OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

Materyalizmin Kanl� Y�zy�l�


20. y�zy�l b�y�k sava�lar�n, soyk�r�mlar�n, katliamlar�n ya�and��� �ok kanl� bir as�r oldu. Bu y�zy�l boyunca on milyonlarca insan sava� ve �at��malar nedeniyle hayat�n� kaybetti, milyonlarcas� yaraland�, sakat kald�, milyonlarcas� da evinden, yurdundan ��kmak zorunda kald�. Y�llar s�ren sava� ekonomisi insanlar� her ge�en g�n daha b�y�k bir sefalete do�ru s�r�kledi, a�l�k ve salg�n hastal�klar nedeniyle toplu �l�mler ya�and�. Bu sava�lar s�ras�nda en �ok zul�m g�renler ise savunmas�z insanlar, kad�nlar, ya�l�lar ve masum �ocuklar oldu.

Bu sava�lar�n ve zul�mlerin sorumlusu �e�itli ideolojilerdi. Bunlar�n ba��nda ise, materyalist felsefeyi savunan, her t�rl� manevi de�eri k�k�nden reddeden kom�nizm geliyordu. Kom�nist h�k�metlerin iktidarda oldu�u �lkelerde sava�lar�n y�k�c� etkilerinin yan�s�ra, insanlara sistemli bir zul�m ve beyin y�kama politikas� uyguland�.

Her t�rl� ahlaki ve manevi de�eri kendilerine d��man bilen kom�nist y�netimlerin en b�y�k hedefleri ise dini de�erler oldu. Kom�nist liderlerin insanlar�n dini inan�lar�n� yok etmek ve t�m dini kurumlar� ortadan kald�rmak i�in ba�latt�klar� kampanya zaman i�inde meyvelerini verdi ve g�n�m�zdeki ahlaki a��dan ��km�� toplum modeli ortaya ��kt�.

Mafyan�n �lke ekonomisine hakim oldu�u, gen�lerin uyu�turucu ve alkol batakl���na sapland���, fuhu�un en yayg�n meslek haline geldi�i ve �ocuklar�n dahi fuhu� batakl���na itildi�i bu toplum modeli, dine d��man kom�nist ahlak�n sonu�lar�n� g�zler �n�ne serdi.

Asl�nda bu �arp�k sistemin bug�n geldi�i durumu daha iyi anlayabilmek i�in Rusya ve �in gibi �lkelerin karanl�k tarihlerine k�saca bir g�z atmak yeterlidir. ��nk� bu �lkelerdeki halk, dini ve ahlaki de�erlerden uzakla�t�r�lmak i�in �ok uzun s�reli bir e�itime tabi tutulmu�, sadece maddenin var oldu�una �artland�r�lm�� ve t�m manevi de�erlerden uzakla�t�r�lm��t�r. Bunun sonucunda ortaya ��kan ise dinin kar��t� olan ideolojilerin insanl��a maddi ve manevi olarak y�k�mdan ba�ka bir �ey getirmeyece�inin ispat� olmu�tur.
Materyalizmin Ahlak Anlay���


Diyalektik materyalizmin kurucular� ve kom�nist ideolojinin fikir babalar� olan Karl Marx ve Frederich Engels koyu birer ateisttiler. Evrendeki t�m geli�melerin �at��ma (diyalektik) sayesinde elde edildi�ini iddia etmi�, bu d���nceden yola ��karak ideal bir toplum modeline ancak kom�nist bir devrimle ula��labilece�i sonucuna varm��lard�. Dine kar�� �ok b�y�k d��manl�k besleyen bu iki ideolog, fikirlerini hayata ge�irebilmek i�in de �ncelikli olarak dinin ortadan kald�r�lmas� gerekti�ini savunmu�lard�.
Rusya'ya ��ken Karanl�kRusya'da "Bol�evik" ad� verilen kom�nist militanlarla ger�ekle�tirdi�i 1917 Devrimi ve onu izleyen kanl� bir i� sava�tan sonra iktidar� ele ge�iren Lenin, kendinden sonra nas�l bir politika izlenece�inin de i�aretlerini vermi�ti. Kendisine ve kom�nist sisteme kar�� gelen herkesi kur�una dizdirmi�, �lkede ya�anan i� sava� tam �� y�l s�rm��, Rusya tam bir harabeye d�n��m��t�. Lenin bu kanl� sava� sonunda d�nyan�n ilk totaliter tek parti diktat�rl���n� kurmu�tu. Bu d�nemde Rusya ekonomik a��dan tam bir felce u�ram��t�, fakir halktan zorla vergi al�n�p, a�l�k ve sefaletin dozu giderek art�r�l�yordu. �retim alanlar�, fabrikalar, i�letmeler devletle�tirilmi� ve bu giri�imlere de kimse kar�� koyamam��t�. ��nk� kar�� koyanlar�n sonu herkes taraf�ndan �ok iyi biliniyordu. Uygulad��� politikalarla yak�n �evresinin dahi nefretini kazanan Lenin 1924'te �l�nce Kom�nist Parti'nin ba��na d�nyan�n en kanl� diktat�r� say�lan Stalin ge�ti.

Stalin'in ilk �nemli icraat�, Rusya n�fusunun y�zde 80'ini olu�turan k�yl�lerin tarlalar�na devlet ad�na el koymak oldu, b�t�n mahsuller silahl� g�revliler taraf�ndan topland�. Bunun sonucunda, �ok �iddetli bir a�l�k ba� g�sterdi, milyonlarca ki�i ya�am�n� yitirdi. Kazakistan n�fusunun y�zde 20'si a�l�ktan �ld�. Kafkasya'daki �l� say�s� 1 milyonu a�t�. Stalin, bu politikas�na direnmeye �al��an y�z binlerce insan�, Sibirya'daki �al��ma kamplar�na yollad�. Tutsaklar�n �ok a��r �artlarda �lesiye �al��t�r�ld�klar� bu kamplar, bu insanlar�n �o�una mezar oldu. �te yandan on binlerce insan, Stalin'in gizli polisleri taraf�ndan idam edildi. Aralar�nda K�r�m ya da T�rkistan T�rkleri'nin de bulundu�u milyonlar, Rusya'n�n uzak k��elerine zorla g�� ettirildi.

Stalin, t�m bu kanl� politikalar� sonucunda yakla��k 20 milyon insan� katletti. Stalin d�neminde devlet ter�r� sadece sistemi ele�tirenlere ve ayd�nlara zarar vermekle kalmam��, herkes kendini tehdit alt�nda hisseder hale gelmi�ti. En ufak bir "muhalefet"i oldu�u d���n�len insanlar, kitleler halinde toplama kamplar�na dolduruluyor ve katlediliyordu. Stalin ter�r sayesinde �lkenin t�m� �st�nde mutlak iktidar�n� kurdu. 25 y�l iktidarda kalan Stalin �ld�kten sonra geride kalan, fakir ve zavall� bir halkt�.
Lenin ve Stalin'in Miras�


G�n�m�z Rusya's�nda ve eski Do�u Bloku �lkelerinde ya�anan �iddetli ahlaki dejenerasyon da Lenin, Stalin, Brejnev gibi kom�nist diktat�rlerin y�netimi alt�nda, Sovyet toplumundaki t�m manevi de�erlerin ortadan kald�rmas�n�n bir sonucudur. ��nk� bu toplumlar�n �o�unlu�unu olu�turan dinsiz ve her t�rl� ahlaki de�erini yitirmi� insanlar �ld�rmeyi, �almay� ve fuhu� yapmay� normal g�rmektedirler.
K�z�l �in'in Ter�r Politikas�Stalin, kom�nist devrim projesini Rusya'da hayata ge�irip arkas�nda 20 milyon �l� b�rak�rken, bir ba�ka kom�nist rejim de �in'de kuruldu. Mao Che Tung'un �nderli�indeki kom�nistler, uzun bir i� sava� sonucunda, 1949 y�l�nda, iktidara geldiler. Mao, 1949'dan 1976 y�l�na kadar Stalin gibi, bask�c� ve kanl� bir rejim kurdu. Maocu d�nem olarak bilinen s�rede �in, say�s�z politik idama sahne oldu. Orduyu olu�turan ve "K�z�l Muhaf�zlar" ad� verilen kad�n ve erkek kom�nist militanlar, �lkeyi tam bir ter�r ortam�na s�r�kledi.

"Sosyalist de�i�me ve e�itlik haklar�" ad� alt�nda uygulanan politikalar sonucunda daha �nce Rusya'da ya�anan a�l�k ve �efalet �in'de de ya�anmaya ba�land�. Kendisini yoksullar�n s���na�� ve halk�n kurtar�c�s� olarak g�steren kom�nist dikta y�netimi, Rusya �rne�inde oldu�u gibi halk�n tarlalar�na, hayvanlar�na, �r�nlerine ve t�m m�lklerine el koydu.

�ktidardakiler ve yanda�lar� giderek zenginle�irken "haklar� savunuldu�u" iddia edilen halk ise a�l�ktan �l�yordu. �lkede ekonomik sorunlar gitgide b�y�d� ve sorunlar�n ��z�lmesi i�in radikal reformlara gidildi. Denenen her reform toplumsal karga�ay� daha da art�rd�. Her ba�ar�s�zl���n kar��l���nda y�zbinlerce hatta milyonlarca insan �ld�. Co�rafi da��l�m� son derece geni� olan �lkede, Mao, kendi halk�na ve �zellikle de az�nl�klara kar�� b�y�k bir soyk�r�m uygulad�.

Her t�rl� yetkiyi elinde bulunduran kom�nist parti hiyerar�isi ve diktat�r Mao, �lkeyi tamamen i�e kapatarak, bas�n-yay�n ve haberle�me �zg�rl���n� kendi tekeline ald�. En ufak bir ele�tiri veya h�k�met politikas�n�n s�zl� bir protestosunun kar��l��� ise idam oldu. Az�nl�klar�n k�lt�r�n�, tarihini, dil zenginli�ini anlatan ve yazan yazarlar, sanat��lar ve bilim adamlar� bu kanl� dikta taraf�ndan toplu halde yok edildiler. Halen Kom�nist �in'de geli�en olaylar� BM dahil hi�bir kurum ve kurulu� do�ru ve eksiksiz olarak ��renememektedir. Bu konudaki en �nemli �rnek Do�u T�rkistan'da Uygur T�rkleri'ne kar�� y�r�t�len soyk�r�md�r. "Ger�ek kurtulu�a g�t�recek tek yol" aldatmacas�yla hareket eden kom�nist rejim, "kesintisiz ve durmaks�z�n kom�nizme var��" hedefi i�in bu halka kar�� y�llarca insanl�k d��� i�kenceler yapm��, ac�mas�zca zulmetmi�tir.
Din Yerine "K�z�l Kitap"
Dini inan�lar�n yok edilmesi her kom�nist rejimin temel hedefidir. Bunun i�in sistemli bir bask� ve propaganda y�ntemi uygulan�r. Dini inan�lar�n yerini ilahla�t�r�lm�� liderlerin �rettikleri felsefeler al�r. �in'de de Mao d�neminden itibaren insanlar�n elinden din ve vicdan h�rriyetleri al�nd�. Din adamlar� korkun� i�kencelere maruz kald�lar, camiler ve ibadethaneler kapat�ld�. Materyalist sistemin �n�nde en b�y�k ve y�k�lmaz engel olarak duran dinin anlat�lmas� yasakland�.

Okullarda ��rencilere Mao'nun sapk�n felsefesini anlatan "K�z�l kitap" okutuldu. Manevi de�erleri tamamen reddeden materyalist felsefe �ocuk ya�lardan itibaren insanlara a��land�. Kom�nist ideolojinin aile kurumunu ortadan kald�rma hedefine y�nelik olarak aileler b�l�nm��, �ocuklar kre�lerde b�y�t�lm�� ve aileler senede ancak bir defa biraraya gelmi�tir. (Harun Yahya, Kom�nizm Pusuda)

Kom�nizmi en iyi �ekilde uygulamaya ge�irmek amac�yla Rusya ve �in�de yap�lanlar ve sonunda ortaya ��kan durum �ok iyi de�erlendirilmelidir. ��nk� bug�n d�nyan�n d�rt bir yan�nda hala kom�nizmin yay�lmas� i�in �abalar y�r�t�lmektedir. Kom�nizmin geldi�i bir �lkenin u�rayaca�� son ise Rusya'dan veya �in'den farkl� olmayacakt�r. Ayr�ca Darwinizm'i temel alan materyalist bir felsefeyi telkin eden her t�rl� siyasi ve sosyal sistemin de Rusya veya �in'den farkl� sonu�lar do�urmayaca��n� bilmek gerekir.


Materyalizme Kar�� Tek ��z�m


Y�zy�llard�r insanlar�n kar�� kar��ya olduklar� sorunlara ��z�m getirilememesinin nedeni ��z�m�n hep yanl�� sistem ve inan�larda aranm�� olmas�d�r. Oysa ��z�m�, t�m insanlar aras�nda adaletin, huzurun, refah�n ve bar���n sa�lanaca�� evrensel bir ger�ekte aramak gerekir. D�nyay� sorunlar� ile kabullenmek, t�m sorunlar�n ��z�ld��� bir ortam� uzak ve eri�ilmez g�rmek b�y�k bir hata olur. ��nk� t�m insanlar� yaratan Allah onlar�n en rahat edecekleri, refah, huzur ve g�ven i�inde ya�ayacaklar� sistemi de yaratm�� ve bunu insanlara Kuran arac�l��� ile bildirmi�tir. Allah Kuran�da bunu "Biz Kitab� sana, her�eyin a��klay�c�s�, M�sl�manlara bir hidayet, bir rahmet ve bir m�jde olarak indirdik." (Nahl Suresi, 89) ayetiyle bildirmi�tir.Yorum listesi


Mevcut bir yorum yok.

0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.