OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

Ara�t�rma'dan

Ge�ti�imiz ay Bilim Ara�t�rma Vakf� taraf�ndan ger�ekle�tirilen �Musul, Kerk�k ve Irak T�rkmenleri ��in Ger�ek ��z�m� ba�l�kl� toplant�ya kat�lmak i�in Ankara�ya gittik. Asker, b�rokrat, politikac� ve ��retim g�revlilerinin bulundu�u se�kin 200 davetlinin izledi�i konferansta 1926 y�l�ndan bu yana ihmal edilmi� Irak T�rkmenleri�nin sorunlar� masaya yat�r�ld�. Biz de Temmuz say�m�z�n kapak konusunu bu �nemli konuya ay�rd�k.
T�rkiye'nin eski "Musul Vilayeti"ne, yani Kuzey Irak'a bak���nda �ok �nemli bir pay ta��yan b�lge ger�eklerinin ba��nda, ku�kusuz buradaki T�rkmen soyda�lar�m�z gelmektedir. Say�lar� 2 milyonu a�an, buna kar�� ge�mi�teki Irak rejimleri taraf�ndan �o�u zaman yok say�lan ve asimile edilmek istenen, uluslararas� topluluk taraf�ndan da garip bir �ekilde g�zard� edilen T�rkmenlerin g�venli�i, huzuru ve refah�, T�rkiye a��s�ndan hem ahlaki hem de politik bir sorumluluktur. Bu say�m�zda i�te bu tarihsel sorumlulu�u bir kez daha hat�rlamaya ve hat�rlatmaya �al��t�k.

Bu say�m�zda ayr�ca T�rkiye�de masonlu�un gizli tarihine geni� yer ay�rd�k. Gelecek say�m�zda da bu konuya devam edece�iz. Globalle�me Konusuna �slam Dininin Bak���, �zg�rl���n Ger�ek Anlam�, Kitap Ehli �le Tevhid �nanc�nda Birle�mek ve Hz. Peygamberimizin S�nnetinin �slam �nanc�ndaki Yeri bu say�m�zda yeralan konulardan sadece birka��.

Bu say�m�zla birlikte sizlere ula�acak olan Hz. Musa ve Firavun adl� VCD belgeseli de ilgiyle izleyece�inizi tahmin ediyoruz. Hz. Musa�n�n Firavun�a kar�� ba�latm�� oldu�u tevhid m�cadelesinin anlat�ld��� bu belgeseli �ok be�eneceksiniz.

G�r�� ve �nerileriniz bizim i�in �ok �nemli. Bu y�zden dergimiz hakk�ndaki d���ncelerinizi l�tfen bize ula�t�r�n. Mektup, e-mail ya da telefonla bize ula�t�rd���n�z g�r�� ve �nerileriniz mutlaka g�z�n�nde bulundurulacakt�r.

Yeni bir say�da bulu�mak dile�iyle...
0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.