OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

Cahiliyenin Yanl�� Bir �nanc�: Adam Olmak


Bu s�z� sarf eden insanlar i�in "adam olmak" her�eyin ba��nda gelir. "Adam olmak" tabiriyle kastedilen, toplum taraf�ndan genel kabul g�rm�� bir ahlaka, k�lt�re, tavra ve adaba sahip olmak, makbul olarak tan�t�lan belli davran�� kal�plar�n� �zerinde ta��makt�r. Bu de�erler sistemi, kal�plar� ve kurallar� ile toplumun b�y�k bir �o�unlu�unca kabul g�rmekte ve uygulanmaktad�r. Bu kal�plar�n ve kurallar�n nereden do�duklar�, ne derece do�ru olduklar� ise kolay kolay tart��maya a��lmaz, �arp�kl�klar� yarg�lanmaz. Zira, toplumun b�y�k �o�unlu�unca benimsenen bu kurallar� sorgulamak toplumun geneline ters d��meyi de beraberinde getirir. Do�rulu�una kesin olarak inan�lm�� bu davran��lar, yaln�zca tek bir topluma has �zellikler olarak de�erlendirilmemelidir. Bu sistem gerek Do�u'da gerekse de Bat�'da, her k�lt�rde, her �lkede varl���n� s�rd�rmekte, yasaklamalar�, yapt�r�mlar� ve tavsiyeleriyle adeta kendi ba��na, m�stakil bir din yani -adam olman�n dini halinde uygulanmaktad�r:
"Adam olmak", M�sl�man olman�n, Allah'a inanman�n, g�zel ahlakl� olman�n, hatta insan olman�n d���nda apayr� bir kavramd�r. Allah'�n Kuran'da tarif etti�i tav�r ve ahlak�n bu dinde kesinlikle yeri yoktur. Zaten adaml�k dini, Kuran ahlak�n�n hakk�yla ya�anmad��� ortamlarda do�makta ve geli�mektedir. Genelde toplumda hayran olunan, �zenilen, �st�n g�r�len ki�iler adaml�k dinini �ok iyi ��renmi� ve bunu b�t�n kurallar�yla uygulayan ki�ilerdir.
Adaml�k dini mensubu ki�i kendini, �arp�k anlay���, yapmac�k hareket ve mimikleri, samimiyetsiz �slubu ile daha ilk bak��ta belli e-der. Adaml�k dini mensuplar�n�n a��k�a g�r�len �zelliklerinden baz�lar�n� ��yle s�ralayabiliriz.


�st�nl�k G�sterisi ve A�a��lama
Adaml�k dininin mensuplar�, g�n i�inde s�rekli olarak birbirlerine kar�� �st�nl�k elde etmeye �al���r, ellerinden geldi�ince kar�� taraf� ezmeye u�ra��rlar. ��nk� ancak kar�� taraf� ezdikleri takdirde kendilerinin y�kseleceklerini d���n�rler.
Sinirli ve aksi g�r�nme, kafan�n �ok me�gul oldu�u ve kimseye tahamm�l edemedi�i izlenimi veren tav�rlar, genellikle i�yeri sahibi veya �st makamdaki ki�iler taraf�ndan kendi altlar�nda �al��anlara kar�� g�sterilir. Kar�� taraf� adam yerine koymad���n� belli eden tav�rlar g�stermek de adaml�k dininde makbul say�lan davran�� bi�imlerindendir.
Bir toplulu�a kar�� konu�urken yaln�zca belli ki�ileri muhatap al�p, onlara bakarak konu�mak, belli ki�ileri adeta o ortamda yok saymak adaml�k dininin a�a��lama y�ntemlerindendir. Kar��s�ndaki ki�inin anlatt��� konuya ilgili oldu�unu bildi�i halde s�rf onu muhatap alm�yor g�r�nmek i�in ona bakmadan yan�ndakilere anlatmak da s�k s�k yap�lan hareketlerdendir.
Veya kar�� taraf bir konu anlat�rken y�z�ne bakmadan elindeki i�le u�ra�maya devam edip m�mk�n oldu�unca ilgisizmi� gibi davranmak, sordu�u soruya duydu�u halde cevap vermemek adaml�k dininde bir �st�nl�k belirtisi olarak g�r�l�r ve �st�n olabilmenin, baz� �eyleri "a�m��" g�r�nmenin yollar�ndan biri olarak kabul edilir. �lgisiz gibi g�r�nmek, bir a�a��lama y�ntemi olarak hayat�n her safhas�nda b�y�k bir itina ile uygulan�r. �rne�in selam verilen ki�i olmak �ok �nemlidir. �nce selam verenin kar�� taraf olmas�na �zen g�sterilir. Selam� duymazl�ktan gelmek de kar�� taraf� k���k d���rme metodu olarak kullan�l�r. Halbuki Allah?�n Kuran'da verdi�i ahlak �l��s� �ok farkl�d�r:
"Bir selamla selamland���n�zda, siz ondan daha g�zeliyle selam verin ya da ayn�yla kar��l�k verin..." (Nisa Suresi, 86)

�lgi �ekmek
�nsanlar�n toplu bulundu�u ortamlarda ilgi �ekebilmek, varl���n� hissettirmek, kendini kan�tlamak maksad�yla ba�vurulan yapmac�k tav�r ve davran��lar�n en belirginlerini ��yle s�ralayabiliriz:
Bulundu�u ortama ayk�r� tav�r ve davran��larla farkl� g�r�nmeye, �zel bir tav�r g�stermeye �al��mak, ne�eli samimi bir ortamda ciddi ve a��r bir hava i�ine girmek, az konu�mak ya da ciddi, konsantre olunmas� gereken bir ortamda laubali hareketler yapmak...


Olaylara normalden fazla tepkiler vermek veya a��r� tepkisiz davranarak ilgi �ekmeye �al��mak. Ani tav�r de�i�iklikleri g�stermek, g�lerken birden anlams�z bir �ekilde ciddile�mek veya sakinken aniden ta�k�n hareketler yapmaya ba�lamak, ani kahkahalar atmak. Normal konu�urken bir anda abart�l� bir �sluba ge�mek, �rne�in ses tonunu y�kseltmek ya da a��r� k�s�k bir sesle konu�maya ba�lamak. Bu arada, y�z mimiklerinde ve el kol hareketlerinde de ayn� �ekilde abart�l� bir hava estirmek. Edindi�i tavra uygun duru� ve oturu� bi�imi sergilemek. Bu suretle dikkat ve ilgiyi �zerinde tutmaya �al��mak.
Birisinden ilgi g�rene kadar yak�nl�k g�stermemek, daha sonra ilgilenmek, kendisine samimi davranan ve yak�nl�k g�sterenlere kar�� ilgisiz davranmak, tepeden bakmak, kendisine y�z vermeyen, k���mseyen,ilgi g�stermeyenlere yaranmaya, ilgisini �ekmeye �al��mak...

G�steri� Yapmak
?Bilin ki, d�nya hayat� ancak bir oyun, '(e�lence t�r�nden) tutkulu bir oyalama', bir s�s, kendi aran�zda bir �v�nme (s�resi ve konusu), mal ve �ocuklarda bir '�o�alma-tutkusu'dur.' (Hadid Suresi, 20)
Yukar�daki ayette Allah adaml�k dininin �nemli bir �zelli�i olan �v�nme ve g�steri� yapma konusunun insanlar aras�nda ne kadar yayg�n oldu�unu bildirmi�tir. �slam dininde hayat�n en b�y�k amac� Allah'�n r�zas�n� kazanabilmektir, adaml�k dininde ise hayat�n en b�y�k amac� insanlar�n r�zas�n� kazanabilmektir. Bu nedenle adaml�k dininde g�steri� yapmak hayati �nem ta��r. �evresi taraf�ndan be�enilen, takdir edilen, hayran olunan, �zenilen veya g�pta edilen insan olmak her�eyden daha �nemli olur. Bu dinde insanlar �evreleri i�in giyinir, konu�ur, ev d��er, meslek se�er veya kitap okurlar. T�m i�lerinde en b�y�k hedefleri yapt�klar�yla insanlar�n takdirini toplayabilmektir. �rne�in kitap��ya gidip bir kitap se�erken en merak ettikleri konuya de�il, en �ok satan kitaba bakarlar. Hangi kitab� okuduklar�nda daha "haval�" ve g�n�n modas�na daha uygun olaca��n� d���n�rler. ��nk� burada kitap okuman�n amac� g�rg�, bilgi veya ki�ili�ini geli�tirmek de�il, �evresine kar�� anlatacak bir �eyler bulabilmektir.

Bilmi�lik ve Ukalal�k
Adaml�k dini uygulay�c�lar� Kuran'da kastedildi�i �ekilde bir imana sahip olmad�klar� i�in ak�l ve muhakemeleri de gerekti�i gibi geli�memi�tir, i�inde bulunduklar� bu duruma ra�men kendilerini herkesten daha ak�ll� g�rebilmektedirler.
Adaml�k dini mensubu herkese her konuda fikir verecek bir akla sahip oldu�u kanaatindedir. Sa�dan soldan duydu�u yar�m yamalak, kulaktan dolma bilgileri, ba��na gelen olaylardan kendince ��kard��� basit sonu�larla biraraya getirip b�y�k bir hayat tecr�besi edindi�ini san�r. Herkese her f�rsatta bu tecr�beyi ispatlamaya �al���r.
Fikir �ne s�rd���, bilmi�lik yapt��� herhangi bir konuda haks�z oldu�u anla��lsa bile, adaml�k dinini ya�ayan bir ki�inin haks�z oldu�unu kabullendi�i �ok nadir rastlanan bir durumdur. Yan�lmak, hata yapmak, haks�zl���n�n ortaya ��kmas� adaml�k dini insan�n�n hi� i�ine gelmez. ��nk� zaten as�l �nemli olan bir sonuca var�lmas�, do�rular�n, ger�eklerin ortaya ��kmas� de�il, kendi komplekslerinin tatmin bulmas�d�r. (Harun Yahya, Adaml�k Dini)

Menfaat G�zetmek
Ger�ekte i�ten gelmeyen samimiyetsiz hareket ve davran��larda bulunman�n sebebi insanlardan elde edilmesi umulan �e�itli menfaatlerdir. Sevmedi�i fakat ��kar� bulundu�u birine sempatik g�r�nmeye �al��mak, onun dalkavuklu�unu yapmak, her f�rsatta g�z�ne girmeye, kendini be�endirmeye �aba g�stermek, patronuna, amir veya m�d�r�ne kar�� sahte bir sadakat g�stermek, �artlar de�i�ti�inde ise g�z�n� k�rpmadan aleyhinde hareket etmek adaml�k dini mensuplar�na g�re ola�an davran��lardand�r. Ayr�ca yaranma zihniyetinden dolay� veya korktu�u, �ekindi�i i�in do�ru bildi�ini s�yleyememek, bunu da herkese hak verme gibi a��klamalar ile kapamaya �al��mak da s�k yap�lan hareketlerdendir.


Konu�ma Bozukluklar�
Konu�ma, insan� hayvanlardan ay�ran en b�y�k �zelliklerden birisidir. �nsanlar�n fikir, d���nce ve duygular�n�, istek ve arzular�n� d�� d�nyaya aktarmalar�na, birbirleri aras�nda geni� �apl� ileti�im kurmalar�na yard�mc� olur. Oysa adaml�k dininde konu�ma, bu temel ama�lar�n�n d���na ta�arak adaml�k dini insan�n�n �arp�k psikolojisinin bir d��a vurum arac� haline gelmi�tir. Adaml�k dini insan�n�n b�t�n kompleksleri, ki�ilik bozukluklar�, psikolojik problemleri, ruhsal sapmalar� konu�mas� s�ras�nda ortaya d�k�l�r.
B�y�k bir �o�unluk kendisini d��ar�ya kar�� oldu�undan farkl� ve �st�n g�sterme sevdas�ndad�r. Bu g�steri� de, tav�r ve davran��larla oldu�u gibi b�y�k �l��de konu�ma yoluyla ger�ekle�tirilir.

Alayc�l�k
Alayc�l�k da adaml�k dini insanlar�n�n ortak davran�� bozukluklar�ndand�r. Kuran'da a��k bir dille yasaklanan alayc�l���n, ne derece �ekinilmesi gereken bir davran�� oldu�unu a�a��daki ayetin kesin ifadesinden anlayabiliriz: 'Arkadan �eki�tirip duran ve ka� g�z i�aretiyle alay eden her ki�inin vay haline...' (H�meze Suresi, 1)
Buna kar��n adaml�k dininde, ki�inin f�rsat buldu�unda hi� �ekinmeden bir ba�kas�yla alay etmesini ve onu k���k d���rmesini engelleyen hi�bir kural yoktur. Tam tersine alay eden ki�inin saf�nda olmak herkes i�in daha cazip bir durumdur. Alayc� ve k���k d���r�c� tav�rlara �u �rnekleri verebiliriz: Bir topluluk i�inde samimi oldu�u ki�ilerle ka� g�z i�areti yaparak di�er baz� ki�ileri alaya almak, topluluk i�inde insanlar� a�a��lamak kast�yla onlar�n hatalar�n�, eksiklerini, kusurlar�n� g�ndeme getirmek ve bunlar� alay konusu yapmak, ki�inin fiziksel �zellikleriyle alay etmek, kar�� taraf�n eksik ya da vasat �zelliklerini, z�tt�yla �verek alay konusu yapmak. �rne�in "bu asl�nda �ok yak���kl�, �ok zeki, �ok zengindir" demek gibi...

Sonu�
Burada sadece birka��na yer verdi�imiz adaml�k dininin s�z konusu �zelliklerini Kuran'da tarif edilen m�min tav�rlar� ile kar��la�t�r�nca, ikisi aras�nda ne denli b�y�k bir fark oldu�u a��k bir �ekilde ortaya ��kmaktad�r. Bu fark, iman eden ile inkar edenin aras�ndaki farkt�r. Ba�ka bir deyi�le, Allah'�n dini ile �eytan�n �retti�i bat�l din aras�ndaki farkt�r. Bundan dolay�, adaml�k dini ile �slam'�n herhangi bir benzerlik g�stermesi, M�sl�manlar�n adaml�k dininin herhangi bir davran���n� benimsemesi s�z konusu olamaz. Bu nedenle de iman edenler, adaml�k dinini ya�ayan toplum i�inde hemen ay�rt edilir, ��nk� t�m bu tav�rlardan uzakt�rlar.
M�min bu d�nyaya Allah'a kulluk etmek i�in geldi�ini, tek kurtulu�un O'nun r�zas� kazanmak oldu�unu bilir ve hayat�n�n sonuna kadar yarat�l���na uygun olan ahlakla yani Kuran ahlak� ile hareket eder.
0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.