OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

V�cudumuzdaki Orant�n�n Mimar�: Tiroksin Hormonu


V�cudunuzda bulunan tiroksin hormonunun mucizevi bir �zelli�i oldu�unu biliyor musunuz? Tiroksin hormonunun �nemini anlamak i�in aynaya bakman�z yeterlidir. Do�u�tan bir hastal��� olmad��� s�rece her insan�n a�z�, burnu, g�zleri, k�saca y�z�n�n ve v�cudunun tamam� bir orant�ya sahiptir. ��te v�cudunuzun bu orana sahip olmas�n�, Allah'�n kusursuz bir i�lev ile yaratt��� tiroksin hormonuna bor�lusunuz. E�er bundan y�llar �nce yani v�cudunuz hen�z geli�mekte iken, tiroksin molek�lleri teker teker h�crelerinize gidip, hangi h�zda b�l�nmeleri gerekti�ini bildirmeseydi, v�cut organlar�n�z son derece orant�s�z geli�irdi. Hatta bu durum zeka gerili�ine bile neden olabilirdi. Nitekim do�umdan hemen sonra tiroksin hormonunun az salg�lanmas� ile ortaya ��kan kretinizm hastal���n�n sonucu olarak zeka gerili�i g�r�l�r. Bu hastal��a yakalanan insanlar geli�me �a�� sonunda orant�s�z -genellikle �ok k�sa bacakl� ve b�y�k kafatas�na sahip- bir v�cuda sahip olurlar. Ayr�ca tiroksin yoklu�u c�celi�e de neden olur. (Harun Yahya, Hormon Mucizesi)
T�m i�lemler geli�irken tiroksin hormonu tek ba��na de�il, b�y�me hormonu ile ortak hareket eder. B�y�me hormonu geli�me d�nemindeki bir �ocu�un h�crelerine b�l�nerek �o�alma ve b�y�me emri veren molek�llerdir. Ayr�ca bu hormon h�crelerin b�l�nme say�s�n� ve miktar�n� da belirlemektedir. Ancak say� ve miktar belirlemenin d���nda planlanmas� gereken �ok �nemli bir ayr�nt� daha vard�r; h�crelerin b�l�nme h�z�. ��te v�cudunuzun bu orana sahip olmas�n�, Allah'�n kusursuz bir i�lev ile yaratt��� tiroksin hormonuna bor�lusunuz. E�er bundan y�llar �nce yani v�cudunuz hen�z geli�mekte iken, tiroksin molek�lleri teker teker h�crelerinize gidip, hangi h�zda b�l�nmeleri gerekti�ini bildirmeseydi, v�cut organlar�n�z son derece orant�s�z geli�irdi. Hatta bu durum zeka gerili�ine bile neden olabilirdi. Nitekim do�umdan hemen sonra tiroksin hormonunun az salg�lanmas� ile ortaya ��kan kretinizm hastal���n�n sonucu olarak zeka gerili�i g�r�l�r. Bu hastal��a yakalanan insanlar geli�me �a�� sonunda orant�s�z -genellikle �ok k�sa bacakl� ve b�y�k kafatas�na sahip- bir v�cuda sahip olurlar. Ayr�ca tiroksin yoklu�u c�celi�e de neden olur. (Harun Yahya, Hormon Mucizesi)
T�m i�lemler geli�irken tiroksin hormonu tek ba��na de�il, b�y�me hormonu ile ortak hareket eder. B�y�me hormonu geli�me d�nemindeki bir �ocu�un h�crelerine b�l�nerek �o�alma ve b�y�me emri veren molek�llerdir. Ayr�ca bu hormon h�crelerin b�l�nme say�s�n� ve miktar�n� da belirlemektedir. Ancak say� ve miktar belirlemenin d���nda planlanmas� gereken �ok �nemli bir ayr�nt� daha vard�r; h�crelerin b�l�nme h�z�. ��te tiroksin hormonu bu safhada ortaya ��karak b�y�me �a��ndaki ki�inin h�crelerinin b�l�nme h�zlar�na etki eder. B�ylece insan�n sa�l�kl� bir �ekilde geli�mesi tamamlanm�� olur.
G�nl�k ya�amda g�rd���n�z insanlar; okul arkada�lar�n�z, i� arkada�lar�n�z, sokakta y�r�yen insanlar, aileniz... B�t�n bu insanlar v�cut �ekillerine Allah'�n m�kemmel bir �ekilde yaratt��� bu iki k���k molek�l ?b�y�me hormonu ve tiroksin hormonu- sayesinde sahip olmu�lard�r. Bu hormonlar en do�ru zamanda, en do�ru miktarda salg�lanm��, trilyonlarca h�creye teker teker h�kmetmi�, bu h�crelere ne kadar ve hangi h�zda �o�almalar� gerekti�ini bildirmi� ve sonu�ta ortaya insan�n m�kemmel yap�s� ��km��t�r.
Her insanda bu molek�llerin �retim miktarlar� son derece �zel bir �ekilde 'ne az, ne fazla- ve her insan�n bedenine en uygun �ekilde ayarlanm��t�r. Bu hormonlar�n �retim miktarlar�nda insandan insana ciddi de�i�iklikler olsayd� ne olurdu' O zaman insanlar�n fiziksel g�r�n��leri aras�nda �ok ciddi de�i�iklikler olurdu. Milyarlarca insan 2.5-3 metre uzunlu�unda, milyarlarca insan yaln�zca 1 metre veya daha az uzunlukta, her biri orant�s�z v�cut ve y�z yap�lar�nda, hemen hemen tamam� zeka gerili�ine sahip olarak ya�ard�. Milyarlarca insan da hen�z ergenlik �a��nda ya�am�n� yitirirdi.
Sonu� olarak; insan nesli sahip oldu�u d�� g�r�n���n� ve fiziksel �zelliklerini ?Allah'�n kusursuz bir �ekilde yaratt���- bu iki k���k molek�le, b�y�me hormonu ve tiroksin hormonuna bor�ludur. Bu da alemleri yoktan var eden Rabbimiz'in muhte�em yarat�� delillerinden sadece bir tanesidir.
"G�kleri ve yeri hak olmak �zere yaratt� ve size d�zenli bir bi�im (suret) verdi; suretlerinizi de g�zel yapt�. D�n�� O'nad�r." (Tegab�n Suresi, 3)
Kaynak: Glissor S. Linda, Jensen Karen, Lanoutte Edward, Human Machine, s. 241
0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.