OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

www.insanmucizesi.comBu sitede v�cudumuzdaki hayati �neme sahip sistemler anlat�lmakta, bu sistemlerin �al��ma detaylar�ndan �rnekler verilmektedir. Bilgiler detaya inilerek incelenmekte, insan bedeninin her milimetrekaresindeki ince tasar�ma dikkat �ekilmekte, bedenin derinliklerinde mucizevi i�lemler ger�ekle�tiren h�creler, dokular, molek�ller ve salg�lar �n plana ��kar�lmaktad�r. Bundaki ama� insan�n kendi bedenindeki mucizevi yap�y� daha iyi anlamakt�r. Ve kendi bedeninde ger�ekle�en olaylara �lfetsiz bakmas�n� sa�lamak, okuyucuyu derin d���nmeye te�vik etmektir.
Bunu sa�lamak i�in de siteyi okurken �ncelikle kendi bedeninizin i�inde bir yolculu�a ��kt���n�z� d���n�n. Bu yolculukta sizi �e�itli s�rprizlerin bekledi�ini �rne�in kalbinizin i�inde bir jenerat�r bulundu�unu, bu jenerat�r devreden ��kt��� anda yedek bir jenerat�r�n devreye girdi�ini g�receksiniz. �nce ba��rsa��n�zda bulunan h�crelerin, �nlerinden ge�en y�zlerce farkl� madde aras�ndan demir atomunu tan�yabildiklerine ve yakalad�klar�na �ahit olacaks�n�z. Bu yolculuk s�ras�nda do�du�unuz g�nden beri "benim bedenim", "bana ait" diye sahip ��kt���n�z kendi v�cudunuzun i�inde, derinizin hemen birka� milim alt�ndan ba�layarak derinliklere kadar her noktada ger�ekle�en mucizevi olaylara �ahit olacaks�n�z.
Bu k���k "alem" i�inde ger�ekle�en olaylar� d���nmek ve iyi de�erlendirmek �ok �nemlidir. ��nk� bunu d���nmeye ba�layan insan, b�y�k bir b�y�den kurtulma konusunda ilk ad�m� atm�� olacakt�r. Kendi bedeninde -�rne�in kendi kalbinde- var olan sistemlerin m�kemmelli�ini bilen ve bu sistemlerin tasar�m�ndaki akl� kavrayan bir insana "kalp tesad�fen bu �zellikleri kazanm��t�r" diyerek evrimci masallar anlatmak m�mk�n de�ildir art�k. Bu insan, �uursuz atomlar�n biraraya gelmesiyle olu�an h�crelerinin, t�m bunlar� kendi kendilerine yapamayaca��n� bilecek ve t�m bu mucizevi kusursuzluktaki insan v�cudunun Allah?�n ilmi ve sanat� oldu�unu g�recektir.
0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.