OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

www.evrimbelgeseli.comOkullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.

��te bu ger�eklerin ele al�nd��� Harun Yahya�n�n �Evrim Aldatmacas�� kitab� bir�ok dile �evrilmi� ve d�nyada b�y�k bir yank� uyand�rm��t�r.

www.evrimbelgeseli.com sitesinde ise g�sterilen ve profesyonelce tasarlanm�� olan interaktif �zellikteki belgesel film Harun Yahya�n�n s�z konusu �nl� kitab�ndan faydalan�larak haz�rlanm��t�r. �stendi�inde �ngilizce olarak da izlenebilen bu �nemli filmi ilgiyle seyredece�inizden eminiz.

Son birka� senedir g�sterimde olan pek �ok filme bakt���m�zda, senaryolar�nda i�lenen ortak konulardan biri dikkatimizi �ekmektedir. Bu filmlerde ger�ek olarak kabul edilen, varl���na mutlak olarak inan�lan d�nya hayat� sorgulanmakta; r�yalarda olu�an ya da sim�lasyon gibi yapay sinyallerle olu�turulan ortamlar�n ne kadar ger�ek�i olabilece�i vurgulanmaktad�r.
Ayr�ca bu filmlerde �imdiye kadar sadece bilimsel olarak ortaya konmu� birtak�m yorumlar�n, hayat�m�z� nas�l etkileyebilece�i canland�r�lmakta ve insanlar�n bu konuda daha derin d���nmeleri sa�lanmaktad�r. �rne�in Matrix filminde �u ifadeler yer almaktad�r:

�Ger�ek nedir? Ger�e�i nas�l tan�mlars�n? E�er hissedebildi�in, koklay�p, tad�p, g�rebildi�in �eylerden s�z ediyorsan, "ger�ek", beyne iletilen elektrik sinyallerinin yorumlanmas�d�r.� Bu kitapta, insanlar� etkileyen ve birtak�m ger�ekler �zerinde d���nmeye sevk eden filmlerden baz� b�l�mlere, ayr�ca yazar�n di�er kitaplar�nda yer alan ve s�z konusu filmlerdeki anlat�mlar ile b�y�k bir benzerlik g�steren izahlara yer verilmi�tir. Bu kitaba konu olan a��klamalar t�m d�nyaca kabul g�ren kesin bir bilimsel ger�e�i tarif etmektedir ve ki�ilerin itiraz etmesi, kabul edip etmemesi maddenin asl� konusundaki ger�ekleri de�i�tirmeyecektir.
0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.