Tarih Nereye Do�ru Ak�yor?


A��r� Savunma Giderlerinin D���nd�rd�kleri
�slam �lkelerinde Ekonomik G��lenme Nas�l Sa�lan�r?
Osmanl� �mparatorlu�u'nda Milllet Sistemi
Abd�lhamid Han'�n Siyonistler ve Masonlarla M�cadelesi

�hti�aml� Bir Medeniyetin Yeniden �n�as�
G�n�m�z�n �arp�k Zihniyeti "Atalar�n Dinine Ba�l�l�k"
Siyonizm ve Irk��l�k
Bat�l Uzakdo�u Dinlerinden Kendi Kendine Eziyet Dini:Caynizm

Vicdan�n Kar��s�ndaki Olumsuz G��ler Nefs ve �eytan

www.kavimlerin
helaki.com


Ara�t�rma'dan0

Semavi Dinleri Bulu�turan Konferans: Dinler Ter�r� Lanetler�stanbul'da d�zenlenen "Dinler Ter�r� Lanetler" adl� konferansta d�nyan�n �e�itli �lkelerinden gelen m�sl�man, H�ristiyan ve Museviler d�nya bar��� i�in t�m dinlerin i�birli�i i�erisinde olmas� gerekti�i vurgulad�lar.
Bilim Ara�t�rma Vakf� (BAV) taraf�ndan organize edilen "Dinler Ter�r� Lanetler" ba�l�kl� konferansta d�nyan�n yeni bir Osmanl� �mparatorlu�u'na ihtiyac� oldu�una dikkat �ekildi.
23 Haziran Pazartesi g�n� �stanbul Sepet�iler Kasr�'nda ger�ekle�tirilen konferansa d�nyan�n �e�itli �lkelerinden Hristiyan, Musevi ve M�sl�man misafirlere verilen ak�am yeme�inin ard�ndan BAV taraf�ndan haz�rlanan sinevizyon g�sterisi ilgi ile izlendi.

D�nya Bar��� ��in Osmanl� Vizyonu


Konferans�n a��l�� konu�mas�n� yapan BAV Ba�kan� Tarkan Yava� t�m d�nyaya bar��, ho�g�r� ve medeniyet g�t�ren Osmanl� �mparatorlu�u'nun tarihsel miras��s� olan T�rkiye'nin d�nya bar���n� yeniden olu�turabilecek potansiyele sahip oldu�unu s�yledi. Osmanl� �mparatorlu�u'nun t�m �rk, din ve mezhepten insan� e�it muameleye tabi tuttu�unu s�yleyen Tarkan Yava�, d�nyan�n yeni bir Osmanl� �mparatorlu�u'na muhta� oldu�u ger�e�ine vurgu yapt�.
Yava�, konu�mas�nda t�m inanan insanlar�n materyalist felsefe ve dinsizli�e kar�� m�cadele etmesi gerekti�inin alt�n� �izdi�i konu�mas�nda, t�m k�t�l�klerin yery�z�nden yokedilmesi i�in insanlar�n Allah'a kar�� sorumlu oldu�unun hat�rlat�lmas� gerekti�ini s�yledi. Ter�r�n bireysel oldu�unu ve hi�bir semavi dinde ter�r�n yerinin olmad���n� s�yleyen Yava�, 21. y�zy�l�n t�m d�nya i�in bar�� y�zy�l� olmas� temennisinde bulundu. Milli De�erleri Koruma Vakf� Ba�kan� Altu� Berker ise konu�mas�nda semavi dinlerin ortak y�nlerini �n plana ��kararak ba�ta materyalist felsefe ve Darwinizm olmak �zere t�m sapk�n ak�mlarla m�cadele etmesi gerekti�inin alt�n� �izdi.

Ter�r Her Topluma Zarar Verir


�stanbul'un �� semavi din i�in kutsal bir �ehir oldu�unu s�yleyen AKP Milletvekili Nevzat Yal��nta�, semavi dinlerin ter�rle ili�kilendirilemeyece�ini belirtti. Yal��nta�, D�nya bar��� i�in t�m dinlerin ortak bir kararl�l�k i�erisinde hareket etmesinin �nemini vurgulad��� konu�mas�nda Osmanl� �mparatorlu�u'nun az�nl�klara ho�g�r�s�nden �rnekler verdi.
K�lt�r Eski Bakan� Agah Oktay G�ner ise yapt��� konu�mada BAV taraf�ndan d�zenlenen bu toplant�n�n Filistin'de akan kan�n durmas�na vesile olmas� temennisinde bulundu.
Konferansta k�sa bir konu�ma yapan Ankara �niversitesi �lahiyat Fak�ltesi'nden Prof. Hayrani Altunta�, �slam dininin bar�� dini oldu�unu Kuran ayetleri �����nda d�nyan�n �e�itli merkezlerinden gelen kat�l�mc�lara anlatt�. Haks�z yere insan �ld�rmenin t�m insanl��� �ld�rmek gibi oldu�unu belirten Altunta� "�nsan hayat�n�n gayesi iyiliktir, din ve �rk ayr�m� yapmadan t�m insanl���n iyili�i i�in �al���lmas� M�sl�manlar i�in bir sorumluluktur" dedi.
M�sl�manlar�n tarih boyunca ter�re ve ter�rizme kar�� oldu�unu s�yleyen Rusya Federasyonu M�ft�s� Rav�l Gaynutd�n ise ter�r�n en fazla �ilesini �eken insan toplulu�unun M�sl�manlar oldu�unu s�yledi. Tarih boyunca din ad�na katliamlar�n ger�ekle�tirildi�inin bir ger�ek oldu�unu belirten Gaynutd�n, t�m dinlerin ter�re kar�� ortak hareket etmesi gerekti�ini s�yledi.

Din Ad�na Ter�r Yap�lmaz


Yahudiler ad�na konferansta bir konu�ma yapan California Ba�haham� David Seidenberg konu�mas�nda Tevrat ayetlerinden �rnekler vererek bar�� ve karde�lik mesajlar� verdi. Filistinlilerin temel hak ve �zg�rl�klerini savunmas� ile tan�nan Seidenberg, Tevrat'�n �z�nde zulme ve sava�a kar�� oldu�unu s�yledi.
Konferansa �srail'den kat�lan Jerusalem Haham� Joshua Engelman, "ter�r� ortadan kald�rmak i�in ilk �nce Allah'�n kutsal kitaplarda insanl��a ne anlatt���n� �ok iyi kavramam�z gerekir" dedi. Engelman konu�mas�nda bu t�r etkinliklerin �n yarg�lar� k�raca��n� ve bar���n �n�ndeki engelleri kald�raca��n� s�yleyerek etkinli�i d�zenleyen BAV y�neticilerine te�ekk�r etti.
�nsanlar aras�ndaki farkl�l��a ho�g�r� ile bakman�n Tevrat'�n temeli oldu�unu s�yleyen Rusya Federasyonu Hahamba��s� Alexander Lakshin, bu ger�e�in fark�nda olmayanlar baz� radikallerin kesinlikle ger�ek Musevi olmad�klar�n� s�yledi


�ncil Ter�re Ge�it Vermez


Kom�nist d�nemde 3 semavi dinin mensuplar�n�n dinsizle�tirme kampanyas�na kar�� direndiklerini s�yleyen Rusya Ortodoks Kilisesi Ba�rahibi �gor Vyzanov, din ad�na ter�r eylemlerine giri�enlerin asl�nda kendi dinine zarar verdi�ini s�yledi. Yery�z�ndeki k�t�l�klere m�cadele etmenin t�m inananlar i�in sorumluluk oldu�unu s�yleyen Vyzhanov, ger�ek iman�n insanlara anlat�labilmesi i�in ilk �nce o iman�n kalbe yerle�mesi ve Allah'�n �ok iyi tan�nmas� gerekti�ini belirtti.
Bulgar Kiliseler Birli�i ad�na konferansa kat�lan Nikola Petkov �� din aras�nda bu t�r i�birli�i �al��malar�n�n oldu�unu g�rmekten b�y�k mutluluk duydu�unu s�yledi. Konferansta Vatikan Fahri El�isi Marovitch, T�rk Presbiteryen Kilisesi ad�na Turgay ��al ve di�er az�nl�k cemaati mensuplar� yapt�klar� k�sa konu�malarda bu konferansta al�nan kararlardan b�y�k mutluluk duyduklar�n� s�yledi. Konferans�n sonu� konu�mas�n� yapan K�lt�r Eski Bakan� Agah Oktay G�ner, Bilim Ara�t�rma Vakf�'n�n gen� ve dinamik y�neticilerine b�yle yararl� faaliyetlerde bulunduklar� i�in te�ekk�r etti.

T�m D�nyadan Geni� Kat�l�m


3 semavi din ve bu dinlerin mezheplerinden temsilcilerin kat�ld��� konferansa i�tirak eden isimlerden baz�lar�: Rusya Katolik Kilisesi Ad�na Adjey Steskevish, Rusya Hahamba��l��� Ad�na Alexander Laksh�n, Milli De�erleri Koruma Vakf� Ba�kan� Altu� Berker, Kitab-� Mukaddes �irketi Ad�na Behnan Konutgan, Gazeteciler ve Yazarlar Vakf� Ba�kan Yard�mc�s� Cemal U��ak, California Ba�haham� David Seidenberg, Vatikan Fahri El�isi Georges Marovich, A.� �lahiyat Fak�ltesi'nden Prof. Hayrani Alt�nta�, Rusya Katolik Kilisesi ad�na Igor Vyzhanov, �ngiliz Angilikan Temsilcisi Mark Jenkham, AKP Milletvekili Nevzat Yal��nta�, Bulgar Ortodoks Kilisesi ad�na Nikola Petkov, K�ldani Katolik Kilisesi ad�na Paul Karata�, Rusya Federasyonu M�ft�s� Rav�l Gaynutd�n, Alman Evanjelik Kilisesi ad�na Sabine Falsal, Ermeni Kilisesi Patrik Vekili Sahak Masalyan, S�ryani Kadim Kilisesi Metropoliti Samuel Akdemir, T�rk Presbiteryen Kilisesi Ad�na Turgay ��al, Telaviv Jerusalem Haham� Yehoshua Engelman.

Konferansa Tebrik Mesaj� G�nderenler


Konferansa Amerika Birle�ik Devletlerinin Bar�� Enstit�s�'nden, Ortado�u uzman� Daniel Pipes, Vatikan Do�u Kiliseleri Konseyi Ba�kan� Kardinal Ignas Musa Davut, ABD H�ristiyan-M�sl�man Diyalo�u Merkezi'nin Ba�kan� Jerald Whitehouse, Kud�s Latin Patri�i Mi�el, New York'tan Kardinal Edward Egan, Filistin'in Ankara B�y�kel�isi Fuat Yasin, �srail'in Ankara B�y�kel�isi David Sultan, Saadet Partisi Genel Ba�kan Yard�mc�s� Recai Kutan, ANAP Genel Ba�kan� Ali Talip �zdemir, Devlet Bakan� Ali Babacan, Diyanet ��leri Ba�kan� Ali Bardako�lu, Ula�t�rma Bakan� Binali Y�ld�r�m, AKP Milletvekilleri Nusret Bayraktar, Mehmet Elkatm�� ve konferansa kat�lamaya d�nyan�n �e�itli �lkelerindeki semavi dinlerin temsilcileri kutlama telgraf� g�nderdiler.

0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.