OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

Bitkilerdeki Savunma Stratejileri


Bitkilerin varl��� yery�z�ndeki canl�l���n devam� i�in vazge�ilmezdir. ��nk� oksijen, su ve besin gibi temel maddelerin yery�z�ndeki dengesini sa�layan en �nemli fakt�r ye�il bitkilerdir. Bundan ba�ka yine yery�z�ndeki �s� kontrol�n�n sa�lanmas�, atmosferdeki gazlar�n dengesinin korunmas� gibi, b�t�n canl�lar i�in son derece b�y�k �nem ta��yan ba�ka dengeler de vard�r, ki b�t�n bu dengeleri sa�layanlar da yine ye�il bitkilerdir. Y�z milyonlarca y�ld�r yery�z�nde var olan bitkiler, ancak g�n�m�z teknolojisinin sa�lad��� imkanlarla anlayabildi�imiz mucizevi �zelliklere sahiptirler.

Fotosentez gibi �ok karma��k kimyasal i�lemleri yapabilen, g��l� hidrolik sistemleriyle betonlar� �atlatabilen, topraktan emilen suyu metrelerce yukar�ya ��karabilen bitkiler bunlar�n yan�nda kendilerine �zg� savunma sistemlerine de sahiptirler. �rne�in baz� bitkiler, parazitlere ve b�ceklere kar�� �e�itli salg�lar �reterek kendilerini korurlar. En �nemli savunma silahlar� olan zehirli kimyasal salg�lar�n� etkili bir hale getirmek i�in bitkiler �ok �e�itli stratejiler kullan�rlar.Bu tam te�hizatl� sava��n ilgin� bir �rne�i ��nar a�a�lar�nda mevcuttur. ��nar a�ac�, yapraklar�ndan salg�lad��� bir �zsu yard�m�yla, g�vdesinin alt�ndaki topra�� sistemli bir �ekilde zehirler, �yle ki bu zehirden sonra, topra��n �st�nde k���c�k bir ot bile yeti�emez. Ancak b�ylesine bir zehirli maddeyi b�nyesinde bar�nd�rmas�na ra�men ��nar a�ac� kendisi bundan herhangi bir zarar g�rmez.

Sald�r�ya u�rad�klar�nda bulunduklar� ortamdan uzakla�ma imkanlar� olmayan bitkilerin savunma mekanizmalar�n i�inde haberle�me yetene�i de vard�r. Baz� bitkiler, �s�r�lan b�lgeden kendilerini �s�ran b�ce�in sindirim sistemini bozucu ve ona sahte tokluk hissettiren bir s�v� salg�lar. Ayn� zamanda yaprak hasar g�rd��� yerden "jasmonik asit" denen bir t�r asit de salg�layarak di�er yapraklar�n sald�r�dan haberdar olmalar�n� ve savunmaya ge�melerini sa�lar.


�(Onlar m�) Yoksa, g�kleri ve yeri yaratan ve size g�kten su indiren mi? Ki onunla (o suyla) g�n�l al�c� bah�eler bitirdik, sizin i�inse bir a�ac�n� bitirmek (bile) m�mk�n de�ildir. Allah ile beraber ba�ka bir ilah m�? Hay�r, onlar sap�kl�kta devam eden bir kavimdir.�
(Neml Suresi, 60)


Orta ve G�ney Amerika'da yeti�en bir asma bitkisi siyah ve ye�il t�rt�llar ve k�rm�z� kelebekler i�in �ok ideal ve �ekici bir yiyecek t�r�d�r. �yle ki bu b�cekler, yavrular�n�n yumurtadan ��kar ��kmaz bu lezzetli yiyecekle beslenebilmeleri i�in, yumurtalar�n� asma bitkisinin yapraklar� �zerine b�rak�rlar. Yaln�z kelebekler yumurtalar�n� b�rakmadan �nce asman�n yapraklar�n� iyice kontrol ederler. E�er bir ba�ka hayvan yumurtalar�n� yerle�tirmi�se, ayn� bitkinin yapraklar�ndan birden fazla ailenin bireylerinin beslenmesi zor olaca��ndan, oray� tercih etmez ve bo� olan ba�ka yapraklar� ararlar. Asma bitkisinin baz� cinsleri, sald�r�dan korunmak i�in b�ceklerin bu se�icili�inden faydalan�r. Yapraklar�n�n �st k�s�mlar�nda, ye�il yumrucuklar olu�tururlar. Baz� t�rleri ise, yapra��n alt�nda bulunan, dal ile birle�me yeri �zerinde, kelebeklerin yumurtalar�na benzer renkte lekecikler meydana getirirler. Bunu g�ren t�rt�l ve kelebekler, ba�ka b�ceklerin kendilerinden �nce bu yapraklar�n �zerine yumurtlad�klar�n� zanneder ve yumurtlamaktan vazge�erek, kendilerine yeni yapraklar ararlar.

M�s�r ve fasulye bitkileri ise d��manlar�ndan korunmak i�in parazit ya�ayan e�ek ar�lar�n� adeta paral� asker gibi kullan�rlar. Yapraklar�na zarar veren t�rt�ldan kurtulmak i�in �zel bir kimyasal salg� salg�layan bu bitkiler e�ek ar�lar�n� bulunduklar� yere toplarlar. E�ek ar�lar� da larvalar�n� bitkiye sald�rm�� olan t�rt�llar�n �zerlerine b�rak�rlar. B�y�yen e�ek ar�s� larvalar� t�rt�llar�n �l�m�ne neden olur bu da bitkinin kurtulmas�n� sa�lar. Bitkilerin baz�lar� ise aleolu kimyasal bile�ikleri yap�lar�nda bulundururlar. Bunlar b�cek ve hayvanlar i�in bazen �ekici, bazen korkutucu, bazen alerji yap�c�, bazen de �ld�r�c� etki g�sterirler.


�eker ak�aa�ac� g�vdesindeki bol �ekerli �zsu ile b�cekler i�in son derece caziptir ancak yapraklar�na g�nderdi�i "tanen" denen madde ile b�ceklerden kurtulur. Bu, b�cekleri rahats�z eden bir maddedir. "Tanen"li yapraklar� yiyen b�cekler be�enmedikleri i�in hemen daha az tanenli �st yapraklara ��karlar. Oysa �st yapraklar ku�lar�n en �ok u�rad�klar� yerlerdir. Buraya ka�an b�cekler ku�lar taraf�ndan avlan�rlar. �eker ak�aa�ac� bu stratejisi sayesinde b�cek sald�r�lar�ndan az zarar g�rerek kurtulur.Sonu�


Bu bitkiler herhangi bir ak�l, haf�za ve te�his kabiliyetine sahip de�ildir. Kendisinden tamamen farkl� bir canl�n�n, bir b�ce�in �zelliklerini, tercihlerini, yumurtlar�n�n �eklini bilmesine ve g�rmesine kesinlikle imkan yoktur. Ama asma bitkisi, b�ce�in hangi �artlarda yumurtalar�n� b�rakmaktan vazge�ip de ba�ka bir bitkiye y�nelece�ini bilmekte, ayr�ca kendi yapraklar�nda benzer desenler olu�turup bu yumurtalar� taklit etmektedir.
(Harun Yahya, Bitkilerdeki Yarat�l�� Mucizeleri)

Taklit, zeka gerektiren bir yetenektir. Bu nedenle bitki bir zekaya sahip olmal�, bu yumurtalar� g�r�p idrak etmeli ve haf�zas�na bunu yerle�tirmelidir. Daha sonra bu �zelliklerini, baz� sanatsal kabiliyetlerle birle�tirip, kendi b�nyesinde �e�itli de�i�iklikler olu�turup b�yle bir savunma takti�i geli�tirmelidir.

Elbette ki bu sayd�klar�m�z�n hi�biri, bir bitki taraf�ndan yap�lmas� ya da �e�itli tesad�fler sonucunda ortaya ��kmas� m�mk�n olan �eyler de�ildir. Ger�ek �u ki, asma bitkisi de di�erleri de bu �zelliklere sahip olarak "yarat�lm��"t�r. Her�eyi en ince ayr�nt�s�na kadar planlayan y�ce Allah, yery�z�ndeki t�m bitkileri bulunduklar� ortama uygun �zelliklerle donatm��t�r.
0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.