OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

Semavi Dinler "D�nya Bar���"Osmanl�'n�n her �� �lahi dinin mensuplar�n� bar�� ve ho�g�r� ortam� i�inde ya�atabilmi� olmas�, g�n�m�z d�nyas�n�n sorunlar�na �nemli �l��de ���k tutacakt�r.

D�nyada ve �lkemizde pek �ok sorunun k�keninde, yanl�� d�nya g�r��leri ve ahlak anlay��lar� yatmaktad�r. Siyasi �at��malar�n, sava�lar�n, toplum i�indeki haks�zl�klar�n, ger�ekte insanlar�n ahlak anlay���yla �ok yak�ndan ilgisi vard�r. S�z konusu sorunlar�n hangi ahlak anlay���n�n sonu�lar� oldu�una bakt���m�zda ise, materyalist felsefe ile y�zy�ze geliriz.
Bu felsefe, insan�n bu d�nya �zerindeki ya�am�n�n tamamen rastlant�lar�n �r�n� oldu�unu varsayar. �nsan�n hayvanlardan evrimle�mi� bir canl� t�r� oldu�unu ve sadece �at��ma yoluyla ilerledi�ini ileri s�rer. Bu felsefeyi kabul eden bir insan�n ise, bencil olmas� ka��n�lmazd�r. Materyalizm, insanlar� sadece maddi de�erlere y�neltti�i, onlar� manevi kavramlardan kopard��� i�in, milli duygular� da yok eder ve dolay�s�yla milletlerin bekas� i�in �nemli bir tehdittir.
Bilim Ara�t�rma Vakf� , y�llard�r materyalist felsefenin ve onun fikri dayana�� olan Darwin'in evrim teorisinin yanl��l���n� gerek milletimize, gerekse t�m d�nyaya aktarmak i�in son derece kapsaml� bir k�lt�rel hizmet y�r�ten bir kurulu�tur. BAV bu ama�la yurt �ap�nda ve yurtd���nda 500'e yak�n konferans d�zenlemi�, t�m bu konferanslar b�y�k bir ilgi ve destekle kar��lanm��t�r.
Materyalizme y�nelik bu fikri m�cadelede ortaya ��kan �nemli ger�eklerden biri ise, materyalist felsefeye kar��, her �� �lahi dinin inananlar�n�n birlikte ve ayn� safta olduklar�d�r. Yahudiler, H�ristiyanlar ve M�sl�manlar, insan� Allah'�n yaratt���na ve O'nun g�sterdi�i do�rulara g�re ya�amam�z gerekti�ine inanmaktad�rlar ki, bunlar �ok �nemli ortak de�erlerdir.
Sadece materyalizme kar�� de�il, d�nya �zerindeki �rk��l�k, fa�izm gibi zararl� ideolojilerin fikren yenilgiye u�rat�lmas�nda veya fakirlik, sosyal adaletsizlik gibi meselelerin ��z�m�nde de �lahi dinlerin mensuplar�n�n i�birli�i yapmalar� son derece gereklidir.

Tarihe Yeniden Y�n Verecek Miras; Osmanl� Vizyonu
Osmanl� �mparatorlu�u, d�nyan�n ho�g�r�s�zl�k ve dini bask�yla dolu oldu�u o d�nemde, H�ristiyan ve Musevi cemaatlerine g�sterdi�i b�y�k toleransla tarihe ge�mi�tir. �spanya'dan s�r�len Musevilerin, Osmanl� Sultan� II. Bayezid taraf�ndan kabul edilmesi ve kendilerine b�y�k ihtimam g�sterilmesi, her zaman ak�lda tutulmas� gereken �ok �nemli bir tarihsel derstir.
Osmanl� tebas� i�indeki Museviler de, Devlet-i Ali'nin kendilerine g�sterdi�i tolerans� her zaman minnetle anm��lard�r. Osmanl�'n�n her �� �lahi dinin mensuplar�n� bar�� ve ho�g�r� ortam� i�inde ya�atabilmi� olmas�, g�n�m�z d�nyas�n�n sorunlar�na �nemli �l��de ���k tutacakt�r. �rne�in 20. y�zy�l�n ba�lar�ndan bu yana daimi bir �at��ma ve kaos i�inde kalm�� olan Filistin'de, Osmanl� y�netimi boyunca as�rlar boyu s�ren bir bar�� ve huzur ortam� kurulmu�tu. Osmanl� egemenli�indeki Kud�s'te, Yahudiler sinagoglar�nda, H�ristiyanlar kiliselerinde, M�sl�manlar da camilerinde Allah'a ibadet ediyor, �� din bar�� i�inde birarada bulunuyordu. Bug�n Filistin'de akan kanlar�n durmas� ve b�lgede Osmanl� d�nemindeki bar�� ve karde�lik tablosunun yeniden olu�mas�, Osmanl� vizyonunun yeniden olu�turulmas�yla m�mk�n olacakt�r.


BAV'�n Dinler Aras� ��birli�i Konusundaki Vizyonu
Buraya kadar a��klanan yakla��m i�inde, Bilim Ara�t�rma Vakf�, dinler aras� diyalog ve i�birli�i konusunda b�y�k bir k�lt�rel hizmet kampanyas� ba�latm��t�r ve bunu da s�rd�rmeye kararl�d�r.
BAV mensuplar�, bu konuda �zerlerine d��en her t�rl� sorumlulu�u �stlenmeye, gereken her t�rl� fedakarl�kta bulunmaya haz�rd�r. BAV camias�nca birer g�rev olarak addedilen baz� prensipler ��yle s�ralanabilir:
- BAV camias�, her �� �lahi dinin mensuplar�n�n inand��� ortak ger�ekler ve de�erler do�rultusunda her t�rl� k�lt�rel i�birli�ine haz�rd�r. �zellikle Allah'�n varl���n�, ateist felsefelerin yanl��l���n�, din ahlak�n�n g�zelli�ini anlatan k�lt�rel �al��malarda, bunlar� H�ristiyan ve Musevilerin de hizmetine sunmak i�in gerekli her t�rl� d�zenlemeyi yapmak iste�indedir.
- BAV, �lkemizdeki sadece M�sl�manlar�n de�il, �� �lahi dinin mensuplar�n�n haklar�n�n �nde gelen savunucusudur ve �yle olacakt�r. BAV camias�, vatanda�lar�m�z�n g�venlik ve huzur i�inde ya�amalar�, dinlerini diledikleri gibi uygulamalar� ve temsil edebilmeleri i�in onlara her t�rl� entellekt�el ve sosyal deste�i vermeye haz�rd�r. Ge�mi�te kalan trajedilerin bir daha asla tekrarlanmamas� i�in toplumsal bilincin geli�tirilmesine katk�da bulunmak, hedeflerimiz aras�ndad�r.

Sonu�
Bilim Ara�t�rma Vakf�, her �� �lahi dinin mensuplar�n�n kar��l�kl� ho�g�r� ve anlay���n�n geli�mesi ve temel de�erler �zerinde i�birli�i yap�lmas�n�n, 21. y�zy�lda d�nyay� de�i�tirebilecek �ok �nemli bir ad�m oldu�u inanc�ndad�r. Ge�ti�imiz iki y�zy�l, insanl���n materyalist felsefe taraf�ndan aldat�lmas�n�n ac� meyveleri ile doludur. D�nya Sava�lar�'nda, soyk�r�mlarda, etnik �at��malarda, kom�nist veya fa�ist totalitarizmlerde, ahlaki dejenerasyon ve ��r�mede, bu felsefenin izlerini g�rmek m�mk�nd�r. Oysaki bilim ve d���nce alan�ndaki geli�meler, materyalizmi ve onun t�revlerini ��r�tmekte, insanl��a bu d�nyada tesad�fen bulunmad���n�, Y�ce Yarat�c�m�z olan Allah'�n inayetiyle var oldu�unu g�stermektedir. Bu temel ger�e�i kabul eden �� �lahi dinin mensuplar� aras�nda bir "Medeniyetler �at��mas�" de�il, aksine bar�� ve i�birli�i olmal�d�r. BAV, bu bar�� ve i�birli�inin hem �lkemizde hem de d�nya �ap�nda tesisi i�in �al��maya kararl�d�r. A�a��daki Kuran ayeti, BAV mensuplar�n�n di�er semavi dinlere bak���n�n da �z�n� olu�turmaktad�r.
"Bize ve size indirilene iman ettik; bizim �lah�m�z da, sizin �lah�n�z da birdir ve biz O'na teslim olmu�uz." (Ankebut Suresi, 46)
0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.