OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

Hindu Topraklar�ndaki Ac�mas�z Sosyal D�zen

G�n�m�zde insanlar�n �o�unlu�u, i�inde bulunduklar� karga�a, s�k�nt�, adaletsizlik ortam�ndan; samimimiyetsizlikten ve �eki�melerden �ikayet etmekte ve arad�klar� huzur ortam�n� sa�lamak ve mutlu olmak i�in aray��lar i�ine girmektedirler. Bu aray��lar�n sonucunda da s�zde ��z�mler bulmakta ve baz� sapk�n inan��lar� kendilerine din edinmektedirler.

Allah��n indirdi�i hak Kitaba dayanmayan bu sapk�n inan��lar, kendisine tabi olan ki�ilerin d�nya hayat�nda oyalanmalar�na neden olmakta ve y�ce Allah��n yolundan sapt�rmaktad�r. Bu s�zde dinlerin, s�zde kurallar�na g�re ya�ayan toplumlarda ise beklenilenin aksine kaos ve adaletsizlik ortam� her an artmakta ve hak din olan �slam��n ahlak� ya�anmad��� s�rece bu ortamdan kurtulmak m�mk�n olmamaktad�r.Kast D�zeniBu y�zdendir ki bu sapk�n inan��lardan biri olan Hinduizm�in din olarak kabul edildi�i Hindistan topraklar�na ad�m at�ld���nda da ilk fark edilen; sefalet, yokluk ve a�l�kt�r. Bu topraklarda g�nl�k hayat i� karart�c�d�r. Sokaklarda pislik i�erisinde ya�ayan, dilenerek ge�inen insanlar ve zor �artlar alt�nda olduklar� ilk bak��ta anla��lan yoksullar vard�r. Bu sefaletin en �nemli nedenlerinden biri ise, Hindistan topraklar�nda 3000 y�ldan uzun s�redir h�k�m s�ren ac�mas�z kast d�zenidir (di�er bir deyi�le jati).

Kast, M� 2500-1500 y�llar�nda Hindistan topraklar�n� i�gal eden
Aryanlardan kalan bir sosyal ayr�m sistemidir. Aryanlar, Hindu medeniyetini olu�tururken Hindular aras�nda yerle�ik olan k�lelik sisteminin devam�n� sa�lamak i�in bu sosyal hiyerar�i sistemini kurdular. B�ylece beyaz tenli, uzun boylu ve kalk�k burunlu olan kendi topluluklar�n� yerli siyah halktan (Munda, Dasyu ve Dravidler) ay�r�p, Hindistan'da as�rlard�r devam eden �rk�� d�zenin temelini att�lar. Brahmanlar (rahipler ve alimler), K�atriya (prensler ve askerler), Vaikya (t�ccar, esnaf ve �ift�i), Sudra (���iler, sanatkarlar) olarak adland�r�lan kastlar, kendi i�lerinde de y�zlerce s�n�fa ayr�ld�lar.

Hindu yaz�l� metinlerinde, bu kastlar�n ortaya ��k��� son derece ak�ldan uzak bir efsaneye dayand�r�lmaktad�r. Buna g�re ilk insan Manu'dur. Manu'nun kafas�ndan din adamlar�, kollar�ndan krallar ve sava���lar, kal�alar�ndan �ift�iler ve zanaat��lar, ayaklar�ndan da alt s�n�flar meydana getirilmi�tir.

Her bat�l sistemin hakim oldu�u yerde oldu�u gibi, kast sistemi de Hindistan'da tarih boyunca ya�anan sosyal �arp�kl�klar�n, adaletsizliklerin, �at��malar�n, katliamlar�n, temel nedeni olmu�tur. �stelik bu sistem, Aryanlarca kaleme al�nan s�zde kutsal metinlerle, insanlara bir dini zorunluluk olarak g�sterilmi�tir. Bu nedenle de bu sistem, Hindistan toplumunda �ok k�kl� bir �ekilde yerle�mi� ve �imdiye kadar hi�bir sosyal ya da hukuki giri�im, yerel ya da uluslararas� bask� kast sistemini ortadan kald�ramam��t�r.

Kastlar�n do�umla olu�tu�u ve daha sonradan kast de�i�tirilemeyece�i kural� da yine Brahmanlar taraf�ndan ortaya at�ld�. Kast d��� say�lan gruplara ise "dokunulmazlar" (dalit-temiz olmayan ve �st s�n�flar� kirletti�i kabul edilen insanlar) ad� verildi. Dokunulmazlar kent ve k�y d���nda, y�ksek kastlardaki insanlardan uzakta ya�amaya zorland�lar. Dokunulmazlar�n, kast sisteminin �st s�n�flar�na ait olan tap�naklara, okullara veya halka a��k alanlara girmeleri yasakland�. �st s�n�flar�n i�tikleri bir kuyudan su i�meye kalkmalar� b�y�k bir su� say�ld�. Hindu kaynaklar�nda, dokunulmazlardan herhangi birine fiziki olarak temas etmenin �st s�n�flar� kirletti�i ve bunun ard�ndan olduk�a kapsaml� bir "temizlenme" ayini gerekti�i yaz�l�yd�. Bu nedenle Hindistan'�n �o�u b�lgesinde dokunulmazlar, kast sisteminin �st s�n�flar�yla kar��la�malar�n� engelleyici alanlara kapat�ld�, �o�u yerde g�nd�z sokakta dola�malar� yasakland�. Dokunulmazlar�n de�il fiziksel temasta bulunmalar�, g�lgelerinin �st s�n�flar �zerine d��mesi bile "kirlenme" say�ld� ve yasakland�.

Bug�n Hindistan'da bu insanl�k d��� kurallar resmen kald�r�lm��t�r, ancak ger�ekte �lkenin pek �ok b�lgesinde hala fiilen uygulanmaktad�r.Kast Sistemi Ya��yor


Bir toplumun adaletsizlikten kurtulmas� i�in, sadece kanuni d�zenlemeler yeterli olmaz; as�l olarak adaletsizli�in k�kenini olu�turan putperest ahlak�n temizlenmesi gerekir. Hindistan, bunun bir �rne�idir. Bu �lkede 1949 anayasas� kast sisteminin ""dokunulmazlar" kategorisini yasa d��� kabul etmi� ve 1950'lerde uygulanmas�n� kanunen su� durumuna getirmi�tir; ancak bu kanunlar pratik hayatta hi�bir de�i�iklik sa�layamam��t�r. Bug�n yakla��k 250 milyon ki�i, Hindu kast sistemi dolay�s�yla hala �ok b�y�k zul�mlere ve adaletsizliklere u�ramaktad�r. Dokunulmazlar, Hindistan topraklar�n�n �ok b�y�k bir b�l�m�nde hala insan yerine konmamakta, sosyal hayata dahil olamamaktad�rlar. Hindular�n dokunulmazlar s�n�f�na bak�� a��s�n� en iyi �zetleyen kaynak, Manu ad� verilen eski yaz�tlard�r. Manu'ya g�re dokunulmazlar horozlar, kurba�alar, �rdekler, k�stebekler, k�pekler ya da ta��ma hayvanlar�yla ayn� gruba aittirler. (www.geocities.com/~abdulwahid/hinduism/hinduism_unveiled.html #plightoflowcasehindus)Kastlar, Hindistan'daki hayat�n her a�amas�n� �ekillendirir. Yenilecek yiyecekler, yeme�i kimlerin pi�irece�i, nas�l y�kan�laca��, k�yafetlerin rengi, hangi boyda olaca��, bir erke�in b�y�k uzat�p uzatmayaca��, �emsiye kullan�p kullanmayaca�� tamamen kast sistemi taraf�ndan belirlenmi�tir ve getirilecek kurallar konusunda hi�bir detay atlanmam��t�r.
Cezaland�rma sisteminde de kast sisteminin �ok b�y�k bir etkisi vard�r. Belirli bir su�u �st kastlardan biri i�ledi�inde �ok az bir ceza al�rken, a�a�� kasttan bir ki�i ayn� su�u i�ledi�inde �ok �iddetli cezalarla kar�� kar��ya kalabilmektedir. Meslekler kastlara ayr�ld��� gibi evlenmeler de ancak ayn� kast i�inde ger�ekle�ebilir.Dalitler


BBC News, dalitlere (yani dokunulmazlara) kar�� halen uygulanmakta olan korkun� zul�m ve vah�etin baz� �rneklerini ��yle anlat�yor:

50 y�ldan beri s�ren reformlara, ayr�mc�l��� yasaklayan kanunlara, e�itime ve ekonomik geli�ime ra�men, Hindistan'�n 160 milyon daliti (toplam n�fusun % 16's�) her g�n milyonlarca farkl� y�ntemle insanl�k d��� say�lmaya devam ediyor.
Neden y�ksek kastlara ait bir Hindu, g�lgelerinin bile kirletici ve i�ren� say�ld��� bu insanlar� dinlemeye ihtiya� duysun?
Dalitlerin �ocuklar� e�itimden mahrum b�rak�l�yorlar. Bir s�n�fta okumalar�na izin verilse bile, ayr� oturtuluyorlar, hatta s�n�f d���nda tutuluyorlar. Kahvehanelerde "�ift fincan" sistemi var ve b�ylece dalitlerin ayr� kaplardan i�meleri sa�lan�yor.
K�ylerde ise, dalitler k�s�tlanm�� alanlarda ya��yorlar, t�m pis i�ler onlara yapt�r�l�yor, �st s�n�flardan ki�ilerle ayn� kuyudan su �ekemiyor ve ayn� tap�naklarda ibadet edemiyorlar.

Dalitlerin �o�u, toprak sahibi olmayan tar�m i��ileri. Toprak a�alar�, dalitler onlara cevap vermeye kalk���rlarsa hatta kendilerini sald�r�lara kar�� korumaya �al���rlarsa bile, onlar� lin� etmekten, onlara tecav�z etmekten, kul�belerini yakmaktan geri durmuyorlar. Kast i�inde en �nemli yeri i�gal eden ve s�zde manevi �st�nl��� do�umlar�yla elde eden Brahmanlar ise kurban ayinlerini idare etmek, bat�l rit�elleri icra etmekle g�revlendirildiler. Aryan metinlerine g�re Brahmanlar d�nya �zerindeki her�eyin sahibiydiler ve hi�bir �ey bilmeseler, ��renmeseler bile �ok �st�n olarak kabul edildiler. (Swami Dharma Theerta, History of Hindu Imperialism, Madras, 1992, s. 37) Hindistan Anayasas�'n�n sahiplerinden biri olarak bilinen, Hindistan'�n ilk Adalet Bakan� Dr. B. R. Ambedkar bu durumu �u �ekilde ifade etmektedir:
�Hinduizm, ger�ek bir deh�et salonudur. Vedalar, Smritiler ve �astra'n�n kutsall��� ve �a�mazl���, kastlar�n demir kanunu, kalpsiz karma kanunu ve dokunulmazlara do�umla gelen anlams�z stat� kanunu, Hinduizmin dokunulmazlara kar�� olu�turduklar� ger�ek i�kence ara�lar�d�r. Dokunulmazlar�n hayatlar�n� berbat hale getiren ve tahrip eden bu enstr�manlar�n ta kendileri, Gandiizmin sinesinde bozulmam�� ve eksiksiz olarak bulunmaktad�r.� (Dr. B.R. Ambedkar, What Congress and Gandhi have done to Untouchables? http://www.geocities.com/Athens/Agora/4229/in15.html)

Hinduizm'in ortaya koydu�u bu sistem, Allah'�n Kuran'da lanetledi�i Firavun d�zeninin bir benzeridir. Y�ce Allah, ayetinde Firavun'dan s�z ederken, onun insanlar� "f�rkalara ay�rd���na" dikkat �ekmi�tir:

�Ger�ek �u ki, Firavun yery�z�nde (M�s�r'da) b�y�klenmi� ve oran�n halk�n� birtak�m f�rkalara ay�r�p b�lm��t�; onlardan bir b�l�m�n� g��ten d���r�yor, erkek �ocuklar�n� bo�azlay�p kad�nlar�n� diri b�rak�yordu. ��nk� o, bozgunculardand�.�
(Kasas Suresi, 4)

Ayetlerden anla��ld��� gibi insanlar� �rklar�na, soylar�na, dillerine, varl�klar�na, veya herhangi bir ba�ka k�stasa g�re "f�rkalara" ay�rarak Allah'�n onlara verdi�i h�rriyeti ellerinden almak, putperestlere �zg� bir tav�rd�r. Bir ki�inin teninin beyaz di�erinin sar�, kahverengi veya siyah renkte olmas� bu ki�iye herhangi bir �st�nl�k getirmedi�i gibi, bu bir eksiklik olarak da nitelendirilemez. Bunlar�n her biri Allah'�n takdiriyle yarat�lm��t�r. Bu farkl�l�klar�n Allah kat�nda hi�bir �nemi yoktur. �nsan�n �st�nl���, Allah korkusu ve O�nun emir ve yasaklar�n� yerine getirmedeki duyarl�l���na g�redir. (Harun Yahya, �slam ve Karma Felsefisi)

�Ey insanlar, ger�ekten, Biz sizi bir erkek ve bir di�iden yaratt�k ve birbirinizle tan��man�z i�in sizi halklar ve kabileler (�eklinde) k�ld�k. ��phesiz, Allah kat�nda sizin en �st�n (kerim) olan�n�z (�rk ya da soyca de�il) takvaca en ileride olan�n�zd�r...
(Hucurat Suresi, 13)

Allah��n Dini, �nsanlara E�itlik, Adalet ve �zg�rl�k GetirirAllah'�n dini, insanlara e�itlik, adalet ve �zg�rl�k getirir. Kuran ahlak�n�n eksiksiz ya�and��� bir toplumda farkl� halklar, farkl� �rklar, farkl� renkler olsa da adaletsizlik olmaz, insanlar huzur ve bar�� i�inde ya�arlar.

Nitekim, ge�ti�imiz 1000 y�l i�inde, �slam, Hindistan topraklar�nda kast sisteminin korkun� zulm�nden ka�an insanlar i�in bir kurtulu� yolu olmu�tur. Tarihte kast sisteminin etkisini k�ran en �nemli geli�me, Hint yar�madas�nda �slam'�n yay�lmas�d�r. Hintli akademisyen Jagjeet S. Sidhu, Hinduizm ve �slam'� kar��la�t�ran bir makalede bu konuda ��yle yazar:

�Hindu-M�sl�man anlay��lar� aras�ndaki bir di�er s�n�r, sosyal konulardaki farkl�l�klar�ndad�r. Hindu toplumu her �yenin belirli bir sosyal kesime ait oldu�u kast sistemine dayal�d�r. Bu en �st s�n�f olan Brahmanlardan en alta, yani dokunulmazlara kadar gider. M�sl�manlara g�re ise, �slam, b�yle bir kast sisteminden tamamen uzakt�r ve t�m inananlar�n karde�li�ine dayan�r. Kendilerini alt kastlarda bulan milyonlarca Hindu, ya�ad�klar� sefaletten kurtulabilmek i�in �slam'� se�mi�tir.�

Bu nedenledir ki, Hint M�sl�manlar�n�n kurdu�u ve �slami de�erleri esas alan Pakistan'da -ve Banglade�'te- kast sisteminin bir etkisi yoktur. Buna kar��l�k Hinduizm'in egemen oldu�u Hindistan'da kast sistemi, t�m zalimli�i ile hala ya�amaktad�r. �slam'�n ya�anmad��� toplumlarda ya�anan zul�m ve adaletsizli�in a��k bir kan�t� olan Hindu topraklar�ndaki sosyal adaletsizlik ve yap�lan i�kenceler, ancak hak din olan �slam h�k�mleri kabul edilerek ya�anmaya ba�land���nda ortadan kalkacakt�r.
0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.