OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

M�sl�manlar�n G�c�n� K�rmaya �al��an Hastal�k: PasifizmPasif kelimesinin s�zl�k anlam�, "bir �eye kar�� tepki g�stermeyen, etkinli�i olmayan, durgun, �ekingen"dir. "Pasif bir insan" dedi�imizde yap� olarak �evksiz, �evresindeki olaylarla ilgisiz, insanlar�n s�k�nt�lar� ve sorunlar� ile ilgilenmeyen, etraf�ndaki aksakl�klara ��z�m aray��� i�inde olmayan, kendi i�ine kapal�, k���k d�nyas�nda ya�ayan bir insan modeli akla gelmektedir. Yaz� boyunca bu insan modelini yani "pasifizmi savunan" ki�ileri ele alacak ve bu �irkin modeli M�sl�manlar aras�nda ya�atmaya �al��an insan karakterini anlataca��z.
M�sl�manlar aras�nda bulunan baz� insanlar iman edenlerin imani �evk ve heyecanlar�na uymayan bir hal i�inde olabilirler. K�saca bu ki�iler, M�sl�manlar�n ya�ad��� y�ksek iman heyecan�n� i�lerinde ya�amaz, onlar�n mutluluk ve huzurundan uzak, so�uk ve donuk bir hayat s�rerler. Kuran ahlak�n� ya�ama iste�inde olmad�klar� gibi, din ahlak�n�n anlat�lmas� konusunda da hep geride kalan, olanlar� uzaktan izlemekle yetinen bir g�r�nt� sergilerler. Ne ya�ant�lar�nda ne de iman anlay��lar�nda canl�, ak�lc� ve sa�l�kl� bir yakla��mlar� yoktur. (Harun Yahya, Adaml�k Dini)
Sevgi, samimiyet, dostluk, karde�lik, sadakat, vefa, ba�l�l�k gibi Allah'�n raz� olaca��n� bildirdi�i M�sl�manlar�n �st�n ahlak �zelliklerinden yoksundurlar. Bu ki�iler kasten uygulad�klar� pasiflikleri, cans�z, �evksiz ve donuk ki�ilikleriyle etraflar�ndaki insanlara negatif elektrik yayan, so�uk, duyars�z, son derece resmi ve yak�nl�k kurulmas� imkans�z; hepsinden �nemlisi de Allah korkular� olmayan, insanlard�r. Allah Kuran'da, "��phesiz i�inizden a��r davrananlar vard�r. �ayet, size bir musibet isabet edecek olsa: "Do�rusu Allah, bana nimet verdi, ��nk� onlarla birlikte olmad�m" der." (Nisa Suresi, 72) ayetiyle M�sl�manlara bu karakterdeki insanlar�n ki�iliklerini haber verir.

M�sl�manlar Aras�ndaki Pasifistler
M�sl�manlar t�m hayatlar�n� Allah'�n r�zas�n� kazanmaya adam��, cennete ula�ma umudu ta��yan, samimi iman� olan insanlard�r. Bu ama�lar� onlar� her an canl�, �evkli ve uyan�k tutmaktad�r. ��inde bulunduklar� �artlar ve ortam de�i�se de onlar�n bu durumlar� hi� de�i�mez; samimi, �evkli, Allah'a kar�� teslimiyetli tav�rlar�n� korurlar. Allah'�n emir ve yasaklar�na kar�� hassasiyetlerini her an muhafaza ederler. Allah'a samimi olarak iman eden bir insan, t�m olaylar�n Allah'�n kontrol�nde ve belirledi�i kader do�rultusunda i�ledi�ine kesin olarak iman eder, y�ce Allah?�n her zorlu�un ard�ndan mutlaka bir kolayl�k yarataca��na inan�r. Allah bu ger�e�i Kuran'da ��yle bildirmektedir: "Allah, hi�bir nefse ona verdi�inden ba�kas�yla y�k�ml�l�k koymaz. Allah, bir g��l���n ard�ndan bir kolayl��� k�l�p-verecektir." (Talak Suresi, 7)
M�sl�manlar, Allah'�n s�z�n�n mutlaka ger�ekle�ecek bir vaat oldu�una kesin olarak inand�klar� i�in, daha en ba��ndan bir olay�n en hay�rl� �ekilde sonu�lanaca��n� bilirler. Bu, Allah'a kesin bir bilgiyle inanan ve Kuran'�n hak kitap oldu�unu bilen insanlar�n iman �eklidir. �manlar�ndaki bu kesin kararl�l�k sayesinde M�sl�manlar, d�nya hayat�nda her an canl�, �evkli, iman�n getirdi�i g�zel bir co�ku i�inde ya�arlar. Allah'�n Kuran'da bildirdi�i gibi "hay�rlarda yar��an", s�rekli g�zel ahlak i�in �aba harcayan bir karakter g�sterirler. Rabbimiz M�sl�manlar�n bu �evkli yap�s�n� bir ayetinde ��yle haber verir: "Bunlar, Allah'a ve ahiret g�n�ne iman eder, maruf olan� emreder, m�nker olandan sak�nd�r�r ve hay�rlarda yar���rlar. ��te bunlar salih olanlardand�r." (Al-i �mran Suresi, 114)
Ger�ek M�sl�manlar Allah'�n r�zas�n� kazanmakta ve g�zel ahlakta g�sterdikleri �evk ve heyecan ile di�er insanlardan ayr�l�rlar. Ancak "ben M�sl�man�m" diyen baz� insanlar�n s�yledikleri ile kalplerinde saklad�klar� d���nceler �ok farkl� olabilir. M�sl�man oldu�unu iddia eden bir ki�i iman etti�ini s�ylerken asl�nda son derece zay�f bir imana sahip olabilir; hatta g�n�n birinde Allah'�n varl���ndan ve ahiretten yana ciddi ��pheleri olan bir ki�i olarak ortaya ��kabilir. Allah b�yle insanlar� Hac Suresi'nin 53. ayetinde "kalplerinde hastal�k olan" ve "kalpleri (her t�rl�) duyarl�l�ktan yoksun bulunan" insanlar olarak tan�tm��t�r. Allah'�n ayetlerinin ger�ekle�mesi kar��s�nda dahi, s�z konusu insanlar�n kalplerinde samimi bir �evk ve g�zel ahlakl� olma konusunda bir karar alma iste�i olu�maz. Buna ra�men samimi M�sl�manlar�n davran��lar�n� belli bir s�re taklit ederek, t�m bu g�zellikleri ya��yormu� gibi bir g�r�n�m vermeye �al��abilirler.
Kendilerini salih bir M�sl�man gibi g�stermeye �al���rken bir yandan ger�ek M�sl�manlar� da kendileri gibi a��r bir yap�ya s�r�klemeye gayret edebilirler. Kuran ahlak�ndan uzak bir hayat� makbul g�stermeyi ama�lar, �e�itli hilelerle inananlar� cahiliye hayat�na �ekmeye �al��abilirler. Ancak bu insanlar her ne yaparlarsa yaps�nlar Allah'�n dinine ve samimi kullar�na bir zarar veremez, onlar� do�ru yoldan ay�ramazlar. Rabbimiz zaman� geldi�inde onlar�n kalplerindeki hastal��� ortaya ��kar�r: "Yoksa kalplerinde hastal�k bulunanlar, Allah'�n kinlerini hi� (ortaya) ��karmayaca��n� m� sand�lar?"(Muhammed Suresi, 29)
M�sl�manlar�n i�inde gizliden gizliye pasif, tembel ve gev�ek bir yap� kurmak amac� ta��yarak kendilerini gizleyen bu insanlar hi�bir sonuca ula�amazlar. Ger�ek niyetlerini ortaya koyduklar�nda M�sl�manlar i�in bu, �a��rt�c� olmaz. ��nk� yukar�da k�saca belirtti�imiz gibi onlar�n samimiyetsizliklerini a���a vurmalar�ndan �ok daha �nce feraset ve basiret sahibi olan M�sl�manlar, bu ki�ilerin kalplerindeki hastal���, imani zay�fl�klar�n� -Allah'�n izniyle- te�his ederler. Onlar�n gev�ekliklerinden hi�bir �ekilde etkilenmez aksine Kuran ahlak�n� ya�amalar� i�in onlara ayetlerle ���t verir ve hat�rlatmalar yaparlar. Kuran'�n "��te bunlar�n, Allah kalplerinde olan� bilmektedir. O halde sen, onlardan y�z �evir, onlara ���t ver ve onlara nefislerine ili�kin a��k ve etkileyici s�z s�yle." (Nisa Suresi, 63) h�km�nce samimi olarak iman etmeyen bu ki�ilere etkili olacak s�zler s�ylerler. Ancak M�sl�manlar�n iyi niyeti ve her t�rl� �abas�na ra�men bu insanlar�n bir�o�u inkarlar�n� s�rd�r�rler. Allah bu insanlar�n durumunu ��yle haber vermi�tir: "Kendisine Rabbinin ayetleri ���tle hat�rlat�ld��� zaman, s�rt �eviren ve ellerinin �nden g�nderdikleri (amelleri)ni unutandan daha zalim kimdir? Biz ger�ekten, kalpleri �zerine onu kavray�p anlamalar�n� engelleyen bir perde (gerdik), kulaklar�na bir a��rl�k koyduk. Sen onlar� hidayete �a��rsan bile, onlar sonsuza kadar asla hidayet bulamazlar." (Kehf Suresi, 57)
Salih M�sl�manlar�n yapmas� gereken, bu �nemli tehlikeye kar�� uyan�k olmakt�r. Allah bir ayetinde "... kesin bilgiyle inanmayanlar sak�n seni tela�a kapt�r�p-hafifli�e (veya gev�ekli�e) s�r�klemesinler." (Rum Suresi, 60) �eklinde buyurmu�tur. M�sl�manlar bu nedenle her t�rl� gev�eklik ve �evksizlikten ve bu g�r�n�m� verecek tav�rlardan ka��nmal�, bu �irkin tav�rlar� te�vik eden insanlar� da uyarmal�d�rlar. ��nk� Allah, Kuran ayetlerinin ya�anmas�n� engelleme konusunda �aba harcayan insanlar�n u�rayaca�� sonu bize ��yle haber vermi�tir: "Ayetlerimizi etkisiz b�rakmak i�in �aba harcayanlar; i�te onlar da azab�n i�ine getirilmi�lerdir." (Sebe Suresi, 38)
0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.