OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

Tevhid �nanc�nda Birle�mek�slam, bar��, sevgi ve ho�g�r� dinidir. Ancak g�n�m�zde baz� �evreler, �slam'� yanl�� tan�tmaya �al��maktad�rlar. Yery�z�n� bir "bar�� ve esenlik yurdu" haline getirmeyi emreden �slam dinini, bunun tamamen z�dd� bir �ekilde g�stermeye �al��an bu �evreler, ayn� zamanda di�er dinlerle �slam dini bir uzla�mazl�k oldu�u izlenimini vermek istemektedirler. Oysa �slam'�n, Kuran'da Ehl-i Kitap olarak isimlendirilen Yahudilere ve H�ristiyanlara kar�� bak��� son derece adil ve merhametlidir.
�slam'�n Ehl-i Kitap ile i�birli�i, hen�z �slam'�n do�du�u y�llarda ba�lam��t�r. Bilindi�i gibi o d�nemde M�sl�manlar, Mekke'deki putperestlerin bask� ve i�kenceleri alt�nda inan�lar�n� korumaya �al��an bir az�nl�k durumundayd�lar. Bu bask�lar�n �iddeti nedeniyle baz� M�sl�manlar Mekke'yi terk etmeye ve adaletli bir y�netime s���nmaya karar verdiler. Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav), onlara Etiyopya'daki H�ristiyan Kral Neca�i'ye s���nmalar�n� s�yledi. Bu ���de uyan M�sl�manlar Etiyopya'ya gittiklerinde, kendilerini sevgi ve sayg�yla kar��layan son derece adaletli bir y�netim buldular. Kral Neca�i, kendilerine M�sl�manlar�n teslim edilmesini isteyen putperest el�ilerin isteklerini geri �evirdi ve M�sl�manlar�n, �lkesinde �zg�rce ya�ayabileceklerini a��klad�.

H�ristiyanlar�n �efkat, merhamet ve adalet i�eren bu tav�rlar�, Allah'�n Kuran'da dikkat �ekti�i bir ger�ektir:
�...Onlardan, iman edenlere sevgi bak�m�ndan en yak�n olarak da: "H�ristiyanlar�z" diyenleri bulursun. Bu, onlardan (birtak�m) papaz ve rahiplerin olmas� ve onlar�n ger�ekte b�y�kl�k taslamamalar� nedeniyledir.�
(Maide Suresi, 82)

Ehl-i Kitab�n M�sl�manlar �le Ortak �nan�lar� ve De�erleri


H�ristiyanlar�n ve M�sl�manlar�n inan�lar� pek �ok y�nden ortakt�r. Ayn� �ekilde Yahudilik de �slam'la pek �ok ortak inanc� payla�maktad�r. Her �� dinin mensuplar� da;
  • Allah'�n t�m evreni yoktan yaratt���na ve her�eye sonsuz kudretiyle hakim oldu�una inanmaktad�rlar.
  • Allah'�n insan� ve di�er canl�lar� yaratt���na ve insan�n Allah'�n verdi�i bir ruha sahip oldu�una iman etmektedirler.
  • Her ��� de tarih boyunca, Allah'�n insanlara Hz. Muhammed (sav), Hz. �sa ve Hz. Musa ile beraber Hz. Nuh, Hz. �brahim, Hz. �shak, Hz. Yusuf, Hz. Musa, Hz. Davud gibi pek �ok peygamber g�nderdi�ine inanmakta ve t�m bu peygamberleri sevmektedirler.
  • �l�mden sonra dirili�e, cennet ve cehennemin varl���na, meleklerin varl���na iman etmektedirler.
  • Allah'�n hayat�m�z� bir kader �zere yaratt���na inanmaktad�rlar. Sadece inan� konular�nda de�il, ahlaki konularda da Ehl-i Kitab�n inan�lar� M�sl�manlarla uyum i�indedir. G�n�m�zde; fuhu�, e�cinsellik, uyu�turucu ba��ml�l��� gibi ahlaks�zl�klar�n, bencil, ��karc�, ac�mas�z insan modelinin h�zla yayg�nla�t��� bir d�nyada, Ehl-i Kitap ve M�sl�manlar ayn� de�erleri savunmaktad�rlar: Namus, iffet, tevazu, fedakarl�k, d�r�stl�k, �efkat, merhamet, kar��l�ks�z sevgi...

Ehl-i Kitap ve M�sl�manlar�n Ortak D��manlar�


H�ristiyanl�k, Yahudilik ve �slam'�n dayan��mas�n� gerektiren bir di�er �nemli ger�ek de, d�nyada halen etkili olan dinsiz felsefeler ve bunlar�n sebep oldu�u felaketlerdir.

Materyalizmi temel alan, ateizm, kom�nizm, fa�izm, anar�izm, nihilizm gibi felsefeler, evren, toplum ve insan hakk�ndaki yanl�� te�hislerine, aldat�c� tan�m ve tasvirlerine kanan pek �ok insan�n iman�n� kaybetmesine ya da ku�kuya d��mesine sebep olmu�lard�r. Dahas� bu ideolojiler insanlar�, toplumlar� ve milletleri b�y�k buhranlara, �at��malara, sava�lara s�r�klemi� ve d�nyaya b�y�k felaketler getirmi�lerdir. �nsanl���n halen ya�ad��� ac�lar, s�k�nt�lar ve bunal�mlarda bunlar�n pay� b�y�kt�r.

Allah'� ve yarat�l��� (ha�a) inkar eden bu materyalist ideolojiler ortak bir temele, s�zde bilimsel bir d���nce olan Darwin'in evrim teorisine dayan�rlar. Bu teori, "canl�lar�n tesad�fler sonucunda ve ya�am m�cadelesi sayesinde evrimle�tikleri" iddias�ndad�r. Dolay�s�yla Darwinizm'in insanlara s�rekli olarak "kimseye kar�� sorumlu olmad�klar�, hayatlar�n� tesad�flere bor�lu olduklar�, ya�amak i�in m�cadele etmeleri ve gerekirse di�erlerini ezmeleri gerekti�i ve bu d�nyan�n �at��ma ve menfaat d�nyas� oldu�u telkinini verir. "Do�al seleksiyon", "ya�am m�cadelesi", "g��l�lerin hayatta kalmas�" gibi Darwinist kavramlar�n hepsi bu telkinleri i�erir. Bu anlay��, insanlara bencil, menfaatperest, ac�mas�z ve zalim olmay� ���tlemekte; �efkat, merhamet, fedakarl�k, tevazu gibi meziyetleri ise yok etmekte, bunu da "hayat�n kurallar�"n�n bir gere�i gibi g�stermektedir. Bu Darwinist telkin, ku�kusuz Ehl-i Kitab�n inan�lar�n�n ve Kuran'�n mesaj�n�n tamamen z�dd�d�r. Dolay�s�yla Darwinist telkin, her �� dine de tamamen muhalif bir d�nya g�r���n�n temelini olu�turmaktad�r. Bu ger�ek kar��s�nda, Allah'a inanan ve O'nun ��retti�i g�zel ahlak� kabul eden Ehl-i Kitab�n ve M�sl�manlar�n i�birli�i yapmas� gerekir. Her �� dinin mensuplar�, elele vererek, zaten hi�bir bilimsel temeli bulunmayan, sadece materyalist felsefe u�runa ayakta tutulmak istenen Darwinizm'in yanl��l���n� t�m d�nyaya anlatmal�d�rlar. �nan�s�zl�ktan kaynak bulan t�m di�er y�k�c� idelojilere, (kom�nizme, fa�izme, �rk��l��a) ve ahlaki dejenerasyona kar�� da elbirli�iyle fikri bir m�cadele y�r�tmelidirler.Sonu�: Ortak Bir Kelimede Birle�elim


Dinsiz, ateist, materyalist ideolojilerin d�nyay� sard��� bir d�nemde, dinler aras�ndaki ortak noktalar�n �n plana ��kar�lmas�, ayn� ama�lar i�in i�birli�i yap�lmas� gerekir.
Allah Kuran'da, Ehl-i Kitap hakk�nda bir emir verir; onlar� "ortak bir kelimede birle�meye" �a��rmak:

�De ki: "Ey Kitap Ehli, bizimle sizin aran�zda m��terek bir kelimeye gelin. Allah'tan ba�kas�na kulluk etmeyelim, O'na hi�bir �eyi ortak ko�mayal�m ve Allah'� b�rak�p bir k�sm�m�z bir k�sm�m�z� Rabler edinmeyelim.�
(Al-i �mran Suresi, 64)

H�ristiyanlara ve Yahudilere olan �a�r�m�z da budur: Allah'a iman eden ve O'nun vahyine itaat eden insanlar olarak, gelin ortak bir "iman" kelimesinde birle�elim. Hepimiz Yarat�c�m�z ve Rabbimiz olan Allah'�n emirlerine uyal�m. Ve Allah'�n bizi daha da do�ruya eri�tirmesi i�in dua edelim. M�sl�manlar, H�ristiyanlar ve Museviler bu �ekilde ortak bir kelimede birle�tiklerinde, birbirlerinin d��man� de�il dostu olduklar�n� anlad�klar�nda, as�l d��man�n ateizm ve dinsizlik oldu�unu g�rd�klerinde, d�nya �ok daha farkl� olacakt�r.
0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.