OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

T�rk Masonlar Her B�l�nmede G��lendilerTemmuz say�m�zda masonlu�un T�rkiye'ye nas�l getirildi�ini ve Cumhuriyet �ncesi d�nemlerde masonlu�un darbelerdeki etkisini anlatm��t�k. Bu yaz�m�zda ise masonlu�un T�rkiye'deki 1970 �ncesi geli�imini aktaraca��z.
T�rkiye masonlar� aras�nda ilk ihtilaf 1964 y�l�nda ortaya ��km��t�. �nl� bir isme "mason de�ildir" diye belge verilmesi masonlar�n b�y�k tepkisine yol a�t�. T�rk masonlar� kendilerinin bu t�r siyasi tart��malara kat�lmas�na ve b�y�k �stad Necdet Egeran'�n bu konuda taraf olmas�na sert tepki g�sterdiler. Belgeyi haz�rlayan Necdet Egeran'�n yapm�� oldu�u savunma da masonlar�n tepkisini hafifletemedi. Haysiyet divan� Ekrem Tok'u bir y�l s�reyle g�revinden uzakla�t�r�rken; Egeran, masonluk te�kilat�ndan ihra� edildi.
1966 y�l�na kadar s�ren tart��malar�n sonucunda masonlar, "T�rkiye H�r ve Kabul Edilmi� Masonlar� B�y�k Locas�" ile "T�rkiye B�y�k Mason Mahfili ve S�prem Konsey" ad� alt�nda iki ayr� �at�da biraraya geldiler.

B�l�nme Ne Kadar Ger�ek�i


Masonlar aras�ndaki bu b�l�nmenin kamuoyuna yans�t�lan bir ba�ka y�n� ise, 33. derecedeki masonlar�n olu�turdu�u S�prem Konseydeki y�netim kadrosunun kendi aralar�ndaki i� �eki�meydi. �ddiaya g�re 33. derecenin kadrosu dolmu� ve bir �st dereceye ��kma durumundaki y�ksek dereceli masonlar�n �n� t�kanm��t�. Bu y�zden de iki y�l s�ren bir i� �eki�me ya�anm�� sonu�ta da masonlar ikiye b�l�nm��t�. Ger�ekte bu bir g�z boyama idi. Masonlar ad�na ortaya at�lan g�stermelik bir polemikle hem yeni bir �rg�t�n kurulmas� sa�lanarak, geni� bir kadro imkan� ortaya ��kar�lm��, hem de masonlar�n g��ten d��t�kleri imaj� olu�turularak, toplumun b�y�k bir kesiminde masonlara kar�� olu�an tepkinin �n� al�nmaya �al���lm��t�.
Murat �zgen Ayfer, bu iddialar� "Masonluk Nedir ve Nas�ld�r"" adl� kitab�nda ortaya koymu�tu. Bu geli�meler yukar�da belirtti�imiz gibi o y�llarda �zellikle muhafazakar kesimde masonlu�a kar�� olu�an tepkinin yumu�at�lmas� ve "masonlar g�c�n� yitiriyor" imaj�n�n olu�turulabilmesi anlam�na gelmektedir. �te yandan T�rkiye B�y�k Mason mahfili vas�tas�yla masonlar�n kendi i�lerinde daha iyi �rg�tlenmelerini de sa�lam��t�. G�n�m�zde bu iki b�y�k locan�n b�y�k �stadlar� aras�ndaki yak�n ili�kiler de bu iddialar�m�z� do�rulamaktad�r. Localar aras�ndaki bu yak�nl�k masonlar�n bu localara "A�a�� loca" ve "Yukar� loca" ismini vermesine neden olmu�tur. (Murat �zgen Ayfer Masonluk Nedir ve Nas�ld�r", s.255) �imdi yeniden biraz geriye giderek masonlar�n ikiye b�l�nmelerinin ayr�nt�lar�n� incelemeye devam edebiliriz.
1964 y�l�ndaki ayr�lman�n ger�ek�i olmad���n�n g�stergelerinden birisi, ayr�ld�klar� iddia edilen iki kesimin y�netiminde aile ili�kilerinin g�r�lmesiydi. H�r ve Kabul Edilmi� Masonlar b�y�k �stad� Tun� Timurkan'�n e�i G�ven Timurkan, T�rkiye Y�ksek �uras�'na ba�l� kad�nlara ait bir mason locas�n�n ba�kanl���na getirilmi�ti. Farkl� g�r��lerde olduklar� i�in ayr�larak iki gruba ayr�lan mason localar�n�n �stadl���nda aile i�i bir payla��ma gidilmesi, bu ayr�lman�n sadece g�stermelik oldu�u iddialar�n� kuvvetlendirmi�ti.
T�m d�nyada karde�lik ve bar��tan s�zeden masonluk te�kilat�n�n kendi aralar�nda basit bir sahte belge olay�n�n bahane ederek ayr�lmalar�, �stelik hi�bir gerek�e kalmad��� halde bu ayr�l�k ve kini s�rd�rmekte �srarl� davranmalar�, bu ayr�l�k olay�n�n perde arkas�nda yine masonik ��karlar�n oldu�unu ortaya koymaktad�r.

70'l� Y�llarda Masonluk


T�rkiye masonlu�unun ka��t �zerinde de olsa b�l�nmesiyle birlikte kurulan T�rkiye B�y�k Mason Mahfili, T�rkiye'de olu�an b�l�nme olay�n� yabanc� obediyanslara da bildirdi ve 1967 y�l�nda Fransa B�y�k Locas�'ndan patent ald�.
1973 y�l�na gelindi�inde, Dernekler Kanunu'nda yap�lan de�i�iklikle derneklerin "T�rk" ve "T�rkiye" ba�l�klar�n� kullanmalar� Bakanlar Kurulu'nun iznine ba�land�. Bunun �zerine T�rkiye B�y�k Mason Mahfili'nin ismi B�y�k Mason Mahfili, T�rkiye Mason Dergisi'nin ismi Mason Dergisi olarak de�i�tirildi.
T�rkiye B�y�k Mason Mahfili, 70'li y�llarda uluslararas� mason localar�yla ili�kiler kurmak istedi. Ancak, 12 Eyl�l askeri m�dahalesi ile derneklerin yabanc� kurulu�larla olan ili�kilerinin �nce yasaklanmas�, daha sonra da Bakanlar Kurulu'nun iznine ba�lanmas�, T�rkiye B�y�k Mason Mahfili'nin �n�n� kesiyordu. T�rkiye B�y�k Mason Mahfili, k�salt�lm�� ad�yla CLIPSAS isimli bir masonik kurulu�la birlikte �al��mak i�in Bakanlar Kurulu'na ba�vurdu. Ancak bu izin ��kmad�. (Masonlar bu �rg�tle ili�ki kurabilmek i�in gerekli olan yasal izni 1991 y�l�nda alm��lard�r. (Murat �zgen Ayfer, Masonluk Nedir ve Nas�ld�r", s. 258)
T�rkiye B�y�k Mason Locas� kuruldu�u g�nden bu yana kendi mal� olan ayn� binada faaliyetlerini s�rd�rmektedir. 1979 y�l�nda �zmir'de bir bina sat�n alarak bu ilde de zaten var olan faaliyetlerini h�zland�rm��lard�r. 1989 y�l�nda Adana'da bir �ube a��ld�. �u anda T�rkiye �ap�nda T�rkiye Mason Mahfili'ne ba�l� 25 loca bulunmaktad�r.
1976 y�l�nda ���nc� kez verilen "mason localar�n�n kapat�lmas�n� i�eren kanun teklifi" ���nc� kez Meclis taraf�ndan reddedildi. Meclis deste�ini arkas�na alan masonlar, Tepeba��'ndaki localar�n� restore ederek �al��malar�n� daha da h�zland�rd�lar.
27 Nisan 1977'de kurulu�lar�n�n y�ld�n�m�n� kutlayan masonlar, �stanbul Sheraton Oteli'nde b�y�k bir balo d�zenlendiler. Baloya Fransa, �svi�re, Bel�ika, �talya b�y�k �stadlar� kat�ld�. 1978 y�l�nda �stanbul �ntercontinental Oteli'nde ABD, Brezilya, Paraguay mason localar� ile kayna�ma balosu tertip edildi.
1989 y�l�nda baz� mason e�lerinin giri�imleri ile �a�da� Karde�lik ve Dayan��ma Derne�i ad� alt�nda bir masonik �rg�t kuruldu. 1991 y�l�ndan itibaren kad�n �yeler bu locada tekris edilmeye ba�land�. Daha sonra kad�n masonlar kendi aralar�nda �rg�tlenerek 4 kad�n mason locas� kurdular. G�n�m�zde aktif olarak faaliyetlerini s�rd�rmektedir. Kad�nlar�n b�y�k �stad� ise, �stad mason Tun� Timurkan'�n e�i G�ven Timurkan'd�r.

�lk Defa De�ifre Oldular


1997 y�l�nda bir televizyon kanal�nda yay�nlanan haber T�rkiye masonlar�nda �ok etkisi yaratm��t�. �lk defa mason mabetlerinde gizli �ekimler ger�ekle�tirilmi� ve bu g�r�nt�ler Kanal 7 Televizyonu'nda g�nlerce yay�nlanm��t�. �ki ayr� locada �ekilmi� olan gizli kamera g�r�nt�leri hem T�rk halk�n�, hem de y�ksek derecelere ula�mam�� masonlar� �ok etti. Bu gizli kamera g�r�nt�lerinin birisinde, yaln�zca 33. dereceden masonlar�n kat�labildi�i "�eytana tapma ayini" icra edilmekteydi. Ayini y�neten b�y�k �stad, locan�n ortas�nda kesilen bir ke�inin kan�n� i�iyor ve �branice baz� dualar okuyarak �eytana tapma ayinini sonu�land�r�yordu. Di�er g�r�nt�lerde ise, masonlu�a kabul edilen iki yeni ki�inin g��s�ne, masonik rit�ellere g�re k�l��lar dayan�yor, �l�m imas� yap�l�yordu. Ayn� locada kaydedilmi� di�er bir g�r�nt�de ise, masonlar taraf�ndan s�rekli olarak inkar edilen masonik nikah t�reni vard�.
Masonlarla ilgili gizli kamera g�r�nt�lerinin yay�nlanmas� ile birlikte masonluk, g�ndemin en �st s�ralar�na y�kseldi. Ancak masonlar�n kontrol�ndeki baz� medya kurulu�lar� bu konuyu has�ralt� edebilmek i�in ola�an�st� �aba harcad�lar. Bu medya kurulu�lar�, yay�nlar�nda bu haberlere en ufak bir yer dahi vermediler. Kanal 7 Televizyonu'nda masonlar�n gizli ayinleri ile ilgili deh�et verici g�r�nt�leri izleyenler, bu g�r�nt�lerin yank�lar�n� gazetelerinde ve di�er televizyon kanallar�nda bulabileceklerini zannettiler. Ancak y�ksek tirajl� "b�y�k" gazetelerin ve bunlar�n yan kurulu�u durumundaki televizyon kanallar�n�n hi�biri bu �nemli g�r�nt�lere yay�nlar�nda yer vermediler.

G�r�nt�lerin Yank�lar�


Gazete man�etlerine ta��nan bu �nemli g�r�nt�leri Yazar Fehmi Koru �u �ekilde yorumlad�:
"Ellerine ge�en, rahatl�kla "D�nyada ilk defa ger�ekle�en bir gazetecilik olay�" diyebilecekleri gizli kamerayla �ekilmi� bir filmi, Cuma g�n�nden bu yana ekranlara ta��yan Kanal 7 y�netimi, ba�lar�na geleni anlamakta zorlan�yor. Nas�l zorlanmas�n; bir mason locas�nda gizlice �ekilmi�, �� aday�n �rg�te giri�iyle ilgili t�ren ve bir ba�ka mason nikah t�reni, medyada hi� ilgi g�rmedi. Ne bir ba�ka kanal �ekimden g�r�nt�ler yay�nlad�, ne de bir gazete ve dergi, konuyu s�tunlar�na ta��d�. Tam bir sessizlik. Halbuki dini nikah�n tart���ld��� bir ortamda mason nikah� ilgi �ekmeliydi. Asl�nda sessizli�in sebebi, Kanal 7'nin gizli �ekimlerinde de anla��l�yor. Mason �rg�t�ne girerken adeta dini bir rit�el ya��yorlar. Gizli kameran�n giremedi�i bir d���nce odas�nda bir s�re tutuluyor, sonra e�ilmeye zorlanarak, bir ��tan�n alt�ndan ge�iyorlar. ��eride g�zleri ba�l�yken, elleriyle yoklamalar� istenen bir k�l�� g��s�ne dayan�yor. "Burada ��rendiklerini d��ar�da a��klarsan sonucuna katlan�rs�n" mesaj� bir kez daha s�zl� olarak aktar�l�yor. G�zlerini a�ar a�maz g�rd�kleri "biraderler" her hareket ve konu�malar�ndan �nce ellerini bo�azlar�na g�t�rerek kesme i�areti yapan insanlar..." (Fehmi Koru, Zaman Gazetesi, 18 Ocak 1997)
"Kanal 7 �nemli bir yay�nc�l�k �rne�i sergiledi, mason ayinlerini ekrana getirerek... Bilgi �a�� insan�m�z�n "kara mizah mason t�renlerini" alg�lamas� ve de�erlendirmesindeki ortak y�n: Komiklik ve gizlilik. Bu bir taraf�... Di�er yandan ise; �sko� Riti"ne tabi mason localar�n�n Londra'dan Fransa obediyans�na tabi olanlar�n da Paris'ten talimat almalar�, masonlu�un k�k� d��ar�da oldu�unu yeniden d���nd�rd�. ... �a�da� Atat�rk��ler de bu tart��madan bir �ey ��rendiler: Mustafa Kemal'in emriyle kapat�lan mason localar�, Atat�rk'�n �l�m�nden sonra ancak, gizli de olsa �rg�tlenebildi, uluslararas� ba�lant�lar kurabildi. Malum medya ve malum kesim b�yle bir tart��madan rahats�z oldu. Sahte �eyh Ali Kalkanc�, M�sl�m G�nd�z, Fadime �ahin ve Emire Kalkanc� olay�n� �rtbas etmek i�in masonlu�un g�ndeme getirildi�ini savundular. B�t�n d�nyada y�kselen dini ve milli de�erlerin yans�mas� kar��s�nda bir ilkelik �rne�i, bu olaya mal bulmu� ma�ribi gibi sar�lmalar�... Biraz da acizlik �rne�i..." (Ayhan Kat�rc�kara, 29 Ocak 1997, T�rkiye)
"Masonluk tart��malar� yine alevlendi. Televizyonlar, gizli �ekilen g�r�nt�lere yer veriyorlar. Gazetelerde dizi yaz�lar yay�nlan�yor. Kamuoyu bu yay�nlar� merakla izliyor. Masonluk ketumiyet �zerine kurulu. Masonlar da bu y�zden fazla konu�muyorlar." (Emin Pazarc�, 2 �ubat 1997, Ak�am)
"Kanal 7, ka� g�nd�r masonluk ile ilgili g�r�nt�ler yay�nl�yor. D�nya tarihinde ilk defa ger�ekle�en bir gazetecilik ba�ar�s� bu. Bir masonun locaya kabul� gizli kamera ile elde edilmi� g�r�nt�ler arac�l���yla kamuoyuna aktar�l�yor. Fadime-M�sl�m tefrikas�na kap�l�p giden medyam�zda, ya da alenen �a�r� yap�lmas�na ra�men masonlarda en ufak bir k�p�rdama yok. Tarikat tart��malar�n�n yo�unla�t���, bir u�kur d��k�n� y�z�nden b�t�n �slam tarikatlar�n�n su�land��� bir d�nemde, yery�z�n�n bilinen en eski ve en s�rekli tarikat� ile ilgili g�r�nt�ler, Kanal 7 ekranlar�nda yer almas�na ra�men, hen�z bir televizyon kanal�, bu g�r�nt�lere, Ali Kalkanc�'n�n art�k ezberlenen zikir g�r�nt�lerinin 20. tekrar� kadar bile ilgi g�stermedi... Kanal 7'nin g�nlerdir a��klama beklemesine, masonluk ayininden inan�lmaz g�r�nt�leri ekrana getirmesine ra�men hi� ses ��kmamas�nda, tepki verilmemesinde, hele medyan�n olay� tamamen g�rmezden gelmesinde, bu d�nyan�n i�inde var olan etkili isimlerin, localar�na kar�� ettikleri sadakat yemininin pay� var m� dersiniz" (��kr� Kanber, 18 Ocak 1997, Milli Gazete)


"B�t�n Oyunlar� Loca Tezgahl�yor"


Bu g�r�nt�lerin televizyonlarda g�sterilmesinin ard�ndan; masonluktan daha �nceki y�llarda ayr�lan, ancak kendilerine ayr�ld�klar�na dair hi�bir belge verilmeyen M�min K�l�� ve �nder Akta�, kameralar�n kar��s�na ge�erek, masonluk hakk�nda birbirinden ilgin� iddialar ortaya att�lar. Ard�ndan ba�ka bir mason istifa etti�ini a��klayarak, yine ayn� televizyon kanal�ndan masonlar�n gizli d�nyalar� konusunda farkl� baz� a��klamalarda bulundu. Olay�n ard�ndan, T�rkiye'de faaliyet g�steren mason localar�n�n k�klerinin d��ar�da oldu�u ve bu yap�lar� ile Dernekler Yasas�'n� ihlal ettikleri, dolay�s�yla kapat�lmalar� gerekti�i s�ylenerek, savc�l��a su� duyurusunda bulunuldu.
Ayn� g�nlerde benzer geli�meler, TBMM �at�s� alt�nda da ya�anmaktayd�. RP Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi �nce�z, mason localar� konusunda ��i�leri Bakanl���'na soru �nergesi verdi. Fevzi�z, sonu�suz kalan soru �nergesinde �u ifadelerde bulundu: "Son bir hafta i�inde, Kanal 7 isimli televizyon kurulu�u taraf�ndan ard arda yay�nlanan baz� g�r�nt�ler, halen �lkemizde faaliyet g�steren masonluk te�kilat� ve bu te�kilata ba�l� organize mason localar� ile bu localarda �zel toplant�lar d�zenleyen masonlar hakk�nda birtak�m iddialar g�ndeme getirdi."
Kanal 7'de yay�nlanan �ekimlerde masonlar�n gizli ayinleri, t�ren ve rit�eller, �zel toplant�lar� tesbit edilmi� ve masonlu�a kabul seremonileri, masonik usullere g�re yap�lan nikah t�reni, loca toplant�lar�na ait konu�malar ve tekris t�renleri g�r�nt�lenmi�ti. �ekimlerin hen�z yay�nlanmayan b�l�mlerinde ise, me�rik-i azamlar aras�ndaki diyaloglar�n, kabalist ��retinin telkin edildi�i konferanslar�n, localarda b�y� ayinleri yap�ld���na dair g�r�nt�lerin yer ald��� iddia ediliyor.
Bilindi�i gibi, mason te�kilat� son �� y�zy�ld�r d�nyan�n en g��l� ve etkili �rg�tlerinin ba��nda gelmektedir. Millet kavram�n�n var olmad���, milletlerin belirli bir plan �er�evesinde da��t�laca�� ve enternasyonal bir d�nya devleti kurulaca�� idealine ula�ma amac�ndaki masonlar bug�n d�nyan�n her �lkesinde aktif olarak �al��malar�n� s�rd�rmektedirler. Ancak bunun yan�nda, �lke siyasetlerine y�n veren, milletleraras� ili�kilerde pay sahibi olan, devlet kademelerinde te�kilatlar�na ba�l� g�venilir masonlar� g�revlendirerek devlet i�inde organize olan (�talya'daki P2 mason locas� bunun en �arp�c� �rneklerindendir) masonluk �rg�t� karanl�k, gizli ve denetim d��� bir�ok hususu bug�n b�nyesinde bar�nd�rmaktad�r. �lkemizdeki tablo da bu �ekildedir. (Harun Yahya, Yahudilik Masonluk)
��te televizyon kanallar�nda yay�nlanan gizli kamera �ekimlerinin �����nda, masonluk te�kilat�n�n kapal�, i�ine d�n�k, s�r dolu yap�s�, tamamen k�hne Yahudi ��retilerini ve Kabala"y� temel alan felsefesi ve enternasyonal bir d�nya devleti hedefi g�z �n�nde bulunduruldu�unda, bu karanl�k �rg�t hakk�nda baz� hususlar�n �zellikle a��kl��a kavu�turulmas� gerekiyor."
Mason localar�n�n 1948 y�l�ndan bu yana dernekler kanununa ayk�r� hareket etti�inin alt�n� �izen �nce�z soru �nergesini �u ifadelerde tamamlad�:
"B�y�k Mason Mahfili Derne�i ad� alt�nda faaliyet g�steren mason derne�i, devletimizin g�venli�ini ve milli menfaatlerimizi tehdit eden, insanlar�n a��k�a tehdit edildi�i, emniyet birimlerinin kontrol ve denetiminden ka�an, i�inde yasad��� nikahlar�n k�y�ld���, us�ls�z paralar�n toplan�p harcand���, izinsiz silahlar�n bulundu�u bir merkez durumundad�r. Ger�ek y�netim merkezi yurtd���nda olan, enternasyonal yap�s� olan, milli ��karlar�m�z ve devlet g�venli�imiz a��s�ndan �ok tehlikeli olan bu te�ekk�l�n faaliyetlerinin durdurulmas� gerekmektedir.
Bu itibarla, Say�n Bakanl���m�zca masonluk te�kilat� y�neticileri ve di�er san�klar hakk�nda soru�turma a��larak, �ncelikle ad� ge�en derne�in faaliyetten menedilmesini, k�k� yurtd���nda bulunan di�er t�m masonik te�kilatlar�n faaliyetlerinin durdurulmas�n�, faaliyetleri resmen durdurulana kadar bu derneklerin i�inde devlet aleyhinde faaliyet y�r�t�l�p y�r�t�lmedi�inin tespiti amac�yla s�rekli polis memuru bulundurulmas�n� ve bu gizli te�kilat�n eleba�lar�n�n ve di�er san�klar�n yakanarak ilgili yasa maddelerince cezaland�r�lmalar�n� sayg�lar�mla talep ve arz ederim."

G�n�m�zde T�rk Masonlu�u


1991 y�l�nda kurulan Bodrum Locas�"n�n ard�ndan 1992 y�l�nda Tesviye Dergisi yay�nlanmaya ba�land�. 1994 y�l�nda ise Beyo�lu Nuri Ziya Soka��"ndaki sosyal bina faaliyete girdi. 1995 y�l�nda ise �stanbul Yakac�k"ta yeni bir loca a��ld�.
T�rkiye masonlu�unda g�n�m�zde hakim g��, T�rkiye B�y�k Locas� ya da sadece B�y�k loca olarak bilenen H�r ve Kabul Edilmi� Masonlar Derne�i"dir. Bu derne�in T�rkiye �ap�nda faaliyet g�steren 150 kadar locas� vard�r. B�y�k Loca �stanbul Beyo�lu"nda Odakule"nin kar���s�nda Nuriziya Soka��"ndad�r. Resmi kay�tlara g�re 18000 �yesi vard�r.
Di�er mason �rg�t� olan T�rkiye Y�ksek �uras�"n�n merkezi Beyo�lu Arslanyata�� Soka��"ndad�r. �sko� Riti"ne g�re faaliyet g�steren T�rkiye Y�ksek �uras�"n�n ��i�leri Bakanl���"na verilen resmi kay�tlar�na g�re 2500 �yesi vard�r.

T�rkiyedeki Masonluk �rg�t�


T�rkiye"de masonlar�n ba�l� olduklar� iki kurulu� vard�r. Bunlar T�rkiye B�y�k Locas� ve T�rkiye Fikir ve K�lt�r Derne�i yani T�rkiye Y�ksek �uras�"d�r.

T�rkiye B�y�k Locas�nda �rg�tlenme �u �ekildedir:


1) Eski B�y�k �stadlar
2) Bir �nceki B�y�k Sekreter ve B�y�k Hazine Emini.
3) T�rkiye"deki localardan her birinin serbest ve gizli oyla se�tikleri ��er delege.
Bunlar�n �stad derecesinde bulunan eylemli �yeler olmalar� gerekir.T�rkiye B�y�k Locas�, kendi �yeleri aras�ndan "B�y�k Kurul'u se�er. �ki y�l i�in g�reve gelen B�y�k Kurul, T�rkiye B�y�k Locas�'n�n y�r�tme organ�d�r. Masonlu�un y�ntemiyle ilgili i�lemleri yapar.
B�y�k Kurul'daki en �st d�zey yetkili masonluk �rg�t�n�n de Genel Ba�kan� olan B�y�k �stad"d�r. T�rkiye B�y�k Locas�"na ba�l� t�m kurulu�lar�n� denetler ve gerekli kararlar� al�r.
T�rkiye mason localar� Ankara, �stanbul, �zmir, Bursa, Manisa ve Adana illerinde toplanm��t�r. Merkez ise �stanbul Beyo�lu Nuruziya Soka��"ndad�r.
T�rkiye Fikir ve K�lt�r Derne�i"nin de merkezi �stanbul Beyo�lu Arslanyata�� Soka��'ndad�r. Dernek "Y�ksek �ura" denilen "Merkez Y�netim Kurulu"nca y�netilir. Bu kurulun Ba�kan� ise Hakim B�y�k Amir"dir.
Bir masonun T�rkiye Fikir ve K�lt�r Derne�i"ne kabul edilmesi i�in T�rkiye B�y�k Locas�"na ba�l� bir locan�n �yesi olmas� gerekir. Derne�in b�nyesinde �� grup vard�r. 33. derecelilerden olu�an "Y�ksek Dan��ma Divan�" ve 31. derecelilerden olu�an "Haysiyet Divan�" bu �� grubu olu�turur.
1980"li y�llar� rakamlar�na g�re T�rkiye B�y�k Locas�"na Ba�l� 77 loca bulunmaktad�r. Bu 77 locan�n 41"i �stanbul"da, 21"i Ankara'da, 12'si �zmir'de ve 2'si Bursa'da ve 1 tanesi Adana'da bulunmaktad�r.
Peki masonluk konusunda nas�l d���nmek ve neyi davranmak gerekir
Masonluk, materyalist felsefe, Darwinizm gibi birtak�m zararl� felsefeleri kendine rehber edinmi� bir �rg�tt�r. Dahas� bu zararl� felsefeleri topluma yaymaya �al��makta, bu nedenle insanlar� milli ve manevi de�erlerlerinden uzakla�t�rarak yozla�t�rmaktad�r.
Ancak bu durum kar��s�nda t�m masonlara cephe almak bir ��z�m de�ildir. Bu ki�iler, �zellikle de hen�z masonlukla yeni tan��m�� olanlar, yanl�� bir felsefeye kap�ld�klar� i�in yanl�� yoldad�rlar. Yap�lmas� gereken masonlara yanl�� yolda olduklar�n� g�stermek, onlara Allah'�n varl���, birli�i, din ahlak�n�n ger�ekleri ve g�zellikleri konusunda do�rular� anlatmakt�r. Umulur ki b�ylece masonlar da ger�ekleri g�rebilir ve anlayabilirler.

LOCA ADI K.TAR�H� �L
G�n 1975 �stanbul
�zlem 1975 �stanbul
Ba�ak 1975 �stanbul
�rem 1975 �stanbul
Ankara 1976 Ankara
Evren 1977 �stanbul
Piramit 1977 �stanbul
Yunus Emre 1977 Ankara
Nil�fer 1978 Bursa
Manisa 1978 �zmir
Bur� 1980 �stanbul
�lke 1980 Ankara
Atanur 1981 Ankara
Ege 1982 �zmir
�ukurova 1982 Adana
Sembol 1983 �stanbul
G�ven 1984 �stanbul
Erdem 1984 Ankara
Denge 1984 Ankara
I��n 1983 �zmir
Ba�ar� 1985 �zmir
Do�an G�ne� 1985 Ankara
Me�ale 1986 �stanbul
Anadolu 1986 �stanbul
Tolerans 1986 Ankara
Sezgi 1988 �stanbul
��s�tun 1988 �zmir
Kutupy�ld�z� 1988 Ankara
Ak�l ve Hikmet 1988 �stanbul
Bo�azi�i 1988 �stanbul
Kar��yaka 1988 �zmir
�� Nur 1988 Ankara
Yeditepe 1988 �stanbul
G�nye 1988 �stanbul
G�zel �stanbul 1988 �stanbul
G�n����� 1988 �stanbul
Ba�kent 1988 Ankara
Tanyeri 1989 �stanbul
Sadakat 1989 �stanbul
G�kku�a�� 1989 Ankara
0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.