OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

T�rkiye'ye Hicretinin 50.Y�l�1953 y�l�nda Adnan Menderes H�k�meti'nin Bakanlar Kurulu karar� ile �in zulm�nden ka�an 1850 Do�u T�rkistan'l� M�sl�man-T�rk'�n, T�rkiye Cumhuriyeti vatanda�� olmas�na izin verilmi�ti. Do�u T�rkistan'l� vatanda�lar�m�z T�rkiye'ye geli�lerinin 50. y�l�n� yine buruk kutluyorlar.

�in i�galinin t�m �iddeti ve ac�mas�zl��� ile s�rd��� bir d�nemde katliamdan kurtularak Hindistan'a ge�en Do�u T�rkistan davas�n�n iki �nemli ismi Mehmet Emin Bu�ra ve �sa Yusuf Alptekin 1953 y�l�nda Suudi Arabistan, M�s�r ve T�rkiye'yi i�ine alan bir geziye ��km��t�. M�s�r ve Suudi Arabistan'dan bekledi�i cevab� alamayan Uygur M�sl�manlar� ayn� d�nemde T�rkiye'ye ge�ti ve d�nemin Ba�bakan� Adnan Menderes, TBMM Ba�kan� Refik Koraltan, D��i�leri Bakan� Fuat K�pr�l�, Maliye Bakan� Hasan Polatkan ile bir g�r��me yapt�lar.
Bu g�r��menin ard�ndan harekete ge�en Menderes H�k�meti yetkilileri ilk planda Hac maksad�yla Suudi Arabistan'da bulunan, ancak �in zulm� nedeniyle �lkelerine d�nemeyen 1850 Do�u T�rkistan'l� M�sl�man Uygurluyu iskanl� g��men olarak T�rkiye topraklar�na davet etti. Menderes H�k�meti'nin vermi� oldu�u bu tarihi karar�n ard�ndan �e�itli vesilelerle �in zulm�nden ka�an binlerce M�sl�man Uygurlu �nce �stanbul'un �e�itli semtlerine, 1960'l� y�llarda ise Kayseri �evresine hicret etti.
T�rkiye'ye hicretlerinin 50. y�l�nda Ankara'da bir ��kran g�n� d�zenleyen Do�u T�rkistan'l� M�sl�man soyda�lar�m�z, t�m d�nyay� �in zulm�ne dur demeye �a��rd�. Do�u T�rkistan Davas�'na destek i�in kaleme ald���m�z bu yaz�m�zda, medeniyetler merkezi Do�u T�rkistan'�n neden �in i�gali alt�nda tutuldu�unu inceleyece�iz.

Medeniyetler Merkezi Do�u T�kistan


�ki bin iki y�z y�ll�k ge�mi�i ile T�rkistan topraklar�, d�nyan�n en �nemli ve k�kl� medeniyetlerine ev sahipli�i yapm��t�r. Bat�da Hazar Denizi ve Ural Da�lar�'n�n g�ney k�sm�na, kuzeyde Sibirya'ya, g�neyde �ran, Afganistan ve Tibet'e, do�uda �in ve Mo�olistan'a s�n�r olan T�rkistan, olduk�a geni� bir sahaya sahiptir.
Bug�n, Kazakistan, K�rg�zistan, Tacikistan, �zbekistan ve T�rkmenistan'�n dahil oldu�u b�lge Bat� T�rkistan olarak an�lmakta, iki as�rd�r �in'in esareti alt�nda bulunan b�lge ise Do�u T�rkistan olarak adland�r�lmaktad�r. T�rkistan'�n co�rafi ve stratejik olarak ta��d��� �nemi anlamak i�in ise, �ncelikle b�lgenin iki dev g�c� olan Rusya ve �in'in bu topraklara olan ilgilerini g�z �n�nde bulundurmak yeterlidir. Co�rafi yap�n�n da sebep oldu�u siyasi olu�umlar neticesinde bug�n Bat� ve Do�u olarak ikiye ayr�lm�� olan T�rkistan topraklar� �zerinde, Rusya'n�n ve �in'in �ok �nemli planlar� vard�r.
Bu iki �lkenin s�z konusu b�lgeden ne pahas�na olursa olsun vazge�meme tutkusunun ard�nda, b�lgenin stratejik konumunun yan� s�ra, sahip oldu�u zengin yeralt� rezervleri de b�y�k rol oynamaktad�r. Bat� T�rkistan'daki T�rk devletleri Rusya i�in, Do�u T�rkistan ise �in i�in kaybedilmemesi gereken �nemli birer hammadde kayna�� niteli�indedir.

Do�u T�rkistan �in Topra�� De�ildir


�in'in, Do�u T�rkistan halk�na kar�� yapt��� insan haklar� ihlallerini ve zulm� gizlemek i�in uluslararas� arenada �ne s�rd��� iddialardan biri, bu b�lgenin "�in topraklar�n�n bir par�as� oldu�u", dolay�s�yla da Do�u T�rkistan'da ya�ananlar�n "�in'in i� meselesi say�lmas� gerekti�i" iddias�d�r. Oysa tarihi kaynaklar bu iddiay� yalanlamaktad�r. Bunlar�n ba��nda �inlilerin, di�er milletlerden kendilerine kar�� y�nelen sald�r�lar� engellemek i�in in�a ettikleri �in Seddi gelmektedir. Tarihte ilk defa �inliler ile b�lgede ya�ayan di�er milletler aras�ndaki resmi s�n�r� bu set olu�turmu�tur. Ve Do�u T�rkistan �in'in tarihi s�n�rlar� olarak kabul edilen bu setin d���nda kalmaktad�r. Ayr�ca, Do�u T�rkistan'da bol miktarda bulunan ye�im ta��n�n ad� ile an�lan Ye�im Kap�s�'n�n �e�itli kaynaklarda �in'in en bat� s�n�r� olarak kabul edildi�i aktar�lmaktad�r. Do�u T�rkistan'a a��lan bu kap�n�n, �in'in bat�daki en u� noktas� olarak kabul edildi�ini dile getiren kaynaklardan birisi 1939 y�l�nda �anghay'da bas�lan New China Atlas (Yeni �in Atlas�) isimli bir �in kayna��d�r. (www.doguturkistan.com)
�te yandan tarih boyunca �in Seddi ile Hazar Denizi, Sibirya ile �ran, Afganistan, Pakistan, Ke�mir ve Tibet s�n�rlar� aras�nda kalan b�lgenin ad� T�rkistan olmu�tur. Bu durum �slam tarihinin ilk kaynaklar�nda, tarihi �ran ve Hint belgelerinde belirtildi�i gibi, pek �ok Bat�l� tarih�i de bu konuda hemfikirdir. Bilinen en eski T�rkologlardan Nikita Bi�urin, "Hazar Denizi ile Kuh-� Nur Da�lar� aras�nda bir millet ya�ar. Bunlar T�rk�e konu�urlar ve �slam dinine inan�rlar. Bu insanlar kendilerini T�rk olarak takdim ederler ve onlar�n �lkesi T�rkistan olarak an�l�r" �eklindeki s�zleriyle bu tarihi ger�e�in alt�n� �izmi�tir. �in'in b�lgeyi i�galinin ard�ndan bu topraklara, "yeni kazan�lan yer" anlam�n� ta��yan, "Xinjiang" (Sincan) ad�n� koymas� ise bu tarihi ger�e�i de�i�tirmemektedir.


�in, Do�u T�rkistan'dan Neden Vazge�miyor'


Do�u T�rkistan topraklar� ayn� zamanda zengin yeralt� kaynaklar�na sahiptir ve topraklar� da �ok verimlidir. 21. y�zy�l�n Kuveyt'i olarak da an�lan Do�u T�rkistan, petrol, do�al gaz, uranyum, k�m�r, alt�n ve g�m�� madenlerinin bollu�u ile dikkat �ekmektedir ve bu y�n� ile �in'in en �nemli hammadde kaynaklar�ndan biridir. Yetkililer taraf�ndan, 2005 y�l�nda Do�u T�rkistan'�n petrol ve do�al gaz �retiminde �in'in ikinci �nemli merkezi haline gelece�i bildirilmektedir. �zellikle Do�u T�rkistan'�n orta b�lgesinde yer alan Tar�m Havzas�'n�n geni� petrol rezervlerine sahip oldu�u d���n�lmekte ve bu y�nde ara�t�rmalar devam etmektedir. Bu �zelli�inden dolay� "Umut Denizi" olarak adland�r�lan Tar�m Havzas�'n�n 10.7 milyar ton petrol kapasitesi oldu�u tahmin edilmektedir. Jeologlar�n �u ana kadar yapt�klar� ara�t�rmalar ise 300 milyon ton petrol ve 220 milyar metre k�p do�al gaz kapasitesi olan 13 yatak ortaya ��karm��t�r.
�in'in Do�u T�rkistan'a enerji konusundaki ba��ml�l��� Tar�m Havzas�'ndaki petrol kaynaklar� ile de s�n�rl� de�ildir. �in sanayisi i�in hayati �nem ta��yan, Orta Asya T�rk Devletlerinden gelecek herhangi bir boru hatt�n�n do�al g�zergah� Do�u T�rkistan olacakt�r. B�yle bir ta��ma sisteminin �in i�in sa�l�kl� ve g�venilir olmas�n�n en garantili yolu ise Do�u T�rkistan'�n kendi denetimi alt�nda bulunmas�d�r.
Zengin do�al gaz, k�m�r ve bak�r yataklar� da bu b�lgeyi �in ekonomisi i�in vazge�ilmez k�lmaktad�r. K�z�l �in topraklar�nda ��kar�lan 148 �e�it madenin 118 �e�idi Do�u T�rkistan topraklar�nda yer almaktad�r. Bu da �in'in toplam maden ocaklar�n�n %85'ini olu�turur. Bunlar�n aras�nda kalitesi ve y�ksek kalori de�eri ile �nl� olan k�m�r�n ayr� bir yeri vard�r. �in'in toplam k�m�r rezervinin yar�s�n� olu�turan Do�u T�rkistan k�m�r madenlerinin rezervi 2 trilyon ton olarak hesaplanmaktad�r. 2000 y�l� sonlar�nda yap�lan bir ara�t�rma ise �in'in en zengin
bak�r yataklar�n�n Do�u T�rkistan'da oldu�unu ortaya ��karm��t�r. �in'in di�er b�lgelerinin bak�r a��s�ndan zay�f oldu�u ve �in'deki t�m bak�r yataklar�n�n �lkenin ihtiyac�n�n yar�s�n� bile kar��layamad��� bilinmektedir. Do�u T�rkistan'daki bak�r madenleri, �in'in g�z�nde Do�u T�rkistan'� daha da de�erli hale getirmektedir.

T�rkiye'ye D��en Tarihi Sorumluluk


Do�u T�rkistanl� M�sl�manlar�n hukukuna sahip ��kmak ve onu savunmak, T�rkiye i�in stratejik bir gerekliliktir. Bilindi�i gibi Orta Asya'daki T�rk Cumhuriyetleri, T�rkiye, Rusya ve �ran gibi farkl� �lkelerin n�fuz m�cadelesine sahne olmaktad�rlar. T�rkiye'nin b�lgede di�erlerinden daha fazla etkin olmas�n�n bir yolu, ekonomik g�� ve giri�iminin yan� s�ra, b�lge halklar�n�n sevgi ve g�venini daha fazla kazanmas�n� sa�layacak siyasi giri�imlerden ge�mektedir. T�rkiye'nin Do�u T�rkistan davas�na sahip ��kmas�, T�rkistan'�n genelinde, yani Orta Asya'daki t�m T�rki Cumhuriyetler'de T�rkiye'nin g�� ve iradesine olan inanc� peki�tirecektir.
Konunun ikinci y�n� ise, "ger�ek �slam ahlak�n� d�nyaya bir model olarak g�stermek" misyonudur. Bunu da �slam d�nyas�nda ba�armaya aday olan en �nemli �lke T�rkiye'dir. T�rkiye, �slam'�n �z�ndeki sevgi, sayg� ve ho�g�r� prensiplerini kavram��, modern ve �a�da� bir �lkedir. Osmanl�'dan gelen b�y�k bir k�lt�rel miras�n ve tarihsel vizyonun sahibidir. Bat� d�nyas� ile en iyi entegre olmu� �slam �lkesidir. �slam d�nyas� ve Bat� aras�nda k�r�klenmek istenen yapay "medeniyetler �at��mas�"na kar�� en etkili ��z�m, T�rkiye'den gelebilir.
Umulur ki 21. y�zy�lda bu ��z�m ger�ekle�ecek ve Do�u T�rkistan dahil t�m �slam d�nyas�, T�rkiye'nin �nderli�inde, bar�� ve huzura kavu�acakt�r. Do�u T�rkistan'�n gelece�i t�m �slam d�nyas�n�n gelece�i gibi Allah'�n izniyle ayd�nl�k ve parlakt�r. Bu ayd�nl���n alametleri ise bug�nden belirmeye ba�lam��t�r. Her t�rl� bask� ve zulme ra�men M�sl�manlar�n dinlerine ve inan�lar�na sahip ��kmakta kararl� olmalar�, �stelik son zamanlarda t�m d�nya genelinde din ahlak�na y�neli�in artmas� gelecek i�in �ok �nemli i�aretlerdendir.

0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.