OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

Resulullah'�n S�nnetini Do�ru Anlamak

Allah her toplu�a dinin anla��lmas� ve uygulanmas� i�in mutlaka bir el�i g�ndermi�tir. di�er peygamberlerde oldu�u gibi Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) de kutlu bir din ve dosdo�ru bir yol �zerinde g�nderilmi�tir. Ve Allah O'nu k�yamete kadar b�t�n insanl��a peygamber k�lm��t�r. El�iye itaat etmek O'na sayg� ve sevgi g�stermek, O'nun s�nnetine uymak inananlar i�in mutlaka yerine getirilmesi gereken bir sorumluluktur.Resule �taat Allah'a �taattirY�ce Allah��n g�nderdi�i her el�i, Allah��n emir ve yasaklar�n�n tebli�ini yapar, Allah��n s�zlerini iletir. Allah bu kutlu insanlara tabi olmay� emreder. Y�ce Allah ayetinde, kendi dinini tebli� etmesi i�in g�nderdi�i peygamberlere itaatin, Kendisi'ne itaat etmek oldu�unu ��yle bildirmektedir:

�Kim Res�l�e itaat ederse, ger�ekte Allah'a itaat etmi� olur. Kim de y�z �evirirse, Biz seni onlar�n �zerine koruyucu g�ndermedik.�
(Nisa Suresi, 80)

Ayr�ca Rabbimiz, m�minlere, anla�mazl��a d��t�kleri konularda kendilerine yol g�sterici olarak, Kuran�� ve Peygamberimiz (sav)'in s�nnetlerini almalar�n� emretmi�tir. Y�ce Allah��n, Kuran-� Kerim�de bu konu ile ilgili olarak bildirdi�i ayet ��yledir:
�Hay�r �yle de�il. Rabbine andolsun. Aralar�nda �eki�tikleri �eylerde seni hakem k�l�p sonra senin verdi�in h�kme i�lerinde hi�bir s�k�nt� duymaks�z�n tam bir teslimiyetle teslim olmad�k�a iman etmi� olmazlar.� (Nisa Suresi, 65)

Ger�ek s�nnet, Kuran��n hayata ge�irilmesidir. Bu y�zden Kuran��n hayata uygulanm�� �ekli olan Peygamberimiz (sav)�in s�nneti konusunda, m�min erkek ve kad�nlar i�in herhangi bir tevil getirme ve itaatsizlik etme hakk� yoktur. Allah ba�ka bir ayette de ��yle buyurmaktad�r:
"Allah ve Resul�, bir i�e h�kmetti�i zaman, m�min bir kad�n ve m�min bir erkek i�in o i�te kendi isteklerine g�re se�me hakk� yoktur. Kim Allah�a ve Resul�ne isyan ederse, art�k ger�ekten o, apa��k bir sap�kl�kla sapm��t�r."
(Ahzab Suresi, 36)Resule �taat T�m M�minlere Farzd�r


Allah Kuran��n bir�ok ayetinde Resulullah (sav)�a itaatin t�m m�minler �zerinde bir zorunluluk oldu�unu bildirir. Bu y�zden Peygamber Efendimizin s�nnetleri, Allah��n korumas� alt�ndad�r. Di�er bir deyi�le s�nnet kapsam� i�erisine al�nan her�ey, asl�nda Allah��n vahyine dayal�d�r.

Bu durumda, e�er bir konuda ihtilaf ba�g�sterirse �slam��n iki temel kayna�� olan Kuran ve s�nnete ba�vurmak m�minler i�in bir zorunluluktur. Nitekim Allah bir ayette ��yle buyurur: "... Aran�zda bir anla�mazl��a d��erseniz bunu Allah�a ve el�isine d�nd�r�n. �ayet Allah�a ve ahiret g�n�ne iman ediyorsan�z bu hay�rl� ve sonu� bak�m�ndan daha g�zeldir." (Nisa Suresi, 59)

Peygamber, vahiy yoluyla Allah�tan ald��� Kuran ayetlerini sadece insanl��a ula�t�r�r ve kalmaz, ayn� zamanda kutlu bir g�rev olan Kuran��n a��klanmas� g�revini de yerine getirir.Peygamber Sevgisinin �nemi


H�k�m ve hikmet sahibi olan Rabbimiz, yery�z�ndeki el�isine duyulan sevginin Kendisi'ne duyulan sevgiye de bir �l�� olaca��n� "De ki: E�er Allah�� seviyorsan�z bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve g�nahlar�n�z� ba���las�n"
(Al-i �mran Suresi, 31) ayetiyle bildirmi�tir.

Bu y�zden Allah�a itaatin g�stergelerinden birisi Resulullah (sav)�in s�nnetine uymakt�r. Hi�bir m�min Resulullah ((sav)'e itaati terk edemez. Peygamber Efendimiz (sav) s�nnete uyanlar� �u �ekilde m�jdelemektedirler:

"Kim, s�nnetimi ihya ederse, beni ihya etmi� olur. Kim beni ihya ederse cennette benimle beraberdir." (Tirmizi)

Allah��n Kuran-� Kerim�de "sen b�y�k bir ahlak �zerindesin" dedi�i (Kalem Suresi, 4), Resulullah (sav)�in s�z ve davran��lar� insanlar i�in en iyi �rne�i te�kil etmektedir. �nsanl�k, Hz. Ay�e�nin "O�nun ahlak� Kuran�dan ibarettir" dedi�i Resulullah (sav) �rnek almad��� takdirde g�zel ahlaktan uzak kalaca�� gibi, d�nya ve ahiret saadetini de elde edemeyecektir. S�nnet-i seniyeyi terk edenler, b�y�k bir sevab� kazanamayacaklar, hesap g�n�nde Resullullah'�n �efaatinden de mahrum kalacaklard�r. (En do�rusunu Allah bilir)M�minlerin Velisi


Allah'�n "� ancak O, Allah'�n Res�l� ve peygamberlerin sonuncusudur." (Ahzab Suresi, 40) ayetiyle bildirdi�i gibi insanlar i�in son peygamber olarak g�nderdi�i, en son hak kitab�n� vahyetti�i, g�zel ahlak�, takvas�, Allah'a olan yak�nl��� ile insanlara �rnek k�ld��� Pegamberimiz (sav) m�minlerin de velisidir.

Allah, "Ger�ek �u ki, Biz senin �zerine 'olduk�a a��r' bir s�z (vahy) b�rakaca��z" (M�zzemmil Suresi, 5) ayetiyle son peygamber olan Hz. Muhammed (sav)'e �nemli bir sorumluluk vermi�tir. Peygamberimiz (sav) ise, Allah'a olan g��l� iman� ile, Allah'�n kendisine verdi�i sorumlulu�u en g�zeliyle yerine getirmi�, insanlar� Allah'�n yoluna, hidayete davet etmi� ve t�m inananlar�n yol g�stericisi ve ayd�nlat�c�s� olmu�tur.T�m �nsanl��a Rehber


Peygamberimiz (sav)'i g�rmemi� olmak, O�nun ahlak�n� ya�amakta gev�eklik g�sterilmesine hi�bir zaman gerek�e olamaz. Kuran ayetlerinden ve hadis-i �eriflerden, g�zel tav�rlar�n�, konu�malar�n�, g�sterdi�i g�zel ahlak� tan�yarak, O'nu �rnek almal� ahirette bu m�barek insanla yak�n bir dost olabilmek i�in elimizden gelen �abay� en fazlas�yla g�stermeliyiz.

G�n�m�zde insanlar, �zellikle de gen�ler, bir�ok insan� kendilerine �rnek almakta, onlar�n tav�r ve konu�malar�na, �sluplar�na, giyim tarzlar�na �zenmekte, onlar gibi olmaya �al��maktad�rlar. Ancak bu insanlar�n b�y�k bir �o�unlu�u do�ru yolda olmad�klar� gibi, tav�r ve ahlak g�zelli�ine de sahip de�ildirler. Bu nedenle insanlar� do�ru olana, en g�zel ahlak ve tav�ra �zendirmek �nemli bir sorumluluktur. Bir M�sl�man�n, tavr�na ve ahlak�na �zenmesi, benzemek i�in �aba g�stermesi gereken ki�i, Hz. Muhammed (sav)'dir. Allah bu ger�e�i, bir ayetinde ��yle bildirmektedir: �Andolsun, sizin i�in, Allah'� ve ahiret g�n�n� umanlar ve Allah'� �ok�a zikredenler i�in Allah'�n Res�l�'nde g�zel bir �rnek vard�r.�
(Ahzab Suresi, 21)

�Cennete G�zel Ahlak Sahipleri Girecek�


Peygamberimiz (sav)'in "Size iki �ey b�rak�yorum. Bunlara uydu�unuz m�ddet�e asla sap�tmayacaks�n�z: Allah'�n Kitab� ve Resul�'n�n s�nneti� hadis-i �eriflerinde de bildirdi�i gibi, M�sl�manlar�n en �nemli iki yol g�stericisi Kuran ve Peygamber Efendimizin s�nnetidir. Peygamber Efendimiz hem g�zel ahlak� ile insanlara �rnek olmu�, hem de insanlar� g�zel ahlakl� olmaya �a��rm��t�r. "M�minin mizan�nda en a��r basacak �ey g�zel ahlakt�r. Muhakkak ki, Allah Teala i�i ve s�z� �irkin olan ve hayas�zca konu�an kimseye bu�z eder" buyuran Peygamberimiz (sav), bir s�zlerinde de "Ruhumu kudret alt�nda tutan Allah'a yemin ederim ki cennete sadece g�zel ahlak sahipleri girer" demi�lerdir.

Peygamberimiz (sav)'in izinden giden M�sl�manlar�n da, hem t�m insanl��a g�zel ahlaklar� ve iyi huylar� ile �rnek olmalar�, hem de s�zl� ve yaz�l� olarak onlar� g�zel ahlaka davet etmeleri gerekir. (Harun Yahya,Hazreti Muhammed)Ehl-i S�nnet �tikad�n�n �nemi�slam tarihinde bir�ok sapk�n d���nce ortaya at�ld�. Baz� mezhepler, �slam��n �z�nden uzakla�arak �e�itli sapk�n itikatlara sahip oldular, sapk�n uygulamalara giri�tiler.

G�n�m�zde bu sapk�nl�klara bir yenisi daha eklenmi� bulunuyor. Baz� insanlar, Resulullah (sav)�in s�nnetini reddediyorlar. "Kuran�� okuruz, Resulullah�tan (sav) gelen bir a��klamaya muhta� olmadan onu kendi ba��m�za anlar�z" iddias�nda bulunuyorlar. Kuran��n hayata ge�irilmesi ve uygulanmas� anlam�na gelen s�nnete y�z �eviriyorlar.

Oysa ortaya ��kan bu "s�nnet�i terketmi� �slam" ak�m�, bizzat Kuran��n h�k�mlerini g�zard� etmektedir. ��nk� s�nnet, Kuran��n bir a��klamas�d�r ve daha da �nemlisi, Kuran�da Resule uyulmas� emredilmi�tir. Allah (c.c.), �mmeti yaln�zca Kuran'a itaatle y�k�ml� k�lmam��, ayn� zamanda Resulullah�a (sav) itaati de farz k�lm��t�r. S�nnet, Kuran�dan ayr� de�ildir. S�nnet; son ilahi kitap Kuran��n Allah (c.c.) el�isi Hz. Muhammed (sav) taraf�ndan ortaya konmu� yorumudur. Bu nedenle, �slam ancak s�nnetle birlikte ger�ek �slam olur. Kuran, s�nnetin de yard�m�yla �mmet taraf�ndan tam olarak anla��l�p uygulanabilir.
Bu d�nemde Peygamberimiz (sav)'i desteklemek ise ancak Kuran'a tam tabi olmakla ve Ehl-i S�nnet itikad�na, Kuran ahlak�n� O�nun g�sterdi�i �aban�n bir benzeri ile t�m d�nyaya yaymaya �al��makla, ahlak�a ve tav�rca g�c�n�n yetti�inin en fazlas�yla O'na benzemek i�in gayret etmekle olacakt�r. B�yle bir tav�r g�sterildi�i takdirde Allah Peygamberimiz (sav)'e nas�l yard�m ettiyse, O'na destek olanlara da yard�m edecek ve yollar�n� a�arak, onlara ba�ar� verecektir. Rabbimiz, bu vaadini ayetinde ��yle bildirmi�tir:

�... Allah Kendi (dini)ne yard�m edenlere kesin olarak yard�m eder. ��phesiz Allah, g��l� oland�r, aziz oland�r.� (Hac Suresi, 40)Peygamberimiz (sav)�in �slam�daki Yerini Do�ru Anlamak


Hz. Muhammed (sav.)'in s�nnetine gerekli �nemi vermeyenler, bu kutlu peygamberin �slam dinindeki yerini anlayamam��lard�r. El�inin �zerine y�klenen g�rev, hi�bir ayr�nt�y� g�zden ka��rmayan bir sorumluluk bilincini gerektirmektedir. Bu y�zden Peygamberimiz (sav) ticaretten sa�l��a, sosyal dayan��madan e�itime kadar say�s�z konuda bizi bilgilendirmi�tir.

Peygamberimiz (sav)'in s�nnetindeki en belirgin �zellik, kolay olmas�d�r. "Kolayla�t�r�n�z, zorla�t�rmay�n�z. M�jdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz" (Buhari) hadisi bu ger�e�i ifade etmektedir. Hz. Muhammed (sav)'in han�m� Hz. Ay�e ise O'nun ashab�na daima kolayl�kla �stesinden gelebilece�i amelleri emretti�ini ifade etmi�tir. Bu y�zden Peygamber Efendimizin s�nneti her insan�n uygulayabilece�i kolayl�ktad�r.

�slam d�nyas�ndaki geri kalm��l���n esas sebeplerinden biri Allah��n (c.c.) kitab�ndan ve Peygamberimiz (sav) s�nnetinden ayr�lm�� olunmas�d�r. M�minler ayn� peygamberin �mmeti olman�n bilinci ile O'na lay�k bir �mmet olmaya �al��t�klar� zaman �slam co�rafyas�ndaki bu istikrars�zl���n sona ermesi beklenebilir. Bu y�zden M�sl�manlar�n tek ��k�� yolu, Allah��n (c.c.) kitab�na ve Peygamberimiz (sav)'in s�nnet-i seniyyesine s�ms�k� sar�lmakt�r.
0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.