OSMANLI YAHUD�LER�
Cahiliye Toplumunda Y�NET�C� KARAKTER�
S�per G��l� Malzeme Elde Etme Yolunda Yeni Aray��lar: �r�mcek Ipe�i �reten Ke�iler

Etraf�n�zdaki Her�ey Gibi Asl�nda Siz de Molek�llerden Olu�uyorsunuz!
D�nyay� Kana Bulayan iki Siyasi G�c�n Benzerlikleri S�YON�ZM ve HA�LILAR
Bilimin Rotasi Do�ru �izilmelidir
DO�A ve TEKNOLOJ�

Kuran'da Kadina Verilen �nem
Kibris'ta D�n�m Noktasi
Atomdaki Tasar�m�n A�t��� Yeni Ufuk: �letken Plastikler
Ka��n�lmaz Ger�ekler Ya�l�l�k ve �l�m

www.harunyahya.org

Ara�t�rma'dan0

Peygamberimiz (s.a.v)'in T�m �nsanl��a �rnek Adaleti


Allah Kuran'da m�minlere "Allah i�in �ahidler olarak adaleti ayakta tutun. (Onlar) ister zengin olsun, ister fakir olsun; ��nk� Allah onlara daha yak�nd�r. �yleyse adaletten d�n�p heva (tutkular�)n�za uymay�n" (Nisa Suresi, 135) �eklinde buyurmaktad�r. Peygamberimiz Hz. Muhammed, hem M�sl�manlar aras�nda verdi�i h�k�mler, hem di�er din, dil, �rk ve kavimlerden olan ki�ilere kar�� adil ve ho�g�r�l� tutumu, hem de Allah'�n ayetinde bildirdi�i gibi zengin, fakir ay�rmaks�z�n herkese e�it davranmas�yla t�m insanlar i�in �ok b�y�k bir �rnektir.

Allah bir ayetinde Resul�ne ��yle buyurmaktad�r: �Onlar, yalana kulak tutanlard�r, haram yiyicilerdir. Sana gelirlerse aralar�nda h�kmet veya onlardan y�z �evir. E�er onlardan y�z �evirecek olursan, sana hi�bir �eyle kesin olarak zarar veremezler. Aralar�nda h�kmedersen adaletle h�kmet. ��phesiz, Allah, adaletle h�k�m y�r�tenleri sever.� (Maide Suresi, 42)

Peygamberimiz (sav) b�ylesine zorlu bir kavmin i�inde dahi, Allah'�n emrine uymu� ve hi�bir zaman adaletten taviz vermemi�tir. Daima "Rabbim adaletle davranmay� emretti�" (Araf Suresi, 29) diyerek her devirde t�m insanlara �rnek olmu�tur.

Hz. Muhammed (sav)'in peygamberli�i s�resince adil tutumuna �rnek te�kil eden bir�ok olay ya�anm��t�r.

Peygamberimiz (sav)'in ya�ad��� co�rafyada �ok �e�itli din, dil, �rk ve kabileden insan birarada ya��yordu. Bu topluluklar�n birarada huzur ve g�ven i�inde ya�amalar�, aralar�na nifak
sokmaya �al��anlar�n etkisiz b�rak�lmalar� �ok zordu. En k���k bir s�zden veya tav�rdan hemen bir grup di�erine kar�� �fkelenip sald�rabiliyordu. Ancak Peygamberimiz (sav)'in adaleti, M�sl�manlar i�in oldu�u kadar bu topluluklar i�in de bir huzur ve g�vence kayna�� olmu�tur. Asr-� Saadet d�neminde Arabistan Yar�madas�nda H�ristiyan, Musevi, putperest, ay�rt etmeksizin herkese adil davran�lm��t�r. Peygamberimiz (sav) Allah'�n "Dinde zorlama (ve bask�) yoktur�" (Bakara Suresi, 256) ayetine uyarak, herkese hak dini anlatm�� ancak se�imlerini yapmak konusunda serbest b�rakm��t�r.

Allah, Peygamberimiz (sav)'e bir ba�ka ayetinde de, farkl� dinlerden insanlara kar�� nas�l bir adalet ve uzla�ma i�inde olmas� gerekti�ini ��yle bildirmi�tir: ��u halde, sen bundan dolay� davet et ve emrolundu�un gibi do�ru bir istikamet tuttur. Onlar�n heva (istek ve tutku)lar�na uyma. Ve de ki: Allah'�n indirdi�i her kitaba inand�m. Aran�zda adaletli davranmakla emrolundum. Allah, bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim amellerimiz bizim, sizin amelleriniz sizindir. Bizimle aran�zda 'deliller getirerek tart��ma (ya, huccete gerek)' yoktur. Allah bizi biraraya getirip-toplayacakt�r. D�n�� O'nad�r." (�ura Suresi, 15)

Peygamberimiz (sav)'in Kuran ahlak�na uyarak g�sterdi�i bu g�zel tavr�, bug�n farkl� dinlerden insanlar�n birbirlerine kar�� tutumlar� konusunda �rnek olmal�d�r.

Peygamberimiz (sav)'in adaleti, farkl� �rklardan insanlar
aras�nda da uzla�ma sa�lam��t�r. Peygamberimiz (sav) bir�ok konu�mas�nda, hatta Veda Hutbesinde de �rklara g�re bir �st�nl�k olamayaca��n�, Allah'�n ayetinde haber verdi�i gibi "�st�nl���n takvaya g�re olaca��n�" bildirmi�tir. Ayette ��yle buyrulmaktad�r:
�Ey insanlar, ger�ekten, Biz sizi bir erkek ve bir di�iden yaratt�k ve birbirinizle tan��man�z i�in sizi halklar ve kabileler (�eklinde) k�ld�k. ��phesiz, Allah kat�nda sizin en �st�n (kerim) olan�n�z, (�rk ya da soyca de�il) takvaca en ileride olan�n�zd�r. ��phesiz Allah, bilendir, haber aland�r.� (Hucurat Suresi, 13)

Peygamberimiz (sav) ise iki ayr� hadisinde ��yle buyurmu�lard�r: "Ey insanlar! Hepiniz Adem'in �ocuklar�s�n�z. Adem ise topraktan yarat�lm��t�r. �nsanlar muhakkak ve muhakkak �rklar�yla �v�nmeyi b�rakmal�lar."

Peygamberimiz (sav) Veda Hutbesi'nde de M�sl�manlara ��yle seslenmi�ti: "Soylarla �v�n�lmez. Araplar, Arap olduklar�ndan Acemlerden; Acemler de, Acemi olduklar�ndan Araplardan �st�n say�lamazlar. ��nk� Allah kat�nda en y�ce olan�n�z, ona kar�� gelmekten en fazla ka��nan�n�z (en takval�n�z)d�r."

Arap Yar�madas�n�n g�ney k�sm�ndaki H�ristiyan Necran Halk� ile yap�lan bir antla�ma da Peygamber Efendimizin adaletine �ok g�zel bir �rnek te�kil etmektedir. Bu antla�man�n maddelerinden biri ��yledir: "Necranl�lar�n ve maiyetindekilerin canlar�, mallar�, dinleri varlar� ve yoklar�, aileleri, kiliseleri ve sahip oldular� her�ey Allah'�n ve Allah'�n Peygamberinin g�vencesi (himayesi) alt�na al�nacakt�r."

Peygamberimiz (sav)'in H�ristiyan, Yahudi ve m��rik topluluklarla imzalad��� Medine Vesikas� da �nemli bir adalet �rne�idir. Farkl� inan�lara sahip topluluklar aras�nda adaletin sa�lanmas� ve her toplulu�un ��karlar�n�n g�zetilmesi i�in haz�rlanan bu vesika sayesinde y�llarca d��manl�k i�inde ya�ayan topluluklara bar�� getirilmi�tir. Medine Vesikas�'n�n en belirgin �zelliklerinden biri inan� �zg�rl��� sa�lamas�d�r. Bu konu ile ilgili madde ��yledir: "Ben-i Avf Yahudileri, m�minlerle beraber ayn� �mmettirler, Yahudilerin dinleri kendilerine, M�sl�manlar�n dinleri de kendilerinedir."

Medine Vesikas�n�n 16. maddesinde ise, "Bize tabi olan Yahudiler, hi�bir haks�zl��a u�ramaks�z�n ve d��manlar�yla da yard�mla�maks�z�n, yard�m ve deste�imize hak kazanacaklard�r" diye bildirilmi�tir. Peygamberimiz (sav)'den sonra da sahabeleri Peygamberimiz (sav)'in antla�maya koydurdu�u bu h�kme sad�k kalm��lar ve ayn� h�km�, Berberi, Budist, Brahman ve benzeri inan�lara sahip ki�iler i�in de uygulam��lard�r.

Asr-� Saadet d�neminin bar��, huzur ve g�venlik i�inde ge�mesinin en �nemli nedenlerinden biri, Kuran ahlak�na uyan Peygamberimiz (sav)'in adaletli tutumudur. (Harun Yahya, Hazreti Muhammed)


Peygamberimiz (sav)'in adaleti, M�sl�man olmayan ki�ilerde de bir g�ven duygusu uyand�rm��t�r ve m��riklerden dahi Peygamberimiz (sav)'in himayesi alt�na girmek isteyenler olmu�tur. Allah Kuran'da m��riklerin bu taleplerini bildirmi� ve ayn� zamanda Peygamberimiz (sav)'e bu ki�ilere kar�� nas�l davranmas� gerekti�ini de vahyetmi�tir:

"E�er m��riklerden biri, senden 'eman (himaye) isterse', ona eman ver; �yle ki Allah'�n s�z�n� dinlemi� olsun, sonra onu 'g�venlik i�inde olaca�� yere ula�t�r'� �u halde o (anla�mal� olanlar), size kar�� (do�ru) bir tutum tak�nd�k�a, siz de onlara kar�� do�ru bir tutum tak�n�n. ��phesiz Allah, muttaki olanlar� sever." (Tevbe Suresi, 6-7)

G�n�m�zde de, d�nyan�n d�rt bir yan�nda meydana gelen �at��malar�n, kavgalar�n, huzursuzluklar�n tek ��z�m� Kuran ahlak�na uymak ve Peygamberimiz (sav) gibi din, dil veya �rk ayr�m� g�zetmeksizin, adaletten hi�bir zaman ayr�lmamakt�r.Yorum listesi


Mevcut bir yorum yok.

0


�zg�rl�k, hemen hemen her toplum ve ideolojiden ki�inin hemfikir oldu�u ve savundu�u bir kavramd�r. �nsanl�k tarihindeki �at��malar�n, sava�lar�n �o�undaki ama�, �zg�rl��� kazanmak olmu�tur.
Bat� d���ncesinin �zg�rl��e verdi�i anlam� ��yle �zetleyebiliriz: �zg�rl�k, insana, di�er insanlar (toplum) ya da devlet -veya ba�ka herhangi bir kurum- taraf�ndan hi�bir k�s�tlama ve bask� yap�lmamas�d�r.Bug�n Bat� toplumlar�n�n i�inde bulunduklar� toplumsal yap�, modern Bat� felsefesi taraf�ndan tarifi yap�lan "�zg�rl�k" kavram�n�n, insan�n kurtulu�unu sa�lamad���n� g�stermektedir.Okullarda, bilimsel kaynaklarda ve bir k�s�m medyada, teori ispatlanm�� bir ger�ek gibi sunulmakta, pek �ok insan da bu nedenle evrimi hi� sorgulamadan kabul etmektedir. Oysa her ge�en g�n geli�en, paleoantropoloji, antropoloji ve mikrobiyoloji gibi bilim dallar�, s�z�n� etti�imiz yayg�n inan���n aksine, evrim teorisini s�rekli yalanlamaktad�rlar. Evrimi ispatlamak i�in 150 y�ld�r aral�ks�z s�rd�r�len �al��malar, teoriyi ��r�tmekten ba�ka bir sonuca varamam��lard�r.
Bu ger�e�e ra�men, evrim teorisinin bu denli yayg�n bir bi�imde savunulmas� ve insanlara empoze edilmesinin tek nedeni ise, teorinin ideolojik y�n�d�r.