OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

Adrenalinin ��retti�i Taktik: "Sava� ya da Ka�"Tehlikeyle kar��la�an insanlar�n b�y�k �o�unlu�u ya�amlar�n� mucizevi bir s�v�ya bor�ludur. �nsanlar�n en �ok ihtiya� duyduklar� anda yanlar�nda olan, yapt��� etki ile insanlar�n hayatlar�n� kurtaran, bu mucizevi s�v�, insanlar�n tehlikede kald�klar�nda daha g��l�, daha �evik, daha h�zl� ve daha dikkatli olmalar�n� sa�lamaktad�r. �rne�in bir pilotun ar�za yapan u�a�� hava alan�na hi�bir tehlike ya�amadan indirmesine ve �st�n bir ba�ar� g�stererek y�zlerce insan�n hayat�n� kurtarmas�na vesile olan bu mucizevi s�v�d�r.
Bu s�v�, pilotun beyin h�crelerini alarma ge�irmi�, beynine daha �ok kan ve �eker g�ndermi� ve pilotun daha dikkatli olabilmesini sa�lam��t�r. Ayn� zamanda pilotun kalp at��lar�n� ve kan bas�nc�n� art�rm��, daha atik ve daha h�zl� olabilmesini vesile olmu�tur. Solunum yollar� a��lm��, bu nedenle daha fazla oksijen alm��, b�ylece kas ve beyin h�crelerine daha �ok kan gitmi�tir. �skeleti ve kaslar� daha g��l� kas�lm��, kan�nda bulunan �eker seviyesi artt��� i�in fazladan ihtiya� duydu�u enerjiyi alabilmi�tir.
Bir�ok insan�n fark�nda olmadan ta��d��� bu mucizevi s�v�, v�cudunuzun i�inde; b�breklerinizin hemen �zerinde bulunan b�brek �st� bezlerinin i�inde. E�er bir tehlike ile kar�� kar��ya kal�rsan�z, tehlikenin kayna�� ile sava�mak veya oradan ka��p hayat�n�z� kurtarman�z i�in �u andaki g�c�n�z�n yakla��k iki kat� bir g�ce sahip olacaks�n�z. B�brek �st� bezlerinin �rettikleri bu mucizevi s�v�n�n ad�, "adrenalin"dir.
Adrenalin hormonu, b�brek �st� bezlerinin i� b�lgesinde bulunan laboratuvarda �retilir ve s�rekli burada depo edilir. (Harun Yahya, Hormon Mucizesi)

Adrenalin Miktar�
Peki bu kadar g��l� bir etkiye sahip bu s�v�dan kanda ne kadar bulunmaktad�r? Yap�lan ara�t�rmalar �ok ilgin� bir ger�e�i ortaya koymu�tur. Bir insan�n kan�nda bulunan adrenalin hormonu miktar�, yakla��k olarak �u �rnekle ifade edilmektedir: E�er v�cudumuzda bulunan kan, 2 metre derinli�inde 100 metre �ap�nda bir g�lle kar��la�t�r�lacak olursa, kan�m�zda bulunan adrenalin miktar� bu g�le d�k�lecek bir �ay ka���� dolusu s�v� kadar olacakt�r. (Helena Curtis, Sue Barnes, Inv�tation To Biolog, s. 467)
Adrenalin hormonunu meydana molek�llerinin kandaki miktarlar�, yapt�klar� i�le kar��la�t�r�ld���nda insan� �a�k�nl��a d���recek kadar azd�r. Az miktardaki bu maddenin insan v�cudu �zerinde �ok g��l� bir etkisi vard�r. Adrenalinin insanlara kazand�rd��� bu �zellikler, yarat�l���ndaki m�kemmel tasar�mdan kaynaklanmaktad�r. Adrenalin molek�l�n�n getirdi�i etkinin yan�nda �al��ma sistemi incelendi�inde yarat�l���ndaki kusursuzluk daha iyi anla��l�r.

Tehlike An�
Normal bir insan�n bedensel ihtiya�lar� ile tehlike alt�nda kalan bir insan�n bedensel ihtiya�lar� elbette ayn� olmayacakt�r. Bir tehlike ile kar�� kar��ya kalan insan�n ne gibi ihtiya�lar� olabilece�ini d���nelim: H�zl� ko�mas�, kaslar�n�n daha h�zl� �al��mas�, kan bas�nc�n�n artmas�, kalbinin daha h�zl� atmas� gereklidir. B�ylece daha �abuk ka�abilecek veya dikkati daha keskinle�ecektir. Peki b�t�n bunlar nas�l ger�ekle�ecektir?
Tehlikenin ortaya ��kmas� ile birlikte v�cutta alarm d��mesine bas�l�r. Beyin, b�brek �st� bezlerine y�ld�r�m gibi bir emir g�nderir. B�brek �st� bezinin i� b�lgesinde bulunan h�creler alarm durumuna ge�er ve acil olarak adrenalin hormonu salg�lar. Adrenalin molek�lleri kana kar���r ve v�cudun �e�itli b�lgelerine da��l�r.
Salg�lanan adrenalin molek�lleri damarlarda �zel bir d�zenleme yapar. Bu d�zenleme, tehlike an�nda ihtiya� duyulan hayati organlara daha �ok kan gitmesini sa�lar. Bunun i�in kalbe, beyne ve kaslara giden kan damarlar�n� geni�letir. Damarlar�n etraf�nda bulunan h�creler adrenaline itaat eder ve gerekli damarlar�n geni�lemesini sa�lar. B�ylece beynin, kaslar�n ve kalbin ihtiyac� olan ekstra kan temin edilmi� olur. (Eldra Pearl Solomon, �nsan Anatomisine ve Fizyolojisine Giri�, �eviri: Do�. Dr. L. Bilkem S�zen, �stanbul, Birol Bas�n Yay�n Da��t�m, A�ustos 1997, s. 140)

Adrenalin Molek�llerinden Ekstra Destek
Adrenalin molek�llerinin yapt��� d�zenleme kalbe, beyne ve kaslara giden damarlar� a�arken, karaci�ere ve deriye giden damarlar� daraltmaktad�r. B�ylece beden i�in ihtiya� duyulan ekstra destek sa�lanm�� olur. Deriye az kan pompalanmas�n�n bir ba�ka nedeni daha vard�r: Bu sayede muhtemel bir yaralanmada kan kaybetme riski en aza indirilmi� olacakt�r. A��r� heyecan kar��s�nda deride g�zlemlenen solukla�man�n nedeni de, o anda deriye daha az kan pompalan�yor olmas�d�r.
Hi�bir zaman yanl��l�kla kalbe veya beyne giden damarlar daral�p karaci�ere veya deriye giden damarlar geni�letilmez. Adrenalin molek�l� ne yapmas� gerekti�ini �ok iyi bilir. Bedeninizde bulunan y�zlerce damar�n �ap� ve bu damarlar�n nereye ne miktarda kan ilettikleri, g�zle g�r�lmeyen bir hormon taraf�ndan ayarlanmaktad�r.
Adrenalin molek�lleri her organ i�in farkl� bir anlam ta��r. Damara gitti�i zaman damar� geni�leten adrenalin molek�l�, kalbe gitti�i zaman da kalp h�crelerinin kas�lmalar�n� h�zland�r�r. B�ylece kalp daha h�zl� atar ve kaslara ekstra g�� i�in ihtiya�lar� olan kan sa�lanm�� olur.
Adrenalin molek�l� kas h�crelerine ula�t��� zaman da kaslar�n daha g��l� bir �ekilde kas�labilmelerini sa�lar. Karaci�ere ula�an adrenalin molek�lleri, burada bulunan h�crelere, kana daha �ok �eker kar��t�rmalar�n� emreder. B�ylece kandaki �eker miktar� artar ve kaslar�n ihtiyac� olacak ekstra yak�t sa�lanm�� olur.

Organizasyon Ustas� Molek�l
Adrenalin hormonunun v�cut i�indeki bu faaliyeti b�y�k bir ak�l, bilgi ve yetenek gerektirmektedir. Bu �ok k���k molek�l, her�eyden �nce, ne zaman ne yapmas� gerekti�ini �ok iyi bilmekte, insan ihtiya� duymad��� s�rece v�cudu asla alarm durumuna ge�irmemektedir. Bunun d���nda hangi h�crelere gitmesi gerekti�ini, hangilerine nas�l bir emir vermesi gerekti�ini de �ok iyi bilmekte ve bunu hi� unutmamaktad�r. Ayr�ca bunlar h�creleri, organlar� ve i�levlerini �ok iyi tan�d���n� ve bildi�ini de g�stermektedir. V�cudun ne zaman bu durumdan ��kart�lmas� gerekti�i konusunda da hi�bir zaman yan�lmamaktad�r.
Aksi takdirde yani b�yle bir hata yapt���nda v�cutta onar�lmaz hasarlar meydana gelebilir. Ancak, bu k���k molek�ller b�y�k bir sorumluluk bilinciyle �al��maktad�rlar. Birka� atomun, belirli bir d�zen ile birle�mesinden meydana gelen, �uursuz, cans�z, beyni, g�z�, bilgisi olmayan bir s�v�n�n bu kadar ak�lc�, organize ve seri bir �ekilde hareket etmesi m�mk�n m�d�r? Peki t�m bunlar�, bu, g�zle g�r�lmeyecek kadar az miktardaki s�v�n�n kendi ba��na ger�ekle�tirmesi m�mk�n olabilir mi? Elbette ki cevab�n�z hay�r olacakt�r.

Allah�n Yaratt��� Kusursuz D�zen
T�m bu anlat�lanlar, v�cudumuzdaki her molek�l� Allah'�n yaratt���n�n ayn� zamanda hayat�m�z boyunca her an�m�z�n Allah'�n kontrol� alt�nda oldu�unun a��k ve kesin delillerinden birisidir. Ak�l ve vicdan sahibi hi�bir insan, bu bilgileri okuduktan sonra, canl�lar�n, h�crelerin, hormonlar�n, molek�llerin veya atomlar�n tesad�flerin eseri, ba��bo� varl�klar olduklar�n� iddia edemez. Allah'�n g�c�, kudreti, yarat���ndaki �st�n ilim ve ak�l her an, her yerde tecelli etmektedir. Rabbimiz'in Kuran'da bildirdi�i gibi;
"G�klerde ve yerde ne varsa t�m� Allah'�nd�r. Allah, her�eyi ku�atand�r." (Nisa Suresi, 126)
0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.