OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

K�yamet ve Ahiret Hayat�K�yamet g�n�, t�m insanlar�n ger�e�i a��k�a g�recekleri g�nd�r. O g�n inkar eden bir insan, kar�laaca��na inanmad��� ya da hayat� boyunca d��nmekten ka�t��� ahiret ger�e�i ile kar� kar�ya kalacakt�r. D�nyada iman etmemenin getirdi�i sonu�lar� kesin bir g�zle g�recek, geri d�n�� isteyecek ancak bu iste�i kabul g�rmeyecektir. Hayat� boyunca nefsine g�re hareket etti�i i�in ve Allah'�n r�zas�n� g�zetmedi�i i�in sonsuz azap ile kar�laacak, bundan b�y�k bir pimanl�k duyacakt�r.
K�yamet g�n�nde ya�anacak olaylar Allah'�n Kuran'da bildirdi�i �ekilde "yerin ba�ka yere, g�klerin de ba�ka g�klere d�n��mesi? olacakt�r. �nsanlar Allah'�n huzuruna ��kacak, O'nun kar��s�nda d�nya hayat� boyunca yapt�klar�n�n hesab�n� vereceklerdir." (�brahim Suresi, 48)
Kuran'da inkarc�lar i�in bu zorlu g�n, "din g�n�", "hesap ve ceza g�n�", "ahiret g�n�" gibi isimlerle tan�mlanmaktad�r. Y�ce Allah, insanlar�n t�m�n� yeni bir yarat�l��la tekrar diriltecektir. O g�n inkar edenler ile iman edenlerin kesin bir ayr�l��la ayr�lacaklar�, b�l�kler halinde ebedi yurtlar�na sevk edilecekleri g�nd�r.

�nsanlar�n Hesap i�in Toplanmalar�


Bu an, iman etmeyenlerin �m�rleri boyunca ka�t�klar�, anlamazdan geldikleri, m�minlerin ise haz�rlan�p bekledikleri hesap an�d�r. Allah, bu g�n� de yaratt��� her�eyde oldu�u gibi Kendi g�c�ne ve �an�na uygun olarak yaratm��t�r. Hesab�n ger�ekle�tirilmesi i�in melekler saflar halinde dizilirler. O g�n, insanlar aras�nda adaletle h�kmedilecek ve konu�acak ki�i sadece do�ruyu s�yleyebilecektir.
Kuran'da m�minlerin o anda y�zlerinin ���l ���l parlad��� ve Rabbimiz'e sevin�le bakt�klar� bildirilmi�tir. �nkar edenler ise utan�lar�ndan ba�lar�n� dahi kald�ramad�klar� bildirilir. Allah, inkar edenlerin o anki tav�rlar�n� ayetlerde �u �ekilde belirtir: "O g�n, �yle y�zler vard�r ki kararm��-ek�imi�tir. Kendisine, beli b�ken i�lerin yap�laca��n� anlamaktad�r.? (K�yamet Suresi, 24-25)
�u anda d�nyada yakla��k olarak 6 milyar insan ya�amaktad�r. Bu say�ya �imdiye dek ya�am�� ve bundan sonra da ya�ayacak insanlar�n say�s�n� eklersek mah�er (dirili�) g�n� mezarlar�ndan ��k�p toplanacak insan kalabal��� ve bunun olu�turaca�� m�thi� tablo hakk�nda bir fikir edinebiliriz. �nsanlar biraraya toplanacak ve birbirlerini, olaylar�, olup bitenleri a��kl�kla g�r�p anlayabileceklerdir. ��nk� o g�n, Rabbimiz'in Kuran'da belirtti�i gibi keskin bir g�r�� hakimdir: "Andolsun, sen bundan gaflet i�indeydin; i�te Biz de senin �zerindeki �rt�y� a��p-kald�rd�k. Art�k bug�n g�r��-g�c�n keskindir." (Kaf Suresi, 22)

Hesap An�


Sonsuz kudret sahibi olan Allah Kuran'da, insan ya�am�n�n her ge�en g�n bir sona do�ru gitti�ini ��yle a��klamaktad�r: "Ey insan, ger�ekten sen, hi� durmaks�z�n Rabbine do�ru bir �aba harcay�p durmaktas�n; sonunda O'na varacaks�n.? (�n�ikak Suresi, 6)
Genellikle insanlar�n hayatlar� i�in bir d�n�m noktas� olaca��na inand�klar� belirli olaylar vard�r. �yi bir �niversiteye girmek, diploma almak, iyi bir i� sahibi olmak gibi... Bu ve buna benzer planlar� olan insanlar, ama�lar�na ula�acaklar� ana kadar g�n say�p, pek �ok haz�rl��� o an� hedefleyerek yaparlar. Bu insanlar�n ya�amlar�nda sadece bu hedef vard�r ve yaln�zca bu ama� do�rultusunda ya�ad�klar�n� s�ylemekten de �ekinmezler. Bunlar do�al isteklerdir, ancak insanlar�n yarat�l�� amac� Allah'a kulluk etmektir. Bu da sadece Kuran ahlak�n� ya�amakla yerine getirilebilir. ��te insan nas�l yukar�da sayd���m�z hedefler i�in hi� durmadan �al���yorsa, yarat�l�� amac�na uygun olarak hareket etmeli ve sonsuza kadar kalaca�� ahiret hayat� i�in de yo�un �aba g�stermelidir. Ancak bu �abay� d�nya hayat�nda ula�aca�� bir hedef ile k�yaslamak pek ak�lc� bir d���nce olmayacakt�r. ��nk� d�nya hayat�nda belirledi�i hedeflerin sonunda elde etti�i her t�rl� kazan� kendisiyle birlikte bir g�n mutlaka bitecektir.
Ayr�ca elde edilen menfaatler ne kadar y�ksek olursa olsun, ge�en her g�n bizi o mah�er g�n�ne biraz daha yak�nla�t�rmaktad�r. Ge�en her saat, her dakika, hatta her saniye �l�me, yeniden dirili�e ve hesaba do�ru at�lm�� yeni bir ad�md�r. Bu ilerleyi�i durdurman�n ya da geri �evirmenin yolu yoktur ve t�m insanlar bu yolu izleyeceklerdir.

��itme, G�rme Duyular� ve Derileri �ahitlik Eder


O g�n su�lu g�nahkarlar�n i�ledikleri k�t�l�klere �ahit olanlar da orada haz�rd�r. M�minlerin, yaz�c� meleklerin ve Allah'�n getirdi�i �ahitlerin yan� s�ra, inkarc�lar�n aleyhine �ahitlik edenlerin aras�nda hi� beklemedikleri �ahitler de vard�r. Bunlar, insan�n kendisini yaln�z sand��� s�rada dahi, Allah'�n kendisini �epe�evre ku�att���na dair en �arp�c� delillerdir. �nkarc�lar�n aleyhinde �ahitlik yapacak olanlar�n aras�na, kendi i�itme, g�rme duyular� ve derileri de eklenmi�tir. Her biri Allah'�n izniyle konu�ur ve eksiksiz olarak s�ylemesi gerekenleri, �ahit olduklar�n� bildirirler. Allah Kuran'da �u �ekilde bildirmi�tir: "Sonunda oraya geldikleri zaman, i�itme, g�rme (duyular�) ve derileri kendi aleyhlerine �ahitlik edecektir.
Kendi derilerine dediler ki: "Niye aleyhimizde �ahitlik ettiniz?"
Dediler ki: "Her�eye nutku verip-konu�turan Allah, bizi konu�turdu. Sizi ilk defa O yaratt� ve O'na d�nd�r�l�yorsunuz." "Siz, i�itme, g�rme (duyular�n�z) ve derileriniz aleyhinize �ahitlik eder diye sak�nm�yordunuz. Aksine, yapt�klar�n�z�n bir�o�unu Allah'�n bilmeyece�ini san�yordunuz." (Fussilet Suresi 21-22)

�nsanlar Yapayaln�z Sorguya �ekilirler


Bu g�n�n bir ba�ka �zelli�i de, insanlar�n hesaba "tek olarak" �ekilecek olmalar�d�r. Hem d�nyada hem ahirette yak�nlar�ndan yard�m g�rece�ini umanlar hesap g�n� onlardan uzakla�acak ve tek ba�lar�na hesap vereceklerdir. Rabbimiz, Kuran'da ��yle haber vermi�tir:
"Ve onlar�n hepsi, k�yamet g�n� O'na 'yapayaln�z, tek ba�lar�na' geleceklerdir.?
(Meryem Suresi, 95)
Hesap an� insanlar i�in zorlu bir g�nd�r ��nk� yaln�z kalmak �o�u insan�n -�zellikle zorluk anlar�nda en fazla �ekindi�i duygulardan biridir. Tek ba��na b�rak�lmak d�nya �artlar�nda dahi insanlar i�in en b�y�k azaplardan birisidir. Oysa ahiret g�n� s�z konusu olan sadece yaln�zl�k de�ildir. O g�n hi�bir inkarc�n�n yan�nda kendi ailesi de dahil olmak �zere g�venebilece�i, yard�m alabilece�i hi� kimse olmayacakt�r.
"B�ylece Sur'a �f�r�ld��� zaman art�k o g�n aralar�nda soylar (veya soyba�lar�) yoktur ve (�st�nl�k unsuru olarak soylulu�u veya birbirlerine durumlar�n�) soru�turmazlar da.? (M�minun Suresi, 101)

Amel Defterlerinin Verilmesi


�nsan�n d�nya hayat� boyunca yapt��� her�ey, kendisinin g�remedi�i ancak Y�ce Allah'�n Kuran'daki ifadesiyle sa� ve sol taraf�nda bulunan melekler taraf�ndan kaydedilir. Hesap an� i�in haz�rlanan defterler din g�n�nde insanlara sunulur. Ki�i yapt�klar�n�n hi�birini reddedemez, ��nk� ya�ad��� her an, amel defterine kaydedilmi�tir. Herkes kendi defterinden, ahiret i�in neler haz�rlad���n� ��renir. Rabbimiz'in kimseyi zerre kadar haks�zl��a u�ratmad��� ve bir hardal tanesi kadar amelin dahi hesaba kat�ld��� bu anda, m�minlerle kafirlerin tav�rlar� �ok farkl�d�r. M�minler, b�y�k sevin� i�inde defterlerini al�p, okumalar� i�in yanlar�nda bulunanlara uzat�rlar.
M�minlerin bu sevin� ve co�kular�na kar��n iman etmeyenler kahredici bir utan� ve korku i�indedirler, defterleri sol ellerine verilir. En k�����nden en b�y���ne kadar hi�bir i�in eksik b�rak�lmadan meleklerce yaz�ld��� bu defter, Allah'�n s�n�rlar�n� korumayan ve O'nun r�zas�n� ta��mayan amellerle doludur.

Cehennemin G�sterili�i


T�m ya�am�n muhasebesinin yap�ld��� bu g�nde, herkes d�nyada yapt�klar�n�n hesab�n� verir. Cehenneme girece�ini anlayanlar, k�sac�k bir �mr� sonsuz bir hayata tercih etmenin verdi�i i� ac�s�n� ya�arlar. Onlar kendilerine azab�n dokunmayaca��n�, k�yamet g�n�n�n ger�ekle�meyece�ini ve Allah'�n onlar� cezaland�rmayaca��n� zannederek rahat bir hayat ya�arlarken, Allah onlar� sar�p ku�atm�� ve hi� ummad�klar� bir anda yakalam��t�r. Art�k her�ey bitmi� ve herkesin gidece�i yer belli olmu�tur. Ancak insanlar birbirlerinden hemen ayr�lmazlar. M�minler cennete sevk edilmeden �nce onlara da kafirlerle birlikte cehennem g�sterilir. O g�n m�min ya da kafir t�m insanlar cehennemin �evresinde diz ��kecektir. Herkes cehennemin korku salan u�ultusuna ve i�indeki t�yler �rpertici g�r�nt�lere �ahit olacakt�r. Ancak m�minler burada kalmay�p cennete gidecek iman etmeyenler ise ebedi olarak kalacaklar� cehenneme gireceklerdir. (Harun Yahya, �l�m K�yamet Cehennem)
Elbette sonsuz merhamet sahibi Allah'�n m�minlere cehennemi g�stermesinin bir�ok hikmeti vard�r. Cehennemin durumunu yak�ndan g�ren m�minler, Allah'�n kendilerine verdi�i iman�n ne kadar b�y�k bir nimet ve m�jde oldu�unu �ok daha derinden kavrarlar. ��nk� �ahit olunan cehennem o kadar deh�et vericidir ki, o azaptan kurtulmu� olmak insan i�in tarifsiz bir ��kre vesile olacakt�r. M�minler cehennemi g�rmekle k�yas yapma imkan�na sahip olurlar. B�ylece i�inde insana verilecek en g�zel nimetleri bar�nd�ran, ebedi kalacaklar� cennetin de�erini daha iyi anlarlar. Allah Kuran'da, dirili� vaktini, k�yamet g�n� hesab�n bitip sonsuzlu�un ba�lamas�n� �u �ekilde bildirmi�tir: "Yer, Rabbinin nuruyla par�ldad�; (orta yere) kitap kondu; peygamberler ve �ahidler getirildi ve aralar�nda hak ile h�k�m verildi, onlar haks�zl��a u�rat�lmazlar. Her bir nefse yapt���n�n tam kar��l��� verildi. O, onlar�n i�lediklerini daha iyi bilendir.? (Z�mer Suresi, 69)
�man edenler ise kendilerine sonsuz nimetlerin sunuldu�u cennete g�t�r�leceklerdir.
"Rablerinden korkup-sak�nanlar da, cennete b�l�k b�l�k sevkedildiler. Sonunda oraya geldikleri zaman, kap�lar� a��ld� ve onlara (cennetin) bek�ileri dedi ki: "Selam �zerinizde olsun, ho� ve temiz geldiniz. Ebedi kal�c�lar olarak ona girin."
(Onlar da) Dediler ki: "Bize olan va'dinde sad�k kalan ve bizi bu yere miras�� k�lan Allah'a hamd olsun ki, cennetten diledi�imiz yerde konaklayabiliriz. (Salih) Amellerde bulunanlar�n ecri ne g�zeldir.?
(Z�mer 73-74)
D�nya hayat�n�n sona ermesi ile ba�layan k�yamet g�n�, insanlar�n sorgulanmas� ile devam edecek, herkesin yapt���n�n tam kar��l��� olan yere g�t�r�lmesi ile bitmi� olacakt�r. K�yamet g�n�n�n ard�ndan Rabbimiz'in insanlara vaadetti�i, sonsuz ahiret hayat� ba�layacakt�r.
0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.