OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

Irak'ta T�rkmen Varl���


T�m d�nyan�n bilmesi gerekir ki, T�rkmenler, Irak'a gerilim ve istikrars�zl�k de�il, aksine bar��, huzur, karde�lik getirmek i�in �al��maktad�rlar. T�rkmenlerin amac�; Irak'�n par�alanmas�, etnik temelde b�l�nmesi de�il, aksine Irak'�n toprak b�t�nl���n�n korunmas�, farkl� etnik ve dini gruplar aras�nda adalet ve ho�g�r� temelinde bir i�birli�i kurulmas�d�r. Onlar, bu hakl� m�cadelelerinde T�rkiye'den destek beklemektedirler.

Irak�ta T�rkmen Varl���


T�rkmenler, Irak�a b�y�k topluluklar halinde hicret etmi�lerdir. Bu hicret, Horasan�a vali olarak gelen ��beydullah Bin Ziyat� d�neminde -yani hicri 54 y�l�nda- ger�ekle�mi�tir. �beydullah Bir Zayid, T�rkmenlerden 2000 ok�u ve sava��� se�ip Irak�a g�ndererek Basra�da yerle�melerini sa�lam��t�r. Yaz�l� belgeler �beydullah Bin Ziyat��n bu sava���lar� Basra�daki Irak liman�na yap�lan d�� sald�r�lara kar�� koymak ve Yemen�de isyan eden oymaklar� bast�rmak i�in kulland���n� belirtirler. Bu T�rkmenler, Araplarla kar���p Kuran-� Kerim�in dili olan Arap�ay� ��renmi� ve Allah��n r�zas� i�in �slam d��manlar� ile sava�may� s�rd�rm��lerdir.
T�rkmenlerin Irak�a Hicreti Ba�l�yor


Irak�a T�rkmen hicreti, askeri nedenlerden dolay� devam etmi�tir. Gelenler daha sonra Irak�ta yerle�ip ticaret, sanayi, ziraat ve siyaset gibi de�i�ik i�lerde �al��m��lard�r. Emanet ehli ve d�r�st olan T�rkmenler, Emevi Devleti�nin ilgisini �ekmi� b�y�k bir k�sm� orduda �nemli g�revlere gelmi�tir. Bu sayede de T�rkmenler, Emevi D�nemi�nden bu yana Irak ve Arap tarihinde �nemli bir rol alm��lard�r. Abbasi D�nemi�nde de bu etkinlikleri s�rm��t�r. B�ylece T�rkmenler birbirini takip eden dalgalar �eklinde Irak�a girip, Abbasilerin �at�s� alt�nda Araplarla kayna�m��lard�r. Hicri 145 y�l�nda, Halife Ebu Cafer El-Mansur, Ba�dat �ehrini devletine ba�kent yapt�ktan sonra, T�rkmenlere de �zel yerle�im alanlar� tahsis etmi�tir.
Bu ger�ekler, Osmanl� fetihlerinden as�rlar �nce de Irak'ta �nemli bir T�rkmen varl��� bulundu�unu g�stermektedir. B�lgenin Osmanl� idaresine girmesinden sonra ise T�rkmen n�fusu ve etkinli�i daha da artm��t�r.

Osmanl� seferi ile �ok say�da O�uz T�rk'� Irak�a girmi� ve yerle�mi�tir. 1638 y�l�nda IV. Murat'�n Ba�dat seferinin ard�ndan kent, Emevi idaresinden ��kar�lm�� ve Osmanl�'ya sad�k olan T�rkmenler buraya yerle�tirilmi�tir. Yeni gelen ve eskiden burada olan T�rklerle ayn� yerde yerle�ip kayna�m��lar ve b�ylece Irak'ta tek bir T�rkmen etnik grubu olu�mu�tur.
T�rkmenlerin b�lgedeki Araplar ve K�rtlerle olan ili�kileri de hemen her zaman dostane ve bar����l olmu�tur. Hepsi de ortak bir M�sl�man kimli�inde birle�en bu �� halk, Osmanl� y�netiminde ge�en as�rlar boyunca, bar�� ve huzur i�inde ya�am��t�r. B�lgede huzursuzluklar, �at��malar ve bask�lar ise, Osmanl� y�netiminin y�k�lmas�n�n ard�ndan ba�lam��t�r.

Irak T�rkmenleri�nin Durumu


Osmanl�'n�n Musul vilayetinin �ngiltere taraf�ndan haks�z bir bi�imde T�rkiye'den al�nmas�yla, T�rkmenler Anadolu'dan kopar�lm��lard�r. Bunun sonucunda, giderek daha fazla Arap milliyet�ili�i temelinde tan�mlanan bir �lkede az�nl�k durumuna d��m��, bir yandan da bu milliyet�ili�e tepki olarak geli�en T�rk milliyet�ili�inin hedefi haline gelmi�lerdir.

T�rkmenlere kar�� Irak devletinin tavr� zaman i�inde de�i�ikli�e u�ram�� ve istikrars�z bir seyir izlemi�tir. 1925'te ilan edilen anayasada hi�bir etnik gruptan s�z edilmedi�i gibi T�rkmenlerden de s�z edilmemi�tir. Ancak 1932'de Irak devletinin �ngiliz mandas�ndan ��karak ba��ms�zl���n� kazand��� g�nlerde, Irak'�n Milletler Cemiyeti'ne verdi�i beyannamede; Irak T�rkmenlerinin haklar�n�n korunaca��, varl�klar�n�n tan�naca��, kendi dillerinde e�itim yapmalar�na izin verilece�i, T�rk dilinin T�rk b�lgelerinde resmi dil olmas�n�n �tesinde, bu b�lgelerde g�rev yapacak memurlar�n m�mk�n oldu�unca T�rk k�kenli olaca�� konular�nda g�venceler verilmi�tir. (Bilim Ara�t�rma Vakf�,Musul, Kerk�k ve T�rkmenler ��in Ger�ek ��z�m)

Irak�ta 1925 y�l�nda ��kan ilk anayasa K�rt�e, Arap�a ve T�rk�e olarak bas�lm��t�r. 1950 y�l�nda h�k�met, okullarda T�rk�e dilinin kullan�lmas�n� engellemeye ba�lam��t�r. Daha sonra 24 Ocak 1970 tarihinde, resmi bir kanunla ilkokulda T�rk�e e�itim yapma karar� ald�ktan bir y�l sonra ayn� h�k�met, bu karar� yok say�p okullar� kapatarak T�rk�e ile e�itim yapmay� yasaklam��t�r. T�rkmenlerin s�k�nt�l� d�nemi ise, b�t�n Irak halk� i�in de son derece zor bir d�nem olan Baas iktidar� y�llar�d�r. Saddam H�seyin'in kanl� rejimi ile �zde�le�en bu iktidar boyunca, T�rkmenler b�y�k bask�lara maruz kalm�� ve baz� liderler tutuklan�p hapiste yatm��lard�r. Irak h�k�meti devaml� olarak T�rkmen n�fusunu azaltmaya �al��m��t�r.
N�fus Yap�lanmas�


Bug�ne kadar Irak'ta yay�nlanan b�t�n istatistiki bilgiler, Ba�dat'taki bask�c� rejimin asimilasyonist politikas� gere�ince ger�ek d��� rakamlardan meydana gelmi� olup, Irak'ta ya�ayan T�rkler %2'lik bir oranla g�sterilmi�tir. Dolay�s�yla yabanc� ara�t�rmac�lar yay�nlad�klar� eserlerinde ve �zellikle ansiklopedilerinde hep bu yan�lt�c� kaynaklara dayanm��lard�r. ��in en ilgin� yan�, T�rkmen n�fusu �zerindeki hesaplar�n ustaca yap�lmam�� olmas�d�r. Irak Planlama Bakanl���'n�n yay�nlam�� oldu�u bilgiler �����nda, y�netimin iddialar�n� basit bir matematiksel hesapla ��r�tmek m�mk�nd�r. Irak T�rkmen Cephesi'nin bir yay�n�nda bu konuda �unlar yaz�l�d�r: 1981 y�l� istatistik tahminlerine g�re 1.227.25 n�fuslu Musul, 402.067 n�fuslu Selahattin, 567.957 n�fuslu Kerk�k, 637.778 n�fuslu Diyala ve 632.252 n�fuslu Erbil gibi T�rkmenlerin bulundu�u vilayetlerin n�fus toplam� 3.467.269'dur. Ayn� tahminlere g�re Irak'�n toplam n�fusu 13.669.689'dur. Irak'ta yay�nlanan kaynaklarca T�rk n�fusun %2'lik bir nispet etti�i iddia edildi�ine g�re, b�lgede bulunan 3.467.269 n�fusun sadece 273.393'� T�rkt�r ki, bu da b�lgeye g�re %7.88'lik bir oran demektir. Yani Irak'�n T�rklerle meskun vilayetlerinde "her 100 ki�iden ancak 8'i T�rk't�r" anlam�na gelir. Ancak b�lge gezildi�i zaman bu rakam�n ger�eklerden �ok uzak oldu�u hemen g�ze �arpmaktad�r. Hatta baz� vilayetlerde bunun tersini iddia etmek, daha do�ru ve daha mant�kl� olur. Ayr�ca 1960'a kadar Kerk�k n�fusunun %95'inin T�rk oldu�u bilinmektedir. Ancak daha sonra g�d�len Arapla�t�rma politikas� nedeniyle, on binlerce Arap ailesi Kerk�k'e yerle�tirilmi�tir. Bunun yan� s�ra K�rtlerle meskun civar illerdeki k�ylerin y�kt�r�lmas�, K�rtlerin de Kerk�k'e g�� etmelerine neden olmu�tur. Dolay�s�yla 1980'li y�llarda Kerk�k'teki ezici T�rk yo�unlu�u zedelenmi� ve %95'lik oran, %75'e d���r�lm��t�r.

Dolay�s�yla, Irak'ta gelmi�-ge�mi� iktidarlar ve �zellikle Saddam H�seyin'in bask�c� rejimi her ne kadar T�rk n�fusunu gizlemi� ve az g�stermi� olsa bile, Kerk�k, Erbil, Musul vilayetleri, Selahattin ile Diyala'n�n il�e ve k�yleri ile Ba�dat'ta ya�ayan 300.000 civar�ndaki T�rkmen n�fusunun en d���k rakamla iki milyonun �zerinde oldu�unu ispatlamaktad�r. (Irak T�rkmen Cephesi,www.turkmencephesi.org)

T�rkmenlerin yerle�ti�i b�lgeler, Irak'�n kuzeyinin da�l�k alanlar� ile orta ve g�ney b�lgeleri aras�ndad�r. T�rkmenlerin ya�ad�klar� b�lge, kuzey do�udan g�ney bat�ya kadar bir �erit �eklinde Irak'�n kuzey bat�s�ndaki Telafer'den, g�ney do�usundaki Mendili'ye kadar uzanmaktad�r.

Saddam Rejiminin Uygulad��� Zul�mArap Sosyalizminin en ac�mas�z temsilcisi olan Sadddam H�seyin d�neminde (1980-2003), T�rkmenlere uygulanan bask�n�n dozu b�y�k �l��de artm��t�r. Bu bask�lar�n baz� �rnekleri ��yle s�ralayabiliriz :
 • Bir�ok yerle�im yerinin T�rk�e olan adlar� Arap�ayla de�i�tirilmi�tir.
 • Hamzal�, Be�ir, Yay�� K�mbetler, Karahasan, Sar�tepe, Topuzova, Yahyaova gibi daha onlarca T�rkmen k�y ve yerle�im yeri y�k�lm��t�r.
 • Devrim Komuta Konseyi'nin 29 Ocak 1976 tarih ve 41 no'lu karar� ile T�rkmenlerin ya�ad��� Kerk�k ilinin ad� Al-Tamim olarak de�i�tirilmi� ve en b�y�k il�esi olan Tuzhurmatu, Saddam'�n do�um yeri olan Tikrit'e ba�lanm��t�r.
 • 20 Ekim 1981'de 1391 no'lu karar ile T�rkmenlerin G�ney illerine tehcir edilmeleri kararla�t�r�lm��t�r. Bu karar, son aylarda Kerk�k'te yeniden uygulanmaya konulmu�tur.
 • 27.09.1984 tarihinde 1081 no'lu karar ile T�rkmenlerin arazilerinin istimlak edilerek g�neyden getirilen Araplara da��t�lmas� sa�lanm��t�r.
 • Yine ayn� konseyin 8 Nisan 1984 tarih ve 418 say�l� karar� ve 11 Eyl�l 1989 tarih ve 434 say�l� karar� ile Kerk�k'te T�rkmenlerin gayrimenkul sat�n almalar� yasaklanm��t�r.
 • Binlerce T�rkmen, Irak y�netiminin insanl�k d��� uygulamalar�na maruz kalm��t�r.
 • Irak y�netiminin �rk�� ve insanl�k d��� uygulamalar�n�n en a��k �rne�i, Saddam kuvvetlerinin 31.08.1996'da KDP�nin daveti �zerine Erbil'e yapt��� bask�n s�ras�nda ya�anm��t�r. Irak kuvvetleri ve g�venlik birimlerinin, T�rkmen okullar�na, k�lt�r merkezlerine d�zenledi�i bask�nlar s�ras�nda 34 T�rkmen �ld�r�lm�� veya tutuklanm��t�r. Tutuklular�n ak�beti hakk�nda bug�ne kadar aileleri ve T�rkmen cephesi sa�l�kl� bir bilgi elde edememi�tir. Konu, BM �nsan Haklar� Komisyonu'nun (A/51/496/add.18 Kas�m 1996) raporunda tescil edilmi�tir.
 • �lkede T�rkmen varl���n� yok etmek i�in uygulanan yo�un asimilasyon politikalar� son zamanlarda etnik temizlik boyutuna varm��t�r. Kerk�k'ten uzakla�t�r�lan T�rkmenlerin say�s� 2002 y�l�nda 1000 aileyi a�m��t�r. Bunlar�n yerine Arap aileler yerle�tirilmi�tir. T�rkmenleri g�� ettirmek ve yerlerine Araplar� yerle�tirme politikas� �ok eski bir politikad�r ve Irak y�netimi taraf�ndan y�llarca sistematik olarak y�r�t�lm��t�r.
 • T�rkmenleri hedef alan di�er uygulamalar�n ba�l�calar�n� s�ralamak gerekirse:
 • T�rkmenlerin kendi dilleri ile e�itim yapmalar� yasaklanm��t�r.
 • Resmi dairelerde bile aralar�nda ana dilleri ile konu�malar� yasakt�r.
 • T�rkmenlere gayrimenkul al�m-sat�m� yasaklanm��t�r.
 • Her t�rl� ticari arac�n al�m-sat�m� yasaklanm��t�r.
 • Mahalle, k�y ve �ehirlerin T�rk�e adlar� de�i�tirilmi�tir.
 • Kerk�k ba�ta olmak �zere T�rkmenlere ait verimli tar�m arazileri, y�netim taraf�ndan istila edilerek y�netime yak�n ki�ilere da��t�lm��t�r.
 • T�rkmen b�lgelerinde, camilerde T�rkmence vaaz ve hutbe verilmesi yasaklanm��t�r.
Yeni Y�netim Nas�l Olmal�?


Irak halk�na 30 y�l� a�k�n bir s�redir ac� �ektiren ac�mas�z Baas diktat�rl���n�n 2003 Nisan�'nda ABD m�dahalesi ile y�k�lmas�, Irak i�in yeni bir gelece�in ba�lang�c�d�r. Ama bu gelecekte �lkedeki t�m etnik ve dini gruplar�n haklar�na sayg� g�sterilmesi zorunludur. Irak, ancak bu takdirde bar�� ve huzura kavu�abilir.

T�rkmenlerin de dile�i, demokratik, �zg�r ve g�venli bir Irak'ta ya�amakt�r. Bunun i�in gerekli olan d�zenlemeler, kendileri taraf�ndan ��yle s�ralanmaktad�r :
Siyasal sistem; demokratik parlamenter rejim olmal�d�r. Y�netim tarz�, temsili demokrasiye dayanan cumhuriyet olmal�d�r. Bu yolla, parlamenter rejim arac�l���yla Irak Demokratik Cumhuriyeti�ni olu�turan topluluklar�n y�netimde n�fus oranlar�na g�re adil bir �ekilde s�z sahibi olmas� ger�ekle�tirilebilir.

Irak��n resmi dili, Irak halk�n�n �o�unlu�unu olu�turan �� toplulu�a ait dillerdir.

Yasama organ�; serbest, e�it, genel ve gizli oy, a��k say�m d�k�m esaslar�na g�re, ba��ms�z yarg� denetimi ve g�zetimi alt�nda, mevcut topluluklar�n n�fus oran�na g�re temsilini esas alan bir bi�imde olu�turulmal�d�r. Topluluklar kendi temsilcilerini do�rudan se�ebilme hak ve yetkisine sahip olmal�d�r.
Y�r�tme organ�; parlamenter sistemin mant���na uygun olarak cumhurba�kan� ve bakanlar kurulundan olu�ur.
Cumhurba�kan�, yasama organ� taraf�ndan nitelikli bir �o�unluk (��te iki oran gibi) taraf�ndan se�ilmelidir.

Bakanlar kurulunda, bakanlar�n da��l�m�nda topluluklar�n n�fusuna g�re temsili esas al�nmal�d�r.

Ba�bakan en fazla n�fusa sahip topluluk vekilleri aras�ndan Cumhurba�kan�nca atanmal�d�r. N�fusa g�re en fazla oya sahip ikinci ve ���nc� topluluk vekilleri aras�ndan, mutlaka birer ba�bakan yard�mc�s� se�ilmelidir. Topluluklara ait ba�bakan yard�mc�lar�, ilgili topluluk vekillerince kendi aralar�ndan belirlenmelidir.

Irak��n y�netim bi�imi; merkezi idare esas al�narak yetkileri ve imkanlar� art�r�lm�� mahalli idarelerden olu�ur. Merkezi idarenin ta�ra te�kilat�n� olu�turan illerin y�netiminde y�neticiler, topluluklar�n oranlar� esas al�narak se�imle i�ba��na gelmelidir. Mahalli idarelerin organlar� se�imle i�ba��na gelmelidir. Mahalli idarelere b�lgenin ihtiya�lar�n� en iyi bir �ekilde ve �lke �ap�ndaki standartlarla da uyum i�erisinde olmak �art�yla ger�ekle�tirilmesi i�in mali imkanlar tan�nmal�d�r.
Yarg� yetkisi; Irak halk� ad�na ba��ms�z ve tarafs�z mahkemeler taraf�ndan yerine getirilir. Y�ksek yarg� �yelerinin belirlenip atanmas�nda, topluluklar�n n�fusa g�re temsili esas al�nmal�d�r.
Herkes ki�ili�ine ba�l� dokunulmaz, devredilmez ve vazge�ilmez haklara sahiptir.

Herkes dil, din, �rk, mezhep, cinsiyet ve felsefi inan� ve kanaat fark� g�zetilmeksizin kanunlar�n uygulanmas� a��s�ndan e�it haklara sahiptir.

Topluluklar, kendi dilleriyle e�itim ve resmi merciler �n�nde kendilerini temsil ve savunma hakk�na sahiptir.
Topluluklar, kendi dilleriyle k�lt�rel etkinliklerde bulunma, s�zl� ve yaz�l� yay�n yapma hakk�na sahiptir.

Fertler, inan� ve ibadet h�rriyetine sahiptir. �nanc�ndan dolay� kimse k�nanamaz ve cezaland�r�lamaz.

Herkes m�lkiyet ve miras hakk�na sahiptir. M�lkiyet hakk�na ili�kin getirilecek olan s�n�rlamalar, kamu yarar� ama�l� olmal�d�r. Kamula�t�rman�n yap�lmas� zorunlu hallerde, kanunla belirtilen �artlara uyularak ger�ek bedelinin �denmesi esast�r.

Irak Cumhuriyeti Silahl� Kuvvetleri ve Kolluk G��leri�nin olu�umu ve yap�lanmas�nda topluluklar�n n�fusuna g�re temsili esas al�nacakt�r. Mahalli bazdaki mevcut silahl� unsurlar�n varl���na son verilecektir. Irak Cumhuriyeti uluslararas� hukukun gereklerine uymay� ve anla�malar� i� hukukunda uygulamay� kabul ve taahh�t eder. (Irak T�rkmen Cephesi, "T�rkmen Vizyonu", www.turkmencephesi .org/turkmen_vizyonu.htm)

T�rkmen toplumunun b�y�k �o�unlu�unun temsilcisi olan Irak T�rkmen Cephesi, yukar�da a��klanan ve �zetinde Irak�ta ya�ayan b�t�n toplumlar�n ve insanlar�n her t�rl� (siyasi, idari, sosyal, ekonomik, k�lt�rel vb.) haklar�n�n anayasal g�vence alt�na al�nd��� toprak b�t�nl��� ve siyasi birli�i korunmu� bir Irak��n olu�turulmas� kararl�l���ndad�r.
Irak T�rkmen Cephesi


T�rkmenlerin siyasi hareket ya da partileri, 1970�li y�llar�n sonunda ortaya ��km��t�r. Genel olarak bak�ld���nda, Kuzeyde K�rtler ile Orta ve G�ney Irak'taki �iilerde oldu�u gibi Ba�dat y�netimlerine kar�� muhalefet, T�rkmenler aras�nda rastlanan bir durum de�ildir. Ancak �lkede giderek artan gerilim, T�rkmenlerin de kendi haklar�n� korumak i�in birlikte hareket etmeleri ihtiyac�n� do�urmu�tur. Bug�n T�rkmen m�cadelesinin bayra��, Irak T�rkmen Cephesi taraf�ndan ta��nmaktad�r.
24 Nisan 1995'te kurulan ve T�rkmenlere ait parti ve kurulu�lar� birle�tirmeye �al��an Irak T�rkmen Cephesi, Irak Milli T�rkmen Partisi, T�rkmen Partisi ve T�rkmen Birlik Hareketi'nin biraraya gelmesiyle kurulmu�tur. ITC'nin hedefleri, Irak T�rkmen halk� ve di�er halklar�n Irak'�n toprak b�t�nl��� �er�evesinde me�ru haklar�na kavu�mas�, Irak'ta insan haklar� ve �zg�rl�klerini g�zeten demokratik ve �ok sesli bir rejimin kurulmas�, Irak'ta ya�ayan t�m etnik grup, din ve mezhepteki halklara e�it bir bi�imde muamele edilmesi ve siyasi-idari yap�n�n e�itlik esaslar�na g�re yap�land�r�lmas�d�r. Erbil'de kurulan bu cephe, ilk kurultay�n� 4-7 Ekim 1997'de, ikinci kurultay�n� da 20-22 Kas�m 2002'de ger�ekle�mi�tir. ITC'nin Ba�kan� ise Sanan Ahmet A�a'd�r. ITC'nin kurulu�lar� ise �unlard�r:
 1. T�rkmen �uras�: �ura'ya, �ura sekreterli�i, denvetleme ve disiplin kurullar� ba�l�d�r.
 2. Y�r�tme Konseyi: ITC Ba�kan� ve alt� �yeden olu�an konsey �ura taraf�ndan se�ilir.
 3. ITC Daireleri: Siyasi ve D�� �li�kiler Dairesi, G�venlik Dairesi, Enformasyon Dairesi, E�itim ve K�lt�r Dairesi, Sa�l�k Sosyal ve Yard�m Kurulu�lar� Dairesi, Ara�t�rma ve Planlama Dairesi'dir.
T�rkmenlerin Davas�na T�rkiye Cumhuriyeti Destek Vermeli


T�rkmenlerin vizyonu, kendileri taraf�ndan ��yle ifade edilmektedir:
T�rkmenlerin g�z� tek hedefe kilitlidir: T�rkmenlerin varl��� ve haklar� anayasa teminat�na kavu�turulsun, toprak b�t�nl��� korunan Irak'ta hukukun �st�nl���ne ve insan haklar�na sayg�l�, demokratik bir cumhuriyet kurulsun, etnik ayr�m yap�lmaks�z�n b�t�n Irak halk�na e�it haklar tan�ns�n, Arap ve K�rtlerin T�rkmenleri asimile eylemlerine bir daha imkan vermeyecek yeni d�zenlemeler yap�ls�n, kaybedilmi� bilumum hak ve h�rriyetleri iade edilsin ve nihayet b�t�n bu d�zenlemeler T�rkiye'nin de teminat�� (garant�r) devlet olarak imzalayaca�� bir anla�ma ile Birle�mi� Milletler�in kontrol ve takibine emanet edilsin, ayr�ca Irak ile T�rkiye ve di�er kom�u devletler aras�nda ikili ��l� teminat anla�malar� da aktedilsin ki tekrar k�t�ye d�n�� m�mk�n olmas�n. (www.iturkmen.subnet.dk/_864170.html)


Sonu�: Osmanl� Vizyonu ile Irak�a Bak��


T�rkiye'nin bu m�cadeleye destek vermesi ise, kendisiyle ayn� soydan gelen, ayn� inanc� payla�an ve ayn� dili konu�an mazlum bir halk�n hakk�n� korumak anlam�na gelmektedir.

T�rkmenlerin hakl� m�cadelesini desteklemek, onlar� korumak, bunun i�in T�rkmenler ile K�rtler ve Araplar aras�nda diyalog ve i�birli�ini te�vik etmek ve buna �nc� olmak T�rkiye i�in �ok �nemli bir sorumluluktur. T�rkiye sahip oldu�u geleneksel bar���� d�� politikay� ve tarihin kendisine y�kledi�i "Osmanl� vizyonu"nu birle�tirerek b�lgeyi kucaklamak ve b�lge halk�n�n t�m�n� kazanmak durumundad�r. Bu ise ancak T�rkmenleri ortak de�erler �zerinde birle�tirecek ve T�rkiye'ye sempatiyle bakmalar�n� sa�layacak bir "k�lt�r politikas�" ve ekonomik entegrasyon ba�latarak m�mk�n olacakt�r.
Yorum listesi


Mevcut bir yorum yok.

0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.