kutup iklimine ra�men g�ne�te yanarak koyula��r. ��nk� ���k �s�ya �evrilerek ay�n�n v�cudu taraf�ndan emilir. Ve kutup ay�s� t�ylerinin bu �zelli�i sayesinde kutup ikliminde bile bedenini s�cak tutabilir. Fiber optik teknolojisinin bulundu�u tek canl� kutup ay�s� de�ildir. G�ney Afrika ��llerinde ya�ayan Fenestraria adl� bitki de bu �zelli�e sahiptir. Bitkinin yapraklar�n�n neredeyse tamam� kumun alt�nda g�m�l�d�r. Fenestraria bu �ekilde su kayb�ndan ve otlayan hayvanlardan korunur. Bitkinin her bir yapra��n�n ucu �effaft�r, ���k buradan i�eri girerek yaprakta ilerleyebilir.

Sinir H�crelerindeki Yal�t�m Olmasayd�?
Sinir lifleri, beyinden kaslara ve di�er organlara mesajlar g�nderir ve bu mesajlar� beyne geri iletir. Sinir liflerinin d��� "miyelin" ad� verilen ya�l� �zel bir madde ile kaplanm��t�r. E�er miyelin maddesi olmasayd� ya elektrik sinyalleri �evredeki dokulara s�zarak mesaj� bozacak ya da v�cuda zarar verecekti. Miyelin t�pk� elektrik kablolar�n�n etraf�ndaki plastik yal�t�m malzemesi g�revi g�r�r.

Yaban Ar�lar�ndaki Ka��t End�strisi
A�a�lar bir dizi kimyasal i�lemlerden ge�irildikten sonra ka��da d�n��ecek hamur haline getirilirler. Oysa ka��t yap�m�n�n do�al mucitleri yaban ar�lar� i�in bu �ok kolayd�r.
Yaban ar�lar� yuvalar�ndaki petekleri yapmak i�in ka��t kullan�rlar. Ar� bu ka��d� kendi salyas�yla kar��t�rd��� �i�nenmi� tahta par�alar�ndan yapar. Mobilyac�l�kta kullan�lan suntalar da yaban ar�s�n�n kulland��� y�ntemin ayn�s� ile �retilir. Ama sunta �retiminde ar�n�n salyas� yerine tutkal kullan�lmaktad�r.
Yaban ar�lar� �st�n bir a�a� i�leme ve ka��t fabrikas� gibidir. Ancak onlar, olduk�a b�y�k end�striyel kurulu�lar�n yapt��� t�m i�lemleri k���c�k b�nyelerinde yaparlar.

Salyangozun Sert Kayalar� Oyma Sistemleri
Salyangozlar�n dili "radula" ad� verilen iri di�li bir e�e gibidir. Salyangoz, dilindeki bu �st�n tasar�m sayesinde yaprak y�zeylerinde kolayca delik a�abilmektedir.
Radulan�n �zerindeki di�ler kayada bile delik a�abilecek kadar serttir.
�nsanlar�n t�nel a�mak i�in kulland�klar� dev kaz�c� ara�lar da radular�n �al��ma sistemine g�re hareket etmektedir. Ancak bu ara�lar�n ucu s�k s�k a��nd��� i�in de�i�tirilir. Ayr�ca bu ara�lar �ok hantal ve b�y�k oldu�u i�in i� bitiminde �o�u zaman d��ar� ��karmak yerine t�nelde a��lan dev bir oyu�a g�m�l�r.

Eider �rde�i ve Is� Yal�t�m Sistemi
Bedenlerimiz g�n i�inde ald���m�z besinleri sindirerek �s� �retir. Bu �s�y� kaybetmemenin en iyi yolu �s�n�n �ok �abuk ka�mas�n� engellemektedir. Bunun i�in zaman zaman kat kat k�yafetler giyeriz. Bu durumda s�cak hava her kat aras�nda tutularak hapsedilecek ve d��ar� ka�amayacakt�r. Bu �ekilde enerji kayb�n� engellemeye "yal�t�m" denir.
Eider �rde�i de "insulasyon" ad� verilen bu yal�t�m y�ntemini kullan�r. K���n t�yleri di�er pek �ok ku� gibi hem u�mas�n� sa�lar hem de s�cak tutar. Bu �rde�in olduk�a yumu�ak ve kabar�k g���s t�yleri vard�r. �rdek g���s t�ylerini kullanarak yuva yapar. B�ylece hem yumurtalar�n�n hem de yavrular�n�n so�uyarak ���mesine engel olur. Eider �rde�inin t�yleri s�cak hava katmanlar�n� tuttu�u i�in en iyi do�al �s� yal�tkanlar�d�r. (Harun Yahya, Biomimetik)
Bug�n da�c�lar �s�y� yal�tma kapasitesi y�ksek t�ylerden yap�lm�� �zel kabanlar giyerek v�cutlar�n� s�cak tutmaktad�rlar. Bu kabanlardaki t�ylerin yal�t�m �zelli�i Eider �rde�inin yal�t�m �zelli�iyle tamamen ayn�d�r.

Do�adaki Teknoloji �rnekleri
Allah?�n Kusursuz Yarat���n�n Delilleridir
Bilim adamlar� do�ada her ge�en g�n yeni sistemler ke�fetmekte ve bunlar� kendi alanlar�nda uygulamaktad�rlar. ��phesiz do�ada g�rd���m�z t�m bu �st�n yarat�� delilleri Y�ce Allah'a aittir. Bu kusursuz yarat�l�� Kuran ��yle bildirilmektedir: "... Rahman (olan Allah)�n yaratmas�nda hi�bir '�eli�ki ve uygunsuzluk' (tefav�t) g�remezsin. ��te g�z�(n�) �evirip-gezdir; herhangi bir �atlakl�k (bozukluk ve �arp�kl�k) g�r�yor musun? Sonra g�z�n� iki kere daha �evirip-gezdir; o g�z (uyumsuzluk bulmaktan) umudunu kesmi� bir halde bitkin olarak sana d�necektir." (M�lk Suresi, 3-4)
0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.