OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

K�br�s Unutulmad�!

Bilim Ara�t�rma Vakf� taraf�ndan K�br�s�ta ger�ekle�tirilen konferansta K�br�s Davas�na tam destek verildi ve manevi e�erlerin �nemi bir kez daha vurguland�.

Bilim Ara�t�rma Vakf� taraf�ndan 3 May�s 2003�te K�br�s�ta d�zenlenen �K�br�s ��in Ger�ek ��z�m� adl� konferansta milli ve manevi de�erlere ba�l�l���n �nemi bir kez daha vurguland�. Bilim Ara�t�rma Vakf� �yeleri ile birlikte T�rkiye�den milletvekili, eski bakan, Emekli TSK mensubu, gazeteci, yazar ve b�rokratlardan olu�an 160 ki�ilik bir heyet konferansa i�tirak etti.
M�sl�man-T�rk D�nyas� Lefko�a�da


Irak T�rkmen Derne�i Ba�kan� Ekrem Pamuk�u, Do�u T�rkistan Vakf� Ba�kan� Muhammed R�za Bekin, �ske�e M�ft�s� Mehmet Emin Aga ve K�br�s T�rklerinin lideri Cumhurba�kan� Rauf Denkta���n kat�ld��� konferansta duygu dolu anlar ya�and�. Konferans KKTC Devlet Televizyonu Bayrak TV�de canl� yay�nland�. TRT ise konferansa geni� yer verdi.

Konferans K�br�s�ta ve t�m �slam d�nyas�nda �zg�rl�k m�cadelesi verirken hayatlar�n� kaybeden �ehitlerimiz i�in bir dakikal�k sayg� duru�u ve �stiklal Mar�� ile ba�lad�. BAV taraf�ndan haz�rlanan �Osmanl� �mpatorlu�u�ndan bug�ne K�br�s davas�n�n ge�irdi�i evrelerin� anlat�ld��� K�br�s belgeseli b�y�k ilgi g�rd�. �e�itli Bakan ve Milletvekillerinin yan�s�ra DYP Lideri Mehmet A�ar Bilim Ara�t�rma Vakf� yetkililerine K�br�s Davas�na katk�lar�ndan dolay� te�ekk�r etti ve ba�ar�lar diledi.
Denkta�: T�rkiye�ye Minnettar�z


T�rkiye�den gelen heyet taraf�ndan dakikalarca ayakta alk��lanan KKTC Cumhurba�kan� Rauf Denkta�, konu�mas�na Bilim Ara�t�rma Vakf��n�n K�br�s davas�na vermi� oldu�u deste�e te�ekk�r ederek ba�lad�. 1963-1974 tarihleri aras�nda K�br�s T�rk��n�n b�y�k bir zulme maruz kald���n� belirten Denkta�, her g�n T�rkiye�nin kendilerini kurtarmas� beklentisi i�inde ya�ad�klar�n� s�yledi. 20 Temmuz 1974�teki K�br�s Bar�� Harekat� ile yeniden do�duklar�n� s�yleyen Denkta�, T�rkiye�den, Bilim Ara�t�rma Vakf��ndan ve K�br�s davam�za destek veren herkezden Allah raz� olsun dedi. Annan Plan�n�n T�rkiye�deki baz� medya kurulu�lar� taraf�ndan tam anlam�yla bilinmedi�ini s�yleyen Denkta�, Annan Plan� ile K�br�s��n Girit gibi olaca��n�n alt�n� �izdi. Bilim Ara�t�rma Vakf� �nc�l���ndeki T�rk heyetini g�r�nce �ok duyguland��� s�yleyen Denkta�, bu t�r desteklerin kendilerine m�cadele azmi a��lad���n� s�yledi.
K�br�s Davas��n�n Takip�isi Olaca��z


Bilim Ara�t�rma Vakf� Ba�kan� Tarkan Yava� konu�mas�nda K�br�s��n kalk�nmas�n�n Milli ve Manevi de�erlerin kalk�nmas� ile ger�ekle�tirilebilece�ini s�yleyerek BAV��n bu konuda kendilerine verilen her g�revi b�y�k bir azimle yerine getirece�ini s�yledi. Burada konu�ulanlar�n unutulmayaca��n�n alt�n� �izen Yava�, �BAV olarak K�br�s�taki M�sl�man soyda�lar�m�z�n ba��ms�zl�k m�cadelesinde ve temel hak ve �zg�rl�klerinin korunmas� noktas�nda ellerinden gelen t�m gayreti g�stereceklerini ve yak�n takip�isi olacaklar�n�� s�yledi.
Ayr�ca Konferansta bir konu�ma yapan Milli De�erleri Koruma Vakf� Ba�kan� Altu� Berker, Ortado�u�da, Balkanlar�da, Kafkaslar�da ve Ortaasya�da T�rkiye�nin geni� bir hayat sahas� oldu�unu belirtti. Osmanl� �mparatorlu�u�nun tarihsel miras��s� olan T�rkiye Cumhuriyeti�nin ba�ta K�br�s olmak �zere t�m T�rk ve �slam d�nyas�na yeniden nizam verebilece�inin alt�n� �izdi.
K�sa bir konu�ma yapan AKP Bal�kesir Milletvekili Turhan ��mez �Kerk�k T�rkmenlerinin, Do�u T�rkistan�daki M�sl�man Uygurlar�n, Bat� Trakya�daki M�sl�man T�rk az�nl���n ve KKTC�nin T�rkiye�nin do�al birer par�alar�n�n oldu�unu s�yleyerek, buradaki soyda�lar�m�z�n korunmas�n�n T�rkiye i�in tarihsel bir sorumluluk oldu�unu� belirtti.
Lefko�a�da Mehter Konseri


Konferansta Irak T�rkmenleri Lideri Ekram Pamuk�u, Do�u T�rkistan Vakf� Ba�kan� Muhammed R�za Bekin, T�rkiye Gazetesi Yazar� Rahim Er, Girne Miletvekili Ertu�rul Hasipo�lu, TBMM Anayasa Komisyonu Ba�kan� Burhan Kuzu, Eski K�lt�r Bakan� Agah Oktay G�ner, �ske�e M�ft�s� Mehmet Emin Aga, ve E.Tu�general Adnan Tanr�verdi birer konu�ma yaparak K�br�s�ta Milli ve manevi kalk�nman�n �nemine dikkat �ektiler. Konferans �d�l t�reni ile son buldu.

Konferans�n ard�ndan Lefko�a-Magosa yolundaki T�rk �ehitli�ini ziyaret eden heyet, Rumlar taraf�ndan katledilerek toplu mezarlara at�lan M�sl�man soyda�lar�m�z i�in fatihalar okudu. K�br�s�taki etkinlikler b�nyesinde Lefko�a�ya g�t�r�len Ankara B�y�k�ehir Belediyesi Mehter Tak�m� Lefko�a Meydan��nda bir konser ger�ekle�tirdi. �lk kez Mehter Tak�m� ile kar��la�an K�br�sl� soyda�lar�m�z ve s�n�r kap�lar�n�n a��lmas�yla KKTC�ye ak�n eden Rum turistler konsere b�y�k ilgi g�sterdi.

   


Yorum listesi


Mevcut bir yorum yok.

0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.